Suvestinė redakcija nuo 2014-09-11 iki 2014-11-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10703

 

 

LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 28 d. Nr. 3D-440

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos nuostatas,

tvirtinu Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti finansine parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones ir (ar) veiklos sritis, ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius bei jų kritines reikšmes.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ataskaitiniai metai – finansiniai metai, einantys prieš paramos paraiškos pateikimo metus.

2.2. Dotacijos, susijusios su pajamomis – dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti (tikslinė pagalba, skiriama prekių gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, parduodamų prekių arba teikiamų paslaugų kainai sumažinti, įvairioms programoms remti arba veiklos nuostoliams iš dalies kompensuoti, gamybai skatinti, produkcijos kokybei gerinti, mažų sąnaudų ūkininkavimo sistemoms išlaikyti ir kt.), taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu.

2.3. Dotacijos, susijusios su turtu – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti.

2.4. Grynasis pelnas – gautų pajamų ir patirtų sąnaudų skirtumas.

2.5. Grynasis pelningumasgrynojo pelno ir pardavimo pajamų, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, santykis.

2.6. Naujas ūkio subjektas – paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais įsteigtas ūkio subjektas. Nauju laikomas ir ūkio subjektas, įsteigtas anksčiau, nei paraiškos pateikimo arba ataskaitiniais metais, vykdęs investicijas, išskyrus bendrąsias išlaidas, į projekte numatytą veiklą ir iki paraiškos pateikimo metų iš vykdomos veiklos negavęs jokių pajamų.

2.7. Paskolų padengimo rodiklis – pagrindinės veiklos pinigų srautų, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, ir dotacijų, susijusių su turtu, metinės sumos santykis su grąžintų paskolų, mokėtų lizingo įmokų, sumokėtų palūkanų per metus suma.

2.8. Pirmieji planuojamojo laikotarpio metai – paramos paraiškos pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos metai.

2.9. Planuojamasis laikotarpis – septynerių metų laikotarpis nuo paramos paraiškos pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos metų pradžios, per kurį planuojama įgyvendinti projektą ir užtikrinti ūkio subjekto ekonominį gyvybingumą. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis  „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama smulkiesiems ūkiams“ šis laikotarpis gali būti ilgesnis ir turi tęstis ne trumpiau kaip penkerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos metų.

2.10. Praėję ataskaitiniai metai – finansiniai metai, einantys prieš ataskaitinius metus.

2.11. Projekto įgyvendinimo pradžia – paraiškos užregistravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos data.

2.12. Projekto įgyvendinimo pabaiga – paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos data.

2.13. Skolos rodiklis – ilgalaikių ir trumpalaikių skolų (mokėtinų sumų ir įsipareigojimų) santykis su turtu.

2.14. Veiklą vykdantis ūkio subjektas – anksčiau nei ataskaitiniais įsteigtas ūkio subjektas, vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą.

2.15. Vidinė grąžos norma – palūkanų norma, kuriai esant, investuoto kapitalo vertė lygi grynųjų pinigų srautų vertei per prognozuojamąjį laikotarpį.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Verslo apskaitos standartai, patvirtinti Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr.1, ir  Programa.

 

II. EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI

 

3. Grynasis pelningumas:

3.1.  Ūkio subjektams, išskyrus prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“  grynasis pelningumas skaičiuojamas pagal formulę:

 

 proc.                                                                  (1)

 

čia:    GP – grynasis pelnas eurais;

PP – pardavimo pajamos eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais.

 

3.2.  Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, grynasis pelningumas apskaičiuojamas supaprastintos arba dvejybinės buhalterinės apskaitos dokumentų duomenimis pagal formulę:

 

, proc.                                                                      (1.1)

 

čia:  PP – pardavimo pajamos eurais;

–  piniginės išlaidos, susijusios su vykdoma žemės ūkio veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

 

4. Skolos ir paskolų padengimo rodiklis skaičiuojamas:

4.1. Skolos rodiklis:

 

                                                                                   (2)

 

čia: IS – ūkio subjektų ilgalaikės skolos, tai yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais;

TS – ūkio subjektų trumpalaikės skolos, tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais;

Tpabviso turto vertė metų pabaigoje eurais.

 

4.2. Paskolų padengimo rodiklis:

 

                                                                                    (3)

 

čia: PVS – pagrindinės veiklos pinigų srautai per finansinius metus, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, eurais;

DT – per finansinius metus gautos dotacijos, susijusios su turtu, eurais;

Sg – grąžintos paskolos kreditoriams, kitos finansinės skolos ir sumokėtos lizingo įmokos per finansinius metus eurais. Perfinansuotos paskolos į grąžintų paskolų sumą neįskaičiuojamos. Kredito linijos grąžinimo suma per metus skaičiuojama grynąja verte, t. y. skaičiuojamas skirtumas tarp kredito linijos likučio metų pradžioje ir likučio metų pabaigoje;

PL – sumokėtos palūkanos per ataskaitinius metus eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

 

5. Vidinė grąžos norma (VGN) skaičiuojama ūkio subjektui. Rekomenduojama VGN skaičiuoti Microsoft Excel aplinkoje, naudojant funkciją IRR (Insert/function.../Or select a category: Financial, Select a function):

 

VGN = IRR (-LV0; PS1; PS2;.... PS7 + LV7)

 

čia: LV0 – ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė ataskaitinių metų pabaigoje (ilgalaikis turtas (išskyrus finansinį turtą) + atsargos + biologinis turtas + gautinos prekybos skolos – skolos tiekėjams ir gauti išankstiniai apmokėjimai). Naujai įsteigto ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė (LV0) skaičiuojama iš pradžios balanso, jeigu prieš investicijas nėra ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės;

PS1; PS2;.... PS7 – ūkio subjekto planuojamų metų pagrindinės veiklos pinigų srautų ir investicinės veiklos pinigų srautų suma eurais;

LV7 – ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė eurais septintaisiais planuojamais metais (skaičiuojama analogiškai kaip LV0, iš prognozuojamųjų metų balanso).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

 

III. EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA

 

 

Priemonės

 

 

 

Grynasis pelningumas ≥, proc.

 

 

 

Skolos rodiklis ≤

 

 

 

Paskolų padengimo rodiklis ≥

 

 

Vidinė

grąžos

norma ≥,

proc.

 

Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 

2

 

 

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

4,4

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

 

2

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

4,4

 

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“

 

2*

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

 

2*

 

0,6

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“

 

2

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

 

 

 

4,4

 

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 

 

 

Veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

 

 

 

2***

 

0,6***

 

 

 

1,25***

 

 

 

4,4***

 

Priemonė „Bendradarbiavimas“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“

 

2**

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

 

2

 

0,6

 

1,25

 

 

* – skaičiuojamas šeštaisiais ir septintaisiais planuojamojo laikotarpio metais;

** – skaičiuojamas septintaisiais planuojamojo laikotarpio metais;

*** neskaičiuojamas, kai paramos paraiška teikiama tik medynų ir krūmynų pertvarkymui.

6. Veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:

6.1. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais: grynasis pelningumas ir skolos rodiklis;

6.2. kiekvienais projekto įgyvendinimo metais: paskolų padengimo rodiklis;

6.3. projekto įgyvendinimo metais skolos rodiklio reikšmė negali neatitikti nustatytos reikšmės dvejus metus iš eilės;

6.4. visais kitais planuojamojo laikotarpio metais po projekto įgyvendinimo pabaigos metų: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo rodikliai.

7. Nauji ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:

7.1. paraiškos teikimo arba ataskaitiniais metais: skolos rodiklis;

7.2. pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos metų: skolos ir paskolų padengimo rodikliai;

7.3.  antraisiais ir visais kitais planuojamojo laikotarpio metais po projekto įgyvendinimo pabaigos metų: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo rodikliai.

8.   Ūkio subjekto VGN turi atitikti III skyriuje nurodytą reikšmę. 

9. Ūkio subjektai, teikiantys paraiškas gauti paramą pagal supaprastintas Programos priemonės ir (ar) veiklos srities įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, kai ekonominio gyvybingumo rodikliai ir jų taikymas atitinka IV skyriuje nurodytas sąlygas.

 

IV. EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA PROJEKTAMS, TEIKIAMIEMS PAGAL SUPAPRASTINTAS PRIEMONĖS IR (AR) VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLES

 

10. Veiklą vykdantys ir nauji ūkio subjektai, teikiantys paraiškas pagal supaprastintas priemonių ir (ar) veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, laikomi ekonomiškai gyvybingi, jeigu atitinka nustatytas ekonominio tinkamumo įvertinimo rodiklių reikšmes. Ekonominio tinkamumo rodikliai yra:

10.1. grynasis pelningumas, kurio rodiklio reikšmė didesnė arba lygi 2 proc. (netaikomas naujų ūkio subjektų paraiškoms, kurių priemonės ir (ar) veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse numatyta pateikti tik pradžios balansą);

10.2. skolos rodiklis, kurio rodiklio reikšmė mažesnė arba lygi 0,6.

11. Nauji ūkio subjektai, teikiantys paraiškas pagal Programos supaprastintas priemonių ir  (ar ) veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu:

11.1. grynojo pelningumo reikšmė paraiškos teikimo arba ataskaitiniais metais  didesnė arba lygi 2 proc.;

11.2. skolos rodiklio reikšmė paraiškos teikimo arba ataskaitiniais metais mažesnė arba lygi 0,6.

12. Veiklą vykdantys, teikiantys paraiškas pagal Programos supaprastintas priemonių ir  (ar) veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu:

12.1. grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais mažesnė arba lygi 2 proc.;

12.2. skolos rodiklio reikšmė ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais mažesnė arba lygi 0,6.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei:

13.1. ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta;

13.2. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta;

13.3. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų, rinkoje esančios situacijos, arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai;

13.4. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą);

13.5. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

14. Ūkio subjektams, kurie pripažinti neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus dėl 13 punkte nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai neskaičiuojami.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo