Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21082

 

HERBASmazas

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS JURBARKO RAJONE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. T2-368

Jurbarkas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. T2-314 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Skirmantas Mockevičius

 

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-368

 

MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS JURBARKO RAJONE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone  tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžius Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams, atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas sąlygas ir atvejus, pagalbos pinigų mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams atvejus, asmenų finansinių galimybių ir kitų sąlygų vertinimą.

2.   Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

3.   Šis Aprašas taikomas mokant už tas socialines paslaugas, kurias planuoja, skiria, kurių poreikį asmeniui (šeimai) nustato Jurbarko rajono savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms finansuoti.

4.   Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį. Socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas.

5.   Asmeniui su sunkia negalia iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinei globai teikti skiriama lėšų dalis sudaro 7,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per mėnesį.

6.   Asmens (šeimos), Jurbarko rajono savivaldybės ir socialinių paslaugų teikėjo tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos sutartimi (sutarties forma tvirtinama Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu).

7.   Asmens, kuris yra ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojas ir, kuriam socialinių paslaugų teikėjas paskirtas ne Jurbarko savivaldybės sprendimu, tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už socialines globos paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo) ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir (arba) savivaldybės, priėmusios sprendimą dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma), sutartimi, kurioje numatomas ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos lėšų kompensavimas. Sutartyje turi būti nustatyti konkretūs asmens mokėjimo už socialinę globą dydžiai pinigine išraiška ir mokėjimo tvarka, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens pajamų ir asmens turto pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimą, sąlygos. Šias sąlygas nustato savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti socialinės globos paslaugas, arba įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas, asmeniui mokant visą socialinės globos kainą.


 

II SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS

 

8.   Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos nemokamai.

9.   Mokėjimo už kitas bendrąsias socialines paslaugas (asmens higienos ir priežiūros, transporto ir kt.) dydžiai ir tvarka nustatomi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

10. Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą bendrųjų socialinių paslaugų kainą.

11. Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.

12. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

13. Gavęs asmens (šeimos) prašymą atleisti nuo mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas arba jį sumažinti, Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyrius) atsakingas specialistas teikia jį svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai ir, jai pritarus, skyriaus atsakingas specialistas perskaičiuoja mokėjimo už socialines paslaugas sumą.

14. Asmens (šeimos) ir Jurbarko rajono savivaldybės paskirto socialinių paslaugų teikėjo tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už bendrąsias socialines paslaugas, reglamentuojamos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos sutartimi.

 

III SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ

 

15. Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas.

16. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiesiems jais tapti, nurodyta Socialinių paslaugų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje, teikiama nemokamai.

161.  Vaikų dienos socialinės priežiūros, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų katalogo 8.5. ir 8.91 papunkčiuose ir vaiko laikinosios priežiūros socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje paslauga, nurodyta Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo 15 punkte,  teikiamos nemokamai.

Papildyta punktu:

Nr. T2-119, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09714

 

17. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.

18. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 15 procentų asmens (šeimos) pajamų:

18.1.    asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;

18.2.    asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;

18.3.    asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų.

19. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens  (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, o socialinės rizikos suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.

20. Asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis – ne daugiau kaip 10 procentų asmens pajamų.

21. Gavęs asmens (šeimos) prašymą atleisti nuo mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba jį sumažinti, skyriaus atsakingas specialistas teikia jį svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai ir, jai pritarus, skyriaus atsakingas specialistas perskaičiuoja mokėjimo už socialines paslaugas sumą.

22. Už papildomas pagalbos į namus paslaugas (aplinkos tvarkymas prie gyvenamojo namo, langų išvalymas, kilimų, kiliminių dangų, patiesalų išvalymas, krosnių valymas, šviestuvų išvalymas, daržovių žiemai nupirkimas, daržų, sodų priežiūra, malkų tvarkymas, vaikų priežiūra dienos metu, suaugusiųjų priežiūra nakties metu, laidojimo paslaugos) visi paslaugų gavėjai nepriklausomai nuo gaunamų pajamų moka 100 procentų paslaugos valandos kainos.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS

 

23. Atskirais Jurbarko rajono savivaldybės institucijos nustatytais atvejais, kai vaikus prižiūri ar juos globoja (jais rūpinasi) vaikus globojančios šeimos arba kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigais, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.

24. Pagalbos pinigų suma negali būti didesnė už socialinių paslaugų, kurioms nustatytas asmens (šeimos) poreikis, kainą.

25. Pagalbos pinigų skyrimo ir panaudojimo šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, tvarka nustatoma Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-295, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24577

 

26. Suaugusiam asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui (šeimai) pagalbos pinigai susimokėti už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką pagalbos į namus paslaugai, Socialinių paslaugų skyrimo komisijos siūlymu, gali būti skiriami kai paslaugų gavėjas gyvena atokioje savivaldybės vietovėje. Pagalbos pinigai neskiriami, jei asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir asmuo gauna slaugos išlaidų arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.

27. Aprašo 26 punkte numatytu atveju pagalbos pinigų suma vienam asmeniui per mėnesį yra lygi 50 procentų pagalbos į namus paslaugos kainos. Pagalbos pinigų tikslingą naudojimą prižiūri asmens gyvenamosios vietos seniūnija. Pagalbos pinigus gaunantis asmuo kiekvieno mėnesio paskutinę dieną seniūnijos socialiniam darbuotojui pateikia laisvos formos informaciją apie jam suteiktą pagalbą, jos trukmę ir kainą.

28. Nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu, Socialinės paramos teikimo komisijos teikimu pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas, pakeičiant jį bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra, kurioms nustatytas asmens (šeimos) poreikis.

 

V SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ

 

29. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

30. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų.

Vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų.

31. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų.

32. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydį, neviršijantį 30 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydį, neviršijantį 40 procentų asmens pajamų.

Kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

33. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

34. Asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą asmens namuose moka:

Mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą asmens namuose dydis sudaro

Dienos socialinės globos paslaugų trukmė

Paslaugos                        

gavėjai

2–4 valandos per dieną

(pirmas komplektas)

5–7 valandos per dieną

(antras komplektas)

8–10 valandų per dieną

(trečias komplektas)

Vienas gyvenantis asmuo, kurio pajamos yra didesnės už 2 VRP, bet mažesnės už 3 VRP

5 proc.

asmens pajamų

10 proc. asmens pajamų

15 proc. asmens

pajamų

Vienas gyvenantis asmuo, kurio pajamos yra didesnės už 3 VRP

10 proc. asmens pajamų

15 proc. asmens pajamų

20 proc. asmens

pajamų

Asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui mažesnės  už  2 VRP

5 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

10 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

10 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

Asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį

10 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

20 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

30 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

Asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį

20 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

30 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

40 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

Asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui didesnės už VRP penkiagubą dydį

 

30 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

40 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

50 proc. pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui

               PASTABA. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos trukmė nuo 2 iki 10 val. per dieną, iki 7 kartų per savaitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-295, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24577

 

35. Gavęs asmens (šeimos) prašymą atleisti nuo mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas arba jį sumažinti, skyriaus atsakingas specialistas teikia jį svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai ir, jai pritarus, skyriaus atsakingas specialistas perskaičiuoja mokėjimo už socialines paslaugas sumą.

36. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

37. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

38. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Jei asmeniui teikiama trumpalaikė socialinė globa ir jį prižiūrintiems šeimos nariams suteikiamas laikinas atokvėpis, mokėjimo dydis už paslaugas neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą namuose ar laikino gyvenimo namuose, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal teisės aktų nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

39. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

40. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

41. Krizių atvejais, kai socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa iki 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai.

42. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinę riziką patiriančiam vaikui teikiama nemokamai.

43. Gavęs asmens (šeimos) prašymą atleisti nuo mokėjimo už trumpalaikės socialinės globos paslaugas arba jį sumažinti, skyriaus atsakingas specialistas teikia jį svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai ir, jai pritarus, skyriaus atsakingas specialistas perskaičiuoja mokėjimo už socialines paslaugas sumą.

 

VII SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

44. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., – ir turtą.

45. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

46. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

47. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis sudaro 80 procentų jo pajamų. Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

48. Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinę riziką patiriančiam vaikui teikiama nemokamai.

49. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

50. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

51. Gavęs asmens (šeimos) prašymą atleisti nuo mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas arba jį sumažinti, skyriaus atsakingas specialistas teikia jį svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai ir, jai pritarus, skyriaus atsakingas specialistas perskaičiuoja mokėjimo už socialines paslaugas sumą

 

VIII SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS NARIŲ) FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

52. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas negali turėti įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti socialines paslaugas, kurių poreikis asmeniui (šeimai) nustatytas.

53. Asmens (šeimos narių), kuriam (-iems) skiriamos socialinės paslaugos, finansinės galimybės vertinamos nustačius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Pasikeitus asmens (šeimos), gaunančio (-ios) socialines paslaugas, ar asmens (šeimos), kuriam (-iai) nustatytas socialinių paslaugų poreikis, pajamoms ir (ar) turtui, asmens (šeimos narių) finansinės galimybės vertinamos iš naujo. Ilgalaikės socialinės globos skyrimo atveju asmens finansinės galimybės gali būti vertinamos iš naujo ir prieš ilgalaikės socialinės globos teikimo pradžią, bet ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki ilgalaikės socialinės globos teikimo pradžios dienos.

54. Pageidaujantis gauti socialines paslaugas asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens (šeimos) pajamas.

55. Ilgalaikę socialinę globą pageidaujantis gauti asmuo ar jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., –  ir turimą turtą.

56. Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikia kartu su prašymu - paraiška skirti socialines paslaugas.

57. Jurbarko rajono savivaldybė naudoja socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą prašymo-paraiškos formą.

58. Asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina skyriaus atsakingas specialistas, atsižvelgdamas į asmens turtą.

59. Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, finansinės galimybės gali būti vertinamos po to, kai nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir jam skiriamos socialinės paslaugos.

60. Tais atvejais, kai finansinių galimybių vertinimas apima ir turto vertinimą ir šis vertinimas atliekamas vėliau, negu pradedamos teikti socialinės paslaugos, asmeniui mokėjimo už socialines paslaugas dydis skaičiuojamas ir už praėjusio laikotarpio suteiktas socialines paslaugas.

61. Asmens (šeimos narių), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančio (-ių) socialinę pašalpą, finansinės galimybės nevertinamos, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.

62. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

63. Savivaldybė užtikrina asmens (šeimos narių) pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, konsultuoja asmenis (šeimos narius) finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių parinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja.

65. Socialines paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pagal sutartyje numatytas sąlygas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įvykusių asmens pajamų ir turto pokyčių dienos praneša Jurbarko rajono savivaldybei apie asmens (šeimos) pajamų, išskyrus šio Aprašo 68.6–68.8, 68.13, 68.18–68.20 papunkčiuose nurodytas pajamas, asmens turto pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką.

66. Gavus informaciją apie asmens (šeimos), gaunančio (-ios) socialines paslaugas ar asmens (šeimos), kuriam (-iai) nustatytas socialinių paslaugų poreikis, pajamų pokyčius, jo (jos) finansines galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.

67. Skyriaus atsakingas specialistas, gavęs informaciją apie asmens, gaunančio ilgalaikę socialinę globą, ar asmens, kuriam nustatytas ilgalaikės socialinės globos poreikis, turto pokyčius, finansines jo galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.

 

IX SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) PAJAMOS IR JŲ APSKAIČIAVIMAS

 

68. Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, įskaitomos šios asmens gaunamos pajamos:

68.1. su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant išeitines išmokas ir kompensacijas;

68.2. individualios įmonės savininko ar tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos, gautos iš šios įmonės ar bendrijos apmokestinto pelno;

68.3. individualios veiklos pajamos;

68.4. autorinis atlyginimas;

68.5. išmokos žemės ūkio veiklai ar pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro;

68.6. pensijos, socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokos, pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos;

68.7. šalpos išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą, ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos bei tikslinis priedas, mokami pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą;

68.8. ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiais išmokėtos išmokos;

68.9. nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą;

68.10.  palūkanos;

68.11.  dividendai;

68.12.  vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą;

68.13išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą;

68.14.  turto nuomos pajamos;

68.15.  stipendija, išskyrus socialinę stipendiją;

68.16.  netekto darbingumo periodinės kompensacijos, mokamos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą arba Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą;

68.17.  žalos atlyginimo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą;

68.18.  transporto išlaidų kompensacija (tais atvejais, kai teikiamos transporto organizavimo paslaugos ar institucinė socialinė globa);

68.19išmoka vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą;

68.20socialinės pašalpos, mokamos pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymą.

69. Šio Aprašo 68 punkte nurodytos pajamos imamos po to, kai apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir išskaitomos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

70. Pajamas, numatytas šio Aprašo 68.1–68.4 ir 68.10–68.15 papunkčiuose, nurodo pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) prašyme-paraiškoje skirti socialines paslaugas, išskyrus atvejus, kai Jurbarko rajono savivaldybės administracija turi duomenis arba juos gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės, savivaldybių informacinių sistemų.

71. Kilus įtarimui, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikė neteisingus duomenis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius gali pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą.

72. Skaičiuojant asmens (šeimos) pajamas, imamos vidutinės asmens (visų šeimos narių) 3 paskutinių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo mėnesių pajamos.

73. Skaičiuojant vienam šeimos nariui tenkančias pajamas, kai socialinės paslaugos teikiamos šeimoje gyvenančiam asmeniui, vidutinės šio asmens 3 paskutinių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo mėnesių pajamos ir visų šeimos narių 3 mėnesių pajamos dalijamos iš visų šeimos narių skaičiaus.

74. Nustatant vienam šeimos nariui tenkančias šeimos pajamas, kai socialinės paslaugos teikiamos šeimoje gyvenančiam asmeniui, šio asmens pajamų, nurodytų šio Aprašo 68 punkte, ir visų šeimos narių pajamų, nurodytų šio Aprašo 68.1–68.6 papunkčiuose, suma dalijama iš visų šeimos narių skaičiaus.

75. Jeigu asmens (šeimos) pajamos tą mėnesį, nuo kurio pradėtos gauti socialinės paslaugos, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais, pasikeitė, asmens (šeimos) pajamos per mėnesį apskaičiuojamos pagal to mėnesio pajamas.

76. Apskaičiuotas darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir užmokestis už kasmetines atostogas, pensijos, pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos, valstybinės šalpos išmokos, ligos, profesinės reabilitacijos, nedarbo socialinio draudimo išmokos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, stipendijos, taip pat kitos kas mėnesį gaunamos pajamos įskaitomos į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos.

77. Vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą, įskaitomos į pajamas tų mėnesių, per kuriuos jos išmokėtos.

78. Pajamos iš žemės ūkio veiklos įskaitomos tik tada, kai yra šios veiklos apskaitos dokumentai.

 

X SKYRIUS

ASMENS TURTAS IR JO VERTINIMAS

 

79. Asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turtas vertinamas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka sumokėti už ilgalaikę socialinę globą.

80. Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už ilgalaikę socialinę globą, įskaitomas šis asmens nuosavybės teise turimas ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo turėtas turtas:

80.1. Statiniai, įskaitant nebaigtus statyti;

80.2. privalomos registruoti transporto priemonės;

80.3. privaloma registruoti žemės ūkio technika;

80.4. žemė (įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių);

80.5. akcijos, obligacijos, vekseliai ir kiti vertybiniai popieriai;

80.6. piniginės lėšos.

81. Asmens turimo arba turėto turto vertė nustatoma sumuojant visą Aprašo 80 punkte nurodytą turtą. Asmens turto, nurodyto šio Aprašo 80.1–80.4 papunkčiuose, vertė nustatoma pagal duomenis apie vidutines rinkos vertes, savivaldybės gaunamus iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Jei asmuo nesutinka su turto verte, nurodyta valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose, jis turi teisę kreiptis į asmenį, turintį teisę verstis turto arba verslo vertinimo veikla pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, iš kurio gautą turto vertinimo ataskaitą pateikia savivaldybei, vertinusiai finansines asmens galimybes. Rinkos vertės nustatymo data turi būti ne vėlesnė kaip 12 mėnesių iki finansinių galimybių vertinimo.

82. Tais atvejais, kai vertinamas turtas, turėtas per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo ar asmens finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimo (įskaitant ir finansinių galimybių vertinimą iš naujo dėl ilgalaikės socialinės globos teikimo metu įvykusių turto pokyčių), bet šio kreipimosi metu ar asmens finansinių galimybių vertinimo metu pakeistas į kitą kurį nors šio Aprašo 80 punkte nurodytą turtą, šis turtas apskaitomas tik vieną kartą. Pakeisto turto vertė nustatoma pagal asmens pateiktus turto vertę pagrindžiančius dokumentus.

83. Tais atvejais, kai asmeniui šio Aprašo 80.1–80.4 papunkčiuose nurodytas turtas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, į asmens turtą įskaitoma jam tenkanti šio turto dalis.

84. Tais atvejais, kai asmuo gyvena su šeima ir (arba) artimaisiais giminaičiais ir šios šeimos ir (arba) artimųjų giminaičių gyvenamoji patalpa, kurioje jie ne trumpiau kaip vienus metus yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, yra jo nuosavybės teise turimas turtas, šios patalpos į asmens turtą neįskaitomos.

85. Tais atvejais, kai šio Aprašo 80 punkte nurodytas turtas yra perduotas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui pagal rentos ar išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, jis taip pat įskaitomas į asmens turtą. Rentos mokėtojo įsipareigojimai dėl asmens mokėjimo už socialines paslaugas nustatomi rašytine savivaldybės, asmens ir rentos mokėtojo sutartimi.

86. Duomenis apie asmens turimus statinius (įskaitant nebaigtus statyti) ir žemę (įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių) ir jų vertes Socialinės paramos skyrius gauna iš valstybės įmonės Registrų centro pagal duomenų apie gyventojų turimą nekilnojamąjį turtą teikimo-gavimo sutartį, kurią sudaro savivaldybės instituciją su valstybės įmone Registrų centru.

87. Informaciją apie privalomų registruoti transporto priemonių ir privalomos registruoti žemės ūkio technikos (išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų), turimų akcijų, obligacijų, vekselių ir kitų vertybinių popierių vertę bei pinigines lėšas nurodo pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) prašyme-paraiškoje suteikti socialines paslaugas. Prie prašymo-paraiškos pridedami turimi šio turto įsigijimą patvirtinantys dokumentai.

88. Kilus įtarimui, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikė neteisingus duomenis, Socialinės paramos skyrius gali pareikalauti papildomų duomenų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą.

89. Akcijų, obligacijų, vekselių ir kitų vertybinių popierių vertė įskaitoma į viso turto vertės sumą, jeigu jų bendra vertė viršija 580 eurų. Piniginės lėšos, turimos bankuose bei kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, gautos (negrąžintos) paskolos, kitiems asmenims paskolintos (negrąžintos) piniginės lėšos į viso turimo turto vertę įskaitomos, jeigu kiekvienos jų suma viršija 580 eurų.     

90. Turto normatyvas asmeniui – 12 kv. m būsto naudingojo ploto.

91. Turto vertės normatyvas nustatomas turto normatyvą dauginant iš asmens gyvenamosios vietos nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti.

92. Turto vertės normatyvui nustatyti taikomos valstybės įmonės Registrų centro nustatomos ir šios įmonės interneto svetainėje skelbiamos nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti pagal kiekvienų metų sausio 1 d. vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose ir savivaldybių centruose, kitose savivaldybių teritorijose.

 

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

93.  Jurbarko rajono viešosios ir biudžetinės įstaigos kiekvieną mėnesį informaciją apie suteiktas socialines paslaugas suveda į informacinės sistemos SPIS duomenų bazę ir Socialinės paramos skyriui pateikia ataskaitą apie suteiktas ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos paslaugas (ataskaitos forma pridedama).

94. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) atsako už teisingų duomenų apie pajamas ir turtą pateikimą.

95. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas atsako už teisingą asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžio apskaičiavimą.

96. Išvadas dėl asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti administracijos direktoriui.

97. Apskundus išvadas dėl asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo, administracijos direktoriaus įsakymu turi būti sudaryta komisija, kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį. Komisija, nustačiusi, kad mokėjimo už socialines paslaugas dydis nustatytas neteisingai, teikia išvadą administracijos direktoriui.

 

____________________

 

Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko

rajone tvarkos aprašo

priedas

_____________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

ATASKAITA APIE SUTEIKTAS (TRUMPALAIKĖS, ILGALAIKĖS ARBA DIENOS SOCIALINĖS) GLOBOS PASLAUGAS

 

Už 20______ m. _____________________ mėn.

 

(data, už kurį mėnesį pateikta ataskaita)

Eil.                Nr.

Paslaugos gavėjo vardas, pavardė

Paslaugos teikimo pradžia

Paslaugos nutraukimo data

Kalendorinių dienų skaičius per mėnesį

Ilgalaikės (trumpa-laikės, dienos) socialinės globos kaina per mėnesį (valandos kaina, dienos kaina) EUR

Faktinis dienų, kuriomis buvo teiktos socialinės paslaugos, skaičius per mėnesį

Faktinė ilgalaikės (trumpa-laikės, dienos) socialinės globos kaina per  mėnesį EUR

Savivaldybės mokama dalis, bet ne didesnė negu maksimalus socialinės globos išlaidų dydis, nustatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

Paslaugų gavėjo mokama dalis 

Pastabos

Savivaldybės biudžeto lėšos EUR

Valstybės dotacija EUR

Paslaugos gavėjo mokama dalis EUR

1 % Paslaugų gavėjo turto vertės, viršijančios normatyvą EUR

 

 

Įstaigos vadovas

 

Vyr. finansininkas 

 

A.V.

 

SUTIKRINTA:

Socialinės paramos skyriaus,

atsakingas specialistas                                                     ______________________                       ___________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jurbarko rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-119, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09714

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Jurbarko rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-295, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24577

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo pakeitimo patvirtinimo“ pakeitimo