Suvestinė redakcija nuo 2020-09-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04708

 

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIus

 

Į S A K Y M A S

 

DĖL asmenų, siekiančių įgyti tarnybos atestuotų asmenų rengėjų kvalifikaciją, atrankos TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 22 d. Nr. BV-23

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1114, 8.1.14 papunkčiu:

1.   T v i r t i n u Asmenų, siekiančių įgyti Tarnybos atestuotų asmenų rengėjų kvalifikaciją, atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                

Pavaduojantis direktorių                                                Jan Maciejevski

 

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2020-09-02

Priedo naikinimas:

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2020-09-02

Priedo naikinimas:

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2020-09-02

Priedo naikinimas:

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2020-09-02

Priedo naikinimas:

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2020-09-02

Priedo naikinimas:

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2020-09-02

Priedo naikinimas:

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2020-09-02

Priedo naikinimas:

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. BV-30 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo