Suvestinė redakcija nuo 2020-05-29

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16830

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T1-230

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 21 straipsnio 4 dalimi, Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. DĮV-1165 „Dėl savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba (negalimu) naudoti“, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyto sąrašo pakeitimo projektas rengiamas ir teikiamas Šilalės rajono savivaldybės tarybai tvirtinti ne dažniau kaip kartą per einamųjų metų pusmetį – iki birželio 1 d. ir gruodžio 1 d.

3.  Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. T1-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Jonas Gudauskas

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m.

spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-230

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimo

Nr. T1-153 redakcija)

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų trumpa charakteristika

Nekilnojamojo turto adresas

Nekilnojamojo turto likutinė vertė, Eur

 

1.

Pastatas-pirtis 1C1p (unikalus Nr. 8797-0006-4016, bendras plotas 153,62 kv. m, užstatytas plotas 199,08 kv. m,  statybos metai 1970 m., 85/100 kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai, pažymėjimas plane v);

žemės sklypas (unikalus Nr. 8717-0002-0092, kadastro Nr. 8717/0002:92, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, plotas 0,1179 ha)

Šilalės r. sav., Didkiemio sen., Didkiemio k., Žvejų g. 20

5001,47

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pastatas-mokykla 1C2p (unikalus Nr. 8797-4008-5013, bendras plotas 845,37 kv. m, 2 aukštų, statybos metai 1974 m., pastatas-katilinė 5 H1p, unikalus Nr. 8797-4008-5053, bendras plotas 17,06 kv. m; pastatas-katilinė 3H1p, unikalus numeris 8797-4008-5046, užstatytas plotas 86 kv. m; pastatas-kuro sandėlis 6F1ž, unikalus Nr. 4400-0387-3889, užstatytas plotas       52 kv. m, kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (šulinys, tvora, kiemo aikštelė), unikalus Nr. 8797-4008-5068);

žemės sklypas (unikalus Nr. 8764-0003-0128, kadastro Nr. 8764/0003:128,  naudojimo paskirtis – kita, plotas 0,5701 ha)

Šilalės r. sav., Tenenių sen., Tenenių mstl., Nepriklausomybės g. 36

52676,64

3.

Pastatas-gaisrinės postas 2H1p (unikalus Nr. 8798-0005-2029, bendras plotas 65,08 kv. m)

Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Jucaičių k., Kūtymų g. 35A

380,78

4.

Pastatas-laisvalaikio salė 2C1p (unikalus Nr. 8794-9002-5025, bendras plotas 234,30 kv. m, 1 aukšto, statybos metai 1976) fiziškai pažeistas;

Pastatas-administracinis pastatas 1B1mp (unikalus Nr. 8794-9002-5014, bendras plotas 207,83 kv. m, 1 aukšto, statybos metai 1949), fiziškai pažeistas;

Pastatas-malkinė 3I1p (unikalus Nr. 8794-9002-5036, užstatytas plotas 13,00 kv. m, statybos metai 1976) fiziškai pažeistas;

žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2663-4015, kadastro Nr. 8774/0001:4, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, plotas 0,5093 ha)

Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šilalės g. 2

3568,44

 

 

 

3832,12

 

 

 

11,40

 

5.

Patalpa-butas (unikalus Nr. 8797-8002-5010:0002, bendras plotas 52,90 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji, 1 aukštas,  1 kambario, krosninis šildymas, statybos metai 1978)

Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šilalės g. 3-1

561,10

6.

Patalpa-butas (unikalus Nr. 8797-8002-5010:0004, bendras plotas 55,69 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji, 1 aukštas, 2 kambarių, vietinė šildymo sistema, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas, statybos metai 1978)

Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šilalės g. 3-2

1196,95

7.

Patalpa-butas (su rūsiu  51,63 kv. m, pažymėtu indeksais nuo R-1 iki R-5, unikalus Nr. 8797-8002-5010:0005, bendras plotas 92,71 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji, 1 aukštas, 3 kambarių, vietinė šildymo sistema, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas, statybos metai 1978)

Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šilalės g. 3-4

31206,23

8.

Negyvenama patalpa – administracinės patalpos (unikalus Nr. 8797-8002-5010:0006, bendras plotas 129,62 kv. m, 1 aukštas, vietinis centrinis šildymas, vietinis vandentiekis, vietinis nuotekų šalinimas, statybos metai 1978)

Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šilalės g. 3-6

804,02

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-153, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11460

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-153, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11460

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo