Suvestinė redakcija nuo 2023-01-12 iki 2023-09-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10703

 

TAR pastaba. 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 3D-14 taikomas projektams, kuriems įgyvendinti paraiškos bus priimamos nuo 2023 m.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-14, 2023-01-11, paskelbta TAR 2023-01-11, i. k. 2023-00524

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2023-01-12:

Nr. 3D-14, 2023-01-11, paskelbta TAR 2023-01-11, i. k. 2023-00524

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS IR LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO  NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 28 d. Nr. 3D-440

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 14.1 papunkčius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl Pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas“ 3.1.1 papunktį ir atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano nuostatas,

tvirtinu Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14

redakcija)

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS IR LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO  NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti finansine parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones ir (ar) veiklos sritis ir  pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (toliau – SP) intervencines priemones, ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius bei jų kritines reikšmes.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ataskaitiniai metai – finansiniai metai (metinis ataskaitinis laikotarpis), ėję prieš paramos paraiškos pateikimo metus,  kurių  finansinių ataskaitų rinkinys yra sudaromas.

2.2. Praėję ataskaitiniai metai – finansiniai metai (metinis ataskaitinis laikotarpis), ėję prieš ataskaitinius metus, kurių  finansinių ataskaitų rinkinys yra sudaromas.

2.3. Su pajamomis susijusios dotacijos – dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio ataskaitinio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti (tikslinė pagalba, skiriama prekių gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, parduodamų prekių arba teikiamų paslaugų kainai sumažinti, įvairioms programoms remti arba veiklos nuostoliams iš dalies kompensuoti, gamybai skatinti, produkcijos kokybei gerinti, mažų sąnaudų ūkininkavimo sistemoms išlaikyti ir kt.), taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtinos su turtu susijusioms dotacijoms.

2.4. Su turtu susijusios dotacijos – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti.

2.5. Einamojo likvidumo koeficientas trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis. 

2.6. Grynasis pelnas – gautų pajamų ir patirtų sąnaudų skirtumas.

2.7. Grynasis pelningumas grynojo pelno ir pajamų, įskaitant su pajamomis susijusias dotacijas, santykis.

2.8. Paskolų padengimo rodiklis – pagrindinės veiklos pinigų srautų, įskaitant su pajamomis susijusias dotacijas, ir su turtu susijusių dotacijų metinės sumos santykis su grąžintų paskolų, mokėtų išperkamosios nuomos įmokų, sumokėtų palūkanų per metus suma.

2.9. Projekto planuojamasis laikotarpis – laikotarpis, apimantis paraiškos teikimo, projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpio metus.

2.10. Projekto įgyvendinimo pradžia – paraiškos užregistravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos data.

2.11. Projekto įgyvendinimo pabaiga – projekto galutinio mokėjimo prašymo pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos data.

2.12. Skolos rodiklis – ilgalaikių ir trumpalaikių skolų (mokėtinų sumų ir įsipareigojimų) santykis su turto verte.

2.13. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo  taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (taikoma Programos priemonėms ir (ar) veiklos sritims), žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamose Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklėse (taikoma SP intervencinėms priemonėms) ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES paramos teikimą ir administravimą.

 

II SKYRIUS

EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI

 

3. Grynasis pelningumas:

proc.                                                              (1)

 

čia:    GP – grynasis pelnas eurais;

PP – pardavimo pajamos eurais;

DP – su pajamomis susijusios dotacijos,  eurais.

4. Grynasis pelnas:

4 .1. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, kurie tvarko dvejybinę finansinę apskaitą, grynasis pelnas apskaičiuojamas pagal formulę:

GP =P + DP – S, (eurais)                                                                        (2)

čia: GP – grynasis pelnas, eurais;

P – gautos pajamos, eurais;

DP – su pajamomis susijusios dotacijos,  eurais;

S – patirtos sąnaudos, eurais.

4.2. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir tvarkantiems supaprastintą finansinę apskaitą, grynasis pelnas apskaičiuojamas pagal formulę:

GP =P + DP – I, (eurais)                                                                           (3)

čia: GP – grynasis pelnas, eurais;

P – pajamos (visos piniginės įplaukos), eurais;

DP – su pajamomis susijusios dotacijos,  eurais;

I – piniginės išlaidos, susijusios su vykdoma žemės ūkio veikla, eurais.

5. Skolos rodiklis:

,                                                                                        (4)

 

čia: MS – mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai metų pabaigoje eurais (po vienų metų mokėtinų sumų ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų bei per vienus metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų  metų pabaigoje suma metų pabaigoje eurais);

T – viso turto vertė metų pabaigoje eurais.

6. Paskolų padengimo rodiklis:

                                                            (5)

 

čia: PVS – pagrindinės veiklos pinigų srautai per finansinius metus, įskaitant su pajamomis susijusias dotacijas, eurais;

DT – per finansinius metus gautos su turtu susijusios dotacijos,  eurais;

Sg – grąžintos paskolos kreditoriams, kitos finansinės skolos ir sumokėtos išperkamosios nuomos įmokos per finansinius metus eurais. Perfinansuotos paskolos į grąžintų paskolų sumą neįskaičiuojamos. Kredito linijos grąžinimo suma per metus skaičiuojama grynąja verte, t. y. skaičiuojamas skirtumas tarp kredito linijos likučio metų pradžioje ir likučio metų pabaigoje;

PL – sumokėtos palūkanos per ataskaitinius metus eurais.

 

7. Einamojo likvidumo koeficientas:

,                                                                                              (6)

čia: TT – trumpalaikis turtas metų pabaigoje eurais;

– per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai metų pabaigoje eurais.

 

III SKYRIUS

EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA

 

8. Šiame skyriuje nustatyti ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės taikomos ūkio subjektams pagal:

8.1. Programos  priemones ir (ar) veiklos sritis:

 

Programos priemonės ir (ar) veiklos srities pavadinimas

Grynasis pelnas >, Eur

Grynasis pelningumas >, proc.

Skolos rodiklis ≤

Paskolų padengimo rodiklis ≥

Einamojo likvidumo koeficientas ≥

 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

 

-

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

-

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00

Parama smulkiesiems ūkiams

0,00

-

-

-

-

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

-

0,00

0,65

1,25

1,00

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

-

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00

Vietos projektų įgyvendinimas pagal VPS

-

 

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00

 

 

8.2. SP intervencines priemones:

SP intervencinės priemonės pavadinimas

Grynasis pelningumas >, proc.

Skolos rodiklis ≤

Paskolų padengimo rodiklis ≥

Einamojo likvidumo koeficientas ≥

 

Investicijos į žemės ūkio valdas

0,00

 

0,65

 

1,25

 

1,00

Investicijos į bioekonomikos verslus

0,00

 

0,65

1,25

1,00

Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas

0,00

 

0,65

 

-

 

1,00

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra

0,00

0,65

1,25

 

1,00

Labai smulkių ūkių plėtra

0,00

 

0,65

1,25

 

1,00

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 

0,00

 

0,65

 

-

 

-

Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)

0,00

0,65

1,25

 

1,00

Sumanieji kaimai

0,00

 

0,65

 

1,25

 

1,00

Trumpos tiekimo grandinės

0,00

 

0,65

 

1,25

 

1,00

 

9. Paraiškos pateikimo metu veikiantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ataskaitiniais metais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai (visi rodikliai skaičiuojami iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. arba ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų) grynasis pelningumas, skolos rodiklis, einamojo likvidumo koeficientas, o projekto įgyvendinimo bei projekto kontrolės  laikotarpiu visi ekonominio gyvybingumo rodikliai (grynasis pelningumas, skolos rodiklis, paskolų padengimo rodiklis, einamojo likvidumo koeficientas (jei ūkio subjektas yra įsikūręs paraiškos pateikimo metais ir iš finansinės atskaitomybės dokumentų teikia tik ūkinės veiklos pradžios balansą, tuomet už tuos metus vertinamas tik skolos rodiklis)) atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes, išskyrus šiuos atvejus:

9.1. Ūkio subjektai pagal SP intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu grynasis pelningumas, skolos rodiklis, einamojo likvidumo koeficientas atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai;

9.2. Ūkio subjektai pagal SP intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ laikomi tinkamais paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai (grynasis pelningumas, skolos rodiklis) atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

9.3. Ūkio subjektai pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ laikomi tinkamais paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

9.4. Ūkio subjektai pagal Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir SP intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ laikomi tinkamais paramai gauti,  jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai (grynasis pelningumas, skolos rodiklis, paskolų padengimo rodiklis, einamojo likvidumo koeficientas) atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes kontrolės laikotarpio metais, einančiais po projekto įgyvendinimo;

9.5. Programos priemonėje „LEADER programa“, SP intervencinėse priemonėse „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ bei „Sumanieji kaimai“ III skyriuje nurodyti ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės taikomi tik ekonominės veiklos projektams, kaip nustatyta paramos teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose pagal šias Programos priemones / veiklos sritis bei SP intervencines priemones.

10. Jei Projekto kontrolės laikotarpiu paramos gavėjai, kuriems 9 punkte nustatytas ekonominio gyvybingumo rodiklių taikymas šiuo laikotarpiu, tais pačiais finansiniais metais neatitinka III skyriuje nurodytos grynojo pelningumo ir skolos rodiklių reikšmės arba jei Paramos gavėjai pagal SP intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ neatitinka III skyriuje nurodytos grynojo pelningumo ir skolos rodiklių reikšmės metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas, jiems taikomos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamoje  Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje arba Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikoje nurodytos sankcijos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jeigu:

11.1. ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusijusi;

11.2. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusijusi;

11.3. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu smarkiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų, rinkoje esančios situacijos arba praėjusio ir (ar) ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai;

11.4. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą);

11.5. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

12. Ūkio subjektams, kurie pripažinti neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus dėl 11 punkte nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai neskaičiuojami.

13. Ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmės suapvalinamos iki dviejų skaitmenų po kablelio, taikant matematines apvalinimo taisykles.

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-579, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12058

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-815, 2014-11-03, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15750

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-128, 2015-02-26, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03027

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-244, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-02, i. k. 2015-04956

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-688, 2015-09-11, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13766

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-698, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-18, i. k. 2015-13975

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-586, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-21, i. k. 2015-11514

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-169, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06542

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-155, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04014

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-792, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18016

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-40, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01176

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-585, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16878

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-732, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23854

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-139, 2022-02-25, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03780

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-264, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07934

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-14, 2023-01-11, paskelbta TAR 2023-01-11, i. k. 2023-00524

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_953115b11ec34ca1b7bff9312ce48cb7_end