Įsakymas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-831, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08665

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-23 iki 2022-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-03-13, i. k. 2020-05421

 

Nauja redakcija nuo 2022-02-23:

Nr. V-376, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03263

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ir ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-352
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2022 m. vasario 22 d. įsakymo

Nr. V-376 redakcija)

 

ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIAVIMO TAISYKLės

 

I skyrius

bendrosios nuostatos

 

1. Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir kurių sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai (toliau – ligonis), ir asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – asmuo, įtariamas, kad serga), izoliavimo tvarką, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus išrašant ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir stebint jo būklę, izoliuotų asmenų atsakomybę bei jų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tvarką.

2. Taisyklės yra privalomos:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), kuriose tiriamas, stebimas ar gydomas ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga;

2.2. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančioms įstaigoms, prie kurių ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, yra prisirašęs;

2.3. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC);

2.4. ligoniams ir asmenims, įtariamiems, kad serga.

3. Ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, laikomi sergančiais ar galimai sergančiais liga, įrašyta į Pavojingų ir ypač pavojingų ligų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“, todėl privalo laikytis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir šių Taisyklių nuostatų.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos „asmuo, įtariamas, kad serga“, „izoliavimas“ suprantamos taip, kaip nurodytos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme bei pagal kriterijus, nurodytus Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams.

5. Izoliuotas asmuo gali palikti izoliavimo vietą (dėvėdami nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę ar respiratorių), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną) šiais atvejais:

5.1. nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, taip pat nuvykti ar nuvežti kartu besiizoliuojantį savimi negalintį pasirūpinti asmenį į mobilųjį punktą ar ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

5.2. izoliuoti asmenys gali palikti izoliavimo vietą prireikus užtikrinti laikomų ūkinių gyvūnų ar gyvūnų augintinių gerovę ir fiziologinius poreikius, kai tai įmanoma padaryti išvengiant kontakto su kitais asmenimis.

5.3. gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys darbuotojai, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ 2.2 papunktyje, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdami respiratorių, kuris priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, darbo metu gali nuvykti į darbo reikalams tvarkyti būtiną vietą ir atlikti su tuo susijusias funkcijas.

5.4. izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl pagrįstų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas ne daugiau kaip 2 kartus izoliacijos laikotarpiu, tik nuvykimui į izoliacijos vietą);

6. Izoliacijos taikymo terminas:

6.1. ligoniams – taip, kaip numatyta Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendime Nr. V-119 „Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus atvejus;

6.2. asmenims, įtariamiems, kad serga – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

6.3. asmenims, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas (tokie asmenys laikomi asmenimis, įtariamais, kad serga) kol bus gautas individualus SARS-CoV-2 PGR tyrimo atsakymas, jeigu individualūs tyrimai yra atliekami. Tolesnis kiekvieno tokios grupės nario izoliacijos terminas nustatomas atsižvelgiant į individualių tyrimų rezultatus. Jeigu individualus PGR tyrimas neatliekamas – asmeniui, kuris neatliko individualaus PGR tyrimo, taikomas 7 dienų izoliavimas nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus kaupinių PGR metodu buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos;

6.4. jei asmeniui po teigiamo antigeno testo atliekamas patvirtinamasis PGR tyrimas (užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo), gavus neigiamą PGR tyrimo atsakymą izoliacija nutraukiama.

 

II skyrius

Sveikatos priežiūros IR KITŲ įstaigų pareigos

 

7. ASPĮ, kuriose tiriamas, stebimas ar gydomas ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga:

7.1. stacionarinės ASPĮ specialistai prieš paleisdami iš stacionarinės ASPĮ ligonį, asmenį, įtariamą, kad serga, bei karščiavimo klinikos, kai imamas tepinėlis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) nustatymo asmenims, įtariamiems, kad serga, informuoja tokį asmenį apie Taisyklėse nustatytą izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, įteikia pasirašyti (jei iki šiol asmuo nebuvo pasirašęs) sutikimo būti izoliuotam formą ir atitinkamą atmintinę:

7.1.1. ligoniui įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė (Taisyklių 2 priedas);

7.1.2. asmeniui, įtariamam, kad serga, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje atitinka Taisyklių reikalavimus, įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė (Taisyklių 3 priedas);

7.2. apie ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, pasirašytą sutikimą būti izoliuotam namuose, parengtą pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, pažymi ESPBI IS ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje asmens medicinos dokumentų formoje E003/a „Stacionaro epikrizė“ arba formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025);

7.3. sprendimai dėl ligonio izoliavimo paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje priimami ir informacija apie tokius ligonius perduodama atitinkamoms institucijoms, vadovaujantis specialiais ligonių izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojančiais teisės aktais;

8. Laisvės atėmimo įstaigos administracija, prieš paleidžiant iš laisvės atėmimo įstaigos ligonį, asmenį, įtariamą, kad serga:

8.1. ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, nurodžius, kad jo namai ar kita gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklių reikalavimų, apie tokį ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, perduoda informaciją paskirtajai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, vadovaujantis specialiais ligonių ar asmenų, įtariamų, kad serga, izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojančiais teisės aktais;

8.2. informuoja NVSC apie ligonių ar asmenų, įtariamų, kad serga, izoliavimo vietos pakeitimą ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki asmens paleidimo arba per įmanomai trumpiausią laiką, kai apie asmens (suimtojo) paleidimą sprendimas priimamas teismo proceso metu (paleidimas teismo salėje).

9. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga, prie kurios yra prisirašęs ligonis, asmuo įtariamas, kad serga, privalo:

9.1. konsultuoti ligonį, asmenį, įtariamą, kad serga (jei asmuo pats kreipiasi į gydymo įstaigą) ir stebėti dėl lėtinių neinfekcinių ligų ir prireikus koreguoti gydymą;

9.2. šeimos gydytojo komandos nariui nustačius, kad ligoniui, asmeniui, įtariamam, kad serga, dėl sveikatos būklės būtina hospitalizacija, skambinti į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

9.3. sužinojusi, kad ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, pažeidė Taisykles, privalo apie pažeidimą ar atsisakymą laikytis Taisyklių įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir nedelsdama informuoti NVSC bei atitinkamos savivaldybės gydytoją teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4. informaciją apie ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, suteiktas paslaugas įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje;

9.5. išduodama elektroninį nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, supažindinti su Taisyklėmis.

10. NVSC išduoda leidimą palikti izoliavimo vietą Taisyklių 5.4 papunktyje nurodytais atvejais.

 

III skyrius

Ligonio pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO paskirtoje ASMENS sveikatos priežiūros įstaigoje SĄLYGOS

 

11. Ligonis privalo laikytis šių izoliavimo paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pareigų:

11.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Palikus izoliavimo vietą būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę ( medicininę kaukę ar respiratorių).

11.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

11.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

11.4. nesilankyti pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, koridoriuose ar pan.), jeigu jose lankytis yra būtina, buvimo bendrose patalpose metu dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę ar respiratorių), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;

11.5. vengti tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, reikia būti su medicinine kauke ar respiratoriumi, kuris priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min. (išskyrus atvejus, kai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos);

11.6. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo ar kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų pasireiškimo;

11.7. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą;

11.8. suteikti reikalingą informaciją NVSC užpildant NVSC puslapyje esančią anketą asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, https://atvejis.nvsc.lt/ ir/arba NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

11.9. laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytų aplinkos ir asmens higienos reikalavimų;

11.10. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

12. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose izoliuotas ligonis, privalo:

12.1. užtikrinti, kad ligonis nepaliktų izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo;

12.2. informuoti, kad ligoniui draudžiama vyktų viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas;

12.3. užtikrinti, kad ligonis visą izoliavimo laiką nepriimtų svečių (lankytojų);

12.4. užtikrinti, kad ligonis laikytųsi sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

12.5. užtikrinti, kad ligonis nesilankytų pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, koridoriuose ar pan.), jeigu jose lankytis yra būtina, buvimo bendrose patalpose metu dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę ar respiratorių), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;

12.6. užtikrinti, kad personalas vengtų tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su ligoniu, jei jam nereikia teikti sveikatos priežiūros paslaugų. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, reikia būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.;

12.7. sudaryti sąlygas, kad būtų užtikrintas šilto maisto, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir kitų būtinų priemonių, kurios būtinos ligonio buvimui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, aprūpinimas;

12.8. informuoti ligonius, kad jie kasdien matuotųsi kūno temperatūrą ir stebėtų savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

12.9. nustačius, kad pablogėjo ligonio sveikatos būklė ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jei šie asmenys izoliuoti ne stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, informuoti Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808 ar organizuoti ligonio pervežimą į COVID-19 ligoninę;

12.10. nustatyti tvarką ir sudaryti sąlygas, kad ligonis laikytųsi aplinkos ir asmens higienos reikalavimų.

 

IV skyrius

Ligonio pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO namuose ar kitoje gyvenamoJOje vietoje SĄLYGOS

 

13. Ligonis privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

13.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus Taisyklėse nurodytais atvejais. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;

13.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

13.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

13.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės;

13.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

13.6atsiradus naujų simptomų nedelsdamas turi kreiptis nuotoliniu būdu į savo šeimos gydytoją ar slaugytoją ar, jei dėl sveikatos būklės reikalinga skubi pagalba ir pacientas negali susisiekti su savo šeimos gydytoju, – į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112.

13.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC užpildant NVSC puslapyje esančią anketą asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, https://atvejis.nvsc.lt/ ir/arba NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

13.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

14. Ligonio izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

14.1. ligonis turi būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis). Ligonis turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, būnant bendrose erdvėse visada dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (medicininę kaukę arba respiratorių). Jei yra galimybė, ligoniui rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu ligonis izoliuojasi bendrabučio tipo patalpose su atskiru sanitariniu mazgu, jam draudžiama eiti į bendras patalpas (koridorių, virtuvę ir kt.), jeigu jose lankytis yra būtina, buvimo bendrose patalpose metu dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę ar respiratorių), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Maistą ir kitas būtinas priemones prie ligonio izoliavimosi patalpos išorinių durų turi palikti kiti asmenys. Jeigu šeimoje yra keli ligoniai, jie visi gali izoliuotis viename kambaryje;

14.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinėje (Taisyklių 2 priedas), laikymąsi;

14.3. izoliavimo metu tame pačiame kambaryje kartu su ligoniu negali gyventi kiti sveiki asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia slaugyti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantį vaiką ar negalią turintį asmenį.

 

V skyrius

Asmens, įtariamo, kad serga, pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO namuose ar kitoje gyvenamoJOje vietoje SĄLYGOS

 

15. Asmuo, įtariamas, kad serga, privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

15.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus atvejus, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais Taisyklėse nustatytais atvejais. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos

15.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

15.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

15.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės;

15.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

15.6. atsiradus naujų simptomų nedelsdamas turi kreiptis nuotoliniu būdu į savo šeimos gydytoją ar slaugytoją ar, jei dėl sveikatos būklės reikalinga skubi pagalba ir pacientas negali susisiekti su savo šeimos gydytoju, – į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

15.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

15.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

16. Asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

16.1. asmuo, įtariamas, kad serga, turi būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais  langais ir  sandariai uždaromomis durimis);

16.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė  (Taisyklių 3 priedas), laikymąsi;.

 

VI skyrius

LIGONIo IR AsMENs, įtariamo, KAD SERGA, atsakomybė

 

17. Šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

18. Nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

19. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma:

19.1. administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį;

19.2. baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“;

19.3. civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.

20. Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo NVSC, policijos ir kitų įgaliotų institucijų pareigūnai.

21. Dėl administracinės ar baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos ir kitas įgaliotas institucijas gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplėtimo atvejus, ginant savo ir viešąjį interesus.

 

VII SKYRIUS

LIGONIO, ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA, SĄLYTĮ TURĖJUSIO ASMENS

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

22. NVSC vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme ir Taisyklėse nustatytą kompetenciją privalo tvarkyti ligonio, asmens įtariamo, kad serga, sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio asmens, sąlytį turėjusio asmenims, grįžusio iš užsienio valstybės (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis. Asmens duomenis NVSC tvarko Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – ULSKIS), vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ULSKIS nuostatai), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. NVSC ULSKIS nuostatuose nurodytus asmens duomenis renka iš Taisyklių 23 punkte nurodytų duomenų teikėjų, kurie Taisyklių 24 punkte nurodytu tikslu privalo šiuos asmens duomenis teikti NVSC.

23. NVSC, teisės aktų nustatyta tvarka atlikdamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką ir įgyvendindamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones privalo tvarkyti asmens duomenis gautus:

23.1. tiesiogiai iš duomenų subjekto užpildytos anketos, elektroninės anketos, prašymų ir pranešimų pateiktų NVSC;

23.2. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, asmens duomenis ar asmuo yra nurodyto draudėjo apdraustasis;

23.3. iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“, asmens duomenis apie asmenų prisirašymą prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų;

23.4. iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos, asmens duomenis apie COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos teigiamus atvejus ir vakcinuotus asmenis.

24. Esant poreikiui NVSC turi teisę gauti asmens duomenis, reikalingus užkrečiamųjų ligų diagnostikai ir profilaktikai, iš kitų, nei Taisyklių 23 punkte nurodytų, valstybės informacinių sistemų ar registrų, toks poreikis turi būti pagrįstas pasirašant asmens duomenų teikimo sutartį su duomenų gavėju, o asmens duomenų teikėjai privalo juos teikti.

25. Atsižvelgiant į tai, kad paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl  COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, siekiant apsaugoti gyventojus nuo rimtų tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, ULSKIS nuostatuose nurodytus asmens duomenis be duomenų subjekto sutikimo NVSC teikia:

25.1. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, kai jis asmens duomenis tvarko siekdamas užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų, nustatančių izoliavimo reikalavimus, laikymąsi ir administracinės bei baudžiamosios teisenos vykdymą, jungiantis prie ULSKIS, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį;

25.2. savivaldybių administracijoms, kai jos asmens duomenis tvarko siekdamos užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų laikymąsi ir Taisyklėse savivaldybių administracijoms nustatytų pareigų įgyvendinimą (nesant sutarties ar prašymo), jungiantis prie ULSKIS, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, nuolatinės arba laikinosios gyvenamosios vietos adresą, izoliacijos režimo laikymosi periodą, duomenis apie reikalingą izoliacijos galimybę, rizikos kategoriją, požymį, kad pažeidė izoliacijos reikalavimus. Savivaldybės administracijai suteikiama prieiga tik prie toje savivaldybėje gyvenančių ar laikinai apsistojusių duomenų subjektų duomenų;

25.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kai jos asmens duomenis tvarko siekdamos užtikrinti pacientų, kuriems reikalingos neatidėliotinos paslaugos (t. y. gydytojui nusprendus, kad nesuteikus pacientui paslaugos, jam atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė), ir pacientų, kuriems taikomas izoliavimas pagal Taisyklių nuostatas, srautų atskyrimą (nesant sutarties ar prašymo), jungiantis prie ULSKIS, leidžiant atlikti konkretaus duomenų subjekto paiešką ir matyti teikiamus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, izoliacijos režimo laikymosi periodą.

25.4. Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui, kai asmens duomenis tvarko vykdydamas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 28 straipsnyje nustatytas funkcijas, jungiantis prie ULSKIS;

25.5. Lietuvos statistikos departamentui, kai jis asmens duomenis tvarko vykdydamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinį tyrimą oficialiosios statistikos programoje numatytiems rodikliams skaičiuoti, pagal asmens duomenų teikimo sutartį;

25.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ji asmens duomenis tvarko siekdama užtikrinti ligos išmokos skyrimą ir mokėjimą, pagal duomenų teikimo sutartį;

25.7. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais, kai šiuose teisės aktuose numatyta duomenų gavėjo teisė gauti NVSC tvarkomus asmens duomenis be duomenų subjekto sutikimo.

26. Taisyklių 25 punkte nurodyti duomenų gavėjai privalo užtikrinti, kad teisė teikti užklausas ir gauti atsakymus būtų suteikta tik konkretiems duomenų gavėjo įgaliotiems asmenims bei taikyti kitas asmens duomenų apsaugos priemones, užtikrinančias Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

27. Asmens duomenys, kurie gaunami iš duomenų subjektų teikiant prašymus ir pranešimus NVSC, pagal kuriuos siekiama gauti atitinkamas paslaugas nustatytas Taisyklėse, ir kurie nėra tvarkomi ULSKIS, saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Asmens duomenys sunaikinami NVSC direktoriaus nustatyta tvarka.

________________________

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklių

1 priedas

 

(Asmens sutikimo būti izoliuotam forma)

 

SUTIKIMAS BŪTI IZOLIUOTAM NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE / PASKIRTOJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

 

(Pažymi sveikatos priežiūros specialistas prieš paduodamas formą asmeniui)

 

Asmuo:

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

 

įtariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

 

Esu informuotas, kad:

1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

2. Nesilaikant Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (toliau – Taisyklės), reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

3. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ar Taisyklių reikalavimų dėl  izoliavimo, asmeniui gali būti taikoma:

3.1. administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų;

3.2. baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“;

3.3. civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą;

3.4. administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo , policija ar kitos įgaliotos institucijos;

3.5. dėl administracinės ar baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos ir kitas įgaliotas institucijas, gindamas savo ir viešąjį interesus, gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplitimo atvejus.

 

Aš, ________________________________________________________________________,

(įrašyti vardą ir pavardę)

 

patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau pateiktą informaciją, turėjau galimybę užduoti klausimų, gavau suprantamus atsakymus į visus užduotus klausimus,

sutinku būti izoliuotas:

Asmuo:

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

iki teisės aktais nustatytos izoliacijos pabaigos, gavus gydančio gydytojo patvirtinimą apie izoliacijos pabaigą

 

įtariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas

 

 

Galimos izoliavimo vietos (pasirinkti tinkamą, įrašant izoliavimo vietos adresą):

Namai ar kita gyvenamoji vieta

 

Paskirtoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga

 

 

 

mano namai ar kita gyvenamoji vieta, kurioje būsiu izoliuotas, atitinka Taisyklių reikalavimus: ______________ (įrašyti „Taip“ / „Ne“).**

(**žymima, kai asmuo pasirenka izoliacijai savo namus ar kitą gyvenamąją vietą)

 

Aš esu informuotas (-a), kad:

1. Kompetentingos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, savivaldybių administracijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir kitos institucijos (toliau – kompetentingos institucijos) epidemijos metu gaus ir tvarkys šiame sutikime nurodytus mano asmens duomenis.

2. Mano asmens duomenys bus tvarkomi žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymo tikslu.

3. Su išvardytais asmens duomenimis bus atliekami šie tvarkymo veiksmai: duomenų rinkimas, stebėjimas, vertinimas ir analizavimas.

4. Asmens duomenys bus gaunami iš manęs, valstybės registrų ar informacinės sistemų, fizinių ar juridinių asmenų.

5. Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.

6. Kompetentingos institucijos mano asmens duomenis tvarkys teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų, tik šiame sutikime nurodytais tikslais.

7. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas.

8. Asmens duomenys, surinkti šio sutikimo pagrindu, saugomi iki izoliavimo ir (ar) būtinojo hospitalizavimo, ir (ar) būtinojo izoliavimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn.

Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Žinau, kad turiu šias teises: teisę prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šias teises galiu įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įsipareigoju laikytis Taisyklių reikalavimų.

Asmens kodas: _____________________________________;

Telefono numeris kontaktams: ___________________________________;

Adresas korespondencijai: ________________________________________________________;

______________________________              ______________________  _____________

(vardas, pavardė)                                                (parašas)                                    (data)

__________

 

______________________

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklių

2 priedas

 

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS, SERGANČIO COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ATMINTINĖ

 

Informuojame, jog:

Jums patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Griežtai laikydamiesi šioje atmintinėje nurodytų ligonio izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, Jūs galite toliau gydytis ambulatorinėmis sąlygomis

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai — tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkesnes ligas.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Sergančių asmenų izoliavimas ir visuotinai taikomos bendrosios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonės yra svarbiausi šios infekcijos valdymo būdai.

 

Kiek tai gali užtrukti?

Viruso išskyrimo laikotarpis gali užtrukti iki kelių savaičių. Gydytojas, įvertinęs Jūsų sveikatos būklę pagal nustatytus kriterijus, informuos Jus apie izoliacijos pabaigą.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje PRINCIPAI

 

●    Nepalikite izoliavimo vietos, išskyrus taisyklėse nustatytais atvejais. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, draudžiama vykti viešuoju transportu.

●    Palaikykite reguliarų ryšį su sveikatos priežiūros specialistu, kuris šiuo metu rūpinasi Jumis.

●    Užpildykite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Anketą asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga: https://atvejis.nvsc.lt/ 

●    Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

●    Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones ar pan..

●    Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

●    Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

●     Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo būklę dėl pasunkėjusio kvėpavimo bei kitus simptomus pagal šeimos gydytojo ar slaugytojo pateiktą rekomendaciją*. Atsiradus naujų simptomų nedelsdamas kreipkitės nuotoliniu būdu į savo šeimos gydytoją ar slaugytoją ar, jei dėl sveikatos būklės reikalinga skubi pagalba ir negalite susisiekti su savo šeimos gydytoju, – į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;.

 

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos

 

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

  Izoliavimo metu tame pačiame kambaryje negali gyventi kiti sveiki asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia slaugyti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantį vaiką ar negalią turintį asmenį.

  Jūs turite būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis).

  Jei sergate ir esate izoliuotas bendrabučio tipo patalpose su atskiru sanitariniu mazgu, Jums draudžiama eiti į bendras patalpas (koridorių, virtuvę ir kt.), jeigu jose lankytis yra būtina, buvimo bendrose patalpose metu dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę ar respiratorių), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Maistą ir kitas būtinas priemones prie Jūsų izoliavimo patalpos išorinių durų turi palikti kiti asmenys.

  Jeigu šeimoje yra keli ligoniai, jie visi gali izoliuotis viename kambaryje.

Izoliacijos metu:

o    ligonis turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, įsitikinti, kad bendros erdvės (pvz., virtuvė, vonios kambarys) yra gerai vėdinamos;

o    rekomenduojama apriboti ligonį slaugančių asmenų skaičių. Geriausia, kad ligoniu rūpintųsi vienas geros sveikatos ir neturintis lėtinių ligų asmuo;

o    visą laiką, kai bendraujama su ligoniu, tiek jį slaugantis asmuo, tiek ligonis turi dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, kiek įmanoma išlaikyti saugų atstumą ir laikytis kitų žemiau pateiktų aplinkos ir asmens higienos reikalavimų;

o    ligoniui, jei yra galimybė, rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu;

o    ligonis turi valgyti savo kambaryje.

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1Buitines atliekas meskite į šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas. Atliekamos šalinamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

2Drabužius skalbkite įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

3Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

4Dažnai liečiamus paviršius dezinfekuokite alkoholiniu dezinfektantu, kurio koncentracija yra ne mažesnė kaip 70 proc., arba buitiniu balikliu, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc.

5Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai  nešvarios.

6.    Nusiplovę rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais.

7.    Siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.). Jei negalite toleruoti medicininės kaukės, turite laikytis kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidengti savo burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmesti panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

8.    Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį).

9.    Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Pirmiausia valymui turi būti naudojamas įprastas muilas ar ploviklis. Po valymo atliekama dezinfekcija, pvz., naudojant buitinį baliklį, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc., (skiedžiama 1 : 50 santykiu), arba alkoholio pagrindu pagamintą dezinfekcinį skystį.

10Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną.

11. Jeigu kartu gyvena kiti asmenys:

11.1. bendraudami dėvėkite medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį, išlaikykite saugų (ne mažiau 2 metrų) atstumą ir kaip įmanoma labiau trumpinkite kontakto laiką;

11.2. būdami bendrose erdvėse tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi dėvėti medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį. Kaukės negalima liesti naudojimo metu. Jei kaukė sušlapo ar tapo suteršta sekretais, ji turi būti nedelsiant pakeista nauja. Kaukę nuimti, neliečiant priekinio paviršiaus. Išmesti kaukę reikia iškart po naudojimo ir atlikti rankų higieną;

11.3. naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt.;

11.4. valykite ir dezinfekuokite dažnai liečiamus vonios kambario ir tualeto paviršius kiekvieną kartą jais pasinaudojus.

12Pasibaigus izoliavimui, svarbu pirmiau nurodytais būdais pasirūpinti izoliavimo vietos valymu ir dezinfekcija..

______________________

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisyklių

3 priedas

 

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ATMINTINĖ

 

Informuojame, jog yra įtariama, kad Jūs sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Griežtai laikydamiesi šioje atmintinėje nurodytų ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, Jūs galite toliau gydytis ambulatorinėmis sąlygomis.

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai — tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkesnes ligas.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Sergančių asmenų izoliavimas ir visuotinai taikomos bendrosios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonės yra svarbiausi šios infekcijos valdymo būdai. ..

 

Jei Jūs esate įtariamas, kad sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kiek gali užtrukti Jūsų izoliavimas?

Jeigu Jums laboratoriniais tyrimais bus patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atsižvelgiant į Jūsų sveikatos būklę Jūs būsite hospitalizuotas ar izoliuotas namuose ir Jums bus suteikta visa reikalinga informacija. Jeigu Jūsų laboratorinis tyrimas bus neigiamas, jūs turite tęsti izoliavimą tol, kol nurodys Jūsų šeimos gydytojas.

 

Koks yra izoliacijos terminas?

Siekiant laiku suteikti kvalifikuotą pagalbą ir taikyti tinkamas infekcijos kontrolės priemones, taikomas izoliavimas ir sveikatos stebėjimas:

  asmenims, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

asmenims, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas, izoliacija taikoma, kol bus gautas individualaus SARS-CoV-2 PGR tyrimo atsakymas, jeigu individualūs PGR tyrimai yra atliekami. Tolesnis kiekvieno tokios grupės nario izoliacijos terminas nustatomas atsižvelgiant į individualių SARS-CoV-2 PGR tyrimų rezultatus. Jeigu individualus tyrimas neatliekamas – asmeniui, kuris neatliko individualaus PGR tyrimo, taikomas 7 dienų izoliavimas nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus kaupinių PGR metodu buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos.

 

Kokie simptomai susirgus?

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai požymiai:

Karščiavimas

Kosulys

Pasunkėjęs kvėpavimas

Skonio ir kvapo netekimas

Gerklės skausmas

Sloga

Bendras silpnumas

Galvos, raumenų skausmas ir kt.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje PRINCIPAI

 

Nepalikite izoliavimo vietos, išskyrus nurodytus atvejus. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais numatytais atvejais, draudžiama vykti viešuoju transportu.

●  Palaikykite reguliarų ryšį su sveikatos priežiūros specialistu, kuris šiuo metu rūpinasi Jumis.

Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones ir pan.

● Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

● Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, kuriuos galite nukelti vėlesniam laikui, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

●  Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo būklę dėl pasunkėjusio kvėpavimo* bei kitus simptomus pagal šeimos gydytojo ar slaugytojo pateiktą rekomendaciją.;

Atsiradus naujų simptomų nedelsdamas kreipkitės nuotoliniu būdu į savo šeimos gydytoją ar, jei dėl sveikatos būklės reikalinga skubi pagalba ir negaltei susisiekti su savo šeimos gydytoju ar slaugytoju, – į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;.

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos

 

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos: asmuo, įtariamas, kad serga, turi būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis).

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1Buitines atliekas meskite į šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas.

2Drabužius skalbkite įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

3Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

4Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės. Rankas būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai  nešvarios.

5.    Nusiplovę rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais.

6.    Jeigu Jums įtariama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.).

7.      Laikykitės kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidenkite savo burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmeskite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

8.    Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį).

9.    Naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt. Juos plaukite muilu ir vandeniu. 

10Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Valykite įprastu muilu ar valikliais.

11Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną.

12. Jeigu kartu gyvena kiti asmenys:

12.1. bendraujant dėvėkite medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį, išlaikykite saugų (ne mažiau 2 metrų) atstumą ir kaip įmanoma labiau trumpinkite kontakto laiką;

12.2. būnant bendrose erdvėse tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius, uždengiančius burną ir nosį. Kaukės negalima liesti naudojimo metu. Jei kaukė sušlapo ar tapo suteršta sekretais, ji turi būti nedelsiant pakeista nauja. Kaukę nuimti, neliečiant priekinio paviršiaus. Išmesti kaukę reikia iškart po naudojimo ir atlikti rankų higieną;

12.3. naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt.;

12.4. valykite ir dezinfekuokite dažnai liečiamus vonios kambario ir tualeto paviršius kiekvieną kartą jais pasinaudojus.

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-550, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06146

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-583, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06546

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1151, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1256, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11013

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1551, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14158

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1590, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14871

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1681, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16010

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1756, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16685

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1813, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17120

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1846, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17440

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1983, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1987, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18812

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2065, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19509

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2126, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19998

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2133, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20140

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2169, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20556

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2243, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21188

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2246, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21207

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2289, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21592

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių CIVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2680, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24630

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2763, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2780, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25893

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2886, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-26999

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-188, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01739

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-401, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03915

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-471, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04698

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-693, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06935

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-769, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07524

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1005, 2021-04-30, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1236, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12070

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1332, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12933

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1381, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1415, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13725

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1452, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13950

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1489, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14319

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1590, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-03, i. k. 2021-15236

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

56.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1634, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15682

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

57.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1680, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16066

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

58.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1859, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17543

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

59.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1967, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18317

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

60.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

61.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2458, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22716

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

62.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2583, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23625

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

63.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2737, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25097

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

64.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-14, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00251

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

65.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

66.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-130, 2022-01-21, paskelbta TAR 2022-01-21, i. k. 2022-01001

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

67.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-239, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01972

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. Vv-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

68.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-311, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02543

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

69.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-343, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02859

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

70.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-376, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03263

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo