Suvestinė redakcija nuo 2023-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2023-02-17, i. k. 2023-02754

 

 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS TURINČIŲ MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 8 d.   Nr. 1-1782

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 7 ir 33 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba                            n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr.              1-224 „Dėl Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Meras                                                                        Remigijus Šimašius

 


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 8 d. 

sprendimu Nr. 1-1782

 

 

SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS TURINČIŲ MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje besimokančių mokinių, kurie turi labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP mokiniai) ir negali patys atvykti į ugdymo įstaigas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), kuriose mokoma pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas, tinkamo ir saugaus pavėžėjimo į Savivaldybės mokymo įstaigą ir atgal organizavimo tvarką.

2.       Mokinių (išskyrus vaikų globos įstaigose, vaikų globos namuose ir vaikų socializacijos centruose gyvenančius mokinius) važiavimo išlaidų kompensavimą koordinuoja Savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius.

3.        Vaikų globos įstaigose, vaikų globos namuose ir vaikų socializacijos centruose gyvenančių mokinių važiavimo išlaidų kompensavimą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.

4.       Pagrindinės Apraše vartojamas sąvokos: 

4.1. dispečerinė – asmuo, organizuojantis, koordinuojantis ir kontroliuojantis SUP mokinių pavėžėjimą Savivaldybės teritorijoje;

4.2. stotelė – saugi pavėžėjo nustatyta sustojimo vieta, tinkanti saugiai įlaipinti ir išlaipinti mokinius; 

4.3. maršrutas – iš anksto suplanuotas vykimo kelias, kuriuo mokiniai yra vežami nustatytu laiku į nustatytą vietą. Kelionės metu mokiniai paimami arba išlaipinami tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatyto tvarkaraščio; 

4.4. mokyklinis autobusas – skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, vežantis SUP mokinius nustatytais maršrutais;

4.5. pavėžėjas – juridinis asmuo, organizuojantis SUP mokinių pavėžėjimą iš anksto dispečerinės patvirtintu ir suderintu maršrutu;

4.6. pavėžėjimas – paslauga, užtikrinanti SUP mokinių saugų atvežimą iš deklaruotos gyvenamosios vietos Savivaldybės teritorijoje  iki mokymo įstaigos ir parvežimą atgal arba, esant galimybei suderinus su mokykla į dienos centrus (mokymo staigos direktorius įsakymu nustato, į kokius dienos centrus yra užtikrinamas pavėžėjimas); 

4.7. SUP mokinys – mokinys, pristatęs Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą ar neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

4.8. mokinius lydintis asmuo – asmuo, pavėžėjimo metu lydintis SUP mokinius; 

4.9. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS

PAVEŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Pavėžėjimo paslauga Savivaldybėje yra teikiama SUP mokiniams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta (vaiko ir vieno iš tėvų) yra Savivaldybės teritorijoje, nuo mokslo metų pradžios iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus. Pavėžėjimo paslauga gali būti teikiama ir mokinių atostogų metu, jei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu mokinių atostogų metu SUP mokiniams organizuojamos stovyklos ar užimtumas ir numatoma teikti pavėžėjimo paslaugą.

6. Savivaldybės mokymo įstaiga, tik patenkinusi Vilniaus miesto gyventojų prašymus ir planuodama į laisvas vietas priimti  SUP mokinį iš kitų savivaldybių, privalo iš SUP mokinio tėvų gauti jų deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės rašytinį patvirtinimą, kad ji užtikrins SUP mokinio pavėžėjimą arba apmokės SUP mokinio pavėžėjimo iš deklaruotos gyvenamosios vietos į mokyklą ir atgal išlaidas. 

7. SUP mokinių pavėžėjimo paslauga Savivaldybėje gali būti teikiama: 

7.1. mokymo įstaigos turimu transportu;

7.2. pavėžėjo, jei paslauga yra įsigyjama viešųjų pirkimų būdu;

7.3. jei Aprašo 7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodytais būdais mokykla negali užtikrinti SUP mokinio pavėžėjimo, vienas iš SUP mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai), kurio gyvenamoji vieta yra deklaruota kartu su SUP mokiniu Savivaldybės teritorijoje, gali kreiptis dėl kompensacijos už patirtas pavėžėjimo į Savivaldybės mokymo įstaigą ir iš jos išlaidas.

8. Į mokymo įstaigą ir atgal yra pavežami SUP mokiniai: 

8.1. kurie turi judėjimo sutrikimą (vidutinį, žymų),  kuriems judant reikalinga kompensacinė technika ar priemonės; 

8.2. dėl intelekto sutrikimo pradinių klasių mokiniai; 

8.3. dėl intelekto sutrikimo penktų ir vyresnių klasių mokiniai, turintys žymų intelekto sutrikimą ar vidutinį intelekto sutrikimą,  nesiorientuoja aplinkoje, nėra saugūs gatvėje; 

8.4.    pavėžėjimo išimtys gali būti taikomos labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių mokiniams, kurie dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje, mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu arba atsižvelgiant į Neįgalumo ir darbingumo tarnybos nustatytą pirmojo ir antrojo lygio slaugos poreikį bei pateiktus patvirtinančius dokumentus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-1856, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06412

 

9. Pavėžėjimas turi būti organizuojamas taip, kad SUP mokiniai neturėtų kelyje užtrukti ilgiau nei vieną valandą vykdami į mokymo įstaigą, dienos centrą, ir (ar) iš jų.

10. Mokyklinio autobuso arba pavėžėjo transporto sustojimo vietos parenkamos ten, kur yra nuolatinės maršrutinių autobusų stotelės, kelio neužstoja kliūtys, yra geras matomumas į abi puses. Sustojimo vietos neturi būti ties kelio vingiu ar ištisine ženklinimo linija, įkalnėje, nuokalnėje, ten, kur dėl riboto matomumo sustoti draudžia Kelių eismo taisyklės. Sustojimo vietos turi būti nustatomos taip, kad SUP mokiniams nereikėtų kirsti važiuojamosios kelio dalies, o jeigu tai neišvengiama, kad perėjimo vietos būtų saugios. 

11. SUP mokinio vienas iš tėvų mokyklų vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 5 d. pateikia prašymą organizuoti pavėžėjimą (1 priedas). Naujai priimto mokinio vienas iš tėvų pateikia prašymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo mokymosi sutarties pasirašymo. Prašymas saugomas mokymo įstaigoje.

12. Mokymo įstaiga iki einamųjų metų liepos 15 d., patikrinusi, ar SUP mokinių tėvų prašymuose nurodyti duomenys teisingi, perduoda juos dispečerinei. Naujai gauti prašymai perduodami dispečerinei ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

13. Dispečerinė, per 5 darbo dienas išnagrinėjusi prašymus, sudaro efektyviausius pavėžėjo ir mokykliniais autobusais pavežamų SUP mokinių maršrutus ir tėvams pateikia preliminarų maršruto grafiką su nurodytu SUP mokinio paėmimo, parvežimo laiku ir vieta.

14. SUP mokinio tėvai per 5 darbo dienas raštu išreiškia sutikimą / nesutikimą pateiktam dispečerio siūlymui (dėl SUP mokinio paėmimo, parvežimo laiko, vietos). Jei SUP mokinio tėvai nesutinka, jie pateikia argumentuotą prašymą koreguoti siūlymą. Dispečerinė per 3 darbo dienas, išanalizavusi pakartotinį prašymą, esant galimybei siūlo alternatyvą. SUP mokinio tėvams atsisakius alternatyvaus pasiūlymo, jie gali mokyklos direktoriui teikti prašymą kompensuoti pavėžėjimo išlaidas (2 priedas). 

15. Dispečerinė mokymo įstaigai pateikia su SUP mokinių tėvais suderintus maršruto grafikus (SUP mokinio vardas, pavardė, paėmimo vieta, laikas, parvežimo vieta, laikas, tėvų (globėjų rūpintojų) kontaktai) bei atskirą SUP mokinių, kurių tėvų prašymų dėl pavėžėjimo nepavyko tenkinti, sąrašą nurodydamas priežastį ir atstumą nuo deklaruotos gyvenamosios vietos iki mokymo įstaigos kilometrais.

16. Mokymo įstaigos iki rugpjūčio 20 d. su SUP mokinių tėvais, kurie sutinka su nustatytu pavėžėjimo maršrutu, pasirašo pavėžėjimo sutartį (5 priedas).

17. Per einamuosius mokslo metus įvykus pasikeitimams (keičiasi SUP mokinio deklaruota gyvenamoji vieta, paėmimo vieta, laikas ir pan.), į mokymo įstaigą atvykus naujam SUP mokiniui, vienas iš SUP mokinio tėvų raštu teikia mokymo įstaigai prašymą. Mokymo įstaiga per 2 darbo dienas įvertina, ar SUP mokinių tėvų prašymuose nurodyti duomenys teisingi, ir perduoda juos dispečerinei.

18. Dispečerinė, išanalizavusi prašymą, per 3 darbo dienas teikia atsakymą SUP mokinio tėvams ir mokymo įstaigai dėl pavėžėjimo pakeistomis sąlygomis: 

18.1. esant galimybei suteikti pavėžėjimo paslaugą – dispečerinė koreguoja maršrutą ir pateikia atnaujintą informaciją mokymo įstaigai ir SUP mokinių tėvams. Mokymo įstaiga su SUP mokinio tėvais sudaro naują pavėžėjimo sutartį;

18.2. nesant galimybės suteikti pavėžėjimo paslaugos – sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka. Vienas iš SUP mokinio tėvų, kurio gyvenamoji vieta yra deklaruota kartu su SUP mokiniu, gali mokyklos direktoriui teikti prašymą (2 priedas) kompensuoti pavėžėjimo iš deklaruotos gyvenamosios vietos į mokymosi įstaigą ir atgal išlaidas.

19. SUP mokiniui deklaravus gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje pavėžėjimo sutartis nutraukiama, mokinio tėvai privalo pranešti apie pasikeitusias aplinkybes.

20. Kiekvienais metais mokymo įstaigos vadovo įsakymu patvirtinama, į kokius dienos centrus / globos įstaigas bus organizuojamas SUP mokinių pavėžėjimas po pamokų (ne mažiau kaip penkių mokinių į tą patį dienos centrą / globos įstaigą). Įsakymas gali būti keičiamas mokymo įstaigos administracijos nustatyta tvarka. Jei yra skiriama kompensacija už SUP mokinio pavėžėjimą į mokymo įstaigą ir iš jos, papildomai kompensacija SUP mokinio tėvams už SUP mokinių pasiėmimą iš dienos centro neskiriama.

 

III SKYRIUS

MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO TĖVŲ PRIVAČIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

21. Nesant galimybės SUP mokiniui, kuris atitinka Aprašo 8 punkte nurodytus kriterijus, suteikti pavėžėjimo paslaugos, vienam iš SUP mokinio tėvų, kurio gyvenamoji vieta yra deklaruota kartu su SUP mokiniu, pateikus prašymą kompensuoti pavėžėjimo išlaidas yra skiriama kompensacija. 

22. Vienos dienos kompensacija yra apskaičiuojama pagal formulę:

0,39 Eur x A = kompensacijos suma Eur, kur

A – atstumas (kilometrais), esantis nuo mokymo įstaigos iki SUP mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos artimiausiu maršrutu ir atgal (informaciją apie atstumą pateikia dispečerinė).

23. Prašymą kompensuoti pavėžėjimo išlaidas pateikus iki rugsėjo 10 d. išlaidos kompensuojamos nuo mokslo metų pradžios iki einamųjų mokslo metų ugdymo proceso pabaigos (išskyrus, jeigu mokinys pakeičia mokymo įstaigą). Prašymą pateikus po rugsėjo 10 d. pavėžėjimo išlaidos kompensuojamos ne anksčiau kaip nuo sutarties (3 priedas) pasirašymo dienos.

24. Kompensacija yra mokama tik už SUP mokinio ugdymo proceso metu mokymo įstaigoje lankytas dienas.

25. Už kiekvieną mėnesį, kurį buvo organizuotas pavėžėjimas tėvų privačiu transportu, SUP mokinio tėvai užpildo SUP mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų) privačiu transportu išlaidų apskaičiavimo ataskaitą (4 priedas) (toliau – Ataskaita) ir suderinę ją su klasės auklėtoju (pagal mokinio faktinį pamokų lankomumą) iki kito mėnesio 5 d. pateikia mokyklos vadovui patvirtinti.

26. Mokyklos vadovas, gavęs Ataskaitą, pasirašytą klasės auklėtojo ir SUP mokinio tėvo, patvirtina ją anspaudu ir parašu ir iki mėnesio 10 dienos pateikia mokyklos apskaitą tvarkančiam atsakingam asmeniui apmokėti. Kompensacija pervedama į sutartyje nurodytą banko sąskaitą iki kito mėnesio 15 d.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Pavežėjas, SUP mokinio tėvai privalo teikti paslaugą SUP mokiniams transporto priemonėmis, kurios yra:

27.1. techniškai tvarkingos, atitinka teisės aktų reikalavimus;

27.2. pritaikytos vežti SUP mokinius: pritaikytos vežti neįgaliuosius visų tipų vežimėliuose, yra su sėdynėmis, pritaikytomis neįgaliesiems, su būtinomis apsaugos priemonėmis.

28. Paslaugos teikimo metu SUP mokinius lydi pavėžėjo paskirtas lydintis asmuo, kuris turi:

28.1. padėti SUP mokinius įkelti į transporto priemonę ir iškelti iš jos;

28.2. padėti SUP mokiniams, judantiems neįgaliojo vežimėliuose, su vežimėliais patekti į transporto priemonę ir išeiti iš jos;

28.3. užsegti vežamiems SUP mokiniams saugos diržus;

28.4. užtikrinti, kad SUP mokiniai būtų vežami naudojant jų būklei būtinas saugos priemones: specialius diržus, galvos, liemens laikiklius, specialias kėdutes, neįgaliojo vežimėlius;

28.5. padėti įsodinti SUP mokinius į neįgaliųjų vežimėlius;

28.6. priimti ir (ar) perduoti SUP mokinių asmeninius daiktus;

28.7. užtikrinti saugų mokinių elgesį kelionės metu;

28.8. suteikti pirmąją neatidėliotiną pagalbą traumų ir priepuolių atvejais. 

29. Laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu mokykliniai autobusai mokymo įstaigose gali būti naudojami:

29.1. vežti mokinius į švietimo pagalbos ar kitas įstaigas ugdymo ar jų socialinėms problemoms spręsti;

29.2. kitai mokymo įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.  

30. Dispečerinė vykdo mokymo įstaigos vadovo nustatytas funkcijas, palaiko nuolatinį ryšį tarp pavėžėjo, vairuotojo, mokinių, tėvų ir mokyklos, sprendžia kasdienius klausimus ir aiškinasi nenumatytas situacijas.

31. Mokymo įstaigose mokinių pavėžėjimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo dokumentus ir jų apskaitą tvarko vadovas arba jo įsakymu paskirtas asmuo.  

32. Pavėžėjimo išlaidos kompensuojamos Savivaldybės mokymo įstaigoms iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

33. Savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius ir Socialinių paslaugų skyrius kontroliuoja, kaip vykdomas šis Aprašas.

 

_____________________________________

part_d684765efe484142a82d4345eb7ccee4_end


 

Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių,

besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

1 priedas 

 

 

(Prašymo organizuoti pavėžėjimą forma) 

 

_________________________________________________ 

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, tel., el. paštas) 

 

____________________________________________________ 

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) 

 

....................................................... 

(ugdymo įstaigos pavadinimas)  

direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

ORGANIZUOTI PAVĖŽĖJIMĄ 

20....-.......-......... 

Vilnius 

 

Prašau suteikti pavėžėjimo paslaugą 20...–20.... mokslo metais mokiniui _________________________________________ atvežti į mokymo įstaigą  ir parvežti į deklaruotą gyvenamąją vietą adresu ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pažymėti: 

·      Ryte (iki kelintos valandos vėliausiai galima paimti) ____________* 

·      Parvežti namo  po pamokų / vakare (kada anksčiausiai galima parvežti) _________ * 

·      Jei reikalingas pavėžėjimas į dienos socialinės globos skyrių / dienos centrą (nurodyti adresą, savaitės dienas, laiką.) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

·      Sūnus / dukra sėdi neįgaliojo vėžimėlyje. 

Autobuse vežamas sėdi vežimėlyje.

Autobuse vežamas sėdi sėdynėje (iškeliamas iš vežimėlio).

·      Apytikslis vaiko svoris (tik sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje)_____________kg. 

·      Nurodyti reikalingas papildomas saugos priemones (laikikliai, papildomi diržai ir pan., galimi epilepsijos priepuoliai arba nesaugus elgesys) pavėžėjimo metu ir kitą būtiną informaciją reikalingą dėl saugaus mokinio pavėžėjimo(elgesio ypatybės ir nuraminimo metodai)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

·      Vaiką palydinčių ir pasitinkančių asmenų kontaktai ________________________________

·      __________________________________________________________________________

 

Sutinku, kad mokyklos įgalioti atstovai, dispečerinės darbuotojas, pavėžėjas tvarkytų asmens duomenis, reikalingus ugdymo procesui organizuoti.

(parašas)                              (vardas pavardė)

 

part_1e39e505868e45acbdd679d6fda50167_end


 

Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių,

besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

2 priedas 

 

 

(Prašymo kompensuoti pavėžėjimo išlaidas forma) 

 

 

_________________________________________________ 

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, tel., el. paštas) 

 

____________________________________________________ 

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) 

 

 

....................................................... 

(ugdymo įstaigos pavadinimas)  

direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

KOMPENSUOTI PAVĖŽĖJIMO IŠLAIDAS 

20....-.......-......... 

Vilnius 

 

Prašau kompensuoti mokinio _______________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

gimusio 20…...-……-……, gyvenančio ______________________________________________ ,

                                   (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

pavėžėjimo į ________________________________________________________ ir atgal išlaidas.

(mokymo įstaigos pavadinimas)

 

Mokinys bus vežamas:

 

……………………………………………………………………………….......................................

(transporto priemonės savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

 

automobiliu ………………………………………………………………………………...................

(transporto priemonės modelis ir valstybinis numeris)

 

Kompensaciją prašau pervesti į sąskaitą:

 

…………………………………………………………………………………………….....

(sąskaitos numeris, bankas, banko kodas)

 

Įsipareigoju, pasikeitus šiame prašyme nurodytiems duomenims, nedelsdamas apie tai informuoti mokyklą ir Vilniaus miesto savivaldybę.

 

PRIDEDAMA (pažymėti):

 

Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija;

 

Transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės kopija;

Transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija;

Vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančios pažymos kopija;

Laisvos formos rašytinis sutikimas asmens, kuris vežios vaiką, originalas;

Kita (nurodyti): _________________________________________________________

 

_____________________                           _______________________________

(parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

part_cfd55567398f41e49a2ca6667741156f_end


 

Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių,

besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

3 priedas 

 

(SUP mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų) privačiu transportu sutarties forma)

 

SUP MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PRIVAČIU TRANSPORTU SUTARTIS

 

20...... m. ______________ d. Nr.

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto ................................................................................................., atstovaujama

(mokymo įstaigos  pavadinimas)         

direktoriaus (-ės) ......................................., veikiančio (-ios) pagal ......................................................

(vardas, pavardė)                                            (dokumento pavadinimas, data, Nr.)

......................................., (toliau – Užsakovas), ir ...............................................................................,

(vežėjo vardas, pavardė)

asmens kodas ..............................., (toliau – Vežėjas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų) privačiu transportu sutartį (toliau – Sutartis).

 

I.    SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.   Vežėjas įsipareigoja vežti mokinį (-ius)

................................................................................................................................................................ 

(mokinio vardas, pavardė)

į pamokas mokymo įstaigos darbo dienomis iš ................................................................................................

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas  )

iki ir iš ...............................................iki............... automobiliu .................................. (toliau – Automobilis),  

(mokymo įstaigos pavadinimas)                          (automobilio markė, modelis, valstyb. numeris), 

o Užsakovas įsipareigoja kompensuoti Vežėjui jo patirtas mokinio (-ių) vežiojimo iš deklaruotos gyvenamosios vietos į mokymo įstaigą ir atgal į deklaruotą gyvenamąją vietą išlaidas. 

2.  Atstumas (kilometrais) esantis nuo mokymo įstaigos iki mokinio deklaruotos gyvenamosio vietos adresos ....... km, bendra dienos rida ....... km

3.       Vienos dienos kompensacijanustatoma pagal Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 22 punktą. –  .........

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ  ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.   Vežėjas įsipareigoja:

4.1. už kiekvieną mėnesį, kurį buvo organizuotas mokinio (-ių) pavėžėjimas iki kito mėnesio 5 d. pateikti Užsakovui mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu išlaidų apskaičiavimo ataskaitą.

4.2. vežti mokinį (-ius) techniškai tvarkingu Automobiliu;

4.3. užtikrinti, kad Automobilis turėtų nustatyta tvarka atliktą (galiojančią) valstybinę techninę apžiūrą;

4.4. užtikrinti, kad Automobilis būtų apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; 

4.5. užtikrinti punktualų mokinio atvežimą į mokymo įstaigą ir paėmimą iš mokymo įstaigos;

4.6. imtis visų būtinų priemonių savo ir mokinio (-ių) saugumui kelionės metu užtikrinti;

4.7. laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

4.8. imtis visų teisėtų ir saugių priemonių siekiant įvykdyti šios Sutarties 1 punkte apibrėžtą įsipareigojimą;

4.9. teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti bei padengti žalą, padarytą mokinio (-ių) sveikatai vežimo metu.

5. Užsakovas įsipareigoja pagal Vežėjo pateiktą Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu išlaidų apskaičiavimo ataskaitą iki kito mėnesio 15 d. kompensuojamą sumą pervesti į Sutartyje nurodytą Vežėjo asmeninę banko sąskaitą. 

 

III.       SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS

 

6. Vežėjas turi teisę:

6.1. nutraukti arba apriboti mokinio (-ių) vežiojimą, kai kyla grėsmė saugiam eismui, ir apie tai pranešti Užsakovui;

6.2. nutraukti mokinio vežiojimą, jeigu nustatytu laiku nesumokama už jo vežiojimą įspėjęs Užsakovą prieš 10 dienų.

7. Užsakovas turi teisę:

7.1. tikrinti, kaip Vežėjas vykdo su šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir informuoti apie pastebėtus trūkumus;

7.2. paaiškėjus, kad Vežėjas neįvykdė arba įvykdė iš dalies įsipareigojimą, apibrėžtą šios Sutarties 1 punkte, nemokėti už neįvykdytus reisus;

7.3. nutraukti Sutartį, jeigu Vežėjas nesilaiko šios Sutarties sąlygų.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

 

8. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki ................................. mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

9. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

9.1. Šalių susitarimu;

9.2. kai šalys nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus;

9.3. kai atsiranda galimybė mokinį (-ius) pavėžėti į mokyklą visuomeniniu transportu, mokykliniu autobusu ar specialiaisiais reisais.

10. Nutraukiant Sutartį prieš terminą, viena šalis turi įspėti apie tai kitą šalį prieš 10 dienų.

 

V.        KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

12. Kompensuojama suma už mokinio (-ių) pavėžėjimą į mokymo įstaigą ir atgal apskaičiuojama pagal Apraše nustatytą vienos dienos  kompensacijosdydį ir mokinio mokykloje lankytų dienų skaičių.

13. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

14. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

VI. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

 

 

UŽSAKOVAS

VEŽĖJAS

Įstaigos pavadinimas

Kodas

Adresas

Tel.

El. p.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Paso (asmens tapatybės kortelės) Nr.

išdavimo data

Adresas

Tel.

A. s. Nr.

Bankas

Banko kodas

El. p.

A. s. Nr.

Bankas

Įregistruota Juridinių asmenų registre

Banko kodas

 

Direktorius(-ė)

 

 

 

______________________________

(parašas)

 

_____________________________________

(parašas)

 

______________________________                ____________________________________

(vardas, pavardė)                                             (vardas, pavardė)

A. V.

 

part_d7093f7a5fe448088405a28899a7bd34_end


 

Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių,

besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

4 priedas 

 

(Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu išlaidų apskaičiavimo ataskaitos forma)

 

TVIRTINU

Vilniaus ................................... mokyklos direktorius

 

_________________________________________________________

(parašas)

 

______________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

(vežėjo pavadinimas)

 

(mokėjimo pagrindas, sutarties data, registracijos numeris)

 

______________________________________________________

(mokymo įstaigos pavadinimas)

 

(data)

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), PRIVAČIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

 

20 ... - .... - ...   Nr. .................

 

Už ....................................... mėnesį

 

 

Eil. Nr.

Maršrutas

Dienos rida km

Darbo dienų sk. per mėn.

Mėnesio rida

km

1 km įkainis Eur

Suma apmokėti Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________                                      ____________________

(Vežėjo vardas,  pavardė)                                                                            (parašas)

 

SUDERINTA:

_______________________________

(parašas)            

___________________________________________

(Klasės auklėtojo vardas, pavardė)

 

part_dbdd0c984f854635977bec02e45ac2fc_end


 

Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių,

besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

5 priedas 

 

 

(Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo sutarties forma)

 

SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS TURINČIŲ MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, PAVĖŽĖJIMO SUTARTIS

 

20___m. ___________ ____Nr.

Vilnius

 

 

Vilniaus                                                    ______________________________________,

(mokymo įstaigos

pavadinimas, įstaigoskodas, adresas)

(toliau – Pavėžėjas), atstovaujama direktoriaus (ės) _____________________________, ir vaiko

 

tėvas / mama / globėjas (-a) / rūpintojas (-a) (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Paslaugos gavėjas)

 

_______________________________                                                          ___,

(vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir telefono Nr.)

 

atstovaujantis vaiko __________________________________ gimusio _____________________

(vardas,  pavardė)

(toliau – Mokinys) interesams, sudaro šią sutartį:

 

I.          SUTARTIES OBJEKTAS

 

Specialiųjų poreikių mokinio pavėžėjimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje iš mokymo įstaigos į dienos centrą ar deklaruotą gyvenamąją vietą ir į mokymo įstaigą. Pavėžėjimas vyksta pagal iš anksto sudarytą maršrutą ir grafiką, užtikrinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio saugą. Paslauga teikiama nuo mokslo metų pradžios iki ugdymo proceso pabaigos mokslo dienomis pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1.   Pavėžėjas įsipareigoja:

1.1. teikti saugią pavėžėjimo paslaugą su Paslaugos gavėju suderintu maršrutu (paėmimo vieta) ir grafiku (laiku);

1.2. laukti mokinio sutartoje sustojimo vietoje ne ilgiau kaip 5 minutes;

1.2. informuoti Paslaugos gavėją Sutartyje nurodytu telefonu, jei mokinį vėluojama paimti arba parvežti ilgiau nei 10 minučių;

1.3. teikti pavėžėjimo paslaugą transporto priemonėmis, kurios yra techniškai tvarkingos, atitinka teisės aktų reikalavimus ir laikydamasis Kelių eismo taisyklių;

1.4. pavėžėjimo metu mokinius lydi mokinius lydintis asmuo, kuris padeda mokiniams patekti į transporto priemonę ir išeiti iš jos, padeda užsisegti saugos diržus, esant poreikiui suteikia pirmąją neatidėliotiną pagalbą traumų ir priepuolių atvejais, prižiūri, kad transporto priemonėje mokiniai elgtųsi saugiai.

2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:

2.1. pranešti kiek galima anksčiau mokinius lydintis asmuo (arba dispečerinei), jei mokinys nevyks į mokymo įstaigą arba po ligos pradės lankyti mokymo įstaigą;

2.2. nevėluoti atvesti mokinį į Pavėžėjo nustatytą sustojimo vietą ir pasiimti iš jos sutartu laiku;

2.3. nurodyti reikalingas papildomas saugos priemones (laikikliai, papildomi diržai ir pan., galimi epilepsijos priepuoliai arba nesaugus elgesys) pavėžėjimo metu ________________________________________________________________________________

_________________________________                                               _;

2.4 . sutikti dėl Pavėžėjo transporte esančių saugumą užtikrinančių priemonių naudojimo – vaizdo įrašymo sistemos, garso įrašymo sistemos ar kt. pagal poreikį naudojama įranga;

2.5. nurodyti antrą asmenį, su kuriuo galima būtų susisiekti, jei nepavyktų prisiskambinti Paslaugų gavėjui:

_________________________________________                                     _ ;

(vardas, pavardė telefono Nr.)

 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

3. Paslaugos gavėjui raštu pranešus apie mokinio pasikeitusią deklaruotą gyvenamąją vietą, Sutartis yra nutraukiama ir Paslaugos gavėjas teikią naują prašymą kaip nustatyta Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose.

4. Jei Paslaugos gavėjas nesinaudoja pavėžėjimo paslauga, kuri nustatyta Sutartyje, be pateisinamos priežasties daugiau nei 50 procentų lankytinos ugdymo įstaigoje dienos vadovaujantis patvirtintų pradinių ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planu, Pavėžėjas vienašališkai gali nutraukti Sutartį įspėjęs prieš 5 darbo dienas.

5. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais emplioriais, kuriuos pasirašo Pavežėjas ir Paslaugų gavėjas.

6. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti,  ginčo nagrinėjimas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                      ________________________

 

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

A.V.

 

 

 

Paslaugos gavėjas                                                                                ________________________

 

(parašas)                                                       (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1856, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06412

Dėl Tarybos 2023-02-08 sprendimo Nr. 1-1782 „Dėl Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_28514b149ff04b8298f389f842687bff_end