Suvestinė redakcija nuo 2021-09-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14970

 

Nauja redakcija nuo 2021-06-09:

Nr. ĮV-737, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13115

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS DIZAINO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 2 d. Nr. ĮV-310

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos dizaino tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. ĮV-88/4-100 „Dėl Lietuvos dizaino tarybos nuostatų  patvirtinimo“, 6 punktu:

1. T v i r t i n u trejų metų laikotarpiui šios sudėties Lietuvos dizaino tarybą (toliau – taryba):

Elvyra Batulevičienė – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Audronė Drungilaitė – Asociacijos „Dizaino forumas“ valdybos narė;

Vytautas Gečas – dizaineris, Vilniaus dailės akademijos doktorantas;

Vaclovas Jonevičius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus patarėjas;

Rita Kaupelienė – Vytauto Didžiojo universiteto Mados dizaino studijų programos koordinatorė;

Jonas Malinauskas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Grafinio dizaino katedros vedėjas;

Algirdas Orantas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys;

Eglė Trimonė –  Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos   narė; 

Rūta Valušytė – Kauno technologijos universiteto Dizaino centro vadovė.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1050, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-08, i. k. 2021-18957

 

2. S k i r i u tarybos sekretore Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiąją specialistę Redą Aleliūnaitę.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                       Mindaugas Kvietkauskas

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-439, 2021-04-12, paskelbta TAR 2021-04-12, i. k. 2021-07581

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. ĮV-310 „Dėl Lietuvos dizaino tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-737, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13115

Dėl kultūros ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. ĮV-310 „Dėl Lietuvos dizaino tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1050, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-08, i. k. 2021-18957

Dėl kultūros ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. ĮV-310 „Dėl Lietuvos dizaino tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo