Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2023-04-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14603

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. A1-622

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi:

1.   T v i r t i n u  Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                   Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2020 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. A1-622

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja prašymų ir dokumentų, reikalingų akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimą, jų vertinimą, socialinės priežiūros akreditavimo procedūras, savivaldybės administracijos įgaliojimus bei funkcijas ir akredituotą socialinę priežiūrą teikiančių įstaigų apskaitą.

2.  Šio Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 10 dalyje nurodytoms socialinių paslaugų įstaigoms (toliau – įstaigos).

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme.

4. Savivaldybių administracijos, vadovaudamosi Tvarkos aprašu, Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – VDC reikalavimai ir rekomendacijos), ir (ar) Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Socialinės priežiūros reikalavimai), tvirtina įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, JŲ VERTINIMAS

 

5. Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Pareiškėjas), savivaldybei, kurios teritorijoje vykdys (vykdo) veiklą, pateikia nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – prašymas) (Tvarkos aprašo 1 priedas). Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jei Pareiškėjas vykdo veiklą skirtingose savivaldybėse, jis gali joms teikti kelis Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus prašymus dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

6. Pareiškėjas kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

6.1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);

6.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

6.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Tvarkos aprašo 2 priedas);

6.4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Katalogas), būtinos patalpos:

6.4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

6.4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (yra teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz.: patalpų planus; jei pageidaujama teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje (ji teikiama), gali būti pateikiamos nuotraukos, įrodančios, kad patekimas į įstaigos patalpas prieinamas pagal negalios pobūdį, ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-447, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14215

 

6.5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus);

6.6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-447, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14215

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

7. Įstaigos, kurių steigėja yra savivaldybė, Tvarkos aprašo 6.1, 6.4–6.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų neteikia, jei savivaldybės administracijos įgaliotas padalinys (toliau – padalinys) šią informaciją turi ar gali gauti pats.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-888, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-09, i. k. 2021-25568

 

8.  Tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose nurodyti dokumentai gali būti pateikiami vienu elektroniniu laišku savivaldybės administracijos nurodytu elektroninio pašto adresu. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

9.  Padalinys, gavęs Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytą prašymą, įvertina, ar:

9.1. Pareiškėjas atitinka VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose nustatytus reikalavimus personalo išsilavinimui ir patalpoms (jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Katalogu, patalpos yra būtinos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

9.2.    prašymas užpildytas Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka ir jame pateikta visa reikalinga informacija;

9.3.    pateikti visi Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyti dokumentai.

10. Neteko galios nuo 2021-11-12

Punkto naikinimas:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

11. Padalinys, nustatęs, kad Pareiškėjas prašyme nenurodė visos reikalingos informacijos, pateikė ne visus Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus, dokumentai netinkamai įforminti, apie tai per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos raštu informuoja juos pateikusį Pareiškėją, prašydamas pateikti (patikslinti) atitinkamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustato terminą reikalingiems dokumentams ir (ar) informacijai pateikti (patikslinti). Jei per nustatytą terminą Pareiškėjas trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia (nepatikslina), priimamas sprendimas įstaigos pateikto prašymo ir dokumentų vertinimo procedūrą nutraukti. Apie tai Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuojamas raštu, nurodant minėtos procedūros nutraukimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

12.  Tvarkos aprašo 9 ir 11 punktuose nurodyta procedūra atliekama ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų nuo Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos.

13.  Sprendimą dėl prašymo ir dokumentų vertinimo procedūros nutraukimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

 

III SKYRIUS

TEISĖS TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUTEIKIMAS

 

14. Padaliniui nustačius, kad Pareiškėjas prašyme nurodė visą reikalingą informaciją, pateikė visus reikalingus Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus tinkamai įformintus dokumentus, savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo. Apie priimtą sprendimą Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuojamas raštu, pateikiant sprendimo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

15. Padalinys įveda informaciją apie įstaigą, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą (prašymo datą, savivaldybės, kurioje bus teikiama akredituota socialinė priežiūra, pavadinimą, įstaigos, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, kodą, pavadinimą, kontaktus (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą), pažymi gavėjus, kuriems prašoma leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą, nurodo socialinės priežiūros teikimo vietos kontaktus (veiklos adresą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą), vietų skaičių įstaigoje, kurioje bus teikiama akredituota socialinė priežiūra (jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Katalogu, būtinos patalpos), etatų akredituotai socialinei priežiūrai teikti skaičių ir darbuotojų, teikiančių šią paslaugą, skaičių, sprendimo dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo datą (jei prašoma leisti teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą, pažymi, kokią negalią turinčius vaikus įstaiga gali priimti, ar patekimas į įstaigos patalpas pritaikytas neįgaliesiems, o jei prašoma leisti teikti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, pažymi, kokią negalią turinčius asmenis (pagal negalios pobūdį, vaikui nustatytą neįgalumo lygį, asmeniui nustatytą darbingumo lygį, specialiųjų poreikių lygį) įstaiga gali priimti) į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

Nr. A1-447, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14215

 

16. Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios akredituotą socialinę priežiūrą, finansuojamos Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

17. Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metams nuo sprendimo teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į savivaldybę Tvarkos apraše nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo. Jei įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą buvo laikinai sustabdyta, 3 metų laikotarpis skaičiuojamas susumavus akredituotos socialinės priežiūros teikimo laikotarpius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

171. Pasikeitus prašyme ar jo priede (prieduose) pateiktiems duomenims, Pareiškėjas ar akredituotą socialinę priežiūrą teikianti įstaiga nedelsdamas (nedelsdama), bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo dienos, raštu informuoja savivaldybės administraciją, kuriai buvo teiktas prašymas, nurodydamas (nurodydama), kuriuos duomenis prašoma patikslinti, ir duomenų tikslinimo priežastį, kartu pateikdamas (pateikdama) iš naujo užpildytą atitinkamą (-as) prašymo priedo (-ų) formą (-as). Per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos padalinys patikslina šiuos duomenis SPIS.

Papildyta punktu:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

18.  Įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą Įstatyme nustatytais atvejais gali būti sustabdoma ar panaikinama savivaldybės administracijos sprendimu.

19. Apie teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sustabdymą ar panaikinimą padalinys informuoja įstaigą raštu per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikdamas šio sprendimo kopiją. Padalinys įveda sprendimo sustabdyti ar panaikinti teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą datą į SPIS per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

20.  Sprendimą dėl įstaigos teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sustabdymo ar panaikinimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.  Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia metodinę pagalbą savivaldybėms Įstatymo nustatyta tvarka.

22.  Savivaldybės nustatyta tvarka kontroliuoja akredituotos socialinės priežiūros teikimą. Rekomenduojama į akredituotos socialinės priežiūros teikimo stebėseną įtraukti skėtinių nacionalinių nevyriausybinių organizacijų atstovus.

23.  Įstaigos, kurios teikia akredituotą socialinę priežiūrą, finansuojamos vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Savivaldybės užtikrina valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

24. Savivaldybės informaciją apie įstaigas, teikiančias akredituotą socialinę priežiūrą (pagal socialines paslaugas) (įstaigos pavadinimą, kontaktus (veiklos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), numatytą (planinį) vietų skaičių įstaigoje), ir apie gyventojams jų teritorijose teikiamas akredituotos socialinės priežiūros paslaugas (socialinės priežiūros paslaugų aprašymą, dokumentus, reikalingus socialinės priežiūros paslaugoms gauti) skelbia savo interneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

25. Savivaldybės administracijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1_priedas (pakeitimas pagal A1-447)

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-972, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21449

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

Nr. A1-888, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-09, i. k. 2021-25568

Nr. A1-447, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14215

 

2_priedas (pakeitimas pagal A1-802)

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-972, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21449

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-802, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23384

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-888, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-09, i. k. 2021-25568

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-447, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14215

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo