Įsakymas netenka galios 2021-05-06:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-365, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-05, i. k. 2021-09844

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-09-24 iki 2021-05-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06079

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-24:

Nr. B1-691, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14983

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUTARIMO KONFISKUOTI GYVŪNĄ VYKDYMO, KONFISKUOTO GYVŪNO PERDAVIMO, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ, SAUGOJIMO (laikymo) ir pripažinimo atliekomis TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 2 d. Nr. B1-488

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 687–690 straipsniais, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu:

1Tvirtinu pridedamą Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašą.

2Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį, Teisės ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriams.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Jonas Milius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. B1-488

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. B1-691

redakcija)

 

NUTARIMO KONFISKUOTI GYVŪNĄ VYKDYMO, KONFISKUOTO GYVŪNO PERDAVIMO, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ, SAUGOJIMO (laikymo) ir pripažinimo atliekomis TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato nutarimų administracinių nusižengimų (toliau – AN) bylose, kuriuose skiriama administracinio poveikio priemonė gyvūno konfiskavimas, priimtų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) pareigūnų ar teismų pagal VMVT pareigūnų surašytus AN protokolus, nukreipimo vykdyti ir vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarką.

2. Tvarkos aprašas taikomas:

2.1. asmenims, kurių atžvilgiu už padarytą teisės pažeidimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) nustatytus AN požymius, yra priimtas teismo (pagal VMVT pareigūnų surašytą (-us) AN protokolą (-us)) ar VMVT nutarimas AN byloje, kuriame skiriama administracinio poveikio priemonė gyvūno konfiskavimas;

2.2. VMVT pareigūnams, vykdantiems Tvarkos apraše nustatytas funkcijas.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Konfiskuotas gyvūnas – iš teisės pažeidimą padariusio gyvūno laikytojo ar savininko priverstinai ir neatlygintinai valstybės nuosavybėn paimtas gyvūnas.

3.2. Mažavertis turtas – turtas, kurio vertė mažesnė kaip 15 eurų.

3.3. Nutarimas konfiskuoti gyvūną – teismo ar institucijos (pareigūno), nagrinėjančio administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, priimamas nutarimas, kuriame skiriama administracinio poveikio priemonė gyvūno konfiskavimas.

3.4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir kituose teisės aktuose.

4. Nutarimus konfiskuoti gyvūną gali priimti VMVT pareigūnai, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus administracinių nusižengimų bylose suteikimo“ 1.2 papunktyje, juos pavaduojantys arba VMVT direktoriaus sprendimu įgalioti VMVT pareigūnai.

 

II SKYRIUS

NUTARIMO KONFISKUOTI GYVŪNĄ NUKREIPIMAS VYKDYTI IR JO VYKDYMAS

 

5. Nutarimas konfiskuoti gyvūną pradedamas vykdyti jam įsiteisėjus (kai sueina ANK 623 straipsnyje nustatytas jo apskundimo terminas). Kai apskundžiamas nutarimas konfiskuoti gyvūną, jis pradedamas vykdyti įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria šis nutarimas buvo paliktas nepakeistu ir skundas netenkintas.

6. Jeigu dėl VMVT teritorinio padalinio, kurio pareigūnas atliko AN tyrimą, priimto nutarimo konfiskuoti gyvūną ANK 622 straipsnio nustatyta tvarka nėra paduodamas skundas, VMVT teritorinio padalinio vadovas, pasibaigus ANK 623 straipsnyje nustatytam apskundimo terminui, patikrina, ar nėra ANK 671 straipsnio 1 dalyje nustatytų nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo nutraukimo pagrindų, ir įsiteisėjusį nutarimą konfiskuoti gyvūną nedelsiant perduoda VMVT. VMVT teritorinio padalinio, kurio pareigūnas atliko AN tyrimą ir AN bylą perdavė nagrinėti teismui, vadovas, gavęs teismo priimtą nutarimą konfiskuoti gyvūną ir nustatęs, kad jis yra įsiteisėjęs, perduoda šį nutarimą konfiskuoti gyvūną VMVT.

7. VMVT, pagal Tvarkos aprašo 6 punktą iš VMVT teritorinio padalinio gavusi įsiteisėjusį nutarimą konfiskuoti gyvūną, nedelsdama direktoriaus įsakymu sudaro Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisiją nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti (toliau – komisija).

8. Komisija sprendžia visus klausimus, susijusius su nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymu. Į komisijos sudėtį įtraukiami VMVT Teisės, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, Finansų ir biudžeto skyrių darbuotojai bei teritorinio padalinio, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra konfiskuotinas gyvūnas, vadovas ar jo įgaliotas asmuo, taip pat savivaldybės, kurios teritorijoje yra konfiskuotinas gyvūnas, administracijos paskirtas darbuotojas (jeigu savivaldybės administracija sutinka). Komisijos posėdžiai protokoluojami, sprendimai įforminami protokolais arba Tvarkos apraše nustatytų formų dokumentais.

9. Komisija, siekdama gyvūną paimti sklandžiai, be trikdžių ir užtikrinti jo gerovę nuo jo paėmimo momento, prieš atlikdama Tvarkos aprašo III skyriuje nustatytus veiksmus pirmiausia atlieka visus būtinus pasirengimo veiksmus (prieš gyvūno paėmimą išanalizuoja ir išsprendžia visus techninius su gyvūno paėmimu, transportavimu, saugojimu ir perdavimu susijusius klausimus ir pan.).

10. Nutarimas konfiskuoti gyvūną vykdomas paimant gyvūną iš AN padariusio asmens valstybės nuosavybėn.

11. Konfiskuojamo gyvūno paėmimą iš AN padariusio asmens vykdo komisijos protokoline nutartimi įgalioti jos nariai, kurie nurodo AN padariusiam asmeniui geranoriškai perduoti nutarime konfiskuoti gyvūną nurodytą konfiskuojamą gyvūną. AN padariusiam asmeniui nesutinkant geranoriškai perduoti nutarime konfiskuoti gyvūną nurodyto konfiskuojamo gyvūno, įgalioti komisijos nariai informuoja komisiją, kuri, siekdama tinkamai įvykdyti nutarimą konfiskuoti gyvūną, informuoja apie tai VMVT vadovybę, kuri inicijuoja priverstinio nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo procedūrą.

12. Įgalioti komisijos nariai gyvūno paėmimą iš AN padariusio asmens užfiksuoja Gyvūno (-ų) paėmimo, vykdant nutarimą konfiskuoti gyvūną, akte (1 priedas).

13. Kai nutarimas konfiskuoti gyvūną įvykdomas ar iš dalies įvykdomas ir gyvūnas (-ai) ar dalis gyvūnų yra paimamas (-ami) iš AN padariusio asmens, komisija surašo duomenis apie konfiskuotą (-us) gyvūną (-us) į Konfiskuotų gyvūnų apskaitos žurnalą (2 priedas), kuris saugomas VMVT. Paėmus gyvūną (-us) iš AN padariusio asmens ir surašius Gyvūno (-ų) paėmimo, vykdant nutarimą konfiskuoti gyvūną, aktą, laikoma, kad konfiskuotas (-i) gyvūnas (-ai) yra VMVT žinioje iki jo (jų) perdavimo ar pripažinimo atliekomis ir nugaišinimo Tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

14. Komisija, paėmusi gyvūną (-us) iš AN padariusio asmens, per 7 darbo dienas nuo gyvūno (-ų) paėmimo nutarime konfiskuoti gyvūną nurodžiusi, kad jis įvykdytas, jį grąžina VMVT teritoriniam padaliniui, kurio pareigūnas atliko AN tyrimą, arba teismui, perdavusiam vykdyti nutarimą konfiskuoti gyvūną. Tuo atveju, kai komisija iš AN padariusio asmens paima tik dalį gyvūnų, komisija nutarime konfiskuoti gyvūną nurodo, kad nutarimas konfiskuoti gyvūną įvykdytas iš dalies, ir priežastis, dėl kurių nutarimą konfiskuoti gyvūną įvykdė tik iš dalies.

15. Tais atvejais, kai komisija nusprendžia nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymą nutraukti dėl nutarime konfiskuoti gyvūną nurodyto gyvūno nugaišimo, neradimo ar kt. objektyvių aplinkybių, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo priima protokolinę nutartį dėl nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo nutraukimo ir nutarime konfiskuoti gyvūną nurodo, kad jis neįvykdytas ir jo neįvykdymo priežastį (-is), bei atžymėtą nutarimą konfiskuoti gyvūną grąžina VMVT teritoriniam padaliniui, kurio pareigūnas atliko AN tyrimą, arba teismui, perdavusiam vykdyti nutarimą konfiskuoti gyvūną.

16. Tvarkos aprašo 14 ar 15 punkte nurodyta tvarka atžymėto nutarimo konfiskuoti gyvūną kopija saugoma VMVT.

 

III SKYRIUS

KONFISKUOTO GYVŪNO TINKAMUMO REALIZUOTI ĮVERTINIMAS

 

17. Komisija, paėmusi gyvūną iš AN padariusio asmens, tą pačią darbo dieną įvertina konfiskuoto gyvūno tinkamumą realizuoti, surašo Išvadą dėl konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) tinkamumo realizuoti (3 priedas) (toliau – Išvada) ir priima Sprendimą dėl konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) tinkamumo realizuoti (4 priedas) (toliau – Sprendimas). Komisija, surašydama Išvadą ir priimdama Sprendimą, remiasi Ūkinių gyvūnų registro, Gyvūnų augintinių registro, VMVT administruojamų informacinių sistemų duomenimis, vadovaujasi Taisyklėmis, šiuo Tvarkos aprašu ir Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti gyvūnų perdavimo (įskaitant perdavimą kitų asmenų nuosavybėn) ir nugaišinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-62 „Dėl Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti gyvūnų perdavimo (įskaitant perdavimą kitų asmenų nuosavybėn) ir nugaišinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Gyvūnų perdavimo ir nugaišinimo tvarkos aprašas), gyvūnų sveikatingumą ir prekybą reglamentuojančiais teisės aktais. Jeigu komisijos turimų duomenų apie gyvūno sveikatos būklę nepakanka Sprendimui priimti ar komisija iš viso jų neturi, ji kreipiasi į veterinarijos paslaugų teikėją su prašymu atlikti gyvūno apžiūrą ir įvertinti jo sveikatos būklę.

18. Komisijos Sprendimu konfiskuotas gyvūnas gali būti pripažįstamas:

18.1. netinkamu realizuoti (parduoti);

18.2. mažaverčiu;

18.3. tinkamu realizuoti (parduoti).

19. Komisija, vertindama konfiskuoto gyvūno tinkamumą realizuoti, atsižvelgia į konfiskuoto gyvūno vertę eurais (pagal vidutines rinkos kainas), į konfiskuoto gyvūno sveikatos būklę, amžių, prekinę išvaizdą, paklausą, realias pardavimo galimybes ir kitas svarbias aplinkybes.

20. Konfiskuotas gyvūnas pripažįstamas netinkamu realizuoti (parduoti):

20.1. jeigu jis yra paimtas iš teritorijos, kurioje nustatyta tos rūšies gyvūnams ypač pavojinga gyvūnų užkrečiamoji liga, nurodyta Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 „Dėl Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos patvirtinimo“, 16–18 punktuose, ir dėl šios ligos pasireiškimo yra taikomi tos rūšies gyvūnų judėjimui (perkėlimui) apribojimai;

20.2. jeigu nėra galimybės nustatyti maistinio gyvūno tapatybės, atsekamumo ir (ar) sveikatos būklės pagal užkrečiamąsias ligas, kurių stebėsena privaloma teisės aktų nustatyta tvarka;

20.3. jeigu jis akivaizdžiai serga, yra suluošintas ar jam nedelsiant reikalinga suteikti veterinarinę pagalbą, nes jam gresia žūtis ar suluošinimas;

20.4. jeigu teisės aktais yra uždrausta tokių gyvūnų apyvarta;

20.5. jeigu jis yra neveislinis gyvūnas augintinis (šuo ar katė);

20.6. jeigu AN susijęs su tuo, kad dėl gyvūno elgesio (pvz., agresyvumo) buvo padaryta žala asmenų turtui ar sveikatai ar gali kilti grėsmė asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui;

20.7. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

21. Konfiskuotas gyvūnas pripažįstamas mažaverčiu, jeigu jo vertė mažesnė nei 15 eurų ir jis nėra pripažintas netinkamu realizuoti (parduoti) pagal Tvarkos aprašo 20 punktą.

22. Komisija, pripažinusi, kad konfiskuotas gyvūnas netinkamas realizuoti (parduoti) ar yra mažavertis, Sprendime nurodo, ar gyvūną galima neatlygintinai perduoti kito asmens nuosavybėn, ar gyvūnas turi būti nugaišinamas, ir pagrindžia tokį nurodymą.

23. Komisija, spręsdama klausimą dėl kelių gyvūnų tinkamumo realizuoti, vertina kiekvieną gyvūną atskirai, išskyrus atvejus, kai konfiskuojama gyvūnų vada (motina ir nuo jos priklausantys jaunikliai, kurie vertinami ir realizuojami kartu).

 

IV SKYRIUS

KONFISKUOTO GYVŪNO PERDAVIMAS, SAUGOJIMAS (LAIKYMAS) IR PRIPAŽINIMAS ATLIEKOMIS

 

24. Komisija užtikrina ir kontroliuoja, kad apie konfiskuotą gyvūną, kurį komisija pripažino tinkamu realizuoti (parduoti) ir kuris yra perduotinas valstybės nuosavybėn, VMVT nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio gyvūno paėmimo momento, raštu informuotų Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir jai kartu su pranešimu apie perduodamą konfiskuotą gyvūną pateiktų AN protokolo, nutarimo konfiskuoti gyvūną, gyvūno (-ų) paėmimo, vykdant nutarimą konfiskuoti gyvūną, akto, Išvados ir Sprendimo patvirtintas kopijas bei visus konfiskuoto gyvūno registravimo, identifikavimo, sveikatos būklės įvertinimo (jeigu buvo kreiptasi į veterinarijos paslaugų teikėją dėl konfiskuoto gyvūno apžiūros, sveikatos būklės įvertinimo) dokumentus ar jų patvirtintas kopijas.

25. Konfiskuotas gyvūnas Valstybinei mokesčių inspekcijai perduodamas vadovaujantis Taisyklėmis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl su valstybei perduoto (perduotino) turto perėmimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

26. Jeigu Valstybinė mokesčių inspekcija VMVT pateikia pranešimą, kad nėra galimybės realizuoti konfiskuoto turto, ir atsisako perimti konfiskuotą (-us) valstybei perduotiną (-us) gyvūną  (-us) savo žinion, tokiu atveju komisija sprendžia, ar tokį (-ius) gyvūną (-us) perduoti kito asmens nuosavybėn ar nugaišinti. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu.

27. Komisija, vadovaudamasi Gyvūnų perdavimo ir nugaišinimo tvarkos aprašo 13 punktu, gali perduoti netinkamą (-us) realizuoti (parduoti) ar mažaverčiu (-iais) pripažintą (-us) gyvūną (-us) (įskaitant ir Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytus gyvūnus, kuriuos atsisakė perimti savo žinion Valstybinė mokesčių inspekcija) VMVT registruotiems gyvūnų globėjams, turintiems tinkamas sąlygas konfiskuotiems gyvūnams laikyti, arba kitiems gyvūnų laikytojams (savininkams), kurie gali užtikrinti tinkamas sąlygas konfiskuotiems gyvūnams laikyti ir sutinka perimti konfiskuotą (-us) gyvūną (-us). Konfiskuotas gyvūnas perduodamas kito asmens nuosavybėn pagal Konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) perdavimo–priėmimo aktą (5 priedas), kurį surašo ir pasirašo komisijos pirmininkas.

28. Jeigu per 10 darbo dienų konfiskuoto (-ų) netinkamo (-ų) realizuoti (parduoti) ar pripažinto (-ų) mažaverčiu (-iais) gyvūno (-ų) (įskaitant ir Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytus gyvūnus, kuriuos atsisakė perimti savo žinion Valstybinė mokesčių inspekcija) nepavyksta perduoti kito asmens nuosavybėn arba jeigu komisija Sprendime nurodė gyvūną (-us) nugaišinti, komisija pripažįsta konfiskuotą (-us) gyvūną (-us) atliekomis ir surašo Konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) pripažinimo atliekomis aktą (6 priedas).

29. Surašius Konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) pripažinimo atliekomis aktą, VMVT teritorinis padalinys, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje laikomas konfiskuotas gyvūnas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas organizuoja gyvūno nugaišinamą ir surašo Gaišenos (-ų) perdavimo–priėmimo aktą (7 priedas) bei šį aktą kartu su gyvūno gaišena perduoda šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojui.

30. Tais atvejais, kai konfiskuotą gyvūną būtina saugoti (laikyti) nuo jo paėmimo iki perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kito asmens nuosavybėn arba iki jo nugaišinimo ir gaišenos sunaikinimo, VMVT konkurso būdu su asmenimis, teikiančiais gyvūnų saugojimo (laikymo), nugaišinimo ir gaišenų sunaikinimo paslaugas, sudaro teisės aktų reikalavimus atitinkančias gyvūnų saugojimo (laikymo), nugaišinimo ir gaišenų sunaikinimo sutartis.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Skundai dėl VMVT veiksmų, susijusių su priimtų nutarimų konfiskuoti gyvūną vykdymu, sprendžiami ANK 673 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

32. Šiame Tvarkos apraše nurodytus dokumentus VMVT ir jos teritoriniai padaliniai saugo ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų.

33. VMVT patirtos išlaidos, susijusios su konfiskuoto gyvūno saugojimu (laikymu), pripažinimu atliekomis, nugaišinimu ir kitais veiksmais, atlyginamos iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, išskyrus atvejus, kai gyvūnas buvo konfiskuotas už žiaurų elgesį su juo (šiuo atveju visas tokio konfiskuoto gyvūno saugojimo (laikymo), gydymo, nugaišinimo ar gaišenos tvarkymo išlaidas turi atlyginti gyvūno laikytojas (savininkas), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje).

34. Šiame Tvarkos apraše nereglamentuoti klausimai sprendžiami Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo,

konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į

apskaitą, saugojimo (laikymo) ir

pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Gyvūno (-ų) paėmimo, vykdant nutarimą konfiskuoti gyvūną, akto formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMUI KONFISKUOTI GYVŪNĄ VYKDYTI

 

GYVŪNO (-Ų) PAĖMIMO, VYKDANT NUTARIMĄ KONFISKUOTI GYVŪNĄ, AKTAS

 

____________________ Nr. ___________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos / __________________ teismo

(teismo pavadinimas)

____________ nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. _______________ ir Lietuvos

(data)

Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 688 straipsniu, iš administracinį nusižengimą padariusio asmens_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

 

paimamas (-ami) šis (šie) gyvūnas (-ai), kuris (-ie) yra teisės pažeidimo padarymo įrankis, priemonė, dalykas arba įstatymų uždraustos veikos rezultatas:

Eil.

Nr.

Gyvūno rūšis ir apibūdinimas* (identifikacinis numeris, jei yra)

Pastabos (pvz.: suluošintas, agresyvus ir kt.)

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

Iš viso:

 

* − Nurodoma gyvūno, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka individualiai suženklinto ir Ūkinių gyvūnų  registre registruoto, spalva, lytis, veislė, jei taikoma, išskirtiniai požymiai ir pan., ir, jei yra galimybė, prie šio akto pridedama gyvūno nuotrauka su šioje lentelėje nurodytu gyvūno eilės numeriu. Jeigu tai individualiai ženklinamas gyvūnas, nurodoma jo rūšis ir identifikacinis numeris.

 

Šis aktas surašomas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui, kitas paliekamas Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisijos nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti (toliau – Komisija) pirmininko ar nario:

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Susipažinau

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________                  

(parašas)

_____________________

(data)

 

Šiame akte nurodytas administracinį nusižengimą padaręs asmuo ____________________

_____________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

atsisakė susipažinti su šiuo aktu ir paimti vieną jo egzempliorių.

 

Komisijos pirmininko ar nario:

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno

perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir

pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Konfiskuotų gyvūnų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

KONFISKUOTŲ GYVŪNŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Pradėta

 

 

 

Baigta

 

 

 

Saugoti

 

 

Eil. Nr.

Konfiskavimo data

Gyvūno (-ų) paėmimo, vykdant nutarimą konfiskuoti gyvūną, akto data ir numeris

Konfiskuoto gyvūno rūšis

Konfiskuoto gyvūno identifikaciniai duomenys, jei yra

Konfiskuoto gyvūno tinkamumo realizuoti įvertinimas*

Informacija apie pranešimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos**

Informacija apie tolesnius įvykius***

 

Pastabos

1.

2

3

4

5

6

6

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – Nurodoma tinkamas realizuoti (parduoti), netinkamas realizuoti (parduoti) ar mažavertis gyvūnas;

** – Nurodoma pranešimo data, numeris arba pažymima, kad pranešimas nebuvo siųstas (Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos apraše nustatytais atvejais);

*** – Nurodoma VMI neperėmė, perduotas kito asmens nuosavybėn, nugaišintas

_________________

 

Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo,

konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į

apskaitą, saugojimo (laikymo) ir

pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Išvados dėl konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) tinkamumo realizuoti formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMUI KONFISKUOTI GYVŪNĄ VYKDYTI

 

IŠVADA

DĖL KONFISKUOTO (-Ų) GYVŪNO (-Ų) TINKAMUMO REALIZUOTI

 

____________________ Nr. ___________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisija nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti, vadovaudamasi Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertinusi konfiskuotą (-us) gyvūną (-us),

n u s t a t ė, kad:

 

 

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis, apibūdinimas (identifikacinis numeris, jei yra)*

Kiekis

Vidutinė viene

to rinkos kaina**

Vertinimo rezultatai***

 

Vertinimo išvada****

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

* − Nurodoma gyvūnų, išskyrus individualiai suženklintus ir Ūkinių gyvūnų registre / Gyvūnų augintinių registre registruotus, spalva, lytis, veislė, jei taikoma, išskirtiniai požymiai ir pan., ir, jei yra galimybė, gyvūno nuotrauka su šioje lentelėje nurodytu eilės numeriu. Jeigu tai individualiai ženklinamas gyvūnas, nurodoma jo rūšis ir identifikacinis numeris.

** − Nenurodoma, jeigu tai neveislinis gyvūnas augintinis.

*** Nurodoma gyvūnų sveikatos būklė, teisės aktai, kurių reikalavimus atitinka / neatitinka gyvūnas, prekinė išvaizda, paklausa, realios pardavimo galimybės ir pan.

**** − Nurodoma, ar gyvūnas tinkamas / netinkamas realizuoti, mažavertis.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisijos nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti pirmininko ar nario:

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo,

konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į

apskaitą, saugojimo (laikymo) ir

pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Sprendimo dėl konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) tinkamumo realizuoti formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMUI KONFISKUOTI GYVŪNĄ VYKDYTI

 

SPRENDIMAS

DĖL KONFISKUOTO (-Ų) GYVŪNO (-Ų) TINKAMUMO REALIZUOTI

 

____________________ Nr. ___________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisija nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti, vadovaudamasi Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir remdamasi ______ išvada dėl konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) tinkamumo realizuoti Nr. _____:

(data)

1.   Pripažįsta šį (šiuos) konfiskuotą (-us) gyvūną (-us):

 

1.1. tinkamu (-ais) realizuoti (parduoti):

 

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis, apibūdinimas (identifikacinis numeris, jei yra)*

Kiekis

Vieneto kaina

Bendra suma

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

-----

 

 

1.2. netinkamu (-ais) realizuoti (parduoti):

 

 

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis, apibūdinimas (identifikacinis numeris, jei yra)*

Kiekis

Vieneto kaina

Bendra suma

Netinkamumo realizuoti (parduoti)

pagrindas (Aprašo punktas)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

-----

 

 

 

1.3. mažaverčiu (-iais):

 

jEil. Nr.

Gyvūno rūšis, apibūdinimas (identifikacinis numeris, jei yra)*

Kiekis

Vieneto kaina*

Bendra suma

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

-----

 

 

 

2. S i ū l o  netinkamais realizuoti (parduoti) ar mažaverčiais pripažintus gyvūnus:

 

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis, apibūdinimas** (identifikacinis numeris, jei yra)

Kiekis

Siūlymas (perduoti kito asmens nuosavybėn arba nugaišinti) ir pagrindimas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

* − Nenurodoma, jeigu tai neveislinis gyvūnas augintinis.

** − Nurodoma gyvūnų, išskyrus individualiai suženklintus ir Ūkinių gyvūnų registre / Gyvūnų augintinių registre registruotus, spalva, lytis, veislė, jei taikoma, išskirtiniai požymiai ir pan., ir, jei yra galimybė, gyvūno nuotrauka su šioje lentelėje nurodytu eilės numeriu. Jeigu tai individualiai ženklinamas gyvūnas, nurodoma jo rūšis ir identifikacinis numeris.

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisijos nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti pirmininko ar nario:

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________                      __________________                   _____________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo,

konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į

apskaitą, saugojimo (laikymo) ir

pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) perdavimo–priėmimo akto formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMUI KONFISKUOTI GYVŪNĄ VYKDYTI

 

KONFISKUOTO (-Ų) GYVŪNO (-Ų) PERDAVIMOPRIĖMIMO AKTAS

 

____________________ Nr. ___________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti gyvūnų perdavimo (įskaitant perdavimą kitų asmenų nuosavybėn) ir nugaišinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-62 „Dėl Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti gyvūnų perdavimo (įskaitant perdavimą kitų asmenų nuosavybėn) ir nugaišinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, remdamiesi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 20   m.           įsakymu Nr.                                    sudarytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisijos nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti 20__ m. ______ _________ __ d. sprendimu Nr. _____________ „Dėl konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) tinkamumo realizuoti (parduoti)“ / 20 __ m. _________ __ d. protokolo Nr.__________ nutartimi (kas nereikalinga, išbraukti),

 

perduodantis asmuo                                                                                                                                

(perduodančios institucijos (įstaigos) pavadinimas,

 

asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

perdavė, o

 

priimantis asmuo                                                                                                                                     

(priimančios institucijos (įstaigos) pavadinimas,

 

asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

priėmė,

 

šį (šiuos) netinkamu (-ais)  realizuoti (parduoti) ar mažaverčiu (-iais) pripažintą (-us) gyvūną (-us):

 

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis, apibūdinimas

(identifikacinis numeris, jei yra)*

Kiekis

Vieneto kaina

Bendra suma

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

-----

 

 

 

 

Šis aktas surašytas _________ egzemplioriais.

 

Šio akto gavėjai:                                                                                                                          

 

 

Atskiros žymos:                                                                                                                          

 

 

 

Šiame akte nurodytą (-us) gyvūną (-us) perdavė:

 

______________________                   ___________                      _____________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Šiame akte nurodytą (-us) gyvūną (-us) priėmė:

______________________                   ___________                      _____________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Šio akto yra iš viso ________ lapai (-ų).

 

* − Nurodoma gyvūnų, išskyrus individualiai suženklintus ir Ūkinių gyvūnų registre / Gyvūnų augintinių registre registruotus, spalva, lytis, veislė, jei taikoma, išskirtiniai požymiai ir pan., ir, jei yra galimybė, gyvūno nuotrauka su šioje lentelėje nurodytu eilės numeriu. Jeigu tai individualiai ženklinamas gyvūnas, nurodoma jo rūšis ir identifikacinis numeris

 

 

 

Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo,

konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į

apskaitą, saugojimo (laikymo) ir

pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) pripažinimo atliekomis akto formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMUI KONFISKUOTI GYVŪNĄ VYKDYTI

 

KONFISKUOTO (-Ų) GYVŪNO (-Ų) PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS AKTAS

 

____________________ Nr. ___________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisija nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti, vadovaudamasi Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir remdamasi _______   išvada dėl konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) tinkamumo realizuoti Nr. _____,

pripažįsta atliekomis šį (šiuos) konfiskuotą (-us) gyvūną (-us):

 

Eil.

Nr.

Gyvūno rūšis, apibūdinimas

(identifikacinis numeris, jei yra)*

Kiekis

Vieneto kaina

Bendra suma

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

-----

 

 

Gyvūno (-ų) pripažinimo atliekomis pagrindas: ____________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pripažintas (-i) atliekomis gyvūnas (-ai) turi būti nugaišintas (-i) ir jo (jų) gaišena (-os):

Panaudota (-os) 

Pašalinta (-os) 

(kas reikalinga, pažymėti X)

 

Atliekomis pripažinto (-ų) gyvūno (-ų) gaišenos (-ų) panaudojimo (pašalinimo) būdas: ____

________________________________________________________________________________

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisijos nutarimui konfiskuoti gyvūną vykdyti pirmininko ar nario:

 

______________________                      ___________                              _____________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                    (vardas, pavardė) 

______________________                      ___________                              _____________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                    (vardas, pavardė) 

______________________                      ___________                              _____________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                    (vardas, pavardė) 

 

* − Nurodoma gyvūnų, išskyrus individualiai suženklintus ir Ūkinių gyvūnų registre / Gyvūnų augintinių registre registruotus, spalva, lytis, veislė, jei taikoma, išskirtiniai požymiai ir pan., ir, jei yra galimybė, gyvūno nuotrauka su šioje lentelėje nurodytu eilės numeriu. Jeigu tai individualiai ženklinamas gyvūnas, nurodoma jo rūšis ir identifikacinis numeris

 

 

 

Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo,

konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo

į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir

pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Gaišenos (-ų) perdavimo–priėmimo akto formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

___________________________________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

 

GAIŠENOS (-Ų) PERDAVIMOPRIĖMIMO AKTAS

 

____________________ Nr. ___________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, remdamiesi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimo konfiskuoti gyvūną komisijos

20__ m. _________ __ d. konfiskuoto (-ų) gyvūno (-ų) pripažinimo atliekomis aktu Nr. ______,

 

perduodantis asmuo                                                                                                                                

(perduodančios institucijos (įstaigos) pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

perdavė,

 

priimantis asmuo                                                                                                                                     

(priimančios institucijos (įstaigos) pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

priėmė,

 

šią (šias) atliekomis pripažinto (-ų) gyvūno (-ų) gaišeną (-as):

 

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis, apibūdinimas

(identifikacinis numeris, jei yra)*

Kiekis

Vieneto kaina

Bendra suma

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

-----

 

 

Atliekomis pripažinto (-ų) gyvūno (-ų) gaišena (-os) turi būti:

Panaudota (-os) 

Pašalinta (-os) 

 

(kas reikalinga, pažymėti X)

Atliekomis pripažinto (-ų) gyvūno (-ų) gaišenos (-ų) panaudojimo (šalinimo) būdas:                

_________________________________________________________________________________

 

Šis aktas surašytas _________ egzemplioriais.

 

Šio akto gavėjai:                                                                                                                          

 

 

Atskiros žymos:                                                                                                                          

 

 

 

Šiame akte nurodyto (-ų) gyvūno (-ų) gaišeną (-as) perdavė:

______________________                   ___________                      _____________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Šiame akte nurodyto (-ų) gyvūno (-ų) gaišeną (-as) priėmė:

______________________                   ___________                      _____________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Šio akto yra iš viso ________ lapai (-ų)

 

* − Nurodoma gyvūnų, išskyrus individualiai suženklintus ir Ūkinių gyvūnų registre / Gyvūnų augintinių registre registruotus, spalva, lytis, veislė, jei taikoma, išskirtiniai požymiai ir pan., ir, jei yra galimybė, gyvūno nuotrauka su šioje lentelėje nurodytu eilės numeriu. Jeigu tai individualiai ženklinamas gyvūnas, nurodoma jo rūšis ir identifikacinis numeris

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-842, 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-07, i. k. 2015-13584

Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-691, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14983

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo