Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02975

 

Nauja redakcija nuo 2022-07-01:

Nr. 1R-222, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11671

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS, KURSANTŲ UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 26 d. Nr. 1R-48

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 63 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžius (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                 Juozas Bernatonis

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Tvarkos aprašas pakeistas pagal įsakymą Nr. 1R-222

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24378

Nr. 1R-301, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19891

Nr. 1R-146, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11044

Nr. 1R-222, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11671

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-265, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24378

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, dėvinčių tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika, pareigybių sąrašo, Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-301, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19891

Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, dėvinčių tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika, pareigybių sąrašo, Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-146, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11044

Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, kuriems tarnybinė uniforma neišduodama, pareigybių sąrašo, tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir tarnybinės uniformos išdavimo normų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-222, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11671

Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, kuriems tarnybinė uniforma neišduodama, pareigybių sąrašo, Tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir Tarnybinės uniformos išdavimo normų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo