Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16998

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARODOMŲJŲ RENGINIŲ IR AVIACIJOS SPORTO VARŽYBŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. 2BE-304

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 38 straipsniu:

1T v i r t i n u  Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 4R-111 „Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3N u s t a t a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

4Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 2 dieną.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Genius Lukošius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus

2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 2BE-304

(Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus

2021 m. spalio 27 d. įsakymo  Nr. 2BE-281

redakcija)

 

PARODOMŲJŲ RENGINIŲ IR AVIACIJOS SPORTO VARŽYBŲ RENGIMO tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų parodomiesiems renginiams ir aviacijos sporto varžyboms suteikimo, apribojimo ir panaikinimo tvarką, priemones, užtikrinančias skrydžių ir žiūrovų saugą bei renginių organizatoriaus pareigas.

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.    parodomasis renginys – viešai paskelbtas renginys, kurio metu vykdomi parodomieji skrydžiai;

2.2.    aviacijos sporto varžybos – sportiniai renginiai, kuriuose sportininkai varžosi tarpusavyje naudodami orlaivius, bepiločius orlaivius ar parašiutus;

2.3.    kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947  dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos ir Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, APRIBOJIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

3.   Parodomuosius renginius ir aviacijos sporto varžybas galima rengti tik gavus viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) leidimą. Leidimo nereikia, kai aviacijos sporto varžybose dalyvauja tik aviacijos sporto varžybas organizuojančio aviacijos klubo nariai ir jos nėra viešai paskelbtos, taip pat bepiločių orlaivių aviacijos sporto varžyboms, kurių dalyviai turi atitikti Reglamente (ES) 2019/947 nustatytus reikalavimus.

4.   Parodomųjų renginių (įskaitant parodomuosius renginius, kuriuose dalyvauja bepiločiai orlaiviai) arba aviacijos sporto varžybų organizatorius ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų dienos turi elektroniniu paštu [email protected] pateikti TKA užpildytą paraišką, kurios forma pateikta Aprašo priede (toliau – paraiška), bei šiuos dokumentus ir informaciją:

4.1. Parodomajam renginiui (išskyrus parodomuosius renginius, kuriuose dalyvauja tik bepiločiai orlaiviai) – vietos planas arba schema (pagal Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus) su pažymėtomis:

4.1.1. orlaivių darbo zonomis (skrydžių vykdymo ir laukimo zonomis);

4.1.2. orlaivių stovėjimo zonomis;

4.1.3. orlaivių judėjimo maršrutais;

4.1.4. parašiutininkų nusileidimo vietomis;

4.1.5. karšto oro balionų pakilimo aikštelėmis;

4.1.6. žiūrovams skirtomis zonomis;

4.1.7. orlaivių pasirodymo linijomis;

4.1.8. saugos priemonių išdėstymo zonomis;

4.1.9. bepiločių orlaivių, jeigu jie dalyvauja parodomajame renginyje, kuriame pasirodo ir kiti orlaiviai, išdėstymo zonomis.

4.2. Aviacijos sporto varžyboms – varžybų nuostatai.

4.3 Bepiločių orlaivių parodomajam renginiui – bepiločio orlaivio sistemos (UAS) naudotojo (-ų) registracijos pažymėjimas, nuotolinio piloto (-ų) atitinkamos kvalifikacijos skrydžio kategorijos ar tos kategorijos pakategorės pažymėjimas (-ai), atitinkantys Reglamente (ES) 2019/947 nustatytus reikalavimus, laisvos formos bepiločių orlaivių nuotolinių pilotų ir bepiločių orlaivių sąrašas ir vietos planas arba schema (pagal Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus) su pažymėtomis:

4.3.1. bepiločių orlaivių darbo zonomis / bepiločių orlaivių judėjimo maršrutais / bepiločių orlaivių pasirodymo linijomis (skrydžių vykdymo ir laukimo zonomis);

4.3.2. bepiločių orlaivių stovėjimo zonomis;

4.3.3. žiūrovams skirtomis zonomis;

4.3.4. saugos priemonių išdėstymo zonomis.

5Paraiška prieš pateikiant ją TKA turi būti suderinta su:

5.1. aerodromo savininku / naudotoju, jeigu ketinama vykdyti parodomąjį renginį ar aviacijos sporto varžybas aerodrome; arba

5.2. lauko aikštelės savininku / naudotoju ir vietos savivaldybe, jei parodomąjį renginį ar aviacijos sporto varžybas ketinama vykdyti lauko aikštelėje; arba

5.3. vietos savininku / naudotoju ir vietos savivaldybe, jei parodomasis renginys ar aviacijos sporto varžybos vyksta kitose nei aerodromas ar lauko aikštelė vietose;

5.4.    oro eismo paslaugų teikėju, jei skrydžiai vyks valdomojoje oro erdvėje. Jei aviacijos sporto varžyboms ar parodomajam renginiui reikalingas oro erdvės rezervavimas, rezervuojamoji oro erdvė nustatoma ir valdoma pagal Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-391 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Bepiločių orlaivių parodomųjų skrydžių Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose atveju, jei skrydis bus vykdomas iki nustatytų maksimalių leistinų aukščių, derinimas su oro eismo paslaugų teikėju nereikalingas.

7. Jeigu pateiktoje paraiškoje neįrašyti visi reikalingi duomenys, nepateikti Aprašo 4.1, 4.2 arba 4.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai bei informacija arba paraiška nesuderinta pagal Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus, TKA per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos elektroniniu paštu paprašo pareiškėjo ištaisyti trūkumus. Jeigu paraiška pateikiama nesilaikant Aprašo 4 punkte nurodyto termino arba joje pareiškėjas neištaiso trūkumų per 2 darbo dienas nuo TKA prašymo ištaisyti trūkumus išsiuntimo dienos, paraiška atmetama ir pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu dėl atmetimo bei nurodomos paraiškos atmetimo priežastys.

8Siekdama įsitikinti, kad bus laikomasi skrydžių saugos reikalavimų, TKA gali pareikalauti pateikti ir kitus papildomus dokumentus bei informaciją.

9.  Leidimas suteikiamas tik įvykdžius šiuos reikalavimus:

9.1. organizatorius pateikė papildomus dokumentus ir informaciją, kaip numatyta Aprašo 8 punkte;

9.2. parodomojo renginio vietos plane (schemoje) nurodyti atstumai atitinka Aprašo III skyriuje nurodytus reikalavimus;

9.3. parodomuosius skrydžius atliekančių pilotų ir orlaivių sąraše nurodytų pilotų patirtis atitinka Aprašo 24 punkto reikalavimus.

10.  TKA per 7 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos priima sprendimą suteikti leidimą, nustatyti leidimo galiojimo sąlygas ar atsisakyti suteikti leidimą organizuoti parodomąjį renginį ar aviacijos sporto varžybas ir įrašo šį sprendimą paraiškos 7 punkte bei nedelsdama, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos, informuoja apie tai organizatorių paraiškoje nurodytais kontaktiniais adresais.

11.  Organizatorius privalo nedelsdamas informuoti TKA apie paraiškoje ir dokumentuose pateiktos informacijos pakeitimus.

12.  TKA turi teisę panaikinti leidimo galiojimą ar nustatyti papildomas jo galiojimo sąlygas, jeigu:

12.1.  paaiškėja, kad paraiškoje ir / ar dokumentuose pateikti klaidingi duomenys;

12.2.  pakeičiama paraiškoje ir / ar pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija;

12.3.  organizatorius parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų metu nevykdo Aprašo III skyriuje nustatytų reikalavimų;

12.4.  paaiškėja kitos aplinkybės, galinčios sukelti pavojų skrydžių ir žiūrovų saugai.

13.  Apie leidimo panaikinimą arba papildomų galiojimo sąlygų nustatymą TKA nedelsdama, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos, informuoja organizatorių paraiškoje nurodytais kontaktiniais adresais arba iškart parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų metu – tiesiogiai organizatorių.

14. Organizatorius, gavęs TKA leidimą, privalo pateikti informaciją apie parodomąjį renginį valstybės įmonei „Oro navigacija“ ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki parodomojo renginio pradžios, užpildydamas nustatytos formos NOTAM paraišką. Ši nuostata netaikoma, jei parodomąjį renginį planuojama vykdyti aerodromo oro eismo zonoje.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS SKRYDŽIŲ IR ŽIŪROVŲ SAUGĄ

 

15.  Parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų metu zonos, kuriose yra žiūrovai, turi būti atskirtos nuo skrydžius atliekančių orlaivių stovėjimo ir judėjimo zonų (išskyrus parodoje dalyvaujančius orlaivius).

16. Atstumai iki žiūrovų parodomųjų renginių metu:

16.1. Parodomieji skrydžiai turi būti vykdomi laikantis šio punkto lentelėje nurodytų atstumų (išskyrus karinių orlaivių parodomuosius skrydžius, kuriems taikomi Lietuvos kariuomenės vado nustatyti reikalavimai, ir bepiločių orlaivių parodomuosius skrydžius):

 

 

Maksimalus pasirodymo greitis

Atstumas iki žiūrovų

Praskrendantys orlaiviai

Akrobatinius skrydžius atliekantys orlaiviai

<180 km/h (<100 mazgų)

50 m

100 m

180–360 km/h (100–200 mazgų)

100 m

150 m

360–540 km/h (200–300 mazgų)

150 m

200 m

>540 km/h (>300 mazgų)

200 m

230 m

 

16.2. Atvirosios kategorijos bepiločių orlaivių parodomojo skrydžio metu atstumas iki žiūrovų turi būti toks, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2019/947.

16.3. Specialiosios kategorijos bepiločių orlaivių parodomojo skrydžio metu atstumas iki žiūrovų nustatomas leidime vykdyti specialiosios kategorijos bepiločio orlaivio skrydį, išduotame pagal Reglamentą (ES) 2019/947.

17.  Aviacijos sporto varžybų ir parodomojo renginio metu turi būti pakankamai priešgaisrinių ir pirmosios medicininės pagalbos priemonių aviacijos sporto varžybų / parodomojo renginio vietoje, gelbėjimo tarnybos (priešgaisrinės ir greitosios medicinos pagalbos) apie vykstančias aviacijos sporto varžybas arba parodomąjį renginį turi būti iš anksto informuotos arba turi budėti aviacijos sporto varžybų ar parodomojo renginio vietoje.

18.  Jeigu parodomasis renginys ar aviacijos sporto varžybos (išskyrus bepiločių orlaivių parodomuosius renginius ar aviacijos sporto varžybas) vyksta prie vandens telkinių, pelkėtų vietovių ar kitoje sudėtingoje aplinkoje, turi būti užtikrintas atitinkamų gelbėjimo priemonių buvimas bei į nelaimę patekusių asmenų gelbėjimas.

19.  Minimalus atstumas tarp riedančio orlaivio ir žiūrovų (išskyrus bepiločių orlaivių parodomuosius renginius ar aviacijos sporto varžybas) turi būti ne mažesnis kaip 10 m.

20.  Nusileidimo aikštelė parašiutininkams turi būti įrengta ne arčiau kaip 15 m nuo žiūrovų ir paženklinta bei matoma iš oro.

21.  Karšto oro balionai turi kilti tik iš aikštelės, esančios ne arčiau kaip 20 m nuo žiūrovų.

22.  Kiekvieną parodomojo renginio arba aviacijos sporto varžybų dieną, prieš skrydžių pradžią, parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų organizatorius privalo organizuoti dalyvių pasitarimą, kuriame būtų supažindinama su:

22.1.    parodomųjų skrydžių ar aviacijos sporto varžybų sąlygomis;

22.2.    skrydžių apribojimais;

22.3.    faktinėmis ir prognozuojamomis meteorologinėmis sąlygomis;

22.4.    skrydžių programa, orlaivių šaukiniais;

22.5.    skrydžius atliekantiems pilotams suteiktais minimaliais skrydžių aukščiais;

22.6.    oro eismo informacija, susijusia su orlaivių atskridimu ir išskridimu;

22.7.    radijo ryšio dažniais ir atsakiklio kodais;

22.8.    skrydžio procedūromis (pvz. laukimo zonomis, skrydžio ratais);

22.9.    žiūrovams skirtomis zonomis, pasirodymo linijų ir programos vykdymo zonos išdėstymu;

22.10.  informacija apie avarines gelbėjimo priemones, jų naudojimą, antžeminių paslaugų, orlaivių statymo ir degalų pylimo tvarka.

23. Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų  parodomojo ir varžybinio skrydžių metu orlaivyje turi būti tik orlaivio savininko (naudotojo) paskirti įgulos nariai bei parašiutininkai ar užduoties specialistai.

24.     Parodomuosius skrydžius gali atlikti tik pilotai (išskyrus karinių orlaivių skrydžius, kuriems taikomi Lietuvos kariuomenės vado nustatyti reikalavimai, ir bepiločių orlaivių skrydžius, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2019/947 nuostatos):

24.1.     lėktuvų, sraigtasparnių, malūnsparnių ir sklandytuvų pilotai, turintys ne mažesnę kaip 200 valandų bendrą skrydžių patirtį, iš jų ne mažiau kaip 100 valandų orlaivio vadu, atitinkamu orlaiviu;

24.2.     parasparnių ir skraidyklių pilotai, turintys ne mažesnę kaip 50 valandų skrydžių patirtį, iš jų ne mažiau kaip 25 valandas parasparnio / skraidyklės vadu;

24.3.     karšto oro balionų, dirižablių pilotai, turintys ne mažesnę kaip 50 valandų skrydžio oro balionais / dirižabliais patirtį, iš jų ne mažiau kaip 30 valandų karšto oro baliono / dirižablio vadu;

24.4.     kurie ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki parodomojo renginio pradžios yra atlikę bent dvi parodomojo skrydžio treniruotes.

25.     Parodomųjų skrydžių metu pilotai privalo:

25.1.     laikytis Aprašo 16 punkte nurodytų atstumų;

25.2.     nenukreipti greičio vektorių į žiūrovus ir išlaikyti pasirodymo vietą, figūras programoje surikiuoti taip, kad manevrai link žiūrovų būtų tolimiausiame pasirodymo vietos taške;

25.3.  neskristi virš žiūrovų, išskyrus orlaivio skrydį parašiutininkams išmesti, kai tai būtina dėl vyraujančios vėjo krypties. Šiuo atveju skrydis turi būti atliekamas ne mažesniame kaip 300 m (1000 pėdų) aukštyje nuo žemės (vandens) paviršiaus;

25.4.  kylant karšto oro balionu, virš žiūrovų praskristi ne mažesniame kaip 25 m (75 pėdų) aukštyje nuo žemės (vandens) paviršiaus ir tūpti ne arčiau kaip 50 m nuo žiūrovų, taip pat praskristi virš žiūrovų tupiant ne mažesniame kaip 90 m (300 pėdų) aukštyje nuo žemės (vandens) paviršiaus;

25.5 vykdyti teisėtus renginio organizatoriaus, taip pat TKA nurodymus, susijusius su skrydžių sauga.

 

IV SKYRIUS

ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

 

26. Organizatorius privalo:

26.1.  parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų metu:

26.1.1. užtikrinti Aprašo 15–24 punktuose nurodytų reikalavimų vykdymą;

26.1.2. užtikrinti, kad skrydžius vykdantys:

26.1.2.1. pilotai turėtų galiojančias licencijas / kvalifikacijas, sveikatos pažymėjimus bei orlaiviai būtų registruoti ir jų tinkamumo skraidyti pažymėjimai bei civilinės atsakomybės draudimai galiotų;

26.1.2.2. nuotoliniai pilotai atitiktų Reglamente (ES) 2019/947 nuotoliniams pilotams nustatytus reikalavimus ir turėtų atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančius galiojančius pažymėjimus bei bepiločių orlaivių naudotojai būtų registruoti ir turėtų tai patvirtinantį pažymėjimą;

26.1.3. nedelsti ir imtis priemonių skrydžių saugai užtikrinti;

26.1.4. nedelsti ir vykdyti teisėtus TKA nurodymus, susijusius su skrydžių sauga;

26.2.  kai tik leidžia aplinkybės, kuo greičiau pranešti TKA apie jam žinomus skrydžių saugos ir Aprašo reikalavimų pažeidimus, kurie padaryti parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų metu;

26.3.  pranešti TKA apie parodomojo renginio ar aviacijos sporto varžybų metu atsitikusius aviacijos įvykius;

26.4. užtikrinti, kad valdomojoje oro erdvėje vykdomiems aviacijos parodomiesiems arba varžybų skrydžiams oro eismo paslaugų teikėjui būtų pateikti skrydžio planai.

27. Organizatorius gali paskirti aviacijos sporto varžybų ar parodomojo renginio vadovą, kuris vykdys Apraše nurodytas organizatoriaus pareigas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. TKA sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kurie pažeidžia Aprašo nuostatas, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka

 

Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto

varžybų rengimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Paraiškos gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos sporto varžyboms rengti forma)

 

Prašome pateikti paraišką adresu:

Transporto kompetencijų agentūra, Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius

[email protected]

 

PARAIŠKA

GAUTI LEIDIMĄ PARODOMAJAM RENGINIUI IR AVIACIJOS SPORTO VARŽYBOMS RENGTI

 

 

1.  PARODOMOJO RENGINIO / AVIACIJOS SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS

Organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė

 

Adresas

Telefonas

El. paštas

 

 

2.  INFORMACIJA APIE PARODOMĄJĮ RENGINĮ / AVIACIJOS SPORTO VARŽYBAS

Parodomasis renginys (nurodyti pavadinimą):

Bepiločių orlaivių parodomasis renginys (nurodyti pavadinimą):

Varžybos (nurodyti pavadinimą):

 

Vieta

Data ir laikas

 

Renginio vadovas:                                                  Kontaktinis telefonas:

 

Skrydžių koordinatorius:                                        Kontaktinis telefonas:

 

Skrydžių programa

 

 

Pastabos:

1. Skrydžių programą galima pateikti atskirame laisvos formos priede.

2. Parodomajam renginiui ar aviacijos sporto varžyboms kartu su paraiška pateikiamas orlaivių ir orlaivių įgulų sąrašas (priedas prie paraiškos).

Priemonės, užtikrinančios skrydžių ir žiūrovų saugą:

parodomojo renginio / varžybų dalyvių pasitarimas. Data, laikas:

budės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei pirmosios medicinos pagalbos tarnyba.

parengtos priešgaisrinės ir pirmosios medicininės pagalbos priemonės; gelbėjimo tarnybos apie renginį informuotos.

 

Kitos priemonės:

 

Minimalūs skrydžio aukščiai

Pildoma, jei prašoma suteikti leidimą atlikti skrydžius žemesniame aukštyje, nei nustatyta 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 923/2012 SERA.5005 punkte.

Orlaivio tipas, registracijos ženklai

Orlaivio vado vardas ir pavardė

Minimalus skrydžio aukštis nuo žemės paviršiaus, skrydžio pobūdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiktų išmetimas iš orlaivio, pirotechnikos naudojimas:

 

(Prašom pateikti informaciją ir nurodyti skrydžių saugą užtikrinančias priemones)

 

PRIEDAI:

Vietos planas (arba schema) su pažymėtomis orlaivių darbo zonomis, orlaivių stovėjimo zonomis, orlaivių judėjimo maršrutais, parašiutininkų nusileidimo vietomis, žiūrovams skirtomis zonomis, saugos priemonių išdėstymu.

Parodomajame renginyje ar aviacijos sporto varžybose dalyvaujančių orlaivių ir orlaivių įgulų sąrašas.

3.       PARODOMOJO RENGINIO / AVIACIJOS SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje visi mano pateikti duomenys ir informacija yra išsamūs ir teisingi. Žinau, kad paraiška gali būti nenagrinėjama, jei užpildytos ne visos skiltys arba nepateikti priedai. Užtikrinu, kad parodomieji renginiai / aviacijos sporto varžybos bus vykdomi laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

 

4.  DEKLARACIJA dėl parodomųjų skrydžių kariniais orlaiviais

Patvirtinu, kad parodomajame renginyje dalyvaujantys kariniai orlaiviai yra tinkami skraidyti, orlaivių įgulų (įskaitant užduoties specialistus, parašiutininkus) kvalifikacija ir patirtis yra tinkama vykdyti numatyto pobūdžio parodomuosius skrydžius.

Įgaliotas asmuo:

 

(Karinių oro pajėgų vado ar jo įgalioto karininko vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

 

5.  DEKLARACIJA dėl parodomųjų skrydžių bepiločiais orlaiviais

Patvirtinu, kad parodomajame renginyje dalyvaujantys bepiločiai orlaiviai, jų naudotojai ir nuotoliniai pilotai atitinka Reglamento (ES) 2019/947 reikalavimus ir TKA yra pateikti visi atitiktį įrodantys dokumentai.

 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

 

6.  SUDERINTA

Vietos savininkas / naudotojas:

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas, data)

Pastabos

 

 

Savivaldybės atstovas:

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas, data)

Pastabos

 

 

 

Oro eismo paslaugų teikėjas:

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas, data)

Pastabos

 

 

 

7.  TKA SPRENDIMAS

Leidžiama organizuoti parodomąjį renginį / aviacijos sporto varžybas.

Leidimo Nr.

Papildomos sąlygos, apribojimai:

 

 

 

 

 

Leidimo nesuteikimo priežastys:

 

 

 

 

TKA specialistas

(Vardas, pavardė, parašas, data)

 

Leidimo panaikinimas, apribojimas (nurodomos ir priežastys):

 

 

 

 

 

 

 

TKA specialistas

(Vardas, pavardė, parašas, data)

 

Nurodyti, kada ir kokiu būdu informuotas organizatorius:

 

 

Paraiškos gauti leidimą parodomajam

renginiui ar aviacijos sporto varžyboms rengti

priedas

 

Parodomajame renginyje ar aviacijos sporto varžybose dalyvaujančių orlaivių ir orlaivių įgulų sąrašas*

 

Orlaivis

Orlaivio vadas

Skrydžio tipas (tinkamoje skiltyje nurodyti minimalų skrydžio aukštį)

Vardas, pavardė

Skrydžių val. skaičius

Parodomojo skrydžio treniruočių skaičius ir jų atlikimo data

Praskridimas

Akrobatinis

Grupinis

Kita (nurodyti)

Tipas

Nacionalinis ir registracijos ženklai

TSP** galioja iki

Civilinės atsakomybės draudimas galioja iki

Iš viso

Vadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad šiame priede pateikti duomenys ir informacija yra išsamūs ir teisingi.

Parodomojo renginio / aviacijos sporto varžybų organizatorius:

 

(Vardas, pavardė, parašas, data)

*Pildoma tik parodomiesiems renginiams (išskyrus karinių ir bepiločių orlaivių skrydžius)

** Tinkamumo skraidyti pažymėjimas

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-349, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22463

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 2BE-304 „Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-281, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22340

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 2BE-304 „Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo