Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-02-09, i. k. 2016-02547

 

Nauja redakcija nuo 2017-09-30:

Nr. B1-611, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15390

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠMOKŲ UŽ ŠERNŲ GAIŠENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 9 d. Nr. B1-108

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas sumažinti afrikinio kiaulių maro viruso išplitimo mastą bei įgyvendinti Afrikinio kiaulių maro strategiją rytinei Europos Sąjungos daliai, patvirtintą 2015-11-20 Europos Komisijos darbiniu dokumentu Nr. SANTE/7113/2015:

1. T v i r t i n u pridedamą Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. N u s t a t a u, kad  išmokos asmenims pagal Aprašą už einamaisiais metais surastą (-as) ir (arba) sutvarkytą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as) mokamos, jeigu skiriamas šios priemonės finansavimas iš valstybės biudžeto ir dalinis finansavimas iš Europos Komisijos.

3. P a v e d u:

3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Finansinių ir biudžeto skyriui ir teritoriniams padaliniams bei Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Skubios veiklos skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Milius

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. B1-108

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo B1-611 redakcija)

 

 

IŠMOKŲ UŽ ŠERNŲ GAIŠENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato išmokų už surastas šernų gaišenas (toliau – išmokos) mokėjimo sąlygas ir tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-968, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21586

 

2.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ir Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme.

3. Išmokos už surastas šernų gaišenas mokamos jas suradusiems ir Aprašo nustatyta tvarka apie jas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniams padaliniams arba VMVT pranešusiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-968, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21586

 

II SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

4.    30 eurų išmoka už kiekvieną rastą šerno gaišeną mokama asmenims, pranešusiems VMVT teritoriniam padaliniui apie šerno gaišenos radimą, jeigu:

4.1. asmuo nurodo tikslią šerno gaišenos radimo vietą (jei yra galimybė - nurodo šerno gaišenos radimo vietos koordinates pagal Globalaus pozicionavimo sistemą (toliau – GPS)) ir vyksta su VMVT teritorinio padalinio pareigūnais į šerno gaišenos radimo vietą ir ją parodo; ir

4.2. VMVT teritorinio padalinio pareigūnai, nuvykę į asmens nurodytą šerno gaišenos radimo vietą, joje randa šerno gaišeną, atitinkančią Aprašo 9.2 papunktyje nustatytus požymius; ir

4.3. asmuo VMVT teritoriniam padaliniui pateikia prašymą išmokėti išmoką (-as) už šerno (-ų) gaišeną (-as) (toliau – prašymas) (1 priedas).

5. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. B1-968, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21586

 

6.    Asmuo, radęs šerno gaišeną:

6.1. nedelsiant apie ją turi pranešti VMVT teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra šerno gaišenos radimo vieta, ar VMVT. Asmuo apie rastą šerno gaišeną VMVT teritoriniam padaliniui gali pranešti telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai (nuvykęs į VMVT teritorinį padalinį), o VMVT – visą parą veikiančiu nemokamu telefonu 8 800 40 403;

6.2. be Aprašo 6.1 papunktyje nurodytos informacijos VMVT teritoriniam padaliniui ar VMVT turi pranešti duomenis apie save (nurodyti vardą, pavardę (juridinis asmuo – pavadinimą) ir telefono numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu turi), kuriais būtų galima asmeniui pranešti apie šerno gaišenos radimo vietos apžiūros laiką ir datą) ir šerno gaišenos radimo vietą (nurodyti, kaip nuvykti į šerno gaišenos radimo vietą, jeigu gali - nurodyti koordinates pagal GPS). 

7.    VMVT ar VMVT teritorinio padalinio pareigūnas, gavęs iš asmens Aprašo 6 punkte nurodytą pranešimą, turi kuo detaliau išsiaiškinti, kur rasta šerno gaišena, ir pranešimo duomenis įrašyti į Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnalą (2 priedas) (jo 1–7 skiltis). Jeigu iš asmens pranešimą apie šerno gaišeną gauna VMVT pareigūnas, jis nedelsiant pranešimą perduoda VMVT teritoriniam padaliniui, kuris susisiekia su pranešimą pateikusiu asmeniu ir pranešimo duomenis įrašo į Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnalą.

8.    VMVT teritorinis padalinys, gavęs pranešimą apie šerno gaišeną:

8.1. informuoja medžioklės plotų naudotoją apie jo medžioklės plotų vienete rastą šerno gaišeną, jeigu šerno gaišenos radimo vieta yra medžioklės plotų vienete ir pranešęs apie ją asmuo nėra to medžioklės plotų vieneto naudotojas;

8.2. susisiekia su asmeniu, pranešusiu apie šerno gaišeną, bei medžioklės plotų naudotoju, jei apie šerno gaišeną pranešė kitas asmuo, ir kiek galima greičiau suplanuoja vykimą į šerno gaišenos radimo vietą.

9.    VMVT teritorinis padalinys, atlikęs Aprašo 8 punkte nurodytus veiksmus:

9.1. vyksta į šerno gaišenos radimo vietą, ją apžiūri ir nufotografuoja (nufilmuoja) bei, jeigu joje randa gyvūno gaišeną, ją taip pat apžiūri ir nufotografuoja (nufilmuoja);

9.2. pagal gyvūno gaišenos anatominius požymius – kailį, kojas, galvą, uodegą ir kt., nustato, ar tai iš tikrųjų yra šerno gaišena. Jeigu rasta gyvūno gaišena yra pažeista (apirusi, apgraužta, ne visos gyvūno kūno dalys ir pan.), esamų jos anatominių požymių turi užtekti vienareikšmiškai nuspręsti, kad tai yra šerno gaišena;

9.3. patikslina šerno gaišenos radimo vietos koordinates pagal GPS ir jas įrašo į Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūros aktą (3 priedas), kuris pildomas ir net tuo atveju, kai šerno gaišena nurodytoje vietoje nėra randama;

9.4. paima šerno gaišenos mėginius afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) tyrimui. Šerno gaišenos mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kt. skysčiai ir nebūtų užteršta aplinka ir išplatintas AKM virusas;

9.5. užpildo Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktą (toliau – mėginių aktas), kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“;

9.6. nurodo medžioklės plotų naudotojui (jo atstovui) sutvarkyti šerno gaišeną pagal šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus kaip I kategorijos šalutinius gyvūninius produktus. Jeigu šerno gaišena tvarkoma vietoje sudeginant ar užkasant, VMVT teritorinio padalinio pareigūnas prižiūri šerno gaišenos tvarkymą;

9.7. šerno gaišenos radimo vietą išdezinfekuoja ir užpildo Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos aktą (toliau – dezinfekcijos aktas), kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-735 „Dėl apskaitos žurnalų, formų ir jų pildymo nurodymų patvirtinimo“.

10.  VMVT teritorinis padalinys šerno gaišenos mėginius kartu su mėginių aktu pristato AKM tyrimui į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI).

11.       Asmuo, radęs šerno gaišeną, apie ją privalo pranešti Tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta tvarka VMVT teritoriniam padaliniui ar VMVT, tačiau negali jos transportuoti, judinti, imti mėginių, sunaikinti ar pristatyti į VMVT teritorinį padalinį.

 

III SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

12. Asmuo, siekiantis gauti išmoką, VMVT teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje rado šerno gaišeną, elektroniniu būdu ar tiesiogiai turi pateikti prašymą. Prašymas už praėjusį mėnesį surastą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as) turi būti pateiktas iki einamojo mėnesio 15 d. Prašyme turi būti nurodyta pranešimo pateikimo VMVT ar VMVT teritoriniam padaliniui data, šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo data (-os) ir vieta (-os) ar radimo vietos (-ų) koordinatės pagal GPS.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-968, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21586

 

13. Prašymą (-us) VMVT teritoriniam padaliniui gali pateikti tik tas asmuo, kuris pranešė apie rastą šerno gaišeną.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-968, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21586

 

14. Prašymai už per einamuosius metus surastas šernų gaišenas VMVT teritoriniam padaliniui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Praleidus šiame punkte nustatytą prašymo (-ų) pateikimo terminą, išmokos asmenims nėra mokamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-968, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21586

 

15.         VMVT teritoriniai padaliniai, gavę asmenų prašymus, juos užregistruoja, patikrina juose nurodytus duomenis ir, jei nenustato trūkumų, iki einamojo mėnesio 5 dienos prašymų ir mėginių aktų, kurie buvo surašyti paėmus mėginius pagal asmenų pranešimus, kopijas už praėjusį mėnesį pateikia VMVT Finansų ir biudžeto bei Skubios veiklos skyriams.

16.         VMVT išmokas asmenims išmoka per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų iš VMVT teritorinių padalinių gavimo dienos, pervesdama valstybės biudžeto lėšas į asmens nurodytą einamąją sąskaitą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Išmokos už surastas šernų gaišenas nėra mokamos, jeigu nėra įvykdytos Aprašo 4 punkte nustatytos sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-968, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21586

 

18. Tuo atveju, kai apie tą pačią šerno gaišeną Aprašo nustatyta tvarka praneša keli asmenys, teisę į išmoką už surastą šerno gaišeną turi tik pirmas apie šerno gaišeną pranešęs asmuo, jeigu pagal jo pranešimą randama Aprašo 9.2 papunkčio nuostatas atitinkanti šerno gaišena.

19.  Asmenys atsako už jų pateiktuose pranešimuose ir prašymuose nurodytų duomenų teisingumą.

20.  VMVT teritoriniai padaliniai atsako už tinkamą asmenų informavimą, pranešimų, šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūros aktų, mėginių aktų, dezinfekcijos aktų ir prašymų registraciją ir duomenų tikrinimą.

21.  VMVT teritoriniai padaliniai ir NMVRVI teisės aktų nustatyta tvarka saugo dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu.

22.  Asmenys VMVT, VMVT teritorinių padalinių darbuotojų veiksmus, jų priimamus sprendimus gali skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________________

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d.

įsakymo Nr. B1-968 priedas

 

(Prašymo išmokėti išmoką (-as) už šerno (-ų) gaišeną (-as) formos pavyzdys)

 

(Asmens vardas ir pavardė / pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________________________

(adresas, tel. Nr., el. paštas)

 

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

______________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

IŠMOKĖTI IŠMOKĄ (-AS) UŽ ŠERNO (-Ų) GAIŠENĄ (-AS)

__________ Nr. ________

(data)

 

1. Prašau išmokėti išmoką (-as) už šią (šias)  rastą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as), apie kurią (-ias) pranešiau Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai / Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos _______________________________________________ (kas nereikalinga, išbraukti):

(nurodyti teritorinio padalinio pavadinimą)

Eil. Nr.

Šerno gaišenos radimo data

Pranešimo data

 

 

 

 

 

 

 

Išmoką (-as) už rastą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as) prašau pervesti į einamąją sąskaitą Nr.  ________________________________________, ____________________________.

(nurodyti banko pavadinimą)

 

______________________                         ___________________________

(parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnalo formos pavyzdys*)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

PRANEŠIMŲ APIE ŠERNŲ GAIŠENAS REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

Eil.Nr.

Pranešimo data ir laikas

Pranešėjo

Pranešėjo nurodyti duomenys apie šerno gaišeną

Pranešimą priėmusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas

Informacijos perdavimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniam padaliniui data ir laikas

vardas, pavardė, (juridinio asmens – pavadinimas)

kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas)

radimo data

radimo vieta (koordinatės, rajonas, savivaldybė, kaimas, miškas ir t. t.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie šerno gaišenos radimo vietos apžiūrą

Duomenys apie šerno gaišenos sutvarkymą

Afrikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai

Prašymo išmokėti išmoką (-as) už šerno (-ų) gaišeną (-as) data, Nr. ir registracijos VMVT teritoriniame padalinyje Nr.

Išmoką mokėti /

nemokėti

Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos (-ų) apžiūros akto data, Nr.

Šerno gaišena rasta / nerasta

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto data, Nr.

Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos akto data, Nr.

Sutvarkymo data

Būdas

Vieta

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnalo 1–8 skiltis pildo VMVT, o žurnalo 1–7, 9–18 skiltis – VMVT teritorinis padalinys

 

 

 

Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūros akto formos pavyzdys)

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

ŠERNO (-Ų) GAIŠENOS (-Ų) RADIMO VIETOS APŽIŪROS AKTAS

 

__________ Nr.

(data)

 

 

20   m. ___________ __ d. apžiūrėjus ______________________________________,

(nurodyti asmens, kuris pranešė apie rastą (-as) šerno (-ų) gaišeną (-as), vardą ir pavardę / pavadinimą)

pranešime Nr. __, užregistruotame 20   m. ___________ __ d.  Pranešimų apie šernų gaišenas registracijos žurnale,  nurodytą (-as) šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietą (-as), nustatyta, kad ________________________________________________________________________________

(nurodyti, ar rasta (-os) / nerasta šerno (-ų)  / kito gyvūno (-ų) gaišena (-os), ar ji (jos) rasta nurodytoje vietoje, įrašyti GPS koordinates,

_______________________________________________________________________________.

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto numerį, Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos akto numerį, nurodyti,

________________________________________________________________________________

kur,  kas atlikta su šerno gaišena ir kt. svarbią informaciją)

Šerno (-ų) gaišenos (-ų) radimo vietos apžiūra fotografuota / filmuota _____________

___________ __________________________________________.

(nurodyti fotoaparato, kameros modelį, numerį)

 

 

Dalyvavo:

_______________________    ___________________     __________________________

(pareigos)                                                                         (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

_______________________    ___________________     __________________________

(pareigos)                                                                        (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

_______________________    ___________________     __________________________

(pareigos)                                                                              (parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-611, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15390

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. B1-108 „Dėl Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-968, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21586

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. B1-108 „Dėl Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo