Suvestinė redakcija nuo 2022-04-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09735

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LITUANISTINIO ŠVIETIMO INTEGRUOTOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 17 d. Nr. V-715

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucino veiklos plano patvirtinimo“ 2.1.10 priemonės 4 veiklą ir Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016-2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4.1 papunktį:

1. T v i r t i n u Lituanistinio švietimo integruotą programą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u asmenims, vykdantiems lituanistinį švietimą užsienyje, vadovautis Lituanistinio švietimo integruota programa.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                 Algirdas Monkevičius

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Lituanistinio švietimo integruota programa (pagal V-564)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-564, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07727

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-564, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07727

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl Lituanistinio švietimo integruotos programos patvirtinimo“ pakeitimo