Suvestinė redakcija nuo 2021-10-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-09-05, i. k. 2018-14003

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO  

 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. A1-457

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 ir 66 punktais:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros

2018-07-17

raštu Nr. 2018/2-4266

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018-07-30

raštu Nr. ((24.37E)-5K-1813181)-6K-1804079

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr. A1-457

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

„BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – Veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu;

2.2. Veiksmų programa;

2.3. Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

               2.4. Socialinės globos normų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Socialinės globos normų aprašas);

               2.5. Lietuvos higienos norma HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma);

2.6. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014−2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Pertvarkos veiksmų planas);

2.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.9. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

               2.10. Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – VDC rekomendacijos);

               2.11. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintomis 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų sudarymo“, 2014 m. liepos 4 d. posėdžio protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtomis ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Išlaidų atitikties rekomendacijos).

               3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. nuolatinis vaikų dienos centro lankytojas – vaikas, kuris reguliariai lankosi vaikų dienos centre ir kuriam teikiamos dienos socialinės priežiūros paslaugos ne trumpiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus;

3.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.      

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 14 000 000 Eur (keturiolikos milijonų eurų), iš kurių iki 13 900 000 Eur (trylikos milijonų devynių šimtų tūkstančių eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iki 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Ministerija, priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama pareiškėjų teisėtų lūkesčių. Valstybės projektų sąraše nustatyta projekto finansavimo suma prireikus gali būti padidinta, jeigu įgyvendinant pagal kitas Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemones finansuojamus projektus bus sutaupyta ES struktūrinių fondų lėšų. 

8. Priemonės tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

9. Pagal Aprašą remiamos veiklos:

9.1. šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų (toliau – BVGN) tinklo plėtra (toliau – BVGN veikla): butų, gyvenamųjų namų įsigijimas, turimų ar projektų lėšomis įsigytų butų, gyvenamųjų namų pritaikymas BVGN veiklai, naujų gyvenamųjų namų (įskaitant modulinius namus) statyba;

9.2. vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklo plėtra (toliau – VDC veikla):

9.2.1. naujų VDC steigimas;

9.2.2. veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašus numatoma sudaryti 2018 m. IV ketvirtį–2019 m. II ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos.

12. Pagal Aprašą galimi partneriai:

12.1. biudžetinės įstaigos;

12.2. viešosios įstaigos;

12.3. asociacijos;

12.4. religinės bendruomenės ar bendrijos;

12.5. labdaros ir paramos fondai.

13. galimi partneriai BVGN veiklai vykdyti yra Pertvarkos veiksmų plano 4 priede nurodyti pertvarkytini vaikų globos namai arba kitos įstaigos, turinčios  licenciją teikti  trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą socialinės rizikos vaikams ir likusiems be tėvų globos vaikams, kurios teiks socialinės globos paslaugas Pertvarkos veiksmų plano 4 priede nurodytų pertvarkytinų globos namų vaikams. Jei Pertvarkos veiksmų plano 4 priede prie konkrečios savivaldybės galimų partnerių nurodyta įstaiga netampa projekto partnere, turi būti pateiktas šios įstaigos raštas, kuriame informuojama, kad ji atsisako būti projekto partnere, ir nurodomos atsisakymo priežastys.

14. partnerių VDC veiklai vykdyti atranką iki projektinio pasiūlymo pateikimo atlieka pareiškėjas (savivaldybės administracija), vadovaudamasis savo parengtu ir patvirtintu projekto partnerių (VDC) atrankos tvarkos aprašu. Pareiškėjas užtikrina skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais paremtą projekto partnerių (VDC) atranką. Atrinkti projekto partneriai turi atitikti VDC rekomendacijų 2.1 papunktyje nurodytus reikalavimus. Vykdant projekto partnerių (VDC) atranką, rekomenduojama prioritetą teikti nevyriausybinėms organizacijoms.

15. Pareiškėjai teikia paraiškas, parengtas kartu su partneriais, t. y. įstaigomis, kurios naudosis įgyvendinant projektą sukurta infrastruktūra (teiks socialinės globos ar socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas). Už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus tiesiogiai atsakingas pareiškėjas. Partneris turi būti įtrauktas į projekto veiklų vykdymą (jis turi dalyvauti projekto valdymo grupėje, pirkimų komisijoje ar pan.).

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

16.  Projektai turi atitikti Projektų taisyklių 66 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

17.  Projektai turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. gegužės 3 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2 (32): projektai turi atitikti Pertvarkos veiksmų plano 13.1.1 ir (ar) 13.3.9 papunkčių nuostatas ir 3 priedą (projektų veiklos turi atitikti pagrindines Pertvarkos veiksmų plano pirmojo tikslo uždavinių įgyvendinimo kryptis, nurodytas Pertvarkos veiksmų plano 13.1.1 ir (ar) 13.3.9 papunkčiuose, o projektų pareiškėjai ir jų projektams įgyvendinti numatytos lėšų sumos turi atitikti Pertvarkos veiksmų plano 3 priedą).

18. Projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į Aprašo 9 punkte nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytą dydį (fiksuotąją normą), negali viršyti 300 000 eurų. Ši nuostata gali būti netaikoma, kai dėl įgyvendinant projektą atsiradusių objektyvių priežasčių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant, vertinant paraišką, vykdant projekto atranką ir priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti nustatyta tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-709, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21231

 

181. Projekto vykdytojui dėl objektyvių priežasčių keičiant projekto BVGN veiklos (arba VDC veiklos) įgyvendinimo alternatyvą ir siekiant gauti papildomą finansavimą jai įgyvendinti, jei su papildomu finansavimu atskirai BVGN veiklai (arba VDC veiklai) vykdyti reikalingų lėšų suma viršija 300 000 eurų, išskyrus (atėmus) joms tenkantį PVM ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytą dydį (fiksuotąją normą), kartu su papildomo finansavimo prašymu Ministerijai turi būti pateiktas planuojamą įgyvendinti atitinkamos veiklos alternatyvą pagrindžiantis investicijų projektas su bent viena planuojama įgyvendinti alternatyva bei sąnaudų ir naudos analizės skaičiuokle, parengtas pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Papildyta punktu:

Nr. A1-709, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21231

 

19. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

20. Teikiamų projektų įgyvendinimo trukmė turi būti pagrįsta ir pakankama projekto veikloms vykdyti ir rezultatams pasiekti. Visais atvejais projektų veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.  

21. Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

22. Projektais turi būti siekiama šio Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio, nurodyto Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, paskelbtame Teisės aktų registre ir ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt: „Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius“ (rodiklio kodas P.S.361). Pasiektinos Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio reikšmės nurodomos projektų sutartyse.

23. Projektų parengtumui (turi būti įvykdyta teikiant paraišką) taikomi šie reikalavimai:

23.1. projektuose numatomi rekonstruoti ar remontuoti pastatai, taip pat žemės sklypai, kuriuose numatoma statyti, rekonstruoti ar remontuoti pastatus, turi būti pareiškėjų (partnerių) valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti pagal panaudos (nuomos) sutartis ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir 5 metų nuo projekto finansavimo pabaigos (galutinės ataskaitos patvirtinimo) laikotarpiui. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į pastatą ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka. Reikalavimas turėti nuosavybės teise ar patikėjimo teise arba gauti pagal panaudos (nuomos) sutartį žemės sklypą netaikomas Statybos techninio reglamento 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 4 priede nurodytais atvejais. Jei pastatas ar žemės sklypas naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas (partneris) turi turėti raštišką panaudos davėjo ar nuomotojo sutikimą vykdyti projekto veiklas;

23.2. turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei statinio projektas yra parengtas). Statinio projekte turi būti įvertinti Aprašo 24 ir (ar) 25 punktuose nurodyti reikalavimai;

23.3. jei statinio projektas neparengtas, turi būti parengta statinio projektavimo užduotis (jei taikoma). Statinio projektavimo užduotyje turi būti įvertinti Aprašo 24 ir (ar) 25 punktuose nurodyti reikalavimai;

23.4. pareiškėjas (partneris) turi užtikrinti, kad naujai statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų žemės sklypai būtų numatyti teritorijose, kuriose jau yra nutiesti inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos ir pastatyti kiti inžineriniai statiniai (pvz., katilinės). Projekto lėšomis finansuojamos visos statinio inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai nuo pastato iki artimiausio vandentiekio ir (arba) nuotakyno šulinio, ir (arba) įrengtos uždaromosios armatūros, kurie yra tiesiogiai susiję su esamu ir (arba) modernizuojamu projekto objektu ir kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali būti pareiškėjo nuosavybė. Jei įgyvendinant projektą planuojama tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas ir (arba) statyti kitus inžinerinius statinius, kurie negali būti finansuojami projekto lėšomis, pareiškėjai šiuos darbus apmoka savo lėšomis. Nuosavą indėlį įrodantys dokumentai turi būti pateikti įgyvendinančiajai institucijai kartu su paraiška.

24. Kiekvienoje savivaldybėje, vadovaujantis Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (toliau – STR reikalavimai žmonių su negalia reikmėms), ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais, žmonėms, turintiems negalią, turi būti pritaikyti ne mažiau kaip vieni pagal Aprašą finansuojami BVGN. Žmonėms, turintiems negalią, pritaikyti BVGN taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

24.1. įsigyjant ar remontuojant esamą butą – butas turi būti vieno aukšto, pirmame namo aukšte arba name, kuriame yra liftas (tinkamas asmenims, naudojantiems judėjimo technines priemones). Finansuojamas įėjimo į butą ir buto vidaus patalpų pritaikymas. Įėjimo į namą ir namo laiptinės pritaikymas žmonėms, turintiems negalią, finansuojamas, jei savivaldybėje yra tėvų globos netekusių vaikų, kuriems toks pritaikymas reikalingas ir kurie gyvens pritaikytame bute;

24.2. įsigyjant ir (ar) rekonstruojant (remontuojant) esamą namą – finansuojamas viso namo pritaikymas žmonių, turinčių negalią, reikmėms. Rekomenduojama įsigyti ar rekonstruoti (remontuoti) vieno aukšto namą;

24.3. statant naują namą – statomas vieno aukšto namas, kuris pritaikomas žmonių, turinčių negalią, reikmėms.

25. Visi pagal Aprašą finansuojami VDC, kuriuose planuojama vykdyti rekonstrukcijos ar remonto darbus, turi būti pritaikyti žmonėms, turintiems negalią, pagal reikalavimus, nustatytus STR reikalavimuose žmonių su negalia reikmėms ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Jei VDC įsikuria tik dalyje pastato, finansuojamas VDC patalpų ir patekimo į VDC patalpas pritaikymas žmonėms, turintiems negalią (įėjimas į pastatą bei judėjimo trasa iki VDC patalpų).

26. Projektuose negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus.

27. Projektuose neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi principą.

28. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

29. Projektai ir (arba) projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos, ar, suteikus finansavimą, teikiamos finansuoti iš kitų priemonių ar programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė, ES struktūrinių fondų, kitų fondų ar finansinių mechanizmų, jei dėl to tų pačių projektų ar jų dalių tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos daugiau nei vieną kartą.

30. Investicijas gavusios įstaigos privalo atitikti:

30.1. Socialinių paslaugų įstatymo, Socialinės globos normų aprašo ir Higienos normos reikalavimus (taikoma BVGN veiklai);

30.2. VDC rekomendacijų reikalavimus (taikoma VDC veiklai).

31. Papildomi reikalavimai projektams:

31.1. VDC veiklai vykdyti turi būti numatyta ne mažiau kaip 30 proc. Pertvarkos veiksmų plano 3 priede konkrečiam pareiškėjui (savivaldybės administracijai) projektams įgyvendinti skirtų lėšų sumos. Šis reikalavimas netaikomas, jei projektams įgyvendinti skiriamas papildomas finansavimas ir (arba), projektuose įgyvendinus VDC veiklą, lieka šiai veiklai suplanuotų, bet nepanaudotų lėšų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-857, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19512

 

31.2. papildomi reikalavimai VDC veiklai:

31.2.1. vykdant VDC plėtrą, nuolatinių VDC lankytojų skaičius (lyginant jį su praėjusių kalendorinių metų nuolatinių VDC lankytojų skaičiumi) turi būti padidintas ne mažiau kaip 50 proc., arba 10 lankytojų;

31.2.2. steigiant naują VDC, turi būti užtikrinta, kad jame paslaugas gaus ne mažiau kaip 10 nuolatinių VDC lankytojų (rekomenduojama, kad vienam VDC lankytojui tektų iki 7 kv. m. projekto lėšomis finansuojamų patalpų ploto);

31.3. papildomi reikalavimai BVGN veiklai:

31.3.1. BVGN turi būti kuriami gyvenamosiose vietovėse, kuriose vaikams būtų sudaryta galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime;

31.3.2. įsigyjamas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, negali būti fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

32. Projektų išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Išlaidų atitikties rekomendacijose nurodytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo  grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

33. Tinkamos finansuoti projektų išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos ne anksčiau kaip 2018 m. sausio 1 d. su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos vykdyti iki pareiškėjui pateikiant paraišką. Įstaigų, nurodytų Atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl Atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo“, tinkamos finansuoti išlaidos BVGN veiklai vykdyti gali būti patirtos ir apmokėtos ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos vykdyti iki pareiškėjui pateikiant paraišką.

34. Projektų finansavimas gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjai ir (arba) partneriai savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

35. Projektų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektams skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama projektų vykdytojų ir (arba) partnerių lėšomis.

36. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategori-jos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti, išskyrus tuos atvejus, kai BVGN veiklai vykdyti įsigyjamas namas ar butas, kuriems suformuotas ir priskirtas racionalaus dydžio gyvenamosios paskirties žemės sklypas, t. y. projekto lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 20 arų

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti VDC veiklai vykdyti.

BVGN veiklai vykdyti gali būti įsigyjamas tik gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Projektų lėšomis pritaikomuose butuose, esančiuose daugiabučiuose namuose, gali būti atliekamas tik paprastasis remontas.

 

VDC veiklai vykdyti netinka finansuoti:

- naujos statybos darbai;

- tik VDC pritaikymo neįgaliesiems darbai, nevykdant kitų to paties VDC rangos darbų.

 

BVGN ir VDC veikloms netinkami finansuoti lauko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimo ir (arba) kitų inžinerinių statinių statybos darbai, išskyrus visas statinio inžinerines sistemas ir inžinerinius tinklus nuo pastato iki artimiausio vandentiekio ir (arba) nuotakyno šulinio, ir (arba) įrengtos uždaromosios armatūros, kurie yra tiesiogiai susiję su esamu ir (arba) modernizuojamu projekto objektu ir kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali būti pareiškėjo nuosavybė 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Pagal šią išlaidų kategoriją tinkama finansuoti:

1.   BVGN veiklai vykdyti, kartu patiriant 2 ir (ar) 3 išlaidų kategorijose nurodytas išlaidas (t. y. tik įrangos ir (ar) baldų įsigijimas negali būti finansuojamas):

 

1.1. kiekvienam vaikui: lova, stalas, kėdė, spintelė ar komoda asmeniniams daiktams, baldai drabužiams ir avalynei laikyti;

1.2. svetainės ir prieškambario baldai;

1.3. virtuvės ir vonios baldai ir įranga (viryklė, gartraukis, šaldytuvas, indaplovė, skalbimo mašina, automatinė skalbinių džiovyklė);

1.4. baldai socialiniam darbuotojui (kėdė, stalas, spintelė dokumentams);

1.5. kompiuteris (-iai);

1.6. neįgaliems asmenims pritaikyta įranga.

 

2.   VDC veiklai vykdyti – baldai ir įranga, būtini tiesioginei VDC veiklai vykdyti (vieno VDC išlaidos baldams ir įrangai įsigyti negali viršyti 10 000 Eur)

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti

6.

Informavimas apie projektą

Tinkama finansuoti.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje, išlaidos.

VDC veiklai vykdyti, be aukščiau nurodytų privalomų viešinimo priemonių, gali būti numatytos papildomos priemonės (pavyzdžiui, straipsnis vietinėje spaudoje, informacinis plakatas viešoje miesto erdvėje, lankstinukai, vaizdo ir garso informacija visuomenės informavimo priemonėse)

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projekto administravimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, joms taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma, apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Pagal fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktąjį skirsnį

Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, skelbiama adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams.

 

37. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

38. Pajamoms iš projektų veiklų, gautoms įgyvendinant projektus ir pasibaigus projektų finansavimui, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt šeštajame skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Savivaldybės administracija iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatytos datos turi Ministerijai raštu pateikti projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas), užpildytą pagal formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 m. sausio 2 d. potvarkiu Nr. A3-1 „Dėl Valstybės projektų planavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

40. Kartu su projektiniais pasiūlymais pareiškėjai (savivaldybių administracijos) turi pateikti:

40.1. informaciją apie projekto atitiktį Aprašo 9.2 papunktyje, 14 punkte ir 31.2 papunktyje nustatytiems reikalavimams, užpildydami Aprašo 2 priede pateiktą formą (taikoma VDC veiklai);

40.2. įstaigos, atsisakančios būti projekto partnere, raštą (jei taikoma).

41. Ministerija, įvertinusi projektinį pasiūlymą, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtrauktas tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. Pareiškėjas, kurio projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką.

42. Siekdami gauti finansavimą, pareiškėjai turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“, ieškant „Susiję dokumentai“ (prie konkretaus planuojamo projekto).

43. Pareiškėjai pildo paraiškas ir kartu su Aprašo 46 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nurodyto termino teikia jas įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu, jei nėra užtikrintos tokios DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjai prie DMS jungiasi naudodamiesi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravę tampa DMS naudotojais.

44. Jeigu vadovaujantis Aprašo 43 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

44.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų variantas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

44.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Jei paraiška teikiama tokiu būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

45. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) suteikia galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu, apie tai informuodama pareiškėjus per DMS arba raštu.

46. Kartu su paraiška pareiškėjai turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 46.2–46.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „Paraiškų priedų formos“):

46.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma įtraukta į pildomą paraiškos formą);

46.2. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

46.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (jei taikoma);

46.4. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, jei projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo viršija 1 mln. Eur);

46.5. dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto pirkimo išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti (taikoma tik įsigyjant nekilnojamąjį turtą), atsižvelgiant į esamą situaciją (taikoma BVGN veiklai):

46.5.1. jeigu nekilnojamasis turtas nupirktas iki paraiškos pateikimo dienos (tačiau tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo ir apmokėjimo laikotarpiu), turi būti pateikta nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir nepriklausomo turto vertintojo išduota turto rinkos vertės nustatymo ataskaita, kurioje nurodyta įsigyto nekilnojamojo turto (ir kartu su juo įsigyto žemės sklypo) rinkos vertė;

46.5.2. jeigu numatyta pirkti konkretų nekilnojamojo turto objektą, turi būti pateikta nepriklausomo turto vertintojo išduota turto rinkos vertės nustatymo ataskaita (ataskaita turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki paraiškos pateikimo), kurioje nurodyta numatomo įsigyti objekto (-ų) (ir kartu įsigyjamo žemės sklypo) rinkos vertė;

46.5.3. jeigu numatyta tik vietovė, kurioje planuojama pirkti nekilnojamąjį turtą, turi būti pateikta valstybės įmonės Registrų centro arba nepriklausomo turto vertintojo išduota bendra panašių nekilnojamojo turto objektų grupės rinkos vertės nustatymo ataskaita (ataskaita turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki paraiškos pateikimo), kurioje turi būti nurodytos vidutinės toje vietovėje esančio nekilnojamojo turto kainos;

46.6. statinio projektavimo užduotį, parengtą vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos parengtomis Rekomendacijomis projektavimo paslaugų techninei užduočiai, kurios skelbiamos interneto tinklalapyje adresu https://www.cpva.lt/lt/dokumentai/projektu-dokumentai/743/p0.html?type=-1;category=21;state=-1, Aprašo reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytais dokumentais (toliau – Statinio projektavimo užduotis) (jei statinio projektas nėra parengtas), arba statinio projekto, patvirtinto Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopiją kartu su statinio projekto skaičiuojamosios kainos dalimi (naujos statybos, kapitalinio remonto ir (arba) rekonstrukcijos atveju) ir statybą leidžiantį dokumentą. Rengiant statinio projektavimo užduotį ir (arba) statinio projektą, turi būti įvertinti Aprašo 24 ir (ar) 25 punktuose nurodyti reikalavimai;

46.7. numatomų remontuoti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos, preliminarius darbų kiekių žiniaraščius ir projekto atitikties Aprašo 24 ir (ar) 25 punktuose nurodytiems reikalavimams aprašymą (paprastojo remonto atveju);

46.8. žemės sklypo, kuriame numatoma statyti, rekonstruoti ar remontuoti objektą, valdymo panaudos ar nuomos teise dokumento kopiją (jei taikoma);

46.9. objekto (pastato ar patalpų), kurį planuojama rekonstruoti ar remontuoti, valdymo panaudos ar nuomos teise dokumento kopiją (jei taikoma);

46.10. žemės sklypo savininko raštišką sutikimą statyti, rekonstruoti ar remontuoti objektą, kai teikiamos turto valdymo nuomos ar panaudos teise sutartys ir jose toks sutikimas nenumatytas (taikoma, jei paraiškos teikimo metu nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas). Reikalavimas pateikti sutikimą objektą remontuoti taikomas tik tokiu atveju, kai keičiama statinio paskirtis;

46.11. objekto savininko raštišką sutikimą rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti objektą, kai teikiamos turto valdymo nuomos ar panaudos teise sutartys ir jose toks sutikimas nenumatytas;

46.12. savivaldybės tarybos sprendimą dėl netinkamų projekto išlaidų ir tinkamų projekto išlaidų dalies, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas, apmokėjimo bei projekto tęstinumo 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos užtikrinimo;

46.13. įgaliojimą pasirašyti paraišką, jei ją pasirašo ne pareiškėjo organizacijos vadovas;

46.14. darbų pirkimo sutartį darbų išlaidoms pagrįsti (jeigu darbai yra nupirkti iki paraiškos pateikimo) arba statybos kainos skaičiavimus, parengtus pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registre paskelbtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (pvz., remiantis UAB „Sistela“ kainyno „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“ įkainiais), ir (arba) technines specifikacijas su darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiais (jeigu statinio projektas nėra parengtas);

46.15. preliminarius prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestines išlaidų dydžiui pagrįsti arba sudarytas sutartis bei kitus planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

46.16. įvykdytų viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje, kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000 Eur, dokumentus;

46.17. pagrindinio projekto pirkimo, kuriam finansuoti prašoma suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas;

46.18. informaciją apie projekto atitiktį Aprašo 31.3.1 papunkčio reikalavimui, užpildydami Aprašo 3 priede pateiktą formą (taikoma BVGN veiklai).

47. Visi Aprašo 46 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS (arba raštu, jei nėra užtikrintos atitinkamos DMS funkcinės galimybės). Teikiama visos sudėties statinio projekto, statinio projektavimo užduoties ar patalpų brėžinių elektroninė versija PDF formatu arba versija, kurią būtų galima peržiūrėti naudojantis „Microsoft Office“ programine įranga. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

48. Paskutinė paraiškų pateikimo diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

49. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktai nurodomi įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

50. Įgyvendinančioji institucija atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

51. Vertindama paraiškas, įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjų pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjai privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

52. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo jų gavimo dienos.

53. Jei dėl objektyvių priežasčių negalima paraiškos įvertinti per nustatytą terminą (kai vertinant paraiškas reikia kreiptis į kitas institucijas ir (arba) atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje, ir (arba) pareiškėjas turi įvykdyti pirkimą iki paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos, ir (arba) įgyvendinančioji institucija, vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka paraiškos vertinimo metu įvertinusi įvykdyto pirkimo tinkamumą, nustato, kad pareiškėjas nesilaikė pirkimus reglamentuojančių teisės aktų), jis gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos.

54. Paraiškos gali būti atmetamos Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 118, 121, 122, 133, 136, 138 punktuose nurodytais pagrindais Projektų taisyklių 123124 punktuose nustatyta tvarka. Apie paraiškų atmetimą pareiškėjai informuojami per DMS arba raštu, jei tokios DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos, per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimų dėl paraiškų atmetimo priėmimo dienos.

55. Pareiškėjai sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 493494 punktuose nustatyta tvarka.

56. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi Projektų taisyklių 153–160 punktuose nurodytais reikalavimais.

57. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija per 3 (tris) darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos, pateikia šio sprendimo kopiją pareiškėjams.

58. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys tarp įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo.

59. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, pritaikytą Aprašui, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašyme nurodytas aplinkybes, jei toks prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

60. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas atsižvelgiant į projekto vykdytojo pasirinktą dokumento formą:

60.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

60.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

61. Projektai įgyvendinami laikantis projektų sutartyse, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytų reikalavimų.

62. Investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 5 (penkerius) metus po projektų finansavimo pabaigos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka. Jei investicijų tęstinumas nustatytu laikotarpiu dėl objektyvių aplinkybių negali būti užtikrinamas, sukurta infrastruktūra gali būti naudojama kitoms socialinėms paslaugoms, kurių infrastruktūra buvo finansuota įgyvendinant Veiksmų programos 8.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“, bei palydimajai globai teikti, taip pat socialinio būsto fondo plėtrai, kuri buvo finansuota įgyvendinant 8.1.2 konkretų uždavinį „Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

63. Aprašas keičiamas vadovaujantis Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje nustatytais reikalavimais.

64. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamiems projektams.

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-857, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19512

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-457 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-709, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21231

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-457 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo