Įsakymas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-871, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-30, i. k. 2022-09006

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-04 iki 2022-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13194

 

Nauja redakcija nuo 2022-02-24:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, KURIEMS DIAGNOZUOTA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), AMBULATORINIO GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 16 Nr. V-1480
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu: 

1. T v i r t i n u Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ambulatorinio gydymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1480

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.  lapkričio 6 d.  įsakymo Nr. V-2517

redakcija)

 

 

 

ASMENŲ, KURIEMS DIAGNOZUOTA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), AMBULATORINIO GYDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

1. Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ambulatorinio gydymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos gydytojo komandos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – PAASPĮ) atliekamo pacientų, kuriems diagnozuota lengvos ar vidutinio sunkumo formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuri reikšmingai nepablogina paciento būklės dėl gretutinės patologijos, nėra didelės komplikacijų rizikos ir pacientui suteikta informacija, kaip sekti sveikatos būklę ir kur kreiptis, jei sveikatos būklė pablogės, ir asmenų, kuriems diagnozuota besimptomės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – pacientas), stebėjimo, gydymo ir išrašymo iš stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SASPĮ) ir karščiavimo klinikų gydytis ambulatoriškai reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2831, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26395

Nr. V-682, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06704

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

2. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) formos apibrėžtos Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –  COVID-19 diagnostikos ir gydymo aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3022, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28488

 

3. Pacientai ambulatoriškai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydomi:

3.1. po gydymo SASPĮ pagal COVID-19 diagnostikos ir gydymo aprašą. SASPĮ sveikatos priežiūros specialistas apie pacientą, siunčiamą ambulatoriškai gydyti į PAASPĮ, jo išrašymo iš SASPĮ dieną (jei tai nedarbo diena – artimiausią darbo dieną):  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3022, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28488

3.1.1. informuoja paciento šeimos medicinos paslaugas teikiantį gydytoją (toliau – šeimos gydytojas) ir (ar) PAASPĮ, prie kurios asmuo prisirašęs, registratūrą telefonu, nurodydamas paciento vardą, pavardę, gimimo metus ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, kurį pacientas nurodė, pasirašydamas asmens sutikimą būti izoliuotam);

3.1.2. pacientą gydęs SASPĮ sveikatos priežiūros specialistas į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) pateikia elektroniniu parašu pasirašytą formą E003 „Stacionaro epikrizė“, kurioje pažymi, kad:

3.1.2.1. pacientui suteikta informacija apie privalomą izoliaciją ir pacientas pasirašė sutikimą būti izoliuotam bei jam buvo įteikta atmintinė pagal Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

3.1.2.2. pateikia rekomendacijas paciento šeimos gydytojui dėl paciento gydymo bei kitą svarbią informaciją, susijusią su paciento sveikata bei elgesiu izoliavimo metu;

3.2. kai asmeniui atliekamas tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Tokiu atveju karščiavimo klinikos ar SASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyriaus sveikatos priežiūros specialistas į ESPBI IS pateikia elektroniniu parašu pasirašytą formą E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025), kurioje pažymi, kad: 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2831, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26395

Nr. V-682, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06704

3.2.1. pacientui suteikta informacija apie privalomą izoliaciją ir kad pacientas sutiko būti izoliuotas bei pacientui įteikta atmintinė, parengta pagal Izoliavimo taisykles;

3.2.2. jei reikia, pateikia rekomendacijas paciento šeimos gydytojui dėl paciento gydymo bei kitą svarbią informaciją, susijusią su paciento sveikata bei elgesiu izoliavimo metu.

3.3. Neteko galios nuo 2021-06-18

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1439, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13852

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2831, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26395

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-275, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02666

 

4. PAASPĮ pacientas gydomas ir jo sveikatos būklė stebima šia tvarka:

4.1. PAASPĮ ar šeimos gydytojas gauna pranešimą apie pacientams atliktus SARS-CoV-2 viruso (tiriant PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą) tyrimus į ESPBI IS arba šeimos gydytoją ar slaugytoją informuoja pacientas apie jam SARS-CoV-2 viruso tyrimu nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2831, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26395

Nr. V-275, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02666

Nr. V-1439, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13852

 

4.2. Jei ESPBI IS formoje E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ (toliau – forma E200-a) nurodyta, kad tyrimas teigiamas (tepinėlyje randamas SARS-CoV-2 virusas (tiriant PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą), konsultacijos su pacientu metu šeimos gydytojas ESPBI IS formoje E025 įrašo diagnozę pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM), nurodydamas ligos kodą U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2611, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23922

Nr. V-2831, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26395

Nr. V-275, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02666

Nr. V-1439, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13852

Nr. V-326, 2022-02-14, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02654

 

4.3. Neteko galios nuo 2022-02-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-326, 2022-02-14, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02654

 

4.4. Šeimos gydytojas arba slaugytojas konsultacijos su pacientu metu: 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2611, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23922

Nr. V-2831, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26395

Nr. V-682, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06704

Nr. V-326, 2022-02-14, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02654

4.4.1. suteikia pacientui informaciją pagal Izoliavimo taisyklių reikalavimus apie izoliavimosi namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje tvarką, informuoja, kad už Izoliavimosi taisyklių nesilaikymą yra numatyta teisinė atsakomybė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

4.4.2. jei reikia, išduoda ar pratęsia elektroninį nedarbingumo pažymėjimą;

4.4.3. Neteko galios nuo 2022-02-24

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

4.4.4. jeigu pacientas grįžo iš SASPĮ ar karščiavimo klinikos, šeimos gydytojas įvertina paciento sveikatos būklę ir tęsia jam pradėtą gydymą pagal SASPĮ ar karščiavimo klinikos gydytojo pateiktas rekomendacijas bei kartu su slaugytoju ir pacientu sudaro paciento gydymo ir stebėsenos planą;

4.4.5. jeigu pacientas buvo tirtas mobiliajame punkte ar SASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, ar PAASPĮ, šeimos gydytojas įvertina paciento sveikatos būklę ir kartu su slaugytoju ir pacientu sudaro paciento gydymo ir stebėsenos planą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2831, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26395

Nr. V-1439, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13852

 

4.4.6. šeimos gydytojas ar slaugytojas informuoja pacientą, kad atsiradus naujų simptomų šis nedelsdamas turi kreiptis nuotoliniu būdu į savo šeimos gydytoją ar, jei dėl sveikatos būklės reikalinga skubi pagalba ir pacientas negali susisiekti su savo šeimos gydytoju, – į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

4.4.7. tą pačią dieną ESPBI IS formoje E025 įrašo Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą diagnozę;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-682, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06704

 

4.5. stebėdami pacientą, šeimos gydytojas ar slaugytojas esant galimybei įvertina informaciją apie:

4.5.1 kūno temperatūrą (matuojamą 2 kartus per dieną);

4.5.2. kvėpavimo dažnį, pasunkėjusį kvėpavimą ar dusulį;

4.5.3. širdies susitraukimų dažnį (matuojamą 2 kartus per dieną);

4.5.4. arterinį kraujo spaudimą (matuojamą 2 kartus per dieną);

4.5.41. atliktus COVID-19 diagnostikos ir gydymo apraše nurodytus tyrimus – šeimos gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-682, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06704

 

4.5.5. prireikus – kitą svarbią informaciją, susijusią su paciento izoliavimu, ligos gydymu ir kt.;

4.6. šeimos gydytojas, įvertinęs Aprašo 4.5 papunktyje nurodytą informaciją ir nustatęs, kad pacientui nereikalinga hospitalizacija pagal COVID-19 diagnostikos ir gydymo aprašą, jį toliau gydo ambulatoriškai PAASPĮ pagal COVID-19 diagnostikos ir gydymo apraše nurodytus gydymo metodus, prireikus koreguodamas gydymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-682, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06704

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

4.7. nustačius, kad paciento būklė pablogėjo ir jam būtina hospitalizacija pagal COVID-19 diagnostikos ir gydymo aprašą, šeimos gydytojas ar slaugytojas skambina į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

4.8. pacientas laikomas pasveikusiu, jei jis nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 24 valandas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai, arba gydančio gydytojo sprendimu, bet ne anksčiau nei jam gali būti nutraukiama izoliacija.

Jei pacientas buvo gydytas stacionare, jam pasveikus nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas ESPBI IS formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ arba, jei gydymas buvo tęsiamas ambulatoriškai, šeimos gydytojas formoje E025 įrašo informaciją apie pasveikimą, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 „Buvusi asmeniui COVID-19 liga“.

Jei pacientas buvo gydytas ambulatoriškai ir kreipiasi į šeimos gydytoją dėl pasveikimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) fakto patvirtinimo, šeimos gydytojas ESPBI IS formoje E025 įrašo informaciją apie pasveikimą, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 „Buvusi asmeniui COVID-19 liga“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-275, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02666

Nr. V-682, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06704

Nr. V-326, 2022-02-14, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02654

Nr. V-682, 2022-04-01, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06759

 

4.9. izoliacija gali būti nutraukta:

4.9.1. pacientams, sirgusiems lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), išskyrus nurodytus Aprašo 4.9.2 papunktyje, po 5 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 24 valandas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai. Atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, gydantis gydytojas gali nustatyti ilgesnį izoliacijos terminą;

4.9.2. lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sirgusiems pacientams, kuriems yra imunosupresija (po parenchiminių organų ar kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos, dėl ilgalaikio prednizolono vartojimo (20 mg/d >14 d.), chemoterapijos, imunoterapijos, biologinės terapijos, imunosupresantų vartojimo, ŽIV, kai CD4 ląstelių < 200/mm3, kito imunodeficito), izoliacija gali būti nutraukta po 20 dienų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 24 valandas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 24 valandas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;

4.9.3. pacientams, kuriems diagnozuota besimptomės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), po 5 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos;

4.9.4. po 5 dienų (pacientas laikomas pasveikusiu nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)) nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos, jei ESPBI IS laboratorijos pateiktoje formoje E200-a nurodyta, kad SARS-CoV-2 viruso tyrimas teigiamas, tačiau pacientas per šį laikotarpį nesikreipė į SASPĮ ar PAASPĮ dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymo ir PAASPĮ vadovo paskirtam asmeniui nepavyko susisiekti PAASPĮ turimais kontaktais su pacientu, todėl pacientas nebuvo stebėtas ir gydytas SASPĮ ar ambulatoriškai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pagal TLK-10 AM kodą U07.1.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-682, 2022-04-01, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06759

 

5. Šeimos gydytojo ar slaugytojo, paciento ir Karštosios linijos specialistų veiksmai organizuojant pakartotinį tepinėlio paėmimą, Aprašo 4.9.1 ar 4.9.2 papunkčiuose nustatytais atvejais:

5.1. šeimos gydytojas, vadovaudamasis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.  V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, V skyriumi, elektroniniu būdu užpildo E027 formos Siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui (toliau – forma E027) ir pasirašo jį elektroniniu parašu. Šeimos gydytojas formoje E027:

5.1.1. elektroninio dokumento lauke „Skyrimo diagnozė“ nurodo TLK-10-AM kodą U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-275, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02666

 

5.1.2. elektroninio dokumento lauke „Specialisto prof. kvalifikacija arba skyriaus specializacija“ nurodo „Mobilus punktas“;

5.1.3. elektroninio dokumento lauke „Papildomas aprašymas specialistui, kuriam siunčiama konsultuoti“  nurodo  „Pakartotiniam paciento ištyrimui dėl izoliacijos nutraukimo“;

5.1.4. jei reikia, užpildo kitus elektroninio dokumento laukus arba perkelia juos iš formos E025;

5.2. šeimos gydytojas ar slaugytojas informuoja pacientą, kad šis turi:

5.2.1. paskambinti į Karštąją liniją telefonu 1808;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

5.2.2. Karštosios linijos konsultantą informuoti, kad skambina dėl registracijos pakartotiniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui dėl izoliacijos nutraukimo, turėdamas šeimos gydytojo siuntimą (formą E027), ir jam pasakyti savo vardą, pavardę, savivaldybę, iš kurios skambina, asmens kodą, mobiliojo telefono numerį, ir nurodyti, ar jis gali asmenine transporto priemone į mobilųjį punktą atvykti pats, ar reikia, kad jis būtų atvežtas kito asmens;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

5.3. Karštosios linijos 1808 konsultantas registruoja pacientą pakartotiniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui į mobilųjį punktą ne anksčiau kaip kitai dienai, sistemoje pažymėdamas, kad tai pakartotinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dėl izoliacijos nutraukimo. Karštosios linijos konsultantui užregistravus pacientą į mobilųjį punktą, sistema į paciento nurodytą mobiliojo telefono numerį automatiškai nusiunčia trumpąją žinutę, kurioje nurodoma tepinėlio ėmimo vieta, tikslus atvykimo į mobilųjį punktą laikas, registracijos numeris;

5.4. šeimos gydytojas ar slaugytojas turi stebėti informaciją ESPBI IS dėl paciento pakartotinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) eigos;

5.5. jei laboratorijos pateiktoje formoje E200-a nurodoma, kad:

5.5.1. pakartotinis tyrimas teigiamas, šeimos gydytojas tęsia paciento stebėseną ir gydymą Aprašo 4.9 papunktyje nustatyta tvarka;

5.5.2. pirmas pakartotinis tyrimas neigiamas, šeimos gydytojas organizuoja  antrą pakartotinį paciento ištyrimą Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nustatyta tvarka;

5.5.3. pirmas ir antras iš eilės pakartotiniai tyrimai neigiami, šeimos gydytojas informuoja pacientą, kad pacientui izoliacija nutraukta.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

 

6. Informacija apie pacientui suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas surašoma ESPBI IS formoje E025 ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir pasirašoma elektroniniu parašu.

7. PAASPĮ šeimos gydytojas informaciją apie jo gydomo paciento atsisakymą laikytis Izoliavimo taisyklių, taip pat apie Izoliavimo taisyklių pažeidimą privalo įrašyti į formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir nedelsdamas apie tai informuoti NVSC bei atitinkamos savivaldybės gydytoją teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2517, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23364

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2611, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23922

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2831, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26395

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3022, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28488

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-275, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02666

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-682, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06704

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1439, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13852

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-96, 2022-01-18, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00731

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-146, 2022-01-25, paskelbta TAR 2022-01-25, i. k. 2022-01084

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-326, 2022-02-14, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02654

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-402, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03380

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-682, 2022-04-01, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06759

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo