Suvestinė redakcija nuo 2019-02-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-05-22, i. k. 2015-07761

 

Nauja redakcija nuo 2019-02-26:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS METODIKŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 15 d. Nr. 4-329

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunkčiu,

t v i r t i n u  Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                 Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 4-340

redakcija)

 

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS METODIKŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi matavimo priemonių patikros metodikų, naudojamų pirminės, periodinės ir neeilinės matavimo priemonių patikros (toliau kartu – patikra) metu, turinio ir formos bendrieji reikalavimai, taip pat matavimo priemonių patikros metodikų (jų pakeitimų) projektų rengimo, derinimo ir vertinimo, matavimo priemonių patikros metodikų tvirtinimo, keitimo ir apskaitos tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Matavimo priemonės patikros metodika (toliau – patikros metodika) – dokumentas, kuriuo nustatoma tvarka (privalomų atlikti veiksmų seka, naudojami matavimo vienetų etalonai ir pagalbinės matavimo priemonės), kurios laikantis įvertinama, ar matavimo priemonė atitinka nustatytus metrologinius reikalavimus ir gali būti naudojama Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse.

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Patikros metodikos gali būti:

3.1. bendrosios, skirtos tos pačios paskirties matavimo priemonių patikrai atlikti;

3.2. specialiosios, skirtos atskirų tipų matavimo priemonių patikrai atlikti.

 

II SKYRIUS

PATIKROS METODIKOS TURINIO IR FORMOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

4. Patikros metodika turi būti parengta ir įforminta vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu                                     Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

5. Patikros metodikoje turi būti nurodyta:

5.1. bendrojoje patikros metodikoje – jos paskirtis ir matavimo priemonių, kurioms ši metodika taikoma, apibendrintas pavadinimas; specialiojoje patikros metodikoje – jos paskirtis, matavimo priemonės, kuriai ši metodika taikoma, pavadinimas ir tipas;

5.2. nuoroda į techninius reglamentus (jeigu matavimo priemonės, kurioms taikoma ši metodika, patenka į techninių reglamentų taikymo sritį), Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymus, Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML), Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos srityje organizacijos (WELMEC) priimtus dokumentus ir (arba) standartus (jeigu matavimo priemonės, kurioms taikoma ši metodika, nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritį), kuriais nustatomi matavimo priemonėms keliami metrologiniai reikalavimai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

5.3. tikrinami metrologiniai matavimo priemonės parametrai ir jų reikšmės;

5.4. patikros veiksmai ir jų seka;

5.5. atliekant patikrą naudojami matavimo vienetų etalonai ir matavimo priemonės:

5.5.1. matavimo vienetų etalonai (pamatiniai arba darbiniai), nurodomos pagrindinės jų metrologinės charakteristikos ir jų reikšmės. Patikrai naudojamų matavimo vienetų etalonų (pamatinių arba darbinių) matavimo tikslumas turi būti aukštesnis nei tikrinamos matavimo priemonės ir pakankamas tikrinamos matavimo priemonės tinkamumui įvertinti. Matavimo vienetų etalonų (pamatinių arba darbinių) tikslumas yra pakankamas, jei tikrinamos matavimo priemonės leidžiamosios paklaidos ir matuojamo dydžio etaloninės vertės atkūrimo suminės neapibrėžties (įskaitant neapibrėžties sandus dėl patikros atlikimo sąlygų) santykis yra ne mažesnis už nurodytąjį atitinkamoje Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) rekomendacijoje arba ne mažesnis kaip 3 (jeigu Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) rekomendacijoje šis santykis nenurodytas);

5.5.2. pagalbinės matavimo priemonės;

5.6. nuorodos į darbų saugą reguliuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir prireikus specialūs patikros metu taikomi darbų saugos reikalavimai;

5.7. aplinkos sąlygos patikros atlikimo metu (oro temperatūra, drėgmė ir pan.);

5.8. matavimo priemonės plombavimo reikalavimai arba plombavimo schema, jeigu plombavimas yra taikomas. Reikalavimas patikros metodikoje pateikti matavimo priemonės plombavimo schemą netaikomas degalų įpylimo kolonėlių patikros metodikoms;

5.9. informacija apie matavimo priemonės ženklinimą oficialaus žymėjimo ženklais ir (arba) patikros žymenimis ir šių ženklų (žymenų) išdėstymą;

5.10. patikros rezultatų įforminimas (nurodomi dokumentai, išduodami atlikus patikrą, rekomenduojama patikros protokolo forma arba šio patikros protokolo pildymo reikalavimai).

6. Patikros metodikoje papildomai gali būti nurodyta informacija, kuri turėtų būti pateikiama matavimo priemonės patikros sertifikato eilutėje „Išvada“, ir kita kokybišką patikros atlikimą užtikrinanti informacija.

7. Bendrosios ir specialiosios patikros metodikos antraštinio lapo formos pavyzdžiai pateikti Aprašo 1–2 prieduose.

 

III SKYRIUS

PATIKROS METODIKOS RENGĖJAI. PATIKROS METODIKŲ (jų pakeitimų) projektų RENGIMO ORGANIZAVIMAS

 

8. Patikros metodikos rengėjai gali būti ekonominės veiklos vykdytojai, įstaigos, paskirtos atlikti matavimo priemonių patikrą (toliau – paskirtosios įstaigos), ir kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – patikros metodikos rengėjas).

9. Naujų patikros metodikų (Aprašo 13 punkte nurodytu pagrindu) arba galiojančių patikros metodikų pakeitimų (Aprašo 26, 2829 punktuose nustatytais pagrindais) projektai rengiami patikros metodikų rengėjų iniciatyva ir lėšomis.

10. Patikros metodikų pakeitimų projektų rengimo iniciatyvos teisę taip pat turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“ 1.1 papunktyje nurodyta institucija (toliau – įgaliota institucija) šiais atvejais:

10.1. gavus informaciją apie priimtus (pakeistus arba atnaujintus) Aprašo 5.2 papunktyje nurodytus teisės aktus, dokumentus ir (arba) standartus, kuriais nustatomi matavimo priemonėms taikomi metrologiniai reikalavimai, turintys įtakos galiojančių patikros metodikų turiniui. Šiuo atveju įgaliota institucija apie poreikį parengti atitinkamų patikros metodikų pakeitimų projektus paskelbia savo interneto svetainėje ir Aprašo 11–12 punktuose nustatyta tvarka inicijuoja patikros metodikų pakeitimo projektų rengimą arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atlieka patikros metodikų pakeitimo projektų rengimo paslaugų pirkimą;

10.2. kai patikros metodika neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytų patikros metodikos reikalavimų. Tokiu atveju Aprašo 14 punkte nurodytos patikros metodikų (jų pakeitimų) projektų derinimo nuostatos nėra taikomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

11. Įgaliota institucija, pagal Aprašo 10.1 papunktį inicijuodama patikros metodikos pakeitimo projekto rengimą, pirmiausia kreipiasi į patikros metodikos rengėją, parengusį pirminį galiojančios konkrečios patikros metodikos variantą; jeigu tokio nėra arba pirminį galiojančios patikros metodikos variantą parengęs rengėjas atsisako ar per 20 darbo dienų nuo įgaliotos institucijos kreipimosi nepateikia sutikimo rengti patikros metodikos pakeitimo projektą, – į paskirtąją įstaigą, atliekančią atitinkamų matavimo priemonių patikrą arba turinčią metodikų, naudojamų atitinkamų matavimo priemonių patikrai atlikti, rengimo patirties. Patikros metodikos rengėjas gali būti pasirinktas iš kitų patikros metodikos pakeitimo projekto parengimu suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų, jeigu jie kreipiasi į įgaliotą instituciją siūlydami parengti šį patikros metodikos pakeitimo projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

12. Įgaliota institucija, pagal Aprašo 11 punktą kreipdamasi į atitinkamą patikros metodikos rengėją, informuoja apie priimtus Aprašo 5.2 papunktyje nurodytus teisės aktus, dokumentus ir (arba) standartus, kuriais nustatomi matavimo priemonėms taikomi metrologiniai reikalavimai, turintys įtakos galiojančių patikros metodikų turiniui, ir nurodo, kad, vadovaujantis minėtais teisės aktais, dokumentais ir (arba) standartais, turi būti parengtas konkrečios patikros metodikos pakeitimo projektas. Siunčiamame rašte turi būti nurodomas terminas, per kurį Aprašo nustatyta tvarka patikros metodikos pakeitimo projektas turi būti parengtas, taip pat informuojama, kad, jeigu per nurodytą terminą patikros metodikos pakeitimo projektas Aprašo nustatyta tvarka nebus parengtas ir patvirtintas, patikros metodika, kuri neatitinka Aprašo 5.2 papunktyje nurodytų teisės aktų, dokumentų ir (arba) standartų, turinčių įtakos galiojančių patikros metodikų turiniui, reikalavimų, šio Aprašo nustatyta tvarka bus pripažinta netekusia galios.

 

IV SKYRIUS

BENDROSIOS PATIKROS METODIKŲ (jų pakeitimų) projektų RENGIMO IR DERINIMO NUOSTATOS

 

13. Prieš pateikiant Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinka) naujo tipo matavimo priemones arba naujos patvirtinto matavimo priemonės tipo modifikacijos matavimo priemones, turi būti užtikrintas galiojančios bendrosios patikros metodikos tinkamumas atlikti rinkai pateikiamos naujos matavimo priemonės arba naujos modifikacijos matavimo priemonės patikrą. Jeigu galiojanti bendroji patikros metodika šioms matavimo priemonėms negali būti pritaikoma, ekonominės veiklos vykdytojas, ketinantis rinkai pateikti naujo tipo arba naujos tipo modifikacijos matavimo priemones, turi inicijuoti bendrosios patikros metodikos pakeitimą arba naujo tipo ar naujos tipo modifikacijos matavimo priemonei skirtos specialiosios patikros metodikos parengimą.

14. Patikros metodikos rengėjas, prieš teikdamas parengtą patikros metodikos (jos pakeitimo) projektą tvirtinti Aprašo nustatyta tvarka, turi jį pateikti derinti visoms atitinkamų matavimo priemonių patikrą atliekančioms paskirtosioms įstaigoms ir mokslinius tyrimus atitinkamoje metrologijos (matavimo technologijų) srityje atliekančioms institucijoms (toliau – mokslinių tyrimų institucija), išskyrus atvejus, kai patikros metodikos pakeitimo projektu keičiami Aprašo 5.1, 5.6, 5.9–5.10 papunkčiuose nurodyti patikros metodikų turinio reikalavimai arba kai patikros metodikos, taikomos matavimo priemonėms, patenkančioms į techninių reglamentų taikymo sritį, pakeitimo projektu keičiamas Aprašo 5.8 papunktyje nurodytas patikros metodikų turinio reikalavimas. Patikros metodikos rengėjas turi įvertinti iš paskirtųjų įstaigų, atliekančių atitinkamų matavimo priemonių patikrą, ir mokslinių tyrimų institucijų gautas pastabas dėl patikros metodikos (jos pakeitimo) projekto ir šio įvertinimo rezultatus pateikti pastabų derinimo pažymoje. Pataisytas pagal derinant gautas pastabas patikros metodikos (jos pakeitimo) projektas kartu su pastabų derinimo pažyma pateikiamas pakartotinai derinti atitinkamoms paskirtosioms įstaigoms ir (arba) mokslinių tyrimų institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

15. Patikros metodikos (jos pakeitimo) projekto rengėjas įgaliotai institucijai raštu ir elektroniniu paštu (redaguojamu formatu) pateikia:

15.1. patikros metodikos (jos pakeitimo) projektą, Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka pateiktą derinimui atitinkamų matavimo priemonių patikrą atliekančioms paskirtosioms įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms;

15.2. aiškinamąjį raštą, kuriame pagrindžiamas patikros metodikos tvirtinimo poreikis, nurodomos pripažintinos netekusiomis galios patikros metodikos, jų pakeitimai (jeigu tokių esama), taip pat duomenys apie tai, kokiu būdu patikros metodikos rengėjas norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus dėl patikros metodikos patvirtinimo;

15.3. gautų pastabų (pasiūlymų) derinimo pažymą (jeigu pastabų ir (arba) pasiūlymų buvo pateikta);

15.4. kitą su patikros metodikos (jos pakeitimo) projektu susijusią informaciją.

 

V SKYRIUS

PATIKROS METODIKŲ (jų pakeitimų) PROJEKTŲ VERTINIMAS IR patikros metodikų TVIRTINIMAS

 

16. Patikros metodikų (jų pakeitimų) projektus Aprašo 18 ir 20 punktuose nurodytu mastu vertina ir patikros metodikas tvirtina įgaliota institucija.

17. Jeigu įgaliotai institucijai tvirtinti pateiktame patikros metodikos (jos pakeitimo) projekte pagal Aprašo 5.2 papunkčio reikalavimus pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos, tarptautinį, Europos Sąjungos, regioninį ar užsienio standartą, nustatantį matavimo priemonei taikomus metrologinius reikalavimus, patikros metodikos rengėjas turi sudaryti galimybę įgaliotai institucijai susipažinti su šio standarto reikalavimais.

18. Jeigu patikros metodikos (jos pakeitimo) projektas yra parengtas nesilaikant Apraše nustatytų patikros metodikos formos reikalavimų, taip pat jei nepateikti ar pateikti ne visi Aprašo     15 punkte nurodyti dokumentai, įgaliota institucija apie tai pagal Aprašo 15.2 papunktį pateikiamame aiškinamajame rašte nurodytu būdu informuoja patikros metodikos rengėją, įvardydama pateikto patikros metodikos (jos pakeitimo) projekto trūkumus ir nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio pranešimo išsiuntimo patikros metodikos rengėjui dienos, per kurį trūkumai turi būti pašalinti.

19. Pašalinęs įgaliotos institucijos nurodytus patikros metodikos (jos pakeitimo) projekto trūkumus ir Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka pateikęs patikslintą patikros metodikos (jos pakeitimo) projektą derinti visų atitinkamų matavimo priemonių patikrą atliekančioms paskirtosioms įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms, patikros metodikos rengėjas Aprašo 15 punkte nurodyta tvarka jį pakartotinai teikia įgaliotai institucijai.

20. Jeigu parengtas patikros metodikos (jos pakeitimo) projektas neatitinka Aprašo                       5.2 papunktyje nurodytų teisės aktų, dokumentų ir (arba) standartų, kuriais nustatomi matavimo priemonėms taikomi metrologiniai reikalavimai, nuostatų, arba jei Aprašo 18 punkte nurodytu pagrindu patikros metodikos rengėjas per įgaliotos institucijos nustatytą terminą neištaiso patikros metodikos (jos pakeitimo) projekto trūkumų, patikros metodikos rengėjas įgaliotos institucijos raštu informuojamas, kad pateiktas patikros metodikos (jos pakeitimo) projektas nebus tvirtinamas ir nurodomos konkrečios atsisakymo tvirtinti patikros metodikos (jos pakeitimo) projektą priežastys.

21. Įgaliota institucija, kilus abejonių dėl patikros metodikos (jos pakeitimo) projekto turinio, gali organizuoti patikros metodikos (jos pakeitimo) projekto ekspertinio vertinimo paslaugų pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

22. Patikros metodikos (jos pakeitimo) projektą, Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka pateiktą derinti visoms atitinkamų matavimo priemonių patikrą atliekančioms paskirtosioms įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms, atitinkantį Aprašo II skyriuje nurodytus bendruosius patikros metodikos turinio ir formos reikalavimus ir Aprašo 5.2 papunktyje nurodytų teisės aktų, dokumentų ir (arba) standartų, kuriais nustatomi matavimo priemonėms taikomi metrologiniai reikalavimai, nuostatas, įgaliota institucija teikia derinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija), kartu pateikdama Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus. Patikros metodikos (jos pakeitimo) projektas ir susijusi informacija Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikiami raštu ir elektroniniu paštu (redaguojamu formatu). Jeigu patikros metodikos (jos pakeitimo) projekte pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos, tarptautinį, Europos Sąjungos, regioninį ar užsienio standartą, kuriuo nustatomi matavimo priemonei taikomi metrologiniai reikalavimai, patikros metodikos rengėjas turi sudaryti galimybę Ekonomikos ir inovacijų ministerijai susipažinti su šio standarto reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

23. Ekonomikos ir inovacijų ministerija derinti pateiktą patikros metodikos (jos pakeitimo) projektą suderina, jeigu jis atitinka Aprašo II skyriuje nurodytus bendruosius patikros metodikos turinio ir formos reikalavimus ir Aprašo 5.2 papunktyje nurodytų teisės aktų, dokumentų ir (arba) standartų, kuriais nustatomi matavimo priemonėms taikomi metrologiniai reikalavimai, nuostatas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija raštu informuoja įgaliotą instituciją apie patikros metodikos (jos pakeitimo) projekto suderinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

24. Su Ekonomikos ir inovacijų ministerija suderintam patikros metodikos (jos pakeitimo) projektui įgaliota institucija suteikia pagal Aprašo 25 punkto reikalavimus sudarytą patikros metodikos individualųjį numerį. Patikros metodika su jai suteiktu individualiuoju numeriu tvirtinama įgaliotos institucijos vadovo įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

25. Patikros metodikos individualusis numeris sudaromas laikantis šių taisyklių:

25.1. Bendrosios patikros metodikos individualųjį numerį sudaro raidės BPM, patikros metodikos rengėjo (juridinio asmens) kodas arba įgaliotos institucijos kodas su raide „A“ gale, jeigu patikros metodikos rengėjas yra fizinis asmuo, registravimo eilės numeris ir parengimo metai. Patikros metodikos rengėjo (juridinio asmens) kodas (įgaliotos institucijos kodas su raide „A“ gale) ir registravimo eilės numeris atskiriami brūkšneliu, o registravimo eilės numeris ir parengimo metai – dvitaškiu (pavyzdžiui, BPM xxxx-yy:2018). Bendrosios patikros metodikos numeruojamos iš eilės nepertraukiamai. Aprašo 28 punkte nurodytais pagrindais vietoj galiojančios rengiant naują patikros metodiką, registravimo eilės numeris nekeičiamas, keičiamas patikros metodikos rengėjo (juridinio asmens) kodas (įgaliotos institucijos kodas su raide „A“ gale) ir patikros metodikos parengimo metai;

25.2. Specialiosios patikros metodikos individualųjį numerį sudaro raidės SPM, patikros metodikos rengėjo (juridinio asmens) kodas arba įgaliotos institucijos kodas su raide „A“ gale, jeigu patikros metodikos rengėjas yra fizinis asmuo, registravimo eilės numeris ir parengimo metai. Patikros metodikos rengėjo (juridinio asmens) kodas (įgaliotos institucijos kodas su raide „A“ gale) ir registravimo eilės numeris atskiriami brūkšneliu, o registravimo eilės numeris ir parengimo metai – dvitaškiu (pavyzdžiui, SPM xxxx-yy:2018). Specialiosios patikros metodikos numeruojamos iš eilės vienus metus. Kasmet numeruojama iš naujo. Aprašo 28 punkte nurodytais pagrindais vietoj galiojančios rengiant naują patikros metodiką, patikros metodikos rengėjo (juridinio asmens) kodas (įgaliotos institucijos kodas su raide „A“ gale) ir registravimo eilės numeris nekeičiamas, keičiami tik parengimo metai.

 

vi SKYRIUS

PATIKROS METODIKOS KEITIMAS

 

26. Galiojanti patikros metodika privalomai keičiama šiais atvejais:

26.1. kaip nurodyta Aprašo 13 punkte;

26.2. pasikeitus galiojančioje patikros metodikoje nurodytiems tikrinamiems matavimo priemonės metrologiniams parametrams (jų reikšmėms);

26.3. pasikeitus Aprašo 5.2 papunktyje teisės aktų, dokumentų ir (ar) standartų, kuriais nustatomi matavimo priemonėms taikomi metrologiniai reikalavimai, nuostatoms, turinčioms įtakos galiojančių patikros metodikų turiniui.

27. Jeigu patikros metodikos pakeitimo projekto rengimo metu nustatomas vienas iš Aprašo   28 punkte nurodytų naujos patikros metodikos rengimo pagrindų, vadovaujamasi Aprašo 28 punktu ir vietoj galiojančios rengiama nauja patikros metodika.

28. Nauja patikros metodika, vietoj galiojančios tai pačiai matavimo priemonei taikomos patikros metodikos, privalomai rengiama šiais atvejais:

28.1. jeigu keičiama daugiau nei pusė galiojančios patikros metodikos punktų;

28.2. prireikus patikros metodiką keisti ketvirtąjį kartą;

28.3. norint patikrai naudoti kitus, nei nurodyta galiojančioje patikros metodikoje, specialiai tam sukurtus matavimo vienetų etalonus (pamatinius arba darbinius), jei naudojant šiuos matavimo vienetų etalonus, keistųsi patikros veiksmai ir jų seka.

29. Patikros metodikos rengėjo iniciatyva patikros metodika gali būti keičiama arba rengiama nauja patikros metodika ir kitais Aprašo 26 ir 28 punktuose nenurodytais atvejais.

30. Keičiant patikros metodiką Aprašo 26 punkte nurodytais pagrindais, prie patikros metodikos pakeitimo projekto pridedamame aiškinamajame rašte, be Aprašo 15.2 papunktyje nurodytų duomenų, turi būti nurodytas patikros metodikos keitimo poreikis, teisinis pagrindas (vienas iš Aprašo 26 punkte nurodytų pagrindų) ir pridedamas patikros metodikos pakeitimo projekto lyginamasis variantas.

31. Patvirtintos patikros metodikos yra pripažįstamos netekusiomis galios subjekto, patvirtinusio patikros metodiką, įsakymu:

31.1. Aprašo 12 punkte nurodytu pagrindu;

31.2. patikros metodikos rengėjo arba, jo nesant – įgaliotos institucijos ar paskirtosios įstaigos, atliekančios atitinkamų matavimo priemonių patikrą, iniciatyva, kai galiojanti patikros metodika praranda aktualumą. Šiuo pagrindu paskirtoji įstaiga arba įgaliota institucija patikros metodiką gali pripažinti netekusia galios tik jei yra gautas rašytinis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sutikimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

31.3. kai Aprašo 28–29 punktuose nurodytais pagrindais vietoj galiojančios patikros metodikos yra tvirtinama nauja tai pačiai matavimo priemonei taikoma patikros metodika.

 

VII SKYRIUS

PATIKROS METODIKŲ SKELBIMAS IR APSKAITA.

PATIKROS METODIKŲ FONDAS

 

32. Įgaliotos institucijos vadovo įsakymo, kuriuo patvirtinta patikros metodika, taip pat patvirtintos patikros metodikos kopija (neredaguojamu formatu) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsakymo, kuriuo ji patvirtinta, priėmimo dienos pagal Aprašo 15.2 papunktį pateikiamame aiškinamajame rašte nurodytu būdu siunčiama patikros metodikos rengėjui. Patvirtintos patikros metodikos kopijas įgaliotoji institucija saugo Patikros metodikų fonde.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

33. Įgaliotoji institucija teikia informaciją patikros metodikų rengėjams ir kitiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims apie patvirtintas patikros metodikas (jų pakeitimus), taip pat teikia jiems patikros metodikų (jų pakeitimų) kopijas ar nuorašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

34. Patvirtintos patikros metodikos yra įrašomos į Matavimo priemonių patikros metodikų sąrašą (toliau – Sąrašas) ir nurodoma patikros metodikos taikymo sritis (pirminė, neeilinė ar periodinė patikra). Sąrašas, nurodžius kontaktinio asmens telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, yra skelbiamas įgaliotos institucijos interneto svetainėje ir turi būti nuolat atnaujinamas.

 

_________________

 

Matavimo priemonių patikros metodikų

rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Bendrosios patikros metodikos antraštinio lapo formos pavyzdys)

 

 

PATVIRTINTA

________________________________

(įgaliotos institucijos pavadinimas)

20__ m. ______________ d.

įsakymu Nr. ___

 

 

________________________________________

(matavimo priemonės pavadinimas)

 

BENDROJI PATIKROS METODIKA

 

_____________________________________

(bendrosios patikros metodikos individualusis numeris)

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų ministerijos

20__-__-__ raštu Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Įvertino

___________________________

___________________________

(rengėjo pavadinimas)

(įgaliotos institucijos pavadinimas)

___________________________

___________________________

(įgalioto darbuotojo pareigos)

(įgalioto darbuotojo pareigos)

___________________________

___________________________

(parašas)

(parašas)

___________________________

___________________________

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

20__-__-__

20__-__-__

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

 

Matavimo priemonių patikros metodikų

rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Specialiosios patikros metodikos antraštinio lapo formos pavyzdys)

 

 

PATVIRTINTA

_____________________________

(įgaliotos institucijos pavadinimas)

20__ m. _____________d. 

įsakymu Nr. ___

 

 

 

 

_____________________________________________

(matavimo priemonės pavadinimas ir tipo žymuo)

_____________________________________________

(matavimo priemonės gamintojo pavadinimas, šalis)

 

SPECIALIOJI PATIKROS METODIKA

 

____________________________________

(specialiosios patikros metodikos individualusis numeris)

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų ministerijos

20__-__-__ raštu Nr.

 

 

 

 

 

Parengė

Įvertino

___________________________

___________________________

(rengėjo pavadinimas)

(įgaliotos institucijos pavadinimas)

___________________________

___________________________

(įgalioto darbuotojo pareigos)

(įgalioto darbuotojo pareigos)

___________________________

___________________________

(parašas)

(parašas)

___________________________

___________________________

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

20__-__-__

20__-__-__

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-296, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10096

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-340, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09435

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-110, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03110

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo