Sprendimas netenka galios 2021-06-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1251, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12276

Dėl keliavimo miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais bei specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtinų sąlygų

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-03-15 iki 2021-05-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23371

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KARANTINO REŽIMO PRIEMONIŲ NUSTATYMO TEIKIANT VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGAS

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2513

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 19 ir 20 dalimis, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.6 papunkčiu ir 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. 2-5431 „Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygųbei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti karantino režimo priemones teikiant viešojo transporto paslaugas:

1.1. Viešajame transporte negali dirbti asmenys, kurie serga arba jiems pasireiškia ūmių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, arba jiems yra taikomas reikalavimas dėl izoliacijos.

1.2. Viešojo transporto darbuotojai ir keleiviai, išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus, viešajame transporte privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Viešojo transporto priemonių vairuotojai gali atsisakyti vežti keleivius, kurie nedėvi kaukių. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių, dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.3. Vežant keleivius tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais gali būti užimtos tik sėdimos vietos ne mažesniu kaip vieno metro atstumu, o miesto transporte leidžiama užimti sėdimas ir stovimas vietas, jei tarp asmenų užtikrinamas ne mažesnis kaip vieno metro atstumas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-516, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05104

 

1.4. Rekomenduojama, kad viešojo transporto vairuotojai būtų atskirti pertvaromis nuo keleivių arba išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

1.5. Rekomenduojama neprekiauti kelionės bilietais viešojo transporto priemonėse.

1.6. Jeigu vairuotojo darbo vieta yra visiškai atskirta nuo keleivių ir transporto priemonėje neprekiaujama kelionės bilietais, vairuotojas gali būti be kaukės.

1.7. Keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo vietose rekomenduojama sužymėti laukimo vietas eilėje, tarp kurių turi būti ne mažiau kaip 1 metro atstumas.

1.8. Kiekvienoje viešojo transporto priemonėje privaloma įrengti keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje rankų dezinfekavimo priemones.

1.9. Kiekvienoje viešojo transporto priemonėje privalo būti aiškiai matoma informacija apie prevencines COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) priemones – saugų atstumą, rankų ir kosėjimo bei čiaudėjimo higieną, privalomą kaukių dėvėjimą, rekomendacija nesilankyti viešose vietose, jei pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai, informacija, kad pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

1.10. Privaloma užtikrinti, kad viešose transporto priemonėse reguliariai būtų valomi ir dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai (rankenos, turėklai ir pan.).

1.11. Viešojo transporto priemonės valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per dieną. Aplinkos valymas ir dezinfekcija viešojo transporto priemonės vietoje būtų atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. V-1679 „Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 7 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Aurelijus Veryga

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-516, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05104

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2513 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas“ pakeitimo