Suvestinė redakcija nuo 2021-11-19 iki 2022-02-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10703

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 28 d. Nr. 3D-440

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos nuostatas,

tvirtinu Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti finansine parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones ir (ar) veiklos sritis, ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius bei jų kritines reikšmes.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ataskaitiniai metai – finansiniai metai, einantys prieš paramos paraiškos pateikimo metus.

2.2. Dotacijos, susijusios su pajamomis – dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti (tikslinė pagalba, skiriama prekių gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, parduodamų prekių arba teikiamų paslaugų kainai sumažinti, įvairioms programoms remti arba veiklos nuostoliams iš dalies kompensuoti, gamybai skatinti, produkcijos kokybei gerinti, mažų sąnaudų ūkininkavimo sistemoms išlaikyti ir kt.), taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu.

2.3. Dotacijos, susijusios su turtu – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti.

2.4. Grynasis pelnas – gautų pajamų ir patirtų sąnaudų skirtumas.

2.5. Grynasis pelningumasgrynojo pelno ir pardavimo pajamų, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, santykis.

2.6. Naujas ūkio subjektas – paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais įsteigtas ūkio subjektas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

2.7. Paskolų padengimo rodiklis – pagrindinės veiklos pinigų srautų, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, ir dotacijų, susijusių su turtu, metinės sumos santykis su grąžintų paskolų, mokėtų lizingo įmokų, sumokėtų palūkanų per metus suma.

2.8. Neteko galios nuo 2018-03-17

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

2.9. Projekto planuojamasis laikotarpis – laikotarpis, apimantis paraiškos teikimo, projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpio metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-815, 2014-11-03, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15750

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

2.10. Praėję ataskaitiniai metai – finansiniai metai, einantys prieš ataskaitinius metus.

2.11. Projekto įgyvendinimo pradžia – paraiškos užregistravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos data.

2.12. Projekto įgyvendinimo pabaiga – paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos data.

2.13. Skolos rodiklis – ilgalaikių ir trumpalaikių skolų (mokėtinų sumų ir įsipareigojimų) santykis su turtu.

2.14. Veikiantis ūkio subjektas – anksčiau nei ataskaitiniais metais įsteigtas ūkio subjektas,  vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-815, 2014-11-03, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15750

 

2.15. Vidinė grąžos norma – palūkanų norma, kuriai esant, investuoto kapitalo vertė lygi grynųjų pinigų srautų vertei per prognozuojamąjį laikotarpį.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo  taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

II. EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI

 

3. Grynasis pelningumas:

3.1. Ūkio subjektams, išskyrus prašančius paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, kurie tvarko supaprastintą buhalterinę apskaitą, grynasis pelningumas skaičiuojamas pagal formulę:

 proc.                                                         (1)

 

čia:    GP – grynasis pelnas eurais;

PP – pardavimo pajamos eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais.

3.2. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir tvarkantiems supaprastintą buhalterinę apskaitą, grynasis pelningumas apskaičiuojamas supaprastintos apskaitos dokumentų duomenimis pagal formulę:

                                                   (1.1)

 

čia: P – pajamos (visos piniginės įplaukos) eurais;

PP – pardavimo pajamos (piniginės įplaukos) eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais;

I – piniginės išlaidos, susijusios su vykdoma žemės ūkio veikla, eurais.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

Nr. 3D-128, 2015-02-26, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03027

Nr. 3D-169, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06542

 

31. Grynasis pelnas:

31 .1. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Paramos ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, ir pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, kurie tvarko dvejybinę buhalterinę apskaitą, grynasis pelnas apskaičiuojamas pagal formulę:

GP =P + DP – S, (eurais)                                                                                            (11)

čia: GP – grynasis pelnas, eurais;

P – gautos pajamos, eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais;

S – patirtos sąnaudos, eurais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-585, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16878

 

31.2. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir tvarkantiems supaprastintą buhalterinę apskaitą, grynasis pelnas apskaičiuojamas pagal formulę:

GP =P + DP – I, (eurais)                                                                                           (11.1)

čia: GP – grynasis pelnas, eurais;

P – pajamos (visos piniginės įplaukos), eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais;

I – piniginės išlaidos, susijusios su vykdoma žemės ūkio veikla, eurais.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-792, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18016

 

4. Skolos ir paskolų padengimo rodiklis skaičiuojamas:

4.1. Skolos rodiklis:

 

                                                                                   (2)

 

čia: IS – ūkio subjektų ilgalaikės skolos, tai yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais;

TS – ūkio subjektų trumpalaikės skolos, tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais;

Tpabviso turto vertė metų pabaigoje eurais.

 

4.2. Paskolų padengimo rodiklis:

 

                                                                                    (3)

 

čia: PVS – pagrindinės veiklos pinigų srautai per finansinius metus, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, eurais;

DT – per finansinius metus gautos dotacijos, susijusios su turtu, eurais;

Sg – grąžintos paskolos kreditoriams, kitos finansinės skolos ir sumokėtos lizingo įmokos per finansinius metus eurais. Perfinansuotos paskolos į grąžintų paskolų sumą neįskaičiuojamos. Kredito linijos grąžinimo suma per metus skaičiuojama grynąja verte, t. y. skaičiuojamas skirtumas tarp kredito linijos likučio metų pradžioje ir likučio metų pabaigoje;

PL – sumokėtos palūkanos per ataskaitinius metus eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

 

5. Vidinė grąžos norma (VGN) skaičiuojama ūkio subjektui. Rekomenduojama VGN skaičiuoti Microsoft Excel aplinkoje, naudojant funkciją IRR (Insert/function.../Or select a category: Financial, Select a function):

 

VGN = IRR (-LV0; PS1; PS2;.... PS7 + LV7)

 

čia: LV0 – ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė ataskaitinių metų pabaigoje (ilgalaikis turtas (išskyrus finansinį turtą) + atsargos + biologinis turtas + gautinos prekybos skolos – skolos tiekėjams ir gauti išankstiniai apmokėjimai). Naujai įsteigto ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė (LV0) skaičiuojama iš pradžios balanso, jeigu prieš investicijas nėra ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės;

PS1; PS2;.... PS7 – ūkio subjekto planuojamų metų pagrindinės veiklos pinigų srautų ir investicinės veiklos pinigų srautų suma eurais;

LV7 – ūkio subjekto investuoto kapitalo vertė eurais septintaisiais planuojamais metais (skaičiuojama analogiškai kaip LV0, iš prognozuojamųjų metų balanso).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

 

III. EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA:

 

Priemonės

Grynasis pelningumas ≥, proc.

Skolos rodiklis ≤

Paskolų padengimo rodiklis ≥

Grynasis pelnas ˃, Eur

Vidinė

grąžos

norma ≥,

proc.

Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

2,00

 

0,60

 

1,25

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

2,00

0,60

 

1,25

 

4,40

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

 

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“

2,00*

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

 

0,00*

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

2,00*

 

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ (kai pagal įgyvendinimo taisykles verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka)

0,00*

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“

2,00

0,60

 

1,25

 

 

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 

Veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

2,00**

0,60**

1,25**

Priemonė „Bendradarbiavimas“

 

Veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“***

2,00*

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

2,00

0,60

1,25

–“.

* – skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

** – neskaičiuojamas, kai paramos paraiška teikiama tik medynų ir krūmynų pertvarkymui;

*** – paramos gavėjams ir partneriams, kurie yra smulkieji ūkiai arba smulkieji miško valdytojai arba fiziniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas įgyvendinus verslo planą (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga). Pareiškėjams ir partneriams, kurie yra juridiniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų pasirinktinai ir metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga).

6. Veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu

ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:

6.1. ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų pasirinktinai: grynasis pelningumas ir skolos rodiklis (abu rodiklius būtina skaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų);

6.2. projekto įgyvendinimo laikotarpiu: paskolų padengimo rodiklis;

6.3. projekto kontrolės laikotarpiu: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo

rodikliai.

7. Nauji ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:

7.1. paraiškos teikimo arba ataskaitiniais metais pasirinktinai: skolos rodiklis;

7.2. projekto kontrolės laikotarpiu: grynojo pelningumo, skolos ir paskolų padengimo

rodikliai.

8. Ūkio subjekto VGN turi atitikti III skyriuje nurodytą reikšmę. 

9. Ūkio subjektai, teikiantys paraiškas gauti paramą pagal supaprastintas Programos priemonės ir (ar) veiklos srities įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, kai ekonominio gyvybingumo rodikliai ir jų taikymas atitinka IV skyriuje nurodytas sąlygas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-792, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18016

TAR pastaba. Taikoma paramos paraiškoms, kurių teikimo laikotarpis prasidės po 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3D-732 įsigaliojimo (2021-11-19).

Nr. 3D-732, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23854

 

IV. EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA ŪKIO SUBJEKTAMS, TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS PAGAL PROGRAMOS SUPAPRASTINTAS PRIEMONĖS IR (AR) VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLES

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

10. Neteko galios nuo 2018-03-17

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

11. Nauji ūkio subjektai, teikiantys paraiškas pagal Programos supaprastintas  priemonių

ir (ar) veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu skolos rodiklio reikšmė paraiškos teikimo arba ataskaitiniais metais mažesnė arba lygi 0,60.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

12. Veiklą vykdantys ūkio subjektai, teikiantys paraiškas pagal Programos supaprastintas priemonių ir (ar) veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu (abu rodiklius būtina skaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų):

12.1. grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų didesnė arba lygi 2,00 proc. (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

12.2. skolos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų mažesnė arba lygi 0,60.

TAR pastaba. 12 punktas taikomas paramos paraiškoms, kurių teikimo laikotarpis prasidės po 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3D-732 įsigaliojimo (2021-11-19).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

Nr. 3D-732, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23854

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei:

13.1. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-586, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-21, i. k. 2015-11514

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

13.2. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta;

13.3. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų, rinkoje esančios situacijos, arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai;

13.4. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą);

13.5. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

14. Ūkio subjektams, kurie pripažinti neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus dėl 13 punkte nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai neskaičiuojami.

15. Ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmės suapvalinamos iki dviejų skaitmenų po kablelio, taikant matematines apvalinimo taisykles.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-815, 2014-11-03, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15750

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-128, 2015-02-26, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03027

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-244, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-02, i. k. 2015-04956

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-688, 2015-09-11, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13766

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-698, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-18, i. k. 2015-13975

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-586, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-21, i. k. 2015-11514

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-169, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06542

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-792, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18016

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-40, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01176

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-585, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16878

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-732, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23854

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_8a2ac0f6ee074efa9dcbf3559759ee48_end