Suvestinė redakcija nuo 2019-08-03

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10757

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. TS-127

Kazlų Rūda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1770 patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios nuo 2019-08-03

Punkto naikinimas:

Nr. TS-152, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12774

 

2. Pripažinti netekusiu galios:

2.1.  Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS IV(41)2247  „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą;

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. TS V(15)-2664 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-11-26 sprendimo Nr. TS IV(41) 2247  pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                              Justinas Kazla

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-152, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12774

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo