Suvestinė redakcija nuo 2023-06-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10088

 

Nauja redakcija nuo 2021-08-14:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS, VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS AR JOS DUKTERINĖS BENDROVĖS KOLEGIALŲ PRIEŽIŪROS AR VALDYMO ORGANĄ ATRANKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. 631

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 231 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

 

1. Patvirtinti pridedamą Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Nustatyti, kad Aprašo nuostatos taikomos be išimčių:

Punkto pakeitimai:

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

2.1. valstybės valdomoms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, ir valstybės valdomų bendrovių, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, dukterinėms bendrovėms, kurių akcijos, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų, priklauso valstybės valdomai bendrovei ir buveinė yra Lietuvos Respublikoje;

2.2. savivaldybės valdomoms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, ir savivaldybės valdomų bendrovių, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, dukterinėms bendrovėms, kurių akcijos, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų, priklauso savivaldybės valdomai bendrovei ir buveinė yra Lietuvos Respublikoje.

3. Nustatyti, kad kitoms nei šio nutarimo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytoms valstybės ir savivaldybės valdomų bendrovių dukterinėms bendrovėms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, taip pat visoms su valstybės ir (ar) savivaldybės valdomomis bendrovėmis per dukterines bendroves susijusioms paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms, kaip jos suprantamos Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, kurių buveinė yra Lietuvos Respublikoje, Aprašo nuostatos mutatis mutandis taikomos pagal taisyklę „laikykis arba paaiškink“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Evaldas Gustas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo
Nr. 905

redakcija)

 

KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS, VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS AR JOS DUKTERINĖS BENDROVĖS KOLEGIALŲ PRIEŽIŪROS AR VALDYMO ORGANĄ ATRANKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja fizinių asmenų atranką į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą (toliau – kolegialus organas), kai kolegialaus organo narius skiria valstybei ar savivaldybei atstovaujanti institucija arba renka valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Neteko galios nuo 2021-08-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

2.2. Atranka – procedūros, kurių tikslas – atrinkti tinkamiausią kandidatą į kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas.

2.3. Atranką inicijuojantis subjektas valstybei ar savivaldybei atstovaujanti institucija arba valstybės ar savivaldybės valdoma bendrovė, į kurios dukterinės bendrovės kolegialų organą atliekama atranka.

2.4Atrankos agentūra – vadovų ar personalo paieškos (atrankos) paslaugas teikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudodamas savo turimas duomenų bazes ieško kandidatų, vertina kandidatų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 231 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir teikia kandidatų sąrašus atrankos komisijai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

2.5. Atrankos komisija – atrankai atlikti sudaryta komisija, kuri vertina atrankos agentūros pateiktus kandidatus ir teikia atranką inicijuojančiam subjektui informaciją apie į kiekvieną kolegialaus organo nario vietą atrinktus kandidatus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

2.6. Neteko galios nuo 2021-08-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

2.7. Įmonėvalstybės ar savivaldybės įmonė, valstybės ar savivaldybės valdoma bendrovė ar jos dukterinė bendrovė, į kurios kolegialaus organo nario pareigas vykdoma atranka.

2.8. Kandidatas – fizinis asmuo, Aprašo nustatyta tvarka pretenduojantis būti skirtas ar siūlomas išrinkti kolegialaus organo nepriklausomu nariu.

2.9Kolegialaus organo nepriklausomas narys – asmuo, atitinkantis visus Įstatymo 231 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus ir Apraše nustatyta tvarka valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išrinktas kolegialaus organo nariu, arba kitas fizinis asmuo, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkte, Apraše nustatyta tvarka valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos paskirtas valstybės arba savivaldybės įmonės valdybos nariu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

 

2.10. Neteko galios nuo 2021-08-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

2.11. Susijęs juridinis asmuo – juridinis asmuo, kurio dalyvė, dalininkė ar steigėja yra įmonė, jos dukterinė bendrovė ar jos patronuojanti bendrovė.

2.12. Trumpasis sąrašas – atrankos agentūros atrinktų ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 kandidatų į vieną kolegialaus organo nepriklausomo nario vietą sąrašas, kuriame įrašytus kandidatus atrankos agentūra siūlo atrankos komisijai kviestis atrankos pokalbio.

2.13. Valstybei ar savivaldybei atstovaujanti institucijavalstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar valstybės valdomos bendrovės akcijų valdytojas arba savivaldybės vykdomoji institucija.

3Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau  Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

31. Kandidatas į valstybės ar savivaldybės įmonės kolegialaus organo narius turi atitikti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytus reikalavimus. Kandidatas į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo narius turi atitikti Įstatymo 231 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

Punkto pakeitimai:

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

 

4. Valstybei ar savivaldybei atstovaujanti institucija arba valstybės ar savivaldybės valdoma bendrovė, į kurios dukterinės bendrovės kolegialų organą siekiama atrinkti valstybės tarnautojus ir kitus asmenis, kaip jie suprantami Įstatymo 231 straipsnio 3 dalyje (toliau – kiti pasirenkami asmenys), išskyrus darbuotojų atstovus ir darbuotojų atstovų skiriamus ar renkamus kolegialaus organo narius, kurie skiriami į valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą (toliau – parinkimo procedūrą inicijuojantis subjektas):

Punkto pakeitimai:

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

4.1. apie inicijuojamą šiame punkte nurodytų asmenų parinkimo procedūrą informuoja viešąją įstaigą Valdymo koordinavimo centrą (toliau – Valdymo koordinavimo centras) ir įmonę. Valdymo koordinavimo centras ir įmonė parinkimo procedūrą inicijuojančiam subjektui per 7 dienas nuo informacijos apie inicijuojamą parinkimo procedūrą gavimo dienos pateikia pasiūlymus dėl specialiųjų reikalavimų kandidatuojantiems asmenims nustatymo ir kompetencijos sričių, kurių specialistai geriausiai galėtų prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo;

4.2. per 7 dienas įvertina iš Valdymo koordinavimo centro ir įmonės gautus pasiūlymus, jei tokių pasiūlymų pateikta, ir priima sprendimą dėl specialiųjų reikalavimų kandidatuojantiems asmenims nustatymo. Apie vykdomą parinkimo procedūrą per 5 dienas nuo specialiųjų reikalavimų nustatymo dienos parinkimo procedūrą inicijuojantis subjektas paskelbia savo interneto svetainėje, o įmonė – savo interneto svetainėje bei juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje. Skelbime apie parinkimo procedūrą nurodomi reikalavimai kandidatuojantiems asmenims ir paraiškų pateikimo tvarka;

4.3. asmenų, siekiančių, kad už juos būtų siūloma balsuoti renkant valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą, arba siekiančių būti paskirtų į valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos narius, paraiškas priima 20 dienų nuo skelbimo apie parinkimo procedūrą paskelbimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

 

4.4. per 20 dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos įvertina, kaip paraiškas pateikę kandidatuojantys valstybės tarnautojai atitinka jiems keliamus atitinkamai Įstatymo 231 straipsnio 5 ir 6 dalyse arba Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus, kaip kandidatuojantys kiti pasirenkami asmenys atitinka jiems keliamus Įstatymo 231 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus, taip pat atsižvelgia į jų profesinę ir (ar) darbo patirtį, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją ir tinkamumą prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo ir priima sprendimą dėl kandidatavusių valstybės tarnautojų ar kitų pasirenkamų asmenų skyrimo atitinkamai valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos nariais arba siūlymo už juos balsuoti renkant valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

 

4.5. patvirtina valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kurie skiriami į valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gaires.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

5. Darbuotojų atstovai į valstybės ar savivaldybės įmonės kolegialų organą skiriami darbdavio lygmeniu valstybės ar savivaldybės įmonėje veikiančių darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų teikimu ir valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos sprendimu, netaikant Apraše nurodytos atrankos ir parinkimo procedūros, bet užtikrinant, kad skiriami asmenys atitiktų Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytus reikalavimus. Jeigu valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės steigimo dokumentuose nustatyta darbuotojų atstovų teisė skirti ar rinkti kolegialaus organo narius, šie nariai parenkami netaikant Apraše nurodytos atrankos ir parinkimo procedūros, bet užtikrinant, kad skiriami ar renkami asmenys atitiktų Įstatymo 231 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, taip pat Įstatymo 231 straipsnio 7 dalies 3 ir 5 punktuose nurodytus nepriklausomumo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

 

6. Kandidatai, valstybės tarnautojai, kiti atranką inicijuojančio subjekto pasirinkti asmenys ar darbuotojų atstovai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba atitinkamai siūlyti už juos balsuoti įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo. 

61. Asmens duomenys, teikiami atrankos arba parinkimo procedūros vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

7. Atranką inicijuojantis subjektas užtikrina, kad įmonės kolegialiame organe būtų kolegialaus organo narių, turinčių įvairių kompetencijų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito, strateginio planavimo ir valdymo, kompetencijų ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje ir kitų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

 

71. Neteko galios nuo 2021-08-14

Punkto naikinimas:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

Papildyta punktu:

Nr. 739, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15206

 

2 skyrius. Neteko galios nuo 2021-08-14

Skyriaus naikinimas:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

III SKYRIUS

ATRANKOS KOMISIJA IR ATRANKOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS

 

12. Atrankai į įmonės kolegialaus organo nepriklausomus narius atrankos komisija sudaroma atranką inicijuojančio subjekto sprendimu iš:

12.1. penkių narių – vieno Ministro Pirmininko pasiūlyto atstovo, vieno valstybei atstovaujančios institucijos vadovo pasiūlyto atstovo, vieno ekonomikos ir inovacijų ministro pasiūlyto atstovo, vieno finansų ministro pasiūlyto atstovo ir vieno Valdymo koordinavimo centro atstovo, kai atliekama atranka į valstybės valdomos įmonės kolegialaus organo narius;

12.2. penkių narių – vieno valstybei atstovaujančios institucijos vadovo pasiūlyto atstovo, trijų patronuojančios valstybės valdomos bendrovės atstovų ir vieno Valdymo koordinavimo centro atstovo, kai atliekama atranka į valstybės valdomos bendrovės dukterinės bendrovės kolegialaus organo narius;

12.3. trijų narių – dviejų savivaldybei atstovaujančios institucijos (savivaldybės vykdomosios institucijos) deleguotų atstovų ir vieno savivaldybės tarybos sprendimu deleguoto nario, kai atliekama atranka į savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo narius;

12.4. trijų narių – vieno savivaldybei atstovaujančios institucijos (savivaldybės vykdomosios institucijos)  deleguoto atstovo ir  dviejų patronuojančios savivaldybės valdomos bendrovės atstovų, kai atliekama atranka į savivaldybės valdomos bendrovės dukterinės bendrovės kolegialaus organo narius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

13.  Siūlant Aprašo 12 punkte nurodytus atrankos komisijos narius kartu privaloma pasiūlyti ir jų pakaitinius narius, kurie, pagrindiniam atrankos komisijos nariui negalint eiti komisijos nario pareigų arba nusišalinus, galėtų jį pakeisti, išskyrus Aprašo 41 punkte nurodytą atvejį, kai, prasidėjus atrankos pokalbiams į vieną kolegialaus organo nepriklausomo nario vietą, atrankos komisijos narys negali būti keičiamas.

14. Atrankos komisijos narys turi atitikti šiuos reikalavimus:

14.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

14.2. būti nesusijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant komisijos nario pareigas galėtų kilti interesų konfliktas;

14.3. nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą bus atliekama atranka, ar susijusio juridinio asmens dalyviu ir šių juridinių asmenų dalyvių atstovu, išskyrus įmonės patronuojančios bendrovės vadovą ir kolegialių organų narius bei darbuotojus, kuriems priklausančios įmonės patronuojančios bendrovės akcijos suteikia mažiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

14.4. skiriamas atrankos komisijos nariu ir vienerius metus iki skyrimo, taip pat eidamas atrankos komisijos nario pareigas turi neturėti verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą bus atliekama atranka, ar susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas, išskyrus įmonės patronuojančios bendrovės vadovą ir kolegialių organų narius bei darbuotojus, kuriems priklausančios įmonės patronuojančios bendrovės akcijos suteikia mažiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra įmonės ar susijusio juridinio asmens prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), išskyrus asmenis, kurie teikia įmonei ar susijusiam juridiniam asmeniui  personalo atrankos ir įmonių grupės tarpusavio valdymo paslaugas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

14.5. per paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą bus atliekama atranka, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

14.6. atranką inicijuojančio subjekto ir Valdymo koordinavimo centro atstovai turi turėti žmogiškųjų išteklių valdymo arba personalo atrankos žinių ar patirties, kurias gali patvirtinti atitinkamas išsilavinimas, išklausyti kursai, vadovaujamo darbo ar dalyvavimo personalo atrankos komisijų darbe patirtis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

15. Atranką inicijuojantis subjektas, sudarydamas atrankos komisiją, privalo skirti atsakingąjį sekretorių, aptarnaujantį atrankos komisiją (toliau – atrankos komisijos atsakingasis sekretorius), kuris nėra atrankos komisijos narys, ir pavesti jam Aprašo nustatyta tvarka organizuoti atrankos komisijos darbą, aprūpinti komisijos narius darbo priemonėmis, tvarkyti atrankos komisijos dokumentus ir vykdyti teisėtus atrankos komisijos pirmininko pavedimus. Atrankos komisijos atsakingasis sekretorius privalo siekti užtikrinti, kad Apraše nurodytos atrankos komisijos procedūros būtų atliekamos laiku, taip pat informuoti atrankos komisijos pirmininką ir atrankos komisiją sudariusį asmenį, jei yra nesilaikoma Apraše nustatytų terminų ar procedūrų atlikimo tvarkos.

16. Atrankos komisija pirmame savo posėdyje turi išsirinkti atrankos komisijos pirmininką, kuris atsakingas už Apraše nurodytų atrankos komisijos procedūrų atlikimą laiku ir atrankos komisijos komunikavimą su atranką inicijuojančiu subjektu, įmone ir Aprašo 17 punkte nurodytais asmenimis.

17. Atrankos komisija visos atrankos metu turi teisę konsultuotis ir kviesti konsultanto teisėmis dalyvauti atrankos komisijos posėdžiuose ar atrankos pokalbiuose atrankos agentūros atstovus, įmonės ar jos kolegialių organų vadovus ir įvairių asociacijų, institucijų, kitų įmonių ar įstaigų ekspertus, turinčius specialių žinių ir (ar) išmanančius įmonės kolegialių organų kompetencijų poreikį, ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, arba personalo atrankos specifiką (toliau – ekspertai). Šiame punkte nurodytiems konsultanto teisėmis dalyvaujantiems asmenims draudžiama atrankos metu fotografuoti ir daryti garso ar vaizdo įrašus.

171. Ekspertai, kviečiami dalyvauti atrankos komisijos posėdžiuose ar atrankos pokalbiuose, šių posėdžių ir pokalbių metu, taip pat vienerius metus iki jų turi būti nesusiję su kandidatais verslo ryšiais, taip pat neturėti verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą bus atliekama atranka, ar susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyviai ar vadovai. Turinčiu verslo ryšių su kandidatu laikomas fizinis asmuo, kuris yra kandidato prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), ar fizinis asmuo, kuris gauna pajamų iš juridinio asmens, kandidatui tiekiančio prekes ar teikiančio paslaugas. Turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra įmonės ar susijusio juridinio asmens prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), išskyrus personalo atrankos paslaugas ir paslaugas, kurias įmonei teikia susiję juridiniai asmenys.

Papildyta punktu:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

18. Atrankos agentūros paslaugas atranką inicijuojantis subjektas ar jo įgaliota perkančioji organizacija įsigyja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Paslaugų sutartis sudaroma tarp atrankos agentūros, atranką inicijuojančio subjekto ir įmonės. Atrankos agentūros paslaugas apmoka įmonė, į kurios kolegialų organą atliekama atranka. Kai steigiama nauja įmonė (ar viešasis juridinis asmuo pertvarkomas į įmonę), paslaugų sutartis sudaroma tarp atrankos agentūros ir atranką inicijuojančio subjekto. Atrankos agentūros paslaugas apmoka atranką inicijuojantis subjektas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 739, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15206

 

IV SKYRIUS

ATRANKOS KONFIDENCIALUMAS IR NEŠALIŠKUMAS

 

19. Atranką inicijuojančio subjekto, Valdymo koordinavimo centro ir įmonės, į kurios kolegialų organą atliekama atranka, vadovai privalo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

19.1. vadovautis asmens duomenų apsaugos reikalavimus atitinkančiomis duomenų saugojimo ir naudojimo nuostatomis;

19.2. užtikrinti, kad visi asmenys, kurie, atlikdami pareigas ar vadovo pavedimus, galės susipažinti su kandidatų pateiktais dokumentais, iki tokios galimybės atsiradimo būtų įspėti apie jiems tenkančią su asmens duomenų apsauga susijusią atsakomybę ir įsipareigoję:

19.2.1. neatskleisti kandidatų asmens duomenų ir konfidencialios informacijos, kuri taps jiems žinoma atliekant atranką;

19.2.2. saugoti patikėtus dokumentus taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti;

19.2.3. nepasilikti sau asmeniškai jokių su atrankomis susijusių dokumentų kopijų;

19.2.4. užtikrinti kandidatų atžvilgiu sąžiningumo ir lygiateisiškumo principais pagrįstą veiklą.

20. Atranką inicijuojantis subjektas privalo užtikrinti, kad atrankos paslaugų sutartyje būtų numatytos sąlygos, įpareigojančios laikytis Aprašo 19.2 papunkčio nuostatų ir užtikrinančios su asmens duomenų apsauga susijusią atrankos agentūros (jos atstovų) atsakomybę.

21. Atrankos komisijos pirmininkas ir atsakingasis sekretorius privalo užtikrinti, kad visi atrankos komisijos nariai ir ekspertai iki galimybės susipažinti su kandidatų pateiktais dokumentais būtų pasirašytinai įspėti apie jiems tenkančią su asmens duomenų apsauga susijusią atsakomybę ir įsipareigoję laikytis Aprašo 19.2 papunkčio nuostatų.

22. Atrankos komisijos pirmininkas ir atsakingasis sekretorius privalo užtikrinti, kad visi atrankos komisijos nariai, atrankos agentūros atstovai ir ekspertai ne vėliau kaip prieš prasidedant pirmajam atrankos komisijos posėdžiui ar atrankos pokalbiui, kuriame jie dalyvauja, pasirašytinai deklaruotų, kad nėra susiję su atrankoje dalyvaujančiais kandidatais ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, ir nedelsdami informuos atrankos komisijos pirmininką bei nusišalins nuo atrankos, jei atrankos metu dėl pasikeitusių aplinkybių tokių ryšių atsirastų.

23. Jei nuo atrankos nusišalina atrankos komisijos narys ir jo pakaitinis komisijos narys, jo vietoje turi būti skiriamas kitas atrankos komisijos narys ir jo pakaitinis komisijos narys, o atranka gali būti tęsiama tik tuomet, kai atrankos komisijoje dalyvauja visi atrankos komisijos nariai, o kai atranka atliekama į valstybės valdomos įmonės kolegialius organo narius, tuomet atrankos komisijoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 3 atrankos komisijos nariai

 

V SKYRIUS

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ IR KANDIDATŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

24. Atranką inicijuojantis subjektas inicijuoja atranką ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki esamos kolegialaus organo kadencijos pabaigos arba nedelsdamas, atsilaisvinus atskirų kolegialaus organo narių pareigoms.

25. Atranką inicijuojantis subjektas apie inicijuojamą atranką informuoja įmonę, Valdymo koordinavimo centrą ir atrankos agentūrą ir nurodo jiems 10 darbo dienų terminą, per kurį atranką inicijuojančiam subjektui turi būti pateikti pasiūlymai dėl kompetencijos sričių, kurių specialistai geriausiai galėtų prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo, specialiųjų reikalavimų kandidatams nustatymo ir skelbime apie atranką nurodytinų duomenų. Prireikus atranką inicijuojantis subjektas inicijuoja šiame Aprašo punkte nurodytų subjektų atstovų pasitarimą dėl tinkamiausių reikalavimų kandidatams nustatymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

26.  Apie priimtą sprendimą dėl specialiųjų reikalavimų kandidatams nustatymo atranką inicijuojantis subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja atrankos agentūrą, Valdymo koordinavimo centrą ir įmonę bei kartu perduoda jiems parengtą skelbimą apie atranką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

27. Per 2 darbo dienas nuo Aprašo 26 punkte nurodyto sprendimo ir skelbimo apie atranką gavimo įmonė skelbimą apie atranką paskelbia elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas, ir įmonės interneto svetainėje. Valdymo koordinavimo centras skelbimą apie atranką paskelbia savo interneto svetainėje ir kartu pateikia informaciją apie įmonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

28. Valdymo koordinavimo centras, naudodamas savo turimas duomenų bazes, raštu arba informacinių ar elektroninių ryšių technologijų priemonėmis informuoja asmenis apie paskelbtą atranką ir kviečia juos kandidatuoti į kolegialų organą skelbime apie atranką nurodyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

29. Atrankos agentūra, naudodama savo turimas duomenų bazes ir kitą prieinamą informaciją, visą skelbimo apie atranką laikotarpį privalo ieškoti kandidatų, kurie atitiktų jiems keliamus reikalavimus ir galėtų užtikrinti įmonės tikslų įgyvendinimą.

30. Kandidatai, norintys dalyvauti atrankoje, turi pateikti atrankos agentūrai visus Aprašo 31.7 papunktyje nurodytus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

31. Skelbime apie atranką nurodoma informacija:

31.1. įmonės teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas, atranką inicijuojantis subjektas;

31.2. nuoroda į įmonės interneto svetainę ir joje skelbiamą Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 121 punkte arba atitinkamai Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punkte nurodytą lūkesčių raštą ir įmonės strategiją ar jos santrauką;

31.3. informacija į kokį kolegialų organą atliekama atranka, kadencijos pradžia ir pabaiga, organo narių skaičius, kolegialaus organo narius deleguojantys asmenys, atlygis už kolegialaus organo nario veiklą ir nuoroda, kur kandidatas gali susipažinti su kolegialaus organo nario veiklos sutarties projektu;

31.4. nuoroda į Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie atrankas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

31.5. nuoroda į Aprašą, kuriuo remiantis bus atliekama atranka;

31.6. kandidatui keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai;

31.7. dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

31.7.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo priedas);

31.7.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

31.7.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

31.7.4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

31.8. dokumentų pateikimo vieta ir būdai;

31.9. 20 dienų terminas nuo skelbimo apie atranką paskelbimo, per kurį nustatytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus atitinkantys kandidatai gali teikti paraiškas ir Aprašo 31.7 papunktyje nurodytus dokumentus;

31.10. asmens, konsultuojančio atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

32. Atrankos agentūra, pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, ne vėliau kaip per 5 dienas elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis pateikia  atranką inicijuojančiam subjektui visų paraiškas dalyvauti atrankoje pateikusių kandidatų sąrašą ir kandidatų pateiktų dokumentų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

VI SKYRIUS

KANDIDATŲ ATRANKOS ATLIKIMAS

 

33. Atrankos agentūra, gavusi kandidatų pateiktus dokumentus, patikrina, ar kandidatas pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus ir ar jis atitinka kandidatui keliamus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus. Jeigu kandidatas pateikė netikslius ar nepakankamus duomenis, atrankos agentūros atstovai privalo elektroniniu paštu prašyti kandidatą šiuos duomenis patikslinti arba papildyti per 5 darbo dienų terminą – jį skaičiuoti nuo prašymo patikslinti duomenis išsiuntimo dienos.

34. Atrankos agentūra atmeta kandidatūrą, jeigu kandidatas neatitinka skelbime nurodytų reikalavimų arba per Aprašo 33 punkte nurodytą terminą nepateikė ar nepatikslino atrankos agentūros prašomų pateikti ar patikslinti duomenų, būtinų kandidato atitikčiai bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams patikrinti.

35. Atrankos agentūra vertina reikalavimus atitinkančių kandidatų patirtį, profesines žinias ir pasiekimus, prireikus kandidatus kviečia pokalbio ir ne vėliau kaip per 20 dienų nuo dienos, kurią pasibaigė kandidatų dokumentų priėmimo terminas, pateikia atrankos komisijos atsakingajam sekretoriui visų dalyvauti atrankoje norą pareiškusių kandidatų sąrašą: nurodo kandidato vardą, pavardę, kompetencijų sritis, į kurias kandidatas pretenduoja, darbovietę, einamas pareigas ar veiklą, juridinius asmenis, kuriuose kandidatas eina kolegialaus organo nario pareigas, trumpą atrankos agentūros nuomonę apie kiekvieno kandidato pagrindines stipriąsias ir silpnąsias puses, į kurias atkreiptinas dėmesys vertinant kandidatūrą, kandidatų pateiktus dokumentus arba, jei kandidatas atmestas, atmetimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

36. Kartu su Aprašo 35 punkte nurodytu visų dalyvauti atrankoje norą pareiškusių kandidatų sąrašu pateikiamas ir trumpasis sąrašas: nurodomas kandidatų vardas, pavardė, kompetencijų sritis ar kelios sritys, į kurias kandidatas gali pretenduoti, ir atrankos agentūros išsami informacija, dėl ko šie kandidatai galėtų geriausiai prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo.

37. Atrankos komisijos atsakingasis sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Aprašo 35 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos atrankos komisijos nariams elektroniniu paštu išsiunčia bendrą visų dalyvauti atrankoje norą pareiškusių kandidatų sąrašą, trumpąjį sąrašą ir kandidatų pateiktų dokumentų kopijas.

38. Atrankos komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 37 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina atrankos agentūros pateiktą informaciją ir sudaro galutinį atrankos pokalbio kviestinų kandidatų sąrašą (toliau – kandidatų sąrašas). Kandidatų sąrašas gali neatitikti atrankos agentūros sudaryto trumpojo sąrašo, bet į jį negali būti įrašomi asmenys, nepateikę paraiškos kandidatuoti į įmonės kolegialų organą Aprašo nustatyta tvarka ir neįrašyti atrankos agentūros pateiktame bendrame visų dalyvauti atrankoje norą pareiškusių kandidatų sąraše. Sprendimas dėl galutinio kandidatų sąrašo sudarymo priimamas, kai už pasiūlytą kandidatų sąrašą balsuoja daugiau kaip 1/2 atrankos komisijos narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia atrankos komisijos pirmininko balsas. Kiekvienas atrankos komisijos narys turi vieną balsą. Jeigu atrankos komisija, įvertinusi atrankos agentūros pateiktą informaciją, nusprendžia neįrašyti į kandidatų sąrašą nė vieno kandidato, nes nė vienas kandidatas neatitinka skelbime apie atranką nustatytų reikalavimų, atrankos komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atrankos komisijos sprendimo priėmimo apie tai informuoja atranką inicijuojantį subjektą, įmonę, atrankos agentūrą ir pateikia pasiūlymus dėl pakartotinės atrankos ir specialiųjų reikalavimų kandidatams keitimo tikslingumo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

39. Jeigu kandidatų sąrašas neatitinka atrankos agentūros pasiūlyto trumpojo sąrašo, prie sprendimo dėl kandidatų sąrašo sudarymo pridedami atrankos komisijos narių balsavimo rezultatai ir pateiktos atskirosios nuomonės dėl trumpajame sąraše įrašytų kandidatų neįtraukimo į kandidatų sąrašą ir į trumpąjį sąrašą nepatekusių kandidatų įrašymo į kandidatų sąrašą. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai atrankos komisijos atsakingasis sekretorius atrankos agentūrai pateikia kandidatų sąrašą, atrankos agentūra, prieš tai pasikonsultavusi su atrankos komisija, elektroniniu paštu informuoja kandidatus nurodydama kandidatų atmetimo priežastis.

40. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po kandidatų sąrašo sudarymo atrankos komisijos atsakingasis sekretorius:

40.1. suderina su atrankos komisijos nariais atrankos pokalbio datą, kuri turi būti ne ankstesnė kaip 3 darbo dienos nuo kvietimo kandidatams dalyvauti atrankos pokalbyje išsiuntimo dienos, vietą ir numatomą trukmę. Atrankos komisijos sprendimu atrankos pokalbiams gali būti numatomos kelios dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

 

40.2. elektroniniu paštu kviečia kandidatų sąraše įrašytus asmenis dalyvauti atrankos pokalbyje ir nurodo jiems atrankos pokalbio datą, vietą, pradžios laiką ir numatomą trukmę bei informuoja kandidatus apie galimybę dalyvauti atrankos pokalbyje naudojant informacinių ar elektroninių ryšių technologijų priemones;

40.3. elektroniniu paštu atrankos agentūrai pateikia kandidatų sąrašą. 

41. Prasidėjus atrankos pokalbiams į vieną kolegialaus organo nario vietą, atrankos komisijos sudėtis negali būti keičiama. Jei dėl atrankos komisijos nario ligos, mirties, atleidimo iš darbo, nusišalinimo nuo dalyvavimo atrankoje ar kitos svarbios priežasties atrankos komisija negali tęsti darbo, naujos sudėties atrankos komisija privalo pakartoti pokalbius su ankstesnės sudėties komisijos išklausytais kandidatais į tą kolegialaus organo nario vietą, į kurią atrankos pokalbiai yra pradėti, bet nebaigti, išskyrus atvejus, kai naujas komisijos narys pageidauja susipažinti su komisijos jau išklausytų kandidatų pokalbių skaitmeniniais įrašais ir patvirtina, kad neturi papildomų klausimų kandidatui, o pokalbio skaitmeninio įrašo informacija yra pakankama objektyviam kandidato gebėjimų įvertinimui.

42. Atrankos pokalbyje dalyvaujantis kandidatas turi prisistatyti atrankos komisijai ir parodyti jo tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą. Atrankos komisija atrankos pokalbio metu vertina, kaip kandidatas atitinka jam keliamus reikalavimus, kandidato profesinę ir (ar) darbo patirtį, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją ir tinkamumą prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo. Pokalbio metu kandidatas atsako į atrankos komisijos narių užduotus klausimus, susijusius su šiame Aprašo punkte nurodytais vertinimo aspektais.

43. Pasibaigus atrankos pokalbiams, atrankos komisija, Aprašo nustatyta tvarka  įvertinusi kiekvieno pokalbyje dalyvavusio kandidato tinkamumą eiti kolegialaus organo nario pareigas, priima sprendimą dėl atrankos laimėtojo į kiekvieną kolegialaus organo nario vietą, į kurią buvo atliekama atranka. Priėmusi sprendimą dėl atrankos laimėtojo, atrankos komisija priima sprendimą dėl antro tinkamiausio kandidato. Taip pat atrankos komisija,  Aprašo nustatyta tvarka  įvertinusi kiekvieno pokalbyje dalyvavusio kandidato tinkamumą eiti kolegialaus organo nario pareigas, gali  priimti sprendimą, kad antro tinkamiausio kandidato nėra, arba visus atrankos pokalbiuose dalyvavusius kandidatus pripažinti netinkamais eiti kolegialaus organo nario pareigas. Kai vienos atrankos metu renkamas daugiau nei vienas kolegialaus organo narys, atrankos komisija privalo siekti, kad atrinkti kandidatai pasižymėtų tokiomis savybėmis, kurios užtikrintų efektyvų kolegialaus organo narių komandinį darbą ir leistų geriausiai prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo. Atrankos komisijos sprendimai priimami nedalyvaujant kandidatams ir laikomi priimtais, kai už juos balsuoja daugiau kaip ½ atrankos komisijos narių, dalyvaujančių atrankoje. Jeigu atrankos komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia atrankos komisijos pirmininko balsas. Kiekvienas atrankos komisijos narys turi vieną balsą. Susilaikyti nuo sprendimo priėmimo arba nebalsuoti atrankos komisijos narys negali. Prieš priimdami sprendimus atrankos komisijos nariai gali konsultuotis su atrankos agentūros atstovais ar ekspertais, jei jie yra kviečiami dalyvauti atrankos pokalbyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

44. Jeigu tas pats kandidatas kandidatuoja į daugiau nei vieną kolegialaus organo nario vietą, atrankos komisija turi teisę jį pripažinti tinkamu į daugiau nei vieną kolegialaus organo nario vietą. Jeigu toks kandidatas atrenkamas laimėtoju į kurią nors kolegialaus organo nario vietą, į kitas kolegialaus organo nario vietas vietoj jo atrenkamas kitas kandidatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

45. Jeigu atrankos komisija visus atrankos pokalbiuose dalyvavusius kandidatus pripažįsta netinkamais eiti kolegialaus organo nario pareigas, atrankos komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atrankos komisijos sprendimo priėmimo apie tai informuoja atranką inicijuojantį subjektą, įmonę, atrankos agentūrą ir pateikia siūlymus dėl pakartotinės atrankos ir specialiųjų reikalavimų kandidatams keitimo tikslingumo.

46. Atrankos pokalbiai ir sprendimų priėmimo eiga protokoluojama ir daromas skaitmeninis garso įrašas. Protokole turi būti šie atrankos pakalbio ir sprendimų priėmimo duomenys:

46.1. atrankos pokalbyje dalyvaujančių atrankos komisijos narių, atrankos agentūros atstovų ir ekspertų vardai, pavardės, atstovaujami juridiniai asmenys;

46.2. atrankos pokalbyje dalyvaujančių kandidatų vardai, pavardės;

46.3. atrankos komisijos sprendimai dėl kandidatų atrinkimo į kiekvieną kolegialaus organo nario vietą, į kurią buvo atliekama atranka, ir pagrindžianti informacija, kodėl atrinkti kandidatai pripažinti tinkamiausiais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

46.4. Neteko galios nuo 2021-08-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

46.5. atrankos komisijos balsavimo rezultatai ir atrankos komisijos narių pateiktos atskirosios nuomonės dėl sprendimų, kurie nebuvo priimti bendru sutarimu.

47. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir atrankos komisijos atsakingasis sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atrankos pokalbių pabaigos. Su protokolu supažindinami visi atrankos komisijos nariai. Prie protokolo pridedama:

47.1. į kompiuterinę laikmeną perkeltas skaitmeninis atrankos pokalbių garso įrašas;

47.2. atrankos posėdžiuose dalyvavusių ekspertų raštu išdėstytos pastabos ar pasiūlymai, jei ekspertai jų pateikė atrankos komisijai.

48. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po laimėtojo atrinkimo atrankos komisijos atsakingasis sekretorius, neatskleisdamas kitų kandidatų duomenų, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis informuoja visus atrankos pokalbiuose dalyvavusius kandidatus apie tik dėl jų asmeniškai priimtą atrankos komisijos sprendimą ir apie jų teisę susipažinti su savo atrankos pokalbio dalies skaitmeniniu garso įrašu bei nurodo atranką inicijuojančio subjekto kontaktinį asmenį, kuris kandidatams teiks reikiamą informaciją dėl galimybių susipažinti su šiame Aprašo punkte nurodyta informacija ir kitą informaciją, kuri  atrinktiems kandidatams bus reikalinga atliekant kandidato skyrimo ar išrinkimo į kolegialų organą procedūras. Atrankos komisija neprivalo atskleisti kandidatams jų neatrinkimo priežasčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

49. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atrankos pokalbio dienos arba paskutinio atrankos pokalbio, jei atrankos vyksta kelias dienas, atrankos komisijos atsakingasis sekretorius dokumentų perdavimo ir priėmimo aktu atranką inicijuojančiam subjektui perduoda:

49.1. pasirašytą ir Aprašo 46 ir 47 punktų reikalavimus atitinkantį protokolą;

49.2. iš atrankos agentūros gautus Aprašo 35 ir 36 punktuose nurodytus dokumentus;

49.3. Aprašo 21 ir 22 punktuose nurodytus pasirašytino supažindinimo dokumentus;

49.4. atrankos komisijos posėdžių protokolus ir kitus rašytinius dokumentus, kuriuos atrankos komisija atrankos metu gavo arba siuntė.

 

VII SKYRIUS

KOLEGIALAUS ORGANO NARIO SKYRIMAS AR IŠRINKIMAS EITI PAREIGAS

 

50. Priimdamas sprendimą skirti kandidatą kolegialaus organo nariu arba siūlyti už jį balsuoti įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime, atranką inicijuojantis subjektas turi laikytis Aprašo 7 punkto nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

51. Prieš priimdamas Aprašo 50 punkte nurodytą sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę per 5 darbo dienas nuo atrankos komisijos perduotų dokumentų gavimo dienos:

51.1. pareikalauti kandidato per atranką inicijuojančio subjekto nustatytą  ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo pareikalavimo jam išsiuntimo dienos pateikti jo atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų originalus, nurodęs vietą ir laiką, kur ir kada dokumentai turi būti pateikti. Esant nenumatytoms aplinkybėms dokumentų pateikimo terminas papildomai gali būti vieną kartą pratęsiamas ne ilgiau kaip 2 darbo dienoms. Dokumentus patikrinęs asmuo patvirtina dokumentų kopijų tikrumą, o dokumentų originalus grąžina kandidatui;

51.2. motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją.

52. Kandidatui nepateikus prašomų dokumentų, iš teisėsaugos, kontrolės, kitų institucijų, įstaigų ar įmonių gavus duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl kandidato tinkamumo būti kolegialaus organo nariu, kandidatui iki išrinkimo ar paskyrimo kolegialaus organo nariu atsisakius eiti šias pareigas ar nepasirašius sutarties su įmone, kaip nustatyta Aprašo 56 punkte, atranką inicijuojantis subjektas nepriima Aprašo 50 punkte nurodyto sprendimo arba, jei toks sprendimas jau priimtas – pripažįsta jį netekusiu galios. Šiuo atveju kartojamos Aprašo 51 punkte nurodytos procedūros antrojo atrankos komisijos atrinkto kandidato atžvilgiu, jeigu toks kandidatas buvo atrinktas. Jei nėra antrojo atrankos komisijos atrinkto kandidato, kurio atžvilgiu turėtų būti kartojamos Aprašo 51 punkte nurodytos procedūros, tuomet taikoma Aprašo 57 punkte nurodyta procedūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

53. Apie sprendimą neskirti kandidato kolegialaus organo nariu arba nesiūlyti už jį balsuoti įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime atranką inicijuojantis subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokio sprendimo jam apie tai praneša elektroniniu paštu. Atranką inicijuojantis subjektas neprivalo nurodyti šiame punkte nurodyto sprendimo ar siūlymo nepriėmimo priežasčių ir atskleisti teisėsaugos, kontrolės ir kitų institucijų, įstaigų ar įmonių pateiktos informacijos. 

54. Aprašo 50 punkte nurodytas sprendimas turi būti priimamas:

54.1.  per 5 darbo dienas nuo atrankos komisijos perduotų dokumentų arba iš kandidato gautų dokumentų originalų gavimo dienos, jei rašytiniu prašymu nebuvo kreiptasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją;

54.2. per 5 darbo dienas nuo teisėsaugos, kontrolės ir kitų institucijų, įstaigų ar įmonių atsakymų gavimo dienos, jei į šias institucijas buvo kreiptasi Aprašo 51.2 punkte nustatyta tvarka.

55. Atranką inicijuojantis subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo paskirti kandidatą, valstybės tarnautoją, kitą atranką inicijuojančio subjekto pasirinktą asmenį ar darbuotojų atstovą priėmimo arba atitinkamai jų išrinkimo įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis informuoja įmonę, Valdymo koordinavimo centrą ir į kolegialų organą paskirtą ar išrinktą asmenį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

56. Kolegialaus organo narys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo elektroniniu paštu apie jo skyrimą ar išrinkimą gavimo dienos turi kreiptis į įmonę dėl sutarties tarp įmonės ir kolegialaus organo nario sudarymo ir pasirašyti šią sutartį. Nepasirašius sutarties per šiame punkte nurodytą terminą, priimamas ar inicijuojamas sprendimas atšaukti kolegialaus organo narį.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Jei kolegialaus organo nepriklausomas narys nėra išrenkamas dėl Aprašo 45 punkte nurodytų priežasčių, atranką inicijuojantis subjektas inicijuoja pasitarimą dėl pakartotinės atrankos atlikimo, kandidato neišrinkimo priežasčių nustatymo, specialiųjų reikalavimų kandidatams keitimo tikslingumo, atrankos komisijos ir atrankos agentūros paslaugų kokybės vertinimo. Į šį pasitarimą turi būti kviečiami atrankos komisijos nariai, įmonės ir atrankos agentūros atstovai. Atranka turi būti kartojama tol, kol įmonės kolegialaus organo sudėtis atitiks Aprašo 7 punkte ir įmonės įstatuose nustatytą kolegialaus organo sudėtį.

58. Šio Aprašo pagrindu viešojo administravimo subjektų priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

_____________

part_c283787508d841a9942ec80fd54f9951_end


 

Kandidatų į valstybės ar

savivaldybės įmonės, valstybės ar

savivaldybės valdomos bendrovės

ar jos dukterinės bendrovės

kolegialų priežiūros ar valdymo

organą atrankos aprašo

priedas

 

(Kandidato paraiškos dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos forma)

 

_________________________________________________

(kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

________________________________________

(telefono Nr., el. paštas)

 

____________________________________

(gavėjas)

 

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

20___m. ______________________ ____ d.

(data)

 

 

Aš,________________________________________________, prašau leisti dalyvauti

(vardas ir pavardė)

atrankoje į __________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

 

valdybą / stebėtojų tarybą (nereikalingus žodžius išbraukti) šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

 

1.   ________________________________________________________________________;

 

2.   ________________________________________________________________________;

 

3.   ________________________________________________________________________.

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu

___________________________________________________________________________

 

Mobilusis telefonas_____________________________________________________________

 

Kandidato parašas, vardas ir pavardė_______________________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

 

part_8700ff9b23f74ad6a1791d073b609abe_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 196, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04757

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 905, 2019-09-04, paskelbta TAR 2019-09-05, i. k. 2019-14212

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 739, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15206

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 663, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17514

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 231, 2023-04-05, paskelbta TAR 2023-04-06, i. k. 2023-06756

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo