Suvestinė redakcija nuo 2019-04-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19899

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. A1-760

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 238 punktu:

1. T v i r t i n u Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 

2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu

Nr. A1-760

 

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas), įgyvendinamų pagal Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programą dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – veiksmų programa), grąžintinų, grąžintų, panaikintų, nesusigrąžintinų lėšų (toliau – grąžintinos ir grąžintos lėšos) ir koreguotinų lėšų administravimo tvarką, kuria pagal Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo taisyklės), priskirtą atsakomybę ir funkcijas turi vadovautis vadovaujanti ir tarpinė institucijos.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo taisyklėse, Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPAT), Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklės), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT).

 

II SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ GRĄŽINIMO

 

3. Sprendimu dėl lėšų grąžinimo yra laikoma tarpinės institucijos patvirtinta Grąžintinų lėšų forma (Taisyklių 1 priedas) (toliau – grąžintinų lėšų forma) arba tarpinės institucijos sprendimas dėl pažeidimo, kai kartu patvirtinama ir grąžintinų lėšų forma. Sprendimas dėl lėšų grąžinimo priimamas vadovaujantis PAFT, Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių nuostatomis bei Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Tarpinė institucija nustačiusi netinkamas finansuoti išlaidas ir (ar) kitas reikalaujamas pagal teisės aktus grąžinti lėšas:

4.1. per 3 darbo dienas nuo netinkamų finansuoti išlaidų ir (ar) kitų reikalaujamų pagal teisės aktus grąžinti lėšų nustatymo dienos informaciją apie nustatytas netinkamas finansuoti išlaidas registruoja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo kompiuterinėje informacinėje sistemoje (toliau – IS), jeigu užtikrintas toks IS funkcionalumas;

4.2. pildo grąžintinų lėšų formą atskirai pagal kiekvieną grąžintinų lėšų tipą ir grąžintinų lėšų sąsają su pažeidimu vadovaudamasi Grąžintinų lėšų formos pildymo instrukcija (Taisyklių 2 priedas);

4.3. tvirtina grąžintinų lėšų formą (toliau – sprendimas dėl lėšų grąžinimo) IS, jeigu yra įdiegtos tokios funkcinės galimybės. Jeigu IS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos – tvirtina popierinę grąžintinų lėšų formą. Sprendimas dėl lėšų grąžinimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnyje nustatytus individualiam administraciniam aktui taikomus reikalavimus;

4.4. jeigu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos ir (ar) kitos reikalaujamos pagal teisės aktus grąžinti lėšos yra susijusios su nustatytu pažeidimu, grąžintinų lėšų forma tvirtinama kartu su sprendimo dėl pažeidimo forma. Kartu su sprendimu dėl pažeidimo gali būti rengiamos ir tvirtinamos kelios grąžintinų lėšų formos;

4.5. priėmusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos informuoja projekto vykdytoją per Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), jeigu yra užtikrintos funkcinės galimybės, ir informuoja vadovaujančią bei tvirtinančią institucijas per IS.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-644, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21169

 

5. Tarpinės institucijos pranešime dėl lėšų grąžinimo gali būti papildomai nurodoma ir kita, tarpinės institucijos nuomone, svarbi informacija, nenurodyta Taisyklių 1 priede.

6. Tarpinė institucija per DMS informuodama projekto vykdytoją apie sprendimą dėl lėšų grąžinimo teikia pranešimą ir sprendimą dėl lėšų grąžinimo.

7. Tarpinė institucija nustačiusi, kad grąžintinų lėšų formoje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir lėšos neturi ir (ar) neturėjo būti grąžinamos:

7.1. jeigu IS užregistruota grąžintinų lėšų forma dar nėra patvirtinta, per 5 darbo dienas nuo fakto, kad grąžintinų lėšų formoje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir lėšos neturi būti susigrąžinamos, nustatymo dienos anuliuoja grąžintinų lėšų formą IS (nuo IS veikimo pradžios momento);

7.2. jeigu grąžintinų lėšų forma patvirtinta ir (ar) projekto vykdytojas ir vadovaujanti bei tvirtinanti institucijos informuoti apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo, per 5 darbo dienas nuo fakto, kad grąžintinų lėšų formoje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir lėšos neturi būti susigrąžinamos, nustatymo dienos panaikina priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo ir:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-644, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21169

7.2.1. jeigu grąžintinos lėšos dar nedeklaruotos Europos Komisijai ir (ar) nėra grąžintos, anuliuoja grąžintinų lėšų formą IS;

7.2.2. jeigu grąžintinos lėšos jau buvo deklaruotos Europos Komisijai ir (ar) grąžintos, panaikinusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo, per 3 darbo dienas kreipiasi į vadovaujančią ir tvirtinančią institucijas dėl tolesnių veiksmų;

7.2.3. apie sprendimo dėl lėšų grąžinimo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų grąžinimo panaikinimo dienos informuoja projekto vykdytoją per DMS ir vadovaujančią bei tvirtinančią institucijas per IS.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-644, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21169

 

8. Tuo atveju, kai projekto vykdytojas, vadovaudamasis Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėmis, kreipiasi į tarpinę instituciją su prašymu atidėti terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui arba leisti grąžintinas lėšas grąžinti dalimis per terminą, ne ilgesnį nei 12 mėnesių nuo sprendimo dėl lėšų grąžinimo įsigaliojimo dienos, ir pateikia siūlymą atidėti lėšų grąžinimo terminą ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui nuo sprendimo dėl lėšų grąžinimo įsigaliojimo dienos nurodydamas, iki kurios dienos prašo atidėti lėšų grąžinimo terminą ir (ar) kokiu periodiškumu ir kokiomis dalimis galėtų grąžinti lėšas, tarpinė institucija per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos įvertina projekto vykdytojo pateiktą informaciją ir pakeičia sprendimą dėl lėšų grąžinimo ir nustačiusi kitą terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, leidžia projekto vykdytojui grąžintinas lėšas grąžinti dalimis, nurodydama mokėti palūkanas, jei taikoma pagal Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisykles. Sprendimas, kuriuo leidžiama projekto vykdytojui atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą arba grąžintiną sumą grąžinti dalimis (toliau – sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą), turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualiam administraciniam aktui taikomus reikalavimus.

9. Tuo atveju, kai priimamas sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, tarpinė institucija:

9.1. per 3 darbo dienas IS pakeičia sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą grąžintinų lėšų grąžinimo terminą ir įkelia sprendimo atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą kopiją (nauja grąžintinų lėšų forma nepildoma);

9.2. apie sprendimą atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą per 3 darbo dienas nuo sprendimo atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą priėmimo dienos informuoja projekto vykdytoją per DMS, vadovaujančią instituciją − per IS.

10. Jeigu tarpinė institucija, įvertinusi projekto vykdytojo pateiktą siūlymą, nurodytą Taisyklių 8 punkte, priima sprendimą neleisti atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo termino arba grąžintinos sumos grąžinti dalimis, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto vykdytojo prašymo gavimo dienos informuoja projekto vykdytoją per DMS ir vadovaujančią instituciją per IS nurodydama tokio sprendimo priežastis. Sprendimas neleisti atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo termino arba grąžintinos sumos grąžinti dalimis turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualiam administraciniam aktui taikomus reikalavimus.

11. Nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos ir (ar) kitos reikalaujamos pagal teisės aktus grąžinti lėšos tampa grąžintinomis lėšomis, kai tarpinė institucija priima sprendimą dėl lėšų grąžinimo.

 

Iii SKYRIUS

LĖŠŲ GRĄŽINIMO ADMINISTRAVIMAS

 

12. Tarpinei institucijai priėmus sprendimą dėl lėšų grąžinimo, sprendime nurodytos grąžintinos lėšos grąžinamos grąžintinų lėšų formoje tarpinės institucijos nurodytu grąžintinų lėšų grąžinimo būdu:

12.1. išskaičiuojant grąžintinų lėšų sumą iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (ar) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us);

12.2. lėšų pervedimo būdu;

12.3. derinant Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodytus lėšų grąžinimo būdus.

13. Tarpinė institucija turi užtikrinti, kad projekto vykdytojui nebūtų išmokamos projektui skiriamos finansavimo lėšos, iki visos grąžintinos lėšos bus grąžintos, išskyrus tuos atvejus, kai yra priimtas sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, kol sprendime atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą nurodytas terminas dar nėra pasibaigęs.

14. Tuo atveju, kai lėšos susigrąžinamos tarpinei institucijai išskaičiuojant grąžintinų lėšų sumą iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (ar) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us):

14.1. tarpinė institucija, patvirtinusi mokėjimo prašymą ir rengdama paraišką asignavimų valdytojui, įvertina nustatytas grąžintinas lėšas teikiamoje paraiškoje asignavimų valdytojui;

14.2. grąžintinos lėšos paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinamos pagal jų susidarymo eiliškumą, išskyrus palūkanas, susikaupusias projekto vykdytojo sąskaitoje, kurios paraiškoje asignavimų valdytojui įvertinamos vėliausiai, neatsižvelgiant į sprendimo dėl palūkanų grąžinimo priėmimo datą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-644, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21169

 

15. Projekto vykdytojui grąžinus lėšas į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą vadovaujanti institucija:

15.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas registruoja informaciją IS apie lėšų grąžinimą ir per IS informuoja tarpinę instituciją apie grąžintinų lėšų grąžinimą;

15.2. Neteko galios nuo 2019-04-25

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-217, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06675

 

15.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto vykdytojo grąžintų lėšų pervedimo į valstybės iždo sąskaitą dienos registruoja šią informaciją IS.

16. Grąžintinos lėšos tampa grąžintomis lėšomis, kai grąžintinos lėšos grąžinamos:

16.1. išskaičiuojant grąžintinų lėšų sumą iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (ar) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us):

16.1.1. kai pagal mokėjimo paraišką, parengtą pagal vadovaujančios institucijos patvirtintos paraiškos asignavimų valdytojui, kurioje įvertintos grąžintinos lėšos, duomenis, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas perveda lėšas projekto vykdytojui;

16.1.2. kai paraiškoje asignavimų valdytojui, kurioje įvertintos grąžintinos lėšos, mokėtina suma yra lygi nuliui, vadovaujanti institucija IS suteikia atitinkamai mokėjimo prašymo daliai, pagal kurią yra parengta paraiška asignavimų valdytojui, būseną „Apmokėta“;

16.2. lėšų pervedimo būdu, kai projekto vykdytojo pervestos lėšos įskaitomos į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą.

17. Tarpinė institucija tikrina, ar visos grąžintinos lėšos yra grąžintos, seka nustatytus lėšų grąžinimo terminus ir likus 15 darbo dienų iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto grąžinimo termino pabaigos per DMS siunčia pranešimą projekto vykdytojui apie grąžintinų lėšų grąžinimo termino pabaigą ir informaciją apie delspinigius, jei taikoma pagal Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisykles, skaičiuojamus už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną. Tuo atveju, kai priimtas sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, delspinigiai pradedami skaičiuoti pasibaigus sprendime atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą nurodytam terminui.

18. Jeigu projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas dėl lėšų grąžinimo, per sprendime nustatytą terminą lėšų negrąžina, grąžina dalį lėšų arba nepakanka lėšų sumos, išskaičiuotos iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ar kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us) (toliau – skola), tarpinė institucija:

18.1. per 5 darbo dienas nuo sprendime dėl lėšų grąžinimo arba sprendime atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą nustatyto termino pabaigos teikia vadovaujančiai institucijai informaciją per IS apie projekto vykdytojo skolą ir (arba) siūlymą perduoti skolą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kai taikoma pagal Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisykles. Tarpinė institucija kartu su siūlymu perduoti projekto vykdytojo skolą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį teikia vadovaujančiai institucijai informaciją apie apskaičiuotus delspinigius iki termino, per kurį vadovaujanti institucija turi perduoti projekto vykdytojo skolą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pabaigos, kaip nustatyta Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių 15.2 papunktyje;

18.2. jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo sprendime dėl lėšų grąžinimo arba sprendime atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą nustatyto termino pabaigos projekto vykdytojas pateikia tarpinei institucijai mokėjimo prašymą, iš kuriuo prašomos apmokėti sumos galima išskaičiuoti skolą ar jos dalį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos apie tai per IS informuoja vadovaujančią instituciją;

18.3. patvirtinusi projekto vykdytojo mokėjimo prašymą, iš kuriuo prašomos apmokėti sumos išskaičiuota skola ar jos dalis, per 3 darbo dienas nuo projekto vykdytojo skolos ar jos dalies išskaičiavimo iš mokėjimo prašyme nurodytos sumos apie tai informuoja projekto vykdytoją per DMS ir vadovaujančią instituciją per IS.

19. Vadovaujanti institucija:

19.1. gavusi iš tarpinės institucijos Taisyklių 18.1 papunktyje nurodytą informaciją per 30 kalendorinių dienų nuo sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatyto termino pabaigos turi perduoti, jei taikoma pagal Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisykles, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą skolą ir apskaičiuotus delspinigius centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį;

19.2. gavusi Taisyklių 18.2 papunktyje nurodytą informaciją, stabdo skolos išieškojimo perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kaip nustatyta Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėse;

19.3. gavusi Taisyklių 18.3 papunktyje nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų nuo informacijos apie patvirtintą mokėjimo prašymą gavimo dienos reikalavimo teisę į likusią skolos dalį (jeigu tokia yra) ir apskaičiuotus delspinigius perleidžia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį.

20. Tarpinė institucija, gavusi informaciją apie reikalavimo teisės į projekto vykdytojo negrąžintą skolą ar jos dalį perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, per 3 darbo dienas nuo reikalavimo teisės į projekto vykdytojo negrąžintą skolą ar jos dalį perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui dienos registruoja IS informaciją apie apskaičiuotus ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui kartu su skola perduotus delspinigius, kaip nustatyta Taisyklių 18.1 papunktyje, ir atlieka kitus Taisyklėse nustatytus su grąžintinų lėšų administravimu susijusius veiksmus. Jei iki skolos ar jos dalies perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui dienos projekto vykdytojas yra grąžinęs dalį skolos, IS registruojama informacija apie apskaičiuotą delspinigių sumą nuo likusios skolos dalies.

21. Projekto vykdytojui apskundus sprendimą dėl lėšų grąžinimo teismui ar kitai kompetentingai institucijai, kaip nustatyta Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėse:

21.1. tarpinė institucija, gavusi informaciją apie projekto vykdytojo teismui ar kitai kompetentingai institucijai apskųstą sprendimą dėl lėšų grąžinimo, apie tai informuoja vadovaujančią instituciją per IS;

21.2. vadovaujanti institucija, gavusi Taisyklių 21.1 papunktyje nurodytą informaciją, stabdo skolos išieškojimo perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, iki bus išspręstas ginčas ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas ar teismo nutartis arba kompetentinga institucija išnagrinės projekto vykdytojo skundą ir priims dėl jo atitinkamą sprendimą.

22. Vadovaujančiai institucijai perdavus reikalavimo teisę į projekto vykdytojo skolą ir delspinigius centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui:

22.1. tarpinė institucija per 3 darbo dienas nuo informacijos apie reikalavimo teisės į projekto vykdytojo skolą ir delspinigius perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui užregistravimo IS dienos per DMS informuoja projekto vykdytoją apie reikalavimo teisės į projekto vykdytojo skolą perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui;

22.2. jeigu reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą skolą ar jos dalį perleidus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui projekto vykdytojas pateikia tarpinei institucijai mokėjimo prašymą, iš kuriuo prašomos apmokėti sumos galima išskaičiuoti skolą ar jos dalį, tarpinė institucija apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos, raštu informuoja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją ir vadovaujančią instituciją per IS:

22.2.1. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, gavęs informaciją apie tarpinei institucijai pateiktą mokėjimo prašymą, iš kuriuo prašomos apmokėti sumos galima išskaičiuoti skolą ar jos dalį, stabdo skolos išieškojimą, kaip nustatyta Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėse;

22.2.2. tarpinė institucija, išskaičiavusi skolą ar jos dalį iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą, per 3 darbo dienas nuo skolos ar jos dalies išskaičiavimo iš pagal mokėjimo prašymą mokėtinos sumos apie tai informuoja raštu centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, vadovaujančią instituciją per IS ir projekto vykdytoją per DMS;

22.2.3. vadovaujanti institucija, gavusi Taisyklių 22.2.2 papunktyje nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų nuo informacijos apie patvirtintą mokėjimo prašymą gavimo dienos teikia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui informaciją apie likusią skolos dalį (jeigu tokia yra).

23. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui išieškojus skolą ar dalį skolos vadovaujanti institucija atlieka su grąžintų lėšų administravimu susijusius veiksmus, nustatytus Taisyklių 15 punkte. Tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas grąžina lėšas, kurios perduotos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą, vadovaujanti institucija atlieka su grąžintų lėšų administravimu susijusius veiksmus, nustatytus Taisyklių 15 punkte, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo dienos apie grąžintas lėšas raštu informuoja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją ir per IS informuoja tarpinę instituciją.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas apskaičiuoja delspinigius, jei taikoma pagal Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisykles, už laikotarpį nuo termino, per kurį vadovaujanti institucija turi perduoti projekto vykdytojo skolą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pabaigos iki faktinio lėšų ar jų dalies susigrąžinimo dienos. Informaciją apie apskaičiuotus delspinigius centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas raštu persiunčia vadovaujančiai ir (arba) tarpinei institucijai. Tarpinė institucija gautą informaciją apie apskaičiuotus delspinigius registruoja IS ir atlieka Taisyklėse nustatytus su grąžintinų lėšų administravimu susijusius veiksmus.

24. Vadovaujanti institucija, Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėse nustatyta tvarka nusprendusi nebetęsti skolos išieškojimo ir suderinusi veiksmus su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju, tuo atveju, kai negrąžinta skola buvo perduota centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, teikia siūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl projekto vykdytojo Fondo finansinės paramos lėšų skolos padengimo valstybės biudžeto lėšomis ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų ir kitų reikalaujamų pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis grąžinti lėšų skolos nurašymo.

25. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarus vadovaujančios institucijos siūlymui dėl projekto vykdytojo Fondo finansinės paramos lėšų skolos padengimo valstybės biudžeto lėšomis ir (ar) bendrojo finansavimo ir kitų reikalaujamų pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis grąžinti lėšų skolos nurašymo:

25.1. vadovaujanti institucija per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimą Taisyklių 24 punkte nurodytam vadovaujančios institucijos siūlymui gavimo dienos suveda į IS duomenis apie priimtą sprendimą;

25.2. projekto vykdytojas per DMS, tarpinė institucija – per IS gauna informaciją apie vadovaujančios institucijos suvestus duomenis, nurodytus Taisyklių 25.1 papunktyje.

26. Tarpinė ir vadovaujanti institucijos administruoja grąžintinas lėšas tol, kol grąžintinos lėšos yra grąžinamos arba nusprendžiama padengti Fondo finansinės paramos lėšų skolą valstybės biudžeto lėšomis ir (arba) nurašyti bendrojo finansavimo ir kitų reikalaujamų pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis grąžinti lėšų skolą vadovaujantis Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėmis.

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarus vadovaujančios institucijos siūlymui dėl projekto vykdytojo Fondo finansinės paramos lėšų skolos padengimo valstybės biudžeto lėšomis ir (ar) bendrojo finansavimo ir kitų reikalaujamų pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis grąžinti lėšų skolos nurašymo, grąžintinos lėšos tampa nesusigrąžintinomis lėšomis.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI LĖŠŲ KOREGAVIMO ADMINISTRAVIMO REIKALAVIMAI

 

28. Tarpinė institucija atlieka lėšų koregavimą:

28.1. projekto vykdytojui išmokėjus lėšas kitu santykiu, nei nustatyta finansuojamoji dalis projekto sutartyje;

28.2. kai nustatoma, kad projekto vykdytojui buvo išmokėtos lėšos, skirtos kitoms projekto išlaidoms finansuoti;

28.3. kitais pagrįstais atvejais.

29. Galimi šie lėšų koregavimo būdai:

29.1. lėšų perskirstymas tarp veiklos rodiklių;

29.2. lėšų perskirstymas tarp projektui skirto finansavimo šaltinių: Fondo ir valstybės biudžeto lėšų.

30. Tarpinė institucija atlieka lėšų koregavimą esant šioms būtinoms sąlygoms:

30.1. bent vienas projekto vykdytojo mokėjimo prašymas yra apmokėtas ir jam yra nustatyta deklaruotinumo Europos Komisijai data (netaikoma, kai yra koreguotinas avansas);

30.2. lėšų perskirstymas tarp veiklos rodiklių atliekamas tik esant tai pačiai nustatytai projekto finansuojamajai daliai;

30.3. perskirstymas tarp projektui skirto finansavimo šaltinių atliekamas tik jei išlaidos buvo apmokėtos einamaisiais biudžetiniais metais;

30.4. bendra koreguotinų lėšų suma lygi nuliui.

31. Tarpinė institucija, gavusi informaciją iš projekto vykdytojo ir (ar) nustačiusi poreikį koreguoti Fondo ir valstybės biudžeto lėšas, per IS kreipiasi į vadovaujančią instituciją, pateikdama dokumentus, kuriais pagrindžiamas nustatytas lėšų koregavimo poreikis.

32. Vadovaujanti institucija, gavusi Taisyklių 31 punkte nurodytą informaciją dėl lėšų koregavimo poreikio, per 5 darbo dienas atlieka koregavimą Fondo ir valstybės biudžeto lėšų apskaitoje ir pateikia tarpinei institucijai asignavimų valdytojo patvirtintą (-us) dokumentą (-us) dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos bendrojo žurnalo įrašų pakeitimo ar kitą asignavimų valdytojo patvirtintą dokumentą, kuriuo įrodoma, kad asignavimų valdytojas atliko koregavimą biudžeto lėšų apskaitoje. Perskirstymas tarp projektui skirto finansavimo šaltinių atliekamas vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

33. Tarpinė institucija koreguotinas lėšas pagal kiekvieną koregavimo tipą ir būdą registruoja Koreguotinų lėšų formoje (Taisyklių 3 priedas), pildomoje vadovaujantis Koreguotinų lėšų formos pildymo instrukcija (Taisyklių 4 priedas), per 5 darbo dienas nuo:

33.1. Taisyklių 32 punkte nurodytos informacijos iš asignavimų valdytojo gavimo dienos, kai nustatytas poreikis koreguoti Fondo ir valstybės biudžeto lėšas;

33.2. poreikio koreguoti lėšas nustatymo dienos, kai nustatomas poreikis perskirstyti lėšas tarp veiklos rodiklių.

34. Jeigu lėšų koregavimas IS buvo užregistruotas klaidingai arba poreikio koreguoti lėšas nebelieka, koregavimą galima anuliuoti, jeigu jis neturi deklaruotinumo Europos Komisijai datos. Lėšų koregavimo anuliavimo veiksmus IS atlieka tarpinė institucija.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO AR IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMO TINKAMOMIS FINANSUOTI LAIKINO SUSTABDYMO

 

35. Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas (-i) PAFT 219 punkte nurodytas (-i) sprendimas (-ai) dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai tarpinė institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, sustabdomas, jei tarpinė institucija mano, kad jų išmokėjimas ar pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba turės neigiamos įtakos dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti projekto išlaidų grąžinimui. Sprendimas dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo yra rengiamas užpildant IS formą. Kol bus įdiegta tokia IS techninė funkcija, pildoma Sprendimo dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo forma (Taisyklių 5 priedas) laikantis PAFT 217 punkte išvardytų reikalavimų. Tarpinė institucija užpildžiusi Sprendimo dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuosi laikino sustabdymo formą apie tokį sprendimą per 3 darbo dienas informuoja vadovaujančią instituciją per IS. Kol bus įdiegta tokia IS techninė funkcija, forma teikiama raštu.

36. Dėl PAFT 216 punkte numatytų veiksmų tarpinė institucija sprendžia atsižvelgdama į galimą pažeidimo finansinį poveikį, projekto įgyvendinimo laipsnį ir kitas svarbias aplinkybes bei turimą informaciją apie projektą ar projekto vykdytoją ir apie tokį sprendimą per 3 darbo dienas per DMS informuoja projekto vykdytoją, per IS – vadovaujančią instituciją.

 

VI SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ATASKAITOS RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

37. Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą (toliau – ataskaita) rengia vadovaujanti institucija. Ataskaita rengiama pagal Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos formą (Taisyklių 6 priedas).

38. Grąžintinos lėšos į ataskaitą įtraukiamos pagal sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimo datą ir atskirai pagal kiekvieną grąžintinų lėšų tipą. Atsižvelgiant į lėšų susigrąžinimo etapą, grąžintinos, grąžintos ar nurašytos lėšos nurodomos atitinkamoje ataskaitos skiltyje.

39. Ataskaita pildoma grupuojant duomenis kaupimo būdu nuo:

39.1. veiksmų programos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios iki ataskaitinių metų tam tikro ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

39.2. ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinių metų tam tikro ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

40. Ataskaitą vadovaujanti institucija teikia tvirtinančiai institucijai VPAT nustatytais ar kitais tvirtinančios institucijos nurodytais terminais, o ataskaitoje nurodyta ataskaitinio laikotarpio data sutampa su deklaruojamų išlaidų ataskaitinio laikotarpio data.

41. Tais atvejais, kai nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios iki ataskaitinių metų tam tikro ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo grąžintinų ir grąžintų lėšų, ataskaita nepildoma ir neteikiama, o tvirtinanti institucija apie tai informuojama per IS įkeliant rašto kopiją, jeigu yra užtikrintas toks IS funkcionalumas, arba raštu.

42. Įdiegus atitinkamas IS funkcines galimybes, ataskaitos tvirtinančiai institucijai teikiamos tik per IS.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Visais atvejais, išskyrus Taisyklėse nurodytus, Taisyklėse nustatyti veiksmai turi būti atliekami naudojant IS ar DMS. Jei IS ar DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, vadovaujanti ir tarpinė institucijos atitinkamus veiksmus gali atlikti kaupdamos (analogiška forma) ir (arba) teikdamos reikalingą informaciją raštu. Išnykus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, visa reikalinga informacija nedelsiant registruojama IS ar DMS.

44. Vadovaujanti ir tarpinė institucijos privalo užtikrinti, kad pagal 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 72, p. 1) 51 straipsnį ataskaitos ir informacija apie grąžintinas ir grąžintas bei koreguotinas lėšas, taip pat visi su tuo susiję dokumentai būtų prieinami Europos Komisijai, Europos Audito Rūmų, audito, vadovaujančios, tvirtinančios ir tarpinės institucijų, kitų institucijų, turinčių teisę audituoti ir kontroliuoti Fondo lėšų panaudojimą, įgaliotiems asmenims:

44.1. ne trumpiau kaip 3 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai patvirtinimo, gruodžio 31 dienos arba vėliausiai – nuo galutinio likučio sumokėjimo dienos; 

44.2. projekto dokumentų saugojimo terminai gali būti pratęsti dėl administracinių ir (ar) teisminių procedūrų arba Europos Komisijos reikalavimu.

–––––––––––––––––––––

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių

1 priedas

 

(Grąžintinų lėšų forma)

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo kodas, adresas, telefono, fakso Nr. ir el. pašto adresas)

 

 

GRĄŽINTINOS LĖŠOS

 

__________ Nr.

(data)

 

1. Bendra informacija

Projekto kodas

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto vykdytojo kodas

 

Grąžintinų lėšų tipas

 Grąžinimas  Avanso grąžinimas  Delspinigiai  Palūkanos

 Palūkanos, pervedamos Lietuvos Respublikos valstybės iždui  Panaikintos lėšos

Grąžintinų lėšų sąsaja su pažeidimu

 Nesusiję su pažeidimu

 Susiję su pažeidimu               Pažeidimo Nr.

Lėšų grąžinimo būdas

 Įskaitymas su mokėjimo prašymu  Lėšų pervedimas

Išlaidų, dėl kurių nustatomos grąžintinos lėšos, deklaravimo Europos Komisijai požymis

 Deklaruotos Europos Komisijai  Nedeklaruotos Europos Komisijai

 

2. Informacija apie grąžintinas lėšas

Veiklos rodiklio numeris ir pavadinimas

Bendra netinkamų finansuoti ir (ar) kitų pagal teisės aktus reikalaujamų grąžinti lėšų suma, Eur

Grąžintinos projektui skirtos finansavimo lėšos pagal projekto finansavimo šaltinius, Eur

Pagrindimas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšos (finansavimo šaltinio kodas)

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltinio kodas)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso, iš jų:

 

 

 

 

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vykdytojui nurodyta grąžinti projekto sutartyje nurodyta projektui skirtų finansuoti lėšų suma, Eur

 

Grąžinimo terminas

 

Institucijos, į kurios sąskaitą turi būti pervedamos lėšos, pavadinimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kredito įstaigos sąskaitos numeris

 

Negrąžinus lėšų iki nustatyto termino taikomas delspinigių dydis

 

Palūkanų, kai yra priimtas sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą mokant palūkanas, dydis

 

Apskundimo tvarka

 

 

___________________________________                                 ___________                                                                            _______________                                                   ____________

(formą pildančios institucijos vadovo                                               (parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)                                 (data)

ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                                                       

 

 

___________________________________                                 ___________                                                                           _______________                                                   ____________

(formą pildančios institucijos atsakingo                                           (parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)                                 (data)

už formos pildymą darbuotojo pareigų

pavadinimas)

 

 

Pastaba. Grąžintinų lėšų forma pasirašoma tik tuo atveju, kai yra rengiama ir teikiama raštu.

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems

asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų

administravimo taisyklių

2 priedas

 

 

GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Grąžintinų lėšų formos pildymo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato Grąžintinų lėšų formos pildymo reikalavimus, kuriais įgyvendinant Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programą dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – veiksmų programa), turi vadovautis tarpinė institucija, atlikdama Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nurodytus veiksmus ir pildydama Grąžintinų lėšų formą.

 

II SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ FORMOS PILDYMAS

 

2. Grąžintinų lėšų forma pildoma konkretaus projekto nustatytoms netinkamoms finansuoti iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų (toliau – netinkamos finansuoti lėšos) ir (ar) kitoms reikalaujamoms pagal teisės aktus grąžinti lėšoms, kurios turi būti grąžintos tarpinei institucijai priėmus sprendimą dėl lėšų grąžinimo.

3. Bendra informacija apie grąžintinas lėšas, kurios turi būti grąžintos tarpinei institucijai priėmus sprendimą dėl lėšų grąžinimo, pildoma taip:

Grąžintinų lėšų tipas

Nurodomas grąžintinų lėšų tipas pagal pateiktą sąrašą. Vienoje formoje gali būti pažymėtas tik vienas tipas:

Grąžinimas – pagal sutartį išmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai projekto lėšos (toliau – išmokėtos projekto lėšos), kurias projekto vykdytojas turi grąžinti pagal tarpinės institucijos sprendimą dėl lėšų grąžinimo, išskyrus avanso grąžinimą ir panaikintas lėšas.

Grąžinimas registruojamas pagal visus sutartyje numatytus projekto finansavimo šaltinius, atsižvelgiant į sutartyje nustatytą projekto finansuojamąją dalį proporcingai sutartyje numatytiems projekto finansavimo šaltiniams.

Grąžintinos lėšos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai tarpinė institucija priima sprendimą dėl lėšų grąžinimo, nelaukdama faktinio lėšų grąžinimo iš projekto vykdytojo.

Jei grąžintinos lėšos yra susijusios su nepripažintomis deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidomis, kurios dėl tam tikrų aplinkybių nebus pripažintos deklaruotinomis, tokios grąžintinos lėšos nėra pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai.

Avanso grąžinimas – grąžintinos projekto vykdytojui avansu išmokėtos lėšos.

Avanso grąžinimas registruojamas pagal tuos skirto finansavimo šaltinius, pagal kuriuos buvo išmokėtas.

Šios lėšos nėra pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai.

Delspinigiai – už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną susikaupusios lėšos, projekto vykdytojui laiku nesugrąžinus sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytos lėšų sumos.

Delspinigiai registruojami pagal tuos skirto finansavimo šaltinius, pagal kuriuos buvo pavėluotai grąžintos lėšos.

Šios lėšos nėra pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai.

Taikant šį grąžintinų lėšų tipą, grąžintinos lėšos projekto vykdytojo turi būti pervestos į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą.

Jeigu vadovaujanti institucija reikalavimą dėl tolesnio delspinigių išieškojimo yra perdavusi centralizuotam valdomo valstybės turto valdytojui ir (ar) kai įforminami centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo išieškoti delspinigiai, tarpinė institucija, pildydama grąžintinų lėšų formą, nepildo:

– 1 lentelės „Bendra informacija“ eilučių: „Grąžintinų lėšų sąsaja su pažeidimu“, „Lėšų grąžinimo būdas“, „Išlaidų, dėl kurių nustatomos grąžintinos lėšos, deklaravimo Europos Komisijai požymis“;

– 2 lentelės „Informacija apie grąžintinas lėšas“ eilučių: „Projekto vykdytojui nurodyta grąžinti projekto sutartyje nurodyta projektui skirtų finansuoti lėšų suma, Eur“, „Grąžinimo terminas“, „Institucijos, į kurios sąskaitą turi būti pervedamos lėšos, pavadinimas“, „Kredito įstaigos sąskaitos numeris“, „Negrąžinus lėšų iki nustatyto termino taikomas delspinigių dydis“, „Palūkanų, kai yra priimtas sprendimas atidėti grąžintinų lėšų terminą mokant palūkanas, dydis“.

Palūkanos – lėšos, kurios yra susikaupusios projekto vykdytojo projektui skirtoms finansavimo lėšoms atidarytoje atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje nuo šioje sąskaitoje laikomų lėšų, gautų pagal sąskaitų apmokėjimo būdą, ir (ar) nuo gauto avanso ir kurios, vadovaujantis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT), 163 punktu, naudojamos projekto vykdytojo galutiniame mokėjimo prašyme nurodytoms išlaidoms apmokėti vietoj valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektui bendrai finansuoti, dalies.

Palūkanos registruojamos grąžintinų lėšų formos:

4 skiltyje „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltinio kodas)“ nurodant bendrą sumą, susikaupusią nuo Fondo ir valstybės biudžeto lėšų;

5 skiltyje „Pagrindimas“ nurodant 4 skiltyje „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltinio kodas)“ įregistruotos bendros sumos išskaidymą pagal finansavimo iš Fondo ir valstybės biudžeto lėšų, nuo kurių ši palūkanų suma buvo sukaupta, šaltinius.

Taikant šį tipą, grąžintinos lėšos išskaičiuojamos iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą.

Šios lėšos atskirai nėra pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai (pripažįstama bendra galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų suma).

Palūkanos, pervedamos Lietuvos Respublikos valstybės iždui:

palūkanos, kurios yra susikaupusios projekto vykdytojo projektui skirtoms finansavimo lėšoms atidarytoje atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje nuo šioje sąskaitoje laikomų lėšų, gautų pagal sąskaitų apmokėjimo būdą, ir (ar) nuo gauto avanso ir kurios, vadovaujantis PAFT 163 punktu, turi būti pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės iždo (toliau – valstybės iždas) sąskaitą;

palūkanos, pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, kai vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklės), nuostatomis yra priimtas sprendimas grąžintiną sumą grąžinti dalimis mokant palūkanas.

Palūkanos, pervedamos valstybės iždui, registruojamos:

išskaidant jas pagal Fondo ir valstybės biudžeto lėšų šaltinius, nuo kurių buvo sukauptos;

– grąžintinų lėšų formos 5 skiltyje „Pagrindimas“ nurodant šių grąžintinų lėšų rūšis (pavyzdžiui, palūkanos susikaupusios kredito įstaigos sąskaitoje ir kt.).

Taikant šį tipą, grąžintinos lėšos projekto vykdytojo turi būti pervestos į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą.

Šios lėšos nėra pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai.

Panaikintos lėšos – išmokėtos projekto lėšos, kurias projekto vykdytojas turės grąžinti pagal tarpinės institucijos sprendimą dėl lėšų grąžinimo, kuris priimamas vadovaujantis teisės aktais, nurodytais Taisyklių 2 punkte:

dėl sutarties keitimo, kuriuo mažinama sutartyje nurodyta projektui skirtų finansavimo lėšų suma;

priėmus sprendimą nutraukti sutartį.

Panaikintos lėšos registruojamos pagal visus sutartyje numatytus projekto finansavimo šaltinius, atsižvelgiant į sutartyje nustatytą skiriamų finansavimo iš Fondo ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamąją dalį proporcingai sutartyje numatytiems projekto finansavimo šaltiniams.

Šios lėšos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai priimamas sprendimas dėl lėšų grąžinimo nelaukiant, kol projekto vykdytojas faktiškai grąžins lėšas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-644, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21169

 

4. Informacija apie grąžintinas lėšas pildoma taip:

Pildomos skilties pavadinimas

Pildomos skilties eilės Nr.

Pildymo instrukcija ir paaiškinimai

Veiklos rodiklio numeris ir pavadinimas

1

Nurodomas veiklos rodiklio, pagal kurį yra nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos ir (ar) kitos pagal teisės aktus reikalaujamos grąžinti lėšos, kurios turi būti grąžintos tarpinei institucijai priėmus sprendimą dėl lėšų grąžinimo, numeris ir pavadinimas pagal sutartį.

Pildoma, jeigu nurodomas grąžintinų lėšų tipas „Grąžinimas“ ar „Panaikintos lėšos“.

Tais atvejais, kai grąžinamos lėšos, kurios apskaičiuotos taikant fiksuoto dydžio normą, vietoj veiklos rodiklio numerio nurodomas biudžeto išlaidų kategorijos numeris.

Bendra netinkamų finansuoti ir (ar) kitų pagal teisės aktus reikalaujamų grąžinti lėšų suma, Eur

2

Nurodoma bendra projekto netinkamų finansuoti ir (ar) kitų pagal teisės aktus reikalaujamų grąžinti lėšų suma (sutartyje nurodyta projektui skirtų finansavimo lėšų suma) eurais. Pildoma, jeigu nurodomas grąžintinų lėšų tipas „Grąžinimas“, „Panaikintos lėšos“.

Grąžintinos projektui skirtos finansavimo lėšos pagal projekto finansavimo šaltinius, Eur

Fondo lėšos (finansavimo šaltinio kodas)

3

Nurodoma grąžintina projektui skirtų finansavimo iš Fondo lėšų dalis eurais, apskaičiuota pagal sutartyje numatytą projekto finansuojamąją dalį (netaikoma, kai grąžintinų lėšų tipas yra „Palūkanos“).

Skliaustuose turi būti įrašomas finansavimo šaltinio kodas.

Valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltinio kodas)

4

Nurodoma grąžintina projektui skirtų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dalis eurais, apskaičiuota pagal sutartyje numatytą projekto finansuojamąją dalį.

Skliaustuose turi būti įrašomas finansavimo šaltinio kodas.

Pagrindimas

5

Nurodoma:

– mokėjimo prašymo ir jo dalies, pagal kurią buvo apmokėtos išlaidos, dėl kurių nustatytos grąžintinos lėšos, numeris, apmokėjimo data, deklaruotinumo Europos Komisijai data, deklaravimo Europos Komisijai data ir susijusi grąžintinų lėšų sumos dalis;

– lėšų grąžinimo priežastis (pavyzdžiui, laiku nepradėtos įgyvendinti veiklos ir grąžinamas nepanaudotas avansas, nustatytas pažeidimas ir kt.);

– grąžintinų lėšų sąsaja su audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir (ar) kitos institucijos pateikta rekomendacija (rekomendacijos numeris, ataskaitiniai metai);

– kita pagal atitinkamus grąžintinų lėšų tipus reikalaujama užregistruoti informacija.

Funkcinė klasifikacija

 

Nurodomas nustatytų projekto netinkamų finansuoti ar kitų pagal teisės aktus reikalaujamų grąžinti lėšų, kurios turi būti grąžintos tarpinei institucijai priėmus sprendimą dėl lėšų grąžinimo, funkcinės klasifikacijos kodas. Pildoma, jeigu nurodomas grąžintinų lėšų tipas „Grąžinimas“, „Avanso grąžinimas“ ar „Panaikintos lėšos“.

Ekonominė klasifikacija

 

Nurodomas nustatytų projekto netinkamų finansuoti ar kitų pagal teisės aktus reikalaujamų grąžinti lėšų, kurios turi būti grąžintos tarpinei institucijai priėmus sprendimą, ekonominės klasifikacijos kodas. Pildoma, jeigu nurodomas grąžintinų lėšų tipas „Grąžinimas“, „Avanso grąžinimas“ ar „Panaikintos lėšos“.

Projekto vykdytojui nurodyta grąžinti projekto sutartyje nurodyta projektui skirtų finansavimo lėšų suma, Eur

 

Įrašoma bendra projektui skirtų finansavimo lėšų suma, kurią projekto vykdytojas turi grąžinti pagal tarpinės institucijos priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo.

Grąžinimo terminas

 

Nurodomas grąžintinų lėšų grąžinimo terminas, vadovaujantis Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėmis.

Nurodomas lėšų grąžinimo terminas, ne ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl lėšų grąžinimo įsigaliojimo dienos.

Institucijos, į kurios sąskaitą turi būti pervedamos lėšos, pavadinimas

 

Nurodomas asignavimų valdytojo, į kurio kredito įstaigos sąskaitą projekto vykdytojas turi pervesti grąžintinas lėšas, pavadinimas, t. y. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kai pakeičiami finansavimo šaltiniai, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės), nustatyta tvarka, ši eilutė nepildoma.

Kredito įstaigos sąskaitos numeris

 

Nurodomas asignavimų valdytojo kredito įstaigos sąskaitos, į kurią projekto vykdytojas turi pervesti grąžintinas lėšas, numeris.

Kai pakeičiami finansavimo šaltiniai, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse nustatyta tvarka, ši eilutė nepildoma.

Negrąžinus lėšų iki nustatyto termino taikomas delspinigių dydis

 

Nurodomas grąžintinų lėšų formos pildymo metu aktualus delspinigių dydis ir finansų ministro įsakymo, kuriuo nustatytas šis dydis, data, numeris ir pavadinimas. Delspinigių dydį nustato finansų ministras kiekvienam metų ketvirčiui, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį. Delspinigių dydis nustatomas minėtą palūkanų normą padidinus 10 procentinių punktų. Jis skelbiamas Teisės aktų registre.

Jei skolos atsiradimo dieną galiojantis finansų ministro nustatytas delspinigių dydis neatitinka grąžintinų lėšų formoje nurodyto delspinigių dydžio, delspinigiai apskaičiuojami pagal skolos atsiradimo dieną galiojantį finansų ministro nustatytą delspinigių dydį.

Tais atvejais, kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų, delspinigiai neskaičiuojami ir eilutė nėra pildoma.

Palūkanų, kai yra priimtas sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą mokant palūkanas, dydis

 

Nurodomas palūkanų, pervedamų į valstybės iždo sąskaitą, kai vadovaujantis Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių nuostatomis yra priimtas sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą mokant palūkanas, jei taikoma, dydis, kurį nustato finansų ministras kiekvienam metų ketvirčiui, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį.

Jei skolos atsiradimo dieną galiojantis finansų ministro nustatytas palūkanų dydis neatitinka grąžintinų lėšų formoje nurodyto palūkanų dydžio, palūkanos apskaičiuojamos pagal skolos atsiradimo dieną galiojantį finansų ministro nustatytą palūkanų dydį.

Tais atvejais, kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų, palūkanos neskaičiuojamos ir eilutė nėra pildoma.

Apskundimo tvarka

 

Vadovaujantis PAFT 296 punktu nurodoma sprendimo dėl lėšų grąžinimo apskundimo tvarka.

 

_______________

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių

3 priedas

 

 

 

(Koreguotinų lėšų forma)

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo kodas, adresas, telefono, fakso Nr. ir el. pašto adresas)

 

KOREGUOTINOS LĖŠOS

 

__________ Nr.

(data)

 

1.   Bendra informacija

Projekto kodas

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto vykdytojo kodas

 

Koregavimo tipas

Lėšų koregavimas  Avanso koregavimas

Koregavimo būdas

Perskirstymas tarp finansavimo šaltinių (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšos)

Perskirstymas tarp veiklos rodiklių

 

2.   Informacija apie koreguotinas lėšas

Veiklos rodiklio numeris ir pavadinimas

Bendra koreguotinų lėšų suma, Eur

Koreguotina projektui skirtų finansavimo lėšų suma pagal projektui skirtus finansavimo šaltinius, Eur

Pagrindimas

Fondo lėšos (finansavimo šaltinio kodas)

valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltinio kodas)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso, iš jų:

 

 

 

 

 

___________________________________                                 ___________                                                                            _______________

(formą pildančios institucijos vadovo                                               (parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                                                       

 

 

___________________________________                                 ___________                                                                           _______________

(formą pildančios institucijos atsakingo                                           (parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)

už formos pildymą darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

Pastaba. Koreguotinų lėšų forma pasirašoma tik tuo atveju, kai yra rengiama ir teikiama raštu.

 

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems

asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų

administravimo taisyklių

4 priedas

 

KOREGUOTINŲ LĖŠŲ FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Koreguotinų lėšų formos pildymo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato Koreguotinų lėšų formos pildymo reikalavimus, kuriais įgyvendinant Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programą dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – veiksmų programa), turi vadovautis tarpinė institucija, atlikdama Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nurodytus veiksmus ir pildydama Koreguotinų lėšų formą.

2. Koreguotinų lėšų forma pildoma vadovaujantis Taisyklių nuostatomis ir naudojantis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacine sistema (toliau – IS). Jeigu IS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, koreguotinų lėšų forma pildoma naudojantis kitomis kompiuterio programomis. Išnykus nurodytoms aplinkybėms, koreguotinos lėšos registruojamos IS.

3. Užpildyta koreguotinų lėšų forma tvirtinama IS, jeigu įdiegtos tokios funkcinės galimybės. Jeigu IS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, koreguotinų lėšų forma turi būti atspausdinama ir pasirašoma institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir už koreguotinų lėšų formos pildymą atsakingo tarpinės institucijos darbuotojo. Tarpinė institucija, gavusi informaciją iš projekto vykdytojo ir (ar) nustačiusi poreikį koreguoti lėšas, per IS kreipiasi į vadovaujančią instituciją, pateikdama dokumentus, kuriais pagrindžiamas nustatytas lėšų koregavimo poreikis.

 

II SKYRIUS

KOREGUOTINŲ LĖŠŲ FORMOS PILDYMAS

 

4. Koreguotinų lėšų forma pildoma konkretaus projekto koreguojamoms Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšoms (toliau – lėšos). Jeigu lėšų koregavimas apima kelis koregavimo tipus ir (ar) koregavimo būdus, pildoma tiek koreguojamų lėšų formų, kiek yra koregavimo tipų ir (ar) koregavimo būdų.

5. Lėšų koregavimo forma pildoma taip:

Pildomos skilties pavadinimas

Pildymo instrukcija

Projekto kodas

Nurodomas projekto kodas.

Projekto vykdytojo pavadinimas

Nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Projekto vykdytojo kodas

Nurodomas projekto vykdytojo kodas pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Koregavimo tipas

Nurodomas lėšų koregavimo tipas pagal pateiktą sąrašą. Vienoje formoje gali būti pažymėtas tik vienas tipas:

• „Lėšų koregavimas“lėšų perskirstymas:

1) pasikeitus sutartyje nustatytai projektui skirtų finansavimo iš Fondo ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamajai daliai;

2) projekto vykdytojui išmokėjus lėšas kitu santykiu, nei nustatyta sutartyje;

3) kai nustatoma, kad projekto vykdytojui buvo išmokėtos lėšos, skirtos kitoms projekto išlaidoms finansuoti;

4) kitais pagrįstais atvejais.

Šios lėšos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai tarpinė institucija patvirtina užpildytą Koreguojamų lėšų formą ir lėšų koregavimas užbaigiamas IS (jeigu užtikrintas toks IS funkcionalumas).

• „Avanso koregavimas“projekto vykdytojui išmokėtų avanso lėšų perskirstymas:

1) pakeitus sutartyje nustatytą projektui skirtų finansavimo iš Fondo ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamąją dalį;

2) nustačius, kad projekto vykdytojui lėšos buvo išmokėtos (arba avansas pagal mokėjimo prašymą buvo įvertintas) kitu santykiu, nei nustatyta sutartyje.

Šios lėšos nėra pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai.

Atlikus lėšų koregavimą, bendra koreguojamų lėšų suma turi būti lygi nuliui.

Koregavimo būdas

Nurodomas lėšų koregavimo būdas pagal tai, ar koregavimas atliekamas:

– perskirstant lėšas tarp projektui skirto finansavimo iš Fondo ir valstybės biudžeto šaltinių, nurodoma „Perskirstymas tarp finansavimo šaltinių“;

– perskirstant lėšas tarp veiklos rodiklių lėšų, nurodoma „Perskirstymas tarp veiklos rodiklių“.

Vienoje formoje gali būti pažymėtas tik vienas lėšų koregavimo būdas.

 

 

6. Koreguotinų lėšų formos lentelė pagal kiekvieną tipą ir (ar) koregavimo būdą pildoma taip:

 

Pildomos skilties pavadinimas

Pildomos skilties eilės Nr.

Pildymo instrukcija

Veiklos rodiklio numeris ir pavadinimas

1

Nurodomas veiklos rodiklio, pagal kurį yra nustatytos koreguotinos lėšos, numeris ir pavadinimas pagal sutartį.

Pildoma, jeigu koregavimas atliekamas lėšas perskirstant tarp veiklos rodiklių lėšų.

Bendra koreguotinų lėšų suma, Eur

2

Nurodoma bendra koreguotinų lėšų suma eurais pagal veiklos rodiklio numerį.

Lėšų mažinimas nurodomas su ženklu „–“, lėšų didinimas – su ženklu „+“.

Netaikoma, jeigu lėšų koregavimas atliekamas lėšas perskirstant tarp Fondo ir valstybės biudžeto lėšų.

Koreguotina projektui skirtų finansavimo lėšų suma pagal projektui skirto finansavimo šaltinius, Eur

Fondo lėšos, Eur (finansavimo šaltinio kodas)

3

Nurodoma koreguotinų projektui skirtų finansavimo iš Fondo lėšų dalis eurais, apskaičiuota pagal sutartyje numatytą projektui skirtų finansavimo lėšų dalį.

Mažinant išmokėtų projektui skirtų finansavimo iš Fondo lėšų dalį, koreguojamų lėšų suma nurodoma su ženklu „–“, didinant – su ženklu „+“.

Skliaustuose turi būti įrašomas finansavimo šaltinio kodas.

Valstybės biudžeto lėšos, Eur (finansavimo šaltinio kodas)

4

Nurodoma koreguotinų projektui skirtų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dalis eurais, apskaičiuota pagal sutartyje numatytą projektui skirtų finansavimo lėšų finansuojamąją dalį.

Mažinant išmokėtų projektui skirtų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dalį, koreguotinų lėšų suma nurodoma su ženklu „–“, didinant – su ženklu „+“.

Skliaustuose turi būti įrašomas finansavimo šaltinio kodas.

Pagrindimas

5

Nurodoma:

– lėšų koregavimo priežastis (pavyzdžiui, pakeista sutartyje nustatyta projektui skirtų finansavimo iš Fondo ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamoji dalis, projekto vykdytojui išmokėtos lėšos kitu santykiu, nei nustatyta projekto sutartyje, išmokėtos lėšos, skirtos projekto išlaidoms pagal kitą veiklos rodiklio numerį finansuoti, ir kt.);

– jei lėšos koreguojamos perskirstant tarp finansavimo šaltinių, nurodomas vadovaujančios institucijos patvirtintas dokumentas dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos bendrojo žurnalo įrašų pakeitimo arba kitas vadovaujančios institucijos patvirtintas dokumentas, kuriuo įrodoma, kad asignavimų valdytojas atliko koregavimus biudžeto lėšų apskaitoje, įrašomas šio dokumento numeris ir data;

– dokumentas (pavyzdžiui, projekto vykdytojo raštas, kuriuo kreipiamasi į tarpinę instituciją dėl lėšų koregavimo, ar kitas dokumentas), kuriame aprašytas lėšų koregavimo poreikis, įrašomas šio dokumento numeris (jei taikoma) ir data.

 

________________

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių

5 priedas

 

 

(Sprendimo dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo forma)

 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo kodas, adresas, telefono, fakso Nr. ir el. pašto adresas)

 

 

SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO AR IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMO TINKAMOMIS FINANSUOTI LAIKINO SUSTABDYMO

 

__________ Nr.

(data)

 

 

Projekto kodas

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto vykdytojo kodas

 

Lėšų išmokėjimas projekto vykdytojui

 Lėšos buvo išmokėtos  Lėšos nebuvo išmokėtos

Tarpinės institucijos veiksmai

Stabdomas dalies projekto finansavimo lėšų sumos išmokėjimas

 Stabdomas dalies išlaidų tinkamumo finansuoti tikrinimas

Laikinai stabdoma išmokėti ar pripažinti tinkamomis finansuoti projektui skirtų finansavimo lėšų suma, Eur

 

Mokėjimo prašymo registravimo tarpinėje institucijoje data

 

Mokėjimo prašymo registravimo tarpinėje institucijoje Nr.

 

 

___________________________________                                 ___________                                                                            _______________

(formą pildančios institucijos vadovo                                               (parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                                                       

 

 

___________________________________                                 ___________                                                                           _______________

(formą pildančios institucijos atsakingo                                           (parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)

už formos pildymą darbuotojo pareigų

pavadinimas)

 

 

Pastaba. Sprendimo dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo forma pasirašoma tik tuo atveju, kai yra rengiama ir teikiama raštu.

 

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių

6 priedas

 

 

 

(Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos forma)

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo kodas, adresas, telefono, fakso Nr. ir el. pašto adresas)

 

GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ATASKAITA

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__-__-____ iki 20__-__-_____

(ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos)

 

__________ Nr.

(data)

 

Bendra informacija

Grąžintinos lėšos

Eil. Nr.

 

Projekto

sutarties numeris

 

Projekto

pavadinimas

 

Sprendimo

susigrąžinti

lėšas data

 

Grąžintinų

lėšų tipas

 

Grąžinimo

terminas

 

Pažeidimo

numeris

(jei yra

nustatyta

sąsaja)

Išlaidų

deklaravimo

Europos

Komisijai

požymis

 

Išlaidų

deklaravimo

Europos

Komisijai

data

 

Grąžintinų

lėšų

deklaruotinumo

Europos Komisijai

data

Grąžintinų

lėšų

deklaravimo

Europos

Komisijai

data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąžintinos lėšos

Negrąžintų projektui skirtų finansavimo lėšų likutis, Eur

(nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios)

Netinkamos finansuoti išlaidos, Eur

Iš viso nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota grąžinti projektui skirtų finansavimo lėšų suma

Apskaičiuota grąžinti projektui skirtų finansavimo lėšų suma

Iš viso

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) lėšos

Lietuvos

Respublikos

valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšos

Iš viso

Fondo lėšos

Valstybės biudžeto

lėšos

Iš viso

 

 

 

 

Fondo lėšos

 

Valstybės

biudžeto

lėšos

12 = 13 + 14

13

14

15 = 16 + 17

16

17

18 = 19 + 20

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąžinimas / skolos nurašymas

Grąžinimo

būdas

 

Mokėjimo

prašymo

numeris

Mokėjimo

prašymo dalies

numeris

Grąžinimo /

skolos nurašymo

data

Grąžinimo į valstybės iždo

sąskaitą data

Grąžintų lėšų deklaruotinumo

Europos Komisijai data

Grąžintų lėšų deklaravimo

Europos Komisijai data

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąžinimas / skolos nurašymas

Grąžinta / nurašyta netinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur

Iš viso nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį

Grąžinta / nurašyta projektui skirtų finansavimo lėšų suma

Grąžinta / nurašyta projektui skirtų finansavimo lėšų suma

Iš viso

Fondo lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Iš viso

Fondo lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

28 = 29 + 30

29

30

31 = 32 + 33

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________                                 ___________                                                                            _______________                     

(formą pildančios institucijos vadovo                                               (parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)                                

ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                                                       

 

 

___________________________________                                 ___________                                                                           _______________                     

(formą pildančios institucijos atsakingo                                           (parašas)                                                                                 (vardas ir pavardė)

už formos pildymą darbuotojo pareigų

pavadinimas)                               

 

 

Pastaba. Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaita pasirašoma tik tuo atveju, kai yra rengiama ir teikiama raštu.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-644, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21169

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. A1-760 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-217, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06675

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. A1-760 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo