Suvestinė redakcija nuo 2021-01-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03709

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 18 d. Nr. T-49

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1316 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. T-299 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-49

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SkYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų Savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas, lėšų skyrimą ir  naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.  

2. NVŠ lėšos skiriamos Savivaldybei neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą.

 

II SKYRIUS

NVŠ lėšų SKYRIMAS IR JŲ NAUDOJIMAS

 

3. NVŠ lėšos vaikams ugdyti pagal NVŠ programas skiriamos Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Švietimo, mokslo ir sporto ministro) įsakymu.

4. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

5. Jeigu vaikas yra pasirinkęs kelias NVŠ programas, galutinį sprendimą, kuriai švietimo programai bus skiriamos NVŠ lėšos, priima tėvai (nuo 14-os metų gali priimti ir patys vaikai), sudarydami NVŠ teikimo sutartį su švietimo teikėju.

6. Savivaldybės NVŠ lėšų vienam vaikui ugdyti pagal NVŠ programas dydis yra 15 eurų per mėnesį, kuris gali kisti atsižvelgiant į mokinių, pasirinkusių NVŠ programas bei sudariusių su švietimo teikėjais NVŠ teikimo sutartis, skaičių ir programų trukmę.

7. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausiai skiriamos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat vaikams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.

8. Finansuojant NVŠ programas prioritetas  teikiamas STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo vaikų neformaliojo ugdymo įstaigos, veikiančios Savivaldybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15328

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

9. Savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties ir programų vertinimo komisijos teikimu, atsižvelgdamas į Aprašo 7 ir 8 punktuose išvardintus prioritetus, nustato kitokią NVŠ lėšų sumą vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui arba skirtingus NVŠ lėšų dydžius, bet ji negali būti mažesnė nei 10 eurų ir didesnė nei 20 eurų per mėnesį, išskyrus tuos atvejus, kai NVŠ teikėjo programos mokestis numatytas mažesnis nei 10 eurų. Nenustatoma didesnė nei 15 eurų per mėnesį suma vaikui, jei Savivaldybės vaikų dalyvavimo NVŠ veiklose procentas mažesnis nei 75 proc. nuo visų Savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičiaus. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą rengia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

10. NVŠ lėšos NVŠ teikėjui skiriamos, jei visu Savivaldybės nustatytu NVŠ krepšelio dydžiu mažinamas Savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis / paslaugos kaina asmeniui už NVŠ. Mokesčio už NVŠ mažinimas NVŠ teikėjams nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

11. Visos Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos vaikams ugdyti pagal NVŠ programas skiriamos Savivaldybės administracijai. Lėšas NVŠ teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra Savivaldybė pagal Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus pateiktus duomenis paskirsto Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, tikslinant Savivaldybės biudžetą.

12. NVŠ teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra ne Savivaldybė, lėšos skiriamos pagal tarp NVŠ teikėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytas sutartis (priedas).

13. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti:

13.1. ugdymo priemonėms, tiesiogiai susijusioms su programos įgyvendinimu;

13.2. Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniams renginiams organizuoti, jei jie tiesiogiai susiję su NVŠ veikla ir buvo numatyti programos turinyje (apgyvendinimo paslaugoms, prizams ir t. t.);

13.3. NVŠ vaikų transporto ir dalyvavimo išlaidoms, jeigu keliaujama tikslingai (į renginį, edukacinę ekskursiją, atliekant tyrinėjimus ir pan.), įgyvendinant NVŠ programos turinį (degalams, transporto priemonių nuomai ir panaudai, starto mokesčiui, bilietams į lankytinus objektus);

13.4. NVŠ teikėjų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;

13.5. patalpų, būtinų ugdymo programoms įgyvendinti, nuomai;

13.6. NVŠ mokytojų kvalifikacijai tobulinti;

13.7. administravimo išlaidoms, kai skiriama iki 20 proc. visos skirtos sumos, jei NVŠ teikėjas pagrindžia jų būtinumą NVŠ programos sėkmingam vykdymui (pvz., galima apmokėti asmenims, atliekantiems darbus su švietimo registrais, buhalterio paslaugas ir pan.).

14. Draudžiama NVŠ teikėjui, su kuriuo Savivaldybės administracija sudaro sutartis dėl NVŠ teikimo, šios paslaugos teikimą perduoti tretiesiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15328

 

15. NVŠ lėšų negalima naudoti:

15.1. pramoginių ir poilsio renginių išlaidoms apmokėti;

15.2. rekonstrukcijos, remonto, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

15.3. NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15328

 

16. Savivaldybės administracija:

16.1. Su švietimo teikėju, kurio NVŠ programa buvo akredituota kaip atitinkanti keliamus reikalavimus, sudaro sutartį (Aprašo priedas). Jei švietimo teikėjas yra laisvasis mokytojas, sutarties pasirašymo metu jis turi būti įregistravęs veiklą ir įsipareigoja pats įgyvendinti jo vardu Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) įregistruotą NVŠ programą;

16.2. NVŠ lėšas švietimo teikėjui perveda už kiekvieną mėnesį pagal paskutinę mėnesio darbo dieną Mokinių registro NVŠ finansavimo išraše, kurį suformuoja Švietimo ir sporto skyriaus atsakingas darbuotojas, esančių vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

17. Savivaldybė ir NVŠ teikėjas naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŠVIETIMO TEIKĖJUI

 

18. NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie:

18.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

18.2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt.;

18.3. turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

18.4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;

18.5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas.

19. Laisvieji mokytojai, pvz.: menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas:

19.1. turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 18.5 papunktyje;

19.2. teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

19.3. turi registruotis ŠMIR ir, vadovaudamiesi 18.2 papunktyje nurodyta tvarka, užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę;

19.4. atitikti 18.3 ir 18.4 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

20. NVŠ teikėjas iš ŠMIR išregistruojamas Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI NVŠ PROGRAMOMS

 

21. NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

22. NVŠ programos turi būti registruotos NŠPR. Tuo atveju, kai NVŠ teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų NŠPR kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

23. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būti įgyvendinama nuotoliniu būdu, jeigu sprendimas mokyti šiuo būdu priimtas valstybės ir / ar savivaldybės lygiu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-299, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-09, i. k. 2020-18960

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

24. Maksimalus vaikų skaičius NVŠ programos įgyvendinimo grupėje 25.

 

V SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA

 

25. NVŠ teikėjas, atitinkantis Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui iki kvietimo datos, paskelbtos Savivaldybės interneto svetainėje, teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą, patvirtintą Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Paraiškos formos skelbiamos NŠPR. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Paraiškos formoje privaloma nurodyti jos pildymo datą. Paraiškos forma su siunčiamuoju raštu, adresuotu Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, pristatomi į Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (jei dokumentai pasirašyti ranka) arba siunčiami elektroniniu paštu sek@siauliuraj.lt (jei dokumentai pasirašyti galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

26. NVŠ teikėjas, kuris nekeitė NVŠ programos turinio ir nori pratęsti NVŠ programos vertinimo galiojimo terminą dar 1 metams, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui teikia prašymą pratęsti NVŠ programos atitikties reikalavimams galiojimo terminą.

27. Jei NVŠ teikėjas neatitinka numatytų reikalavimų, nurodytų Aprašo 18 ir 19 punktuose, NVŠ programa nevertinama.

28. NVŠ programų vertinimą atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų komisija (toliau – Komisija), kuri nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis. Komisija sudaroma iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje. Komisiją sudaro 9 nariai (komisijos sekretorius turi komisijos nario teises), kuri atnaujinama 1/3 narių kas 5 metai.  Komisijos NVŠ programos vertinamos du kartus per kalendorinius metus (rugpjūčio ir gruodžio-sausio mėnesiais). NVŠ programos vertinamos pagal vertinimo kriterijus, patvirtintus Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. NVŠ programos vertinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

29. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams. Esant pažeidimams dėl NVŠ programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama. Panaikinus atitiktį, NVŠ teikėjas negali teikti programos vertinti ne mažiau kaip 1 metus. Kitais atvejais NVŠ programos atitiktis gali būti pratęsiama.

30. NVŠ teikėjas, siekiantis keisti NVŠ programos duomenis, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pateikia prašymą dėl šių duomenų keitimo:

30.1. Informacija apie NVŠ teikėją – juridinį asmenį: adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas;

30.2. Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį: viešai skelbimas adresas, telefono Nr. el. pašto adresas, interneto svetainės adresas;

30.3. Programos įgyvendinimo vieta;

30.4. Nuoroda į išsamesnę informaciją;

30.5. Numatomas grupių skaičius;

30.6. Numatomas grupės dydis (vaikų skaičius grupėje);

30.7. NVŠ mokytojų kvalifikacija (išskyrus laisvuosius mokytojus);

30.8. Numatoma paslaugos kaina asmeniui. 

31. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius raštu informuoja NVŠ teikėją apie pritarimą keisti 30.1–30.8 papunkčiuose nurodytus duomenis.

32. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priėmus sprendimą dėl NVŠ teikėjų programų atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo Savivaldybės atsakingas darbuotojas pažymi tai NŠPR. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

33. NVŠ teikėjas:

33.1. sudaro mokymo sutartis su paslaugos gavėju, elektroniniu būdu užpildydamas mokymo sutartį, patvirtintą Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį;

33.2. mokymo sutartis saugo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  dokumentų ir archyvų įstatymu, Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta  Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir popierines arba elektronines mokymo sutarčių kopijas teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, kuris popierines mokymosi sutarčių kopijas suformuoja elektroniniu formatu ir visų sutarčių elektronines kopijas saugo švietimo portale emokykla.lt;

33.3. iki NVŠ programos vykdymo pradžios NŠPR pažymi NVŠ programos vykdymo vietą (nuotolinio ugdymo atveju – skaitmeninę ugdymo platformą) ir laiką (pedagoginėmis valandomis) ir duomenis atnaujina pagal poreikį;

33.4. vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje. NVŠ teikėjas atsako, kad Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pateiktame vardiniame sąraše iš Mokinių registro yra tik tie vaikai, su kuriais sudarytos NVŠ teikimo sutartys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

34. Savivaldybės administracija turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos apie NVŠ programą ir joje dalyvaujančius vaikus.

35. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų NVŠ programų sąrašas pagal NVŠ programose dalyvaujančių vaikų vardinį sąrašą iš Mokinių registro bei NVŠ teikėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytoje sutartyje  numatytus įsipareigojimus. Jei, įvertinus programas ir užtikrinant NVŠ programų minimalų (10 eurų) finansavimą, Savivaldybės biudžete lieka NVŠ lėšų, jos skiriamos tiems NVŠ teikėjams, kurių NVŠ programos atitinka nustatytus prioritetus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

36. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, užtikrindamas NVŠ programų vykdymo kokybę ir priežiūrą, vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną:

36.1. stebėsena vykdoma:

36.1.1. stebint ir analizuojant NVŠ teikėjo pateiktus duomenis, dokumentus ir informaciją;

36.1.2. stebint NVŠ programos įgyvendinimą vietoje. NVŠ programų įgyvendinimo stebėsena atliekama Švietimo ir sporto skyriaus atsakingam darbuotojui nuvykus į NVŠ programos įgyvendinimo vietą. Lankymo metu fiksuojama, ar NVŠ teikėjo atitikties nustatyme arba akredituotoje programoje nurodyti ir (arba) deklaruoti dalykai atitinka faktą;

36.2. NVŠ programų stebėsena gali būti vykdoma:

36.2.1. pagal Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo patvirtintą planą;

36.2.2. atsitiktinai pasirinktų programų (neplaninė patikra);

36.2.3. atsižvelgus į atsiliepimus apie NVŠ programos įgyvendinimo kokybę, kuriuos pateikia Savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu paštu / telefonu (esant poreikiui ir / ar pageidaujant) NVŠ programoje dalyvaujantys vaikai ar / ir tėvai / globėjai.

36.2.4. tiksliniams duomenims surinkti (Mokinių registro duomenys, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimai, suteikiantys teisę vykdyti NVŠ programas; NVŠ programas vykdančių mokytojų kvalifikaciją įrodantys dokumentai; patalpų nuomos sutartys; NVŠ išlaidas pagrindžiantys dokumentai ir kt.);

36.3. iš gyventojų gauti skundai dėl NVŠ programų įgyvendinimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka;

36.4. atsakingi darbuotojai, vykdydami stebėseną, turi teisę:

36.4.1. pagal savo kompetenciją konsultuoti NVŠ programą įgyvendinančius asmenis;

36.4.2. lankytis NVŠ programos įgyvendinimo vietose, stebėti ugdymo procesą, vertinti NVŠ teikėjų darbą;

36.4.3. pareikšti nuomonę NVŠ programos įgyvendinimo ir kokybės klausimais, daryti išvadas, teikti rekomendacijas;

36.4.4. siūlyti NVŠ teikėjams galimus probleminių klausimų sprendimų būdus;

36.4.5. gauti iš NVŠ teikėjų dokumentus, reikalingus priežiūrai vykdyti;

36.4.6. teikti siūlymus dėl stebėsenos įgyvendinimo priemonių, formų, metodų, būdų.

36.5. atsakingi darbuotojai, stebėsenos metu vykdydami savo funkcijas, turi vadovautis etiškumo, teisingumo ir geranoriškumo principais. Iškilus sudėtingai situacijai, tirti ją atsakingai, renkant informaciją iš kelių patikimų šaltinių. Stebėseną vykdyti netrikdant NVŠ teikėjų tiesioginio darbo arba NVŠ užsiėmimo proceso. Neviešinti stebėsenos metu gautos informacijos tiek, kiek to nereikalauja situacijos sprendimas. Stebėseną vykdyti nusiteikus pozityviai, siekiant kiek įmanoma tobulinti NVŠ teikėjų įgyvendinamų NVŠ programų kokybę;

36.6. NVŠ programų stebėsenos rezultatai fiksuojami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintoje NVŠ programos įgyvendinimo stebėsenos formoje ir su jais supažindinamas NVŠ teikėjas;

36.7. apie stebėsenos metu nustatytus pažeidimus atsakingi darbuotojai informuoja Komisiją, turinčią teisę siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui panaikinti NVŠ programų akreditaciją.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠAS

 

37. Savivaldybė ir NVŠ teikėjai už Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo NVŠ lėšas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Už panaudotas lėšas finansavimą gavę NVŠ teikėjai atsiskaito pagal NVŠ teikėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytas sutartis.

39. NVŠ teikėjai iki einamojo mėnesio 5 d. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pateikia paraišką gauti lėšų už praėjusį mėnesį, už gruodžio mėn. – iki gruodžio 15 d. (Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo sutarties 1 priedas) ir paskutinę praėjusio mėnesio darbo dieną išsaugotą NVŠ finansavimo išrašą (vardinį mokinių sąrašą) iš Mokinių registro. Minėti dokumentai su siunčiamuoju raštu, adresuotu Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, pristatomi į Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (jeigu dokumentai pasirašyti ranka) arba siunčiami elektroniniu paštu sek@siauliuraj.lt (dokumentai turi būti pasirašyti galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu). Iki einamojo mėnesio 10 dienos (gruodžio mėn. – iki 20 d.) Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius suderintas paraiškas ir paskutinę praėjusio mėnesio darbo dieną išsaugotą NVŠ finansavimo išrašą (vardinį mokinių sąrašą) iš Mokinių registro pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui, kuris perveda NVŠ lėšas NVŠ teikėjams.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15328

 

40. NVŠ teikėjas įsipareigoja pateikti  Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui dokumentus  už metus, per kuriuos vykdomas įsipareigojimas, ne vėliau kaip iki kitų metų sausio mėnesio 5 dienos, įvykdžius įsipareigojimą – per 5 darbo dienas, susijusius su įsipareigojimų vykdymu:

40.1. metinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“;

40.2. lėšų panaudojimo ataskaitą (Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo sutarties 2 priedas);

40.3. 40.1. 40.2. papunkčiuose išvardinti dokumentai su siunčiamuoju raštu, adresuotu Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, pristatoma į Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (jei dokumentai pasirašyti ranka) arba siunčiami elektroniniu paštu sek@siauliuraj.lt (jei dokumentai pasirašyti galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-245, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15328

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

41. Ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas NVŠ lėšas NVŠ teikėjas turi gražinti Savivaldybės administracijai, jeigu Savivaldybės administracija ir (ar) Europos socialinio fondo agentūra pripažino šias lėšas netinkamai panaudotomis. Lėšos laikomos netinkamomis finansuoti:

41.1. jei lėšų davėjui pateiktuose apskaitos dokumentuose negalima nustatyti, ar pirktos prekės ir (ar) paslaugos tiesiogiai susijusios su NVŠ veikla ir (ar) buvo numatytos programų turinyje;

41.2. nepagrįstos išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalais;

41.3. NVŠ teikėjo verslo liudijimo ar pan. dokumentų įsigijimo išlaidos;

41.4. transporto priemonių įsigijimo ar nuomos išlaidos NVŠ teikėjui asmeninėms reikmėms;

41.5. už paimtas paskolas bankui mokamos palūkanos;

41.6. baudos, finansinės nuobaudos ir bylų nagrinėjimo išlaidos, delspinigiai;

41.7. lizingas, išperkamoji nuoma;

41.8. individualių studijų ar mokymų kursų, skirtų ne profesiniam pedagoginiam tobulėjimui, išlaidos;

41.9. NVŠ teikėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos išlaidos;

41.10. apmokėtos būsimojo laikotarpio išlaidos;

41.11. jei valstybės ir (ar) Savivaldybės skirtos lėšos panaudotos pasibaigus mokinių ugdymo procesui ir (ar) finansavimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

42. NVŠ teikėjai skirtas nepanaudotas Savivaldybės NVŠ lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 28 d.

43. Pasibaigus kalendoriniams metams, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius už panaudotas valstybės biudžeto NVŠ lėšas (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) per 20 darbo dienų Šveitimo, mokslo ir sporto ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia patvirtintą Metinę, ketvirtinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formą, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.

44. Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 5 d., Savivaldybės administracijos Finansų skyrius atitinkamiems metams skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas turi grąžinti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. NVŠ programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Savivaldybė siekia, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi.

47. NVŠ programos gali būti įgyvendinamos bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse.

48. Per kitų metų pirmą mėnesį Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius Savivaldybės svetainėje išpublikuoja duomenis, kiek NVŠ lėšų gavo juridiniai ir fiziniai asmenys praeitais metais.

49. Savivaldybės švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą NVŠ teikėjams.

50. Savivaldybė, skirstydama visas jai skirtas NVŠ lėšas, siekia, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų maksimaliai, būtų užtikrinta NVŠ programų įvairovė, kokybė ir prieinamumas.

 

________________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Sutarties forma)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO

SUTARTIS

 

202   m. ...........    d. Nr.

Šiauliai

 

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, juridinio asmens kodas 188726051, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-126 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“, ir ......................................................................, (toliau – Teikėjas), veikiantis ............................................, toliau vadinami „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).       

 

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija įsipareigoja Teikėjui apmokėti už neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos ................... (kodas ....................) įgyvendinimą. Programos užsiėmimų vykdymo pradžia: .........................

2. Valstybės ar Europos Sąjungos skirtų lėšų suma, skirta programos įgyvendinimui, ir finansuojamų vaikų skaičius nustatomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. pervesti NVŠ lėšas už Savivaldybės vaikų ugdymą atsižvelgiant į mokinių skaičių, fiksuotą Mokinių registre paskutinę kiekvieno mėnesio darbo dieną, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme numatytą mokinių skaičių už einamųjų metų vasario–gruodžio mėnesius;

3.2. lėšas pervesti į Teikėjo nurodytą sąskaitą banke;

3.3. Teikėjui teikti metodinę ir informacinę pagalbą NVŠ įgyvendinimo ir atsiskaitymo klausimais;

3.4. kontroliuoti NVŠ programos įgyvendinimą ir lėšų panaudojimo tikslingumą;

3.5. nustačius pažeidimus, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavusi pagrįstą informaciją apie nevykdytas NVŠ programoje numatytas veiklas, imtis priemonių netinkamai panaudotoms lėšoms susigrąžinti.

4. Savivaldybės administracija turi teisę:

4.1. vykdyti NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną;

4.2. gauti informaciją ir kitus reikalingus duomenis, susijusius su šia Sutartimi;

4.3. reikalauti grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą pagal šią Sutartį pervestą lėšų sumą, jeigu NVŠ paslauga nebuvo suteikta ar Teikėjas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį;

4.4. tikrinti NVŠ lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį;

4.5. prireikus pareikalauti iš Teikėjo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, Savivaldybės administracijos nuomone, pateiktos informacijos nepakanka;

4.6. skelbti su Teikėjo vykdoma NVŠ programa susijusią informaciją Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliuraj.lt.

5. Teikėjas įsipareigoja:

5.1. sumažinti NVŠ programos kainą vaikui per mėnesį Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu skiriamu dydžiu;

5.2. organizuoti ugdymo procesą pagal informaciją, pateiktą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje, ir pateiktą užsiėmimų grafiką;

5.3. užtikrinti ugdomų vaikų saugumą, geros kokybės ugdymą ir įgyvendinti NVŠ programų vykdymo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.4. vykdyti vaikų lankomumo, sveikatos pažymėjimų apskaitą, sudaryti nuomos ar kt. sutartis su patalpų savininkais;

5.5. . su paslaugos gavėjais pasirašyti elektroniniu būdu užpildytą NVŠ teikimo sutartį, pagal formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; skenuotas NVŠ teikimo sutartis pristatyti Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasirašymo dienos;

5.6. supažindinti paslaugos gavėjus apie renkamus asmens duomenis ir jų naudojimą;

5.7. tvarkyti ir iki ............ m. gruodžio 31 d. saugoti NVŠ teikimo sutartis, užsiėmimų grafikus, lankomumo žurnalus bei kitus veiklos ir pirminius apskaitos dokumentus;

5.8. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre įvesti programos įgyvendinimo tvarkaraščius ir atlikti jų keitimą ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki numatytos veiklos pradžios. Atsitikus nenumatytiems atvejams, dėl kurių negali vykti užsiėmimas, nedelsdamas informuoti Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių;

5.9. tvarkyti Mokinių registro duomenis:

5.9.1. sudarius NVŠ teikimo sutartis su vaikų tėvais (globėjais), per tris darbo dienas registruoti vaikus Mokinių registre; vaikams baigus programą ar nutraukus NVŠ teikimo sutartį, per 3 darbo dienas išregistruoti vaikus iš Mokinių registro;

5.9.2. kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną išsisaugoti NVŠ finansavimo išrašą iš Mokinių registro ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pateikti pasirašytą vaikų sąrašą;

5.9.3. nekeisti Mokinių registro duomenų einamųjų metų kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną;

5.10. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pristatyti visus, su programos vykdymu susijusius, pareikalautus dokumentus;

5.11. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pateikti paraišką gauti lėšų     vasario – gruodžio mėnesį (1 priedas), finansuojamus iš tikslinės valstybės ar Europos Sąjungos dotacijos iki einamųjų metų vasario–gruodžio mėnesio 5 dienos, už gruodžio mėnesio veiklas – iki gruodžio 15 d.;

5.12.  pateikti Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui dokumentus  už metus, per kuriuos vykdomas įsipareigojimas, ne vėliau kaip iki kitų metų sausio mėnesio 5 dienos, įvykdžius įsipareigojimą – per 5 darbo dienas, susijusius su įsipareigojimų vykdymu:

5.12.1. metinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“;

5.12.2. lėšų panaudojimo ataskaitą (Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo sutarties 2 priedas);

5.13. skirtas lėšas naudoti tik pagal paskirtį, naudojant lėšas laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, tvarkyti lėšų apskaitą ir saugoti su apskaita susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

5.14. pateikti prašymą Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, jeigu pasikeičia:

5.14.1. informacija apie NVŠ teikėją – juridinį asmenį: adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas;

5.14.2. informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį: viešai skelbiamas adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas;

5.14.3. programos įgyvendinimo vieta;

5.14.4. nuoroda į išsamesnę informaciją;

5.14.5. numatomas grupių skaičius;

5.14.6. numatomas grupės dydis (vaikų skaičius grupėje);

5.14.7. NVŠ mokytojų kvalifikacija (išskyrus laisvuosius mokytojus);

5.14.8. numatoma paslaugos kaina asmeniui; 

5.15. skirtas lėšas panaudoti nuo Sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 27 d.;

5.16. nepanaudotas Savivaldybės skirtas NVŠ lėšas grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 28 d.;

5.17. grąžinti Savivaldybei gautas lėšas, kurios buvo pripažintos netinkamomis finansuoti;

5.18. nuolat viešinti NVŠ programos vykdomas veiklas.

6. Teikėjas turi teisę:

6.1. raštu teikti Savivaldybės administracijai paklausimus, susijusius su Sutartimi;

6.2. išregistruoti nelankančius ar pageidaujančius nelankyti vaikus ir į jų vietą priimti naujus vaikus, neviršydamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme numatyto vaikų skaičiaus einamąjį mėnesį;

6.3. bendradarbiauti su kitais mokytojais, NVŠ teikėjais, kad būtų pasiekti NVŠ programos ugdymosi tikslai.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

7. Šalis, nevykdanti Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, privalo atlyginti kitos Šalies patirtą žalą.

8. Šaliai nevykdant Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdant, kita Šalis turi teisę raštu pareikšti jai pretenziją. Pretenzija išnagrinėjama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.  Nustačius, kad pretenzija pagrįsta, per 10 darbo dienų imasi priemonių trūkumams šalinti. Jeigu pretenzijoje nurodytų faktų nagrinėjimas yra kitų institucijų kompetencija, per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos persiunčia pretenziją kompetentingai institucijai apie tai informuodama pretenzijos pareiškėją.

9. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos aplinkybių. Atleidimo nuo atsakomybės klausimai, susiję su nenugalimos jėgos atsiradimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

10. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teikėjo vykdomos programos įgyvendinimo pabaigos bei iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.

11. Sutartis gali būti nutraukta:

11.1. Šalių susitarimu, pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų ir visiškai tarpusavyje atsiskaičius už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas;

11.2. kai Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, raštu įspėjus apie tai kitą Šalį per 10 darbo dienų;

11.3. Šalių susitarimu negavus Valstybės ar Europos Sąjungos finansavimo.

 

V SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

12. Jeigu viena iš Šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios Sutarties punkto, apie tai nedelsdama informuoja kitą Šalį dėl Sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.

13. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa šios Sutarties dalimi ir įgyja teisinę galią tik sudaryti raštu bei pasirašyti Šalių.

14. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

15. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Savivaldybės administracijos buveinės vietą.

16. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šios Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

17. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Teikėjas

Kodas 188726501

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai

Tel. (8 41)  59 66 42

Bankas AS Luminor Bank

A. s. LT 074010044200010046

Juridinio asmens kodas

Adresas

Tel.

Bankas

A. s. LT

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

(Vardas, pavardė)

A. V.

Pareigų pavadinimas

 

 

 

(Vardas, pavardė)

A. V.

Data:                                                                           Data:

Priedo pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų

skyrimo ir panaudojimo sutarties

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

Gavėjas        _________________________________________                                        

(įstaigos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

 

Siuntėjas     __________________________________________                                        

(institucijos pavadinimas arba laisvasis mokytojas, juridinio asmens arba asmens kodas)

 

 

Prašome neformaliajam vaikų švietimui skirtas lėšas pervesti į nurodytą banko sąskaitą

Banko pavadinimas, kodas  ________________________________________

Banko sąskaitos Nr.             ________________________________________

 

PARAIŠKA GAUTI LĖŠŲ UŽ                  MĖN.

 

_____________ Nr.

(data)

 

Eil.

Nr.

Programa

Valstybės funkcija

Ekonominė klasifikacija

Vaikų skaičius

Suma vienam mokiniui

Prašoma asignavimų (Eur, ct)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucijos vadovas         ___________________           ______________________         

(parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

Vyriausiasis buhalteris    ______________________      ___________________________

(parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

Laisvasis mokytojas       ______________________       ___________________________

(parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

SUDERINTA                                     ___________________          _______________________

(Valstybės tarnautojas, darbuotojas,                (parašas)                          (vardas, pavardė)

atsakingas už sutarties sudarymą,  vykdymą)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų

skyrimo ir panaudojimo sutarties

2 priedas

 

(Lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

 

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

 

 

(Švietimo teikėjo pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

(programos (-ų) pavadinimas, NŠPR kodas)

 

 

20    m.                                    d.

Šiauliai

 

 

Eil. Nr.

Prekių, paslaugų teikėjo pavadinimas

Išlaidų pavadinimas (Darbo užmokestis, prekės, paslaugos, kita)

Išlaidas pateisinančio dokumento pavadinimas, numeris, data

Mokėjimo data ir pavedimo ar kasos išlaidų orderio Nr.

Suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Patvirtinu, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidos padarytos vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto lėšų panaudojimą, nuostatomis ir atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus.

 

 

Institucijos vadovas                                                                                                                           

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)       

 

Vyriausiasis buhalteris                                                                                                                       

(parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

Laisvasis mokytojas                                                                                                                           

(parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-245, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15328

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-49 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-299, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-09, i. k. 2020-18960

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-8, 2021-01-26, paskelbta TAR 2021-01-27, i. k. 2021-01410

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo