Suvestinė redakcija nuo 2021-11-13 iki 2022-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-08-31, i. k. 2015-13240

 

Nauja redakcija nuo 2021-11-13:

Nr. 935, 2021-11-03, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23497

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant

pašto tinklą, informacinės sistemos NUOSTATŲ,  ELEKTRONINIO PRISTATYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIOS SISTEMOS PRIEMONĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR TARIFO

NUSTATYMO

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 914

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalimis,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatus;

1.2. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisykles.

2. Nustatyti vienos elektroninės siuntos siuntimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E. pristatymo sistema) priemonėmis tarifą – 0,15 Eur.

3. Paskirti E. pristatymo sistemos valdytoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, tvarkytojais – valstybės įmonę Registrų centrą ir pašto paslaugos teikėją (teikėjus), kurį (kuriuos) atrenka valstybės įmonė Registrų centras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 935

redakcija)

 

 

NACIONALINĖS ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ PRISTATYMO, NAUDOJANT PAŠTO TINKLĄ, INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E.  pristatymo sistema) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – duomenys) teikimo ir naudojimo sąlygas ir tvarką, duomenų saugos reikalavimus, taip pat E. pristatymo sistemos finansavimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarką.

2E. pristatymo sistemos steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnis.

3.  E. pristatymo sistema kuriama ir tvarkoma vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos tvarkymą.

4E. pristatymo sistemos tikslas – identifikavus elektroninių siuntų siuntėjus (toliau – siuntėjai), elektroninių siuntų gavėjus (toliau – gavėjai), jų atstovus, teikti elektroninio pristatymo paslaugas.

5E. pristatymo sistemos uždavinys – automatizuoti elektroninių siuntų pristatymą.

6E. pristatymo sistemos funkcijos:

6.1. formuoti, siųsti, priimti, išsaugoti elektronines siuntas, fiksuoti kvalifikuotomis elektroninėmis laiko žymomis, teikiamomis kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, elektroninių siuntų išsiuntimą, pristatymą, gavimą, kitaip tvarkyti elektronines siuntas, įskaitant siuntų formavimą ir siuntimą gavėjams pagal siuntėjo nurodytą ar gavėjo deklaruotos gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, taip pat tvarkyti su elektroninėmis siuntomis susijusius duomenis;

6.2. formuoti elektroninio pristatymo dėžutės adresus fiziniams ir juridiniams asmenims;

6.3. sudaryti galimybę elektroninės siuntos gavėjui, kuris neturi elektroninio pristatymo dėžutės E. pristatymo sistemoje, tačiau yra gavęs elektroninės siuntos nuorašą fiziniu pristatymo būdu, susipažinti su elektronine siunta; 

6.4. automatiniu būdu priimti iš siuntėjų ir (ar) jų dokumentų valdymo ir kitų informacinių sistemų ir registrų elektronines siuntas ir jas išsiųsti;

6.5. teikti siuntėjui informaciją apie elektroninių siuntų (įskaitant elektroninių siuntų nuorašus) pristatymo būklę;

6.6. suformuoti elektroninės siuntos nuorašą.

7Asmens duomenys E. pristatymo sistemoje tvarkomi, siekiant:

7.1. identifikuoti siuntėjus, gavėjus arba jiems atstovaujančius asmenis (toliau – E. pristatymo sistemos naudotojai) ir tvarkyti jų duomenis, teikiant elektroninio pristatymo paslaugas (formuojant, siunčiant, priimant, išsaugant elektronines siuntas, fiksuojant elektroninių siuntų išsiuntimą, pristatymą, gavimą, kitaip tvarkant elektronines siuntas), įskaitant ir elektroninių siuntų pristatymo fiziniu būdu paslaugas (formuojant suformuotus elektroninės siuntos nuorašus ir siunčiant juos gavėjams pagal siuntėjo nurodytą ar gavėjo deklaruotos gyvenamosios vietos arba buveinės adresą), taip pat tvarkyti su elektroninėmis siuntomis susijusius duomenis bei administruoti paslaugas;

7.2. aptarnauti siuntėjus ir gavėjus ir informuoti juos arba jiems atstovaujančius asmenis;

7.3. identifikuoti fizinius asmenis, formuojant elektroninio pristatymo dėžutės adresus fiziniams ir juridiniams asmenims;

7.4. identifikuoti ir autentifikuoti E. pristatymo sistemos naudotojus, E. pristatymo sistemos tvarkytojų darbuotojus arba tvarkytojų įgaliotus asmenis, suteikti jiems prieigos teises, prižiūrėti ir valdyti E. pristatymo sistemos procesus, fiksuojant šių asmenų E. pristatymo sistemoje atliekamus veiksmus;

7.5. identifikuoti mokėtojus, jiems atliekant mokėjimus už suteikiamas pristatymo paslaugas, tvarkyti atliktų mokėjimų apskaitą.

8Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, Reglamente (ES) Nr. 910/2014, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Pašto įstatyme.

 

II SKYRIUS

E. PRISTATYMO SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra E. pristatymo sistemos valdytoja ir asmens duomenų valdytoja, kuri atlieka Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų valdytojo prievoles, taip pat Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

10.     Valstybės įmonė Registrų centras yra E. pristatymo sistemos tvarkytoja (toliau – E. pristatymo sistemos tvarkytoja – valstybės įmonė Registrų centras) ir asmens duomenų tvarkytoja, kuri:

10.1vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles; Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 3 dalyje nustatytos duomenų tvarkytojo prievolės duomenų valdytojo atžvilgiu nustatomos asmens duomenų tvarkymo sutartyje, sudarytoje tarp E. pristatymo sistemos valdytojo ir E. pristatymo sistemos tvarkytojos – valstybės įmonės Registrų centras;

10.2.  atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme valstybės informacinės sistemos tvarkytojui nustatytas funkcijas ir įgyvendina šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

10.3.  asmens duomenų valdytojo įgaliota imasi veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

10.4.  sudaro sutartis su E. pristatymo sistemos duomenų teikėjais ir E. pristatymo sistemos duomenų gavėjais;

10.5.  užtikrina automatinį elektroninių siuntų priėmimą iš kitų informacinių sistemų ir šių elektroninių siuntų pristatymą gavėjams;

10.6.  kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu užtikrina, kad elektroninio pristatymo paslauga būtų pasiekiama per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) paslaugų portalą (išskyrus tuos atvejus, kai E. pristatymo sistema turi sąsają su kita informacine sistema);

10.7.  sudaro elektroninio pristatymo paslaugų teikimo sutartis su siuntėjais ir gavėjais;

10.8.  užtikrina elektroninių siuntų pristatymą elektroninio pristatymo būdu;

10.9.  aptarnauja siuntėjus ir gavėjus ir informuoja juos arba jiems atstovaujančius asmenis;

10.10.  vykdo E. pristatymo sistemos priežiūrą (vykdo E. pristatymo sistemos techninės ir programinės įrangos priežiūrą, ją palaiko ir atkuria jos prieinamumą);

10.11.  užtikrina elektroninės siuntos turinio konfidencialumą ir susirašinėjimo slaptumą;

10.12.  užtikrina elektroninio pristatymo paslaugos teikimą;

10.13.  pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą organizuoja procedūras ir sudaro sutartį (sutartis) su laimėtoju (laimėtojais) – pašto paslaugos teikėju (teikėjais), pristatančiu (pristatančiais) pašto siuntas, atspausdintas iš E. pristatymo sistemos (toliau – e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas (teikėjai)).

11.     E. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas (teikėjai) yra E. pristatymo sistemos tvarkytojas (tvarkytojai) ir pasitelktas kitas asmens duomenų tvarkytojas (tvarkytojai), kuris (kurie):

11.1.  E. pristatymo sistemos tvarkytojos – valstybės įmonės Registrų centro pavedimu tvarko asmens duomenis ir vykdo Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 3 dalyje nustatytas prievoles; Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytos sąlygos nustatomos  asmens duomenų tvarkymo sutartyje, sudarytoje tarp E. pristatymo sistemos tvarkytojos – valstybės įmonės Registrų centro ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjo (teikėjų);

11.2.  atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme valstybės informacinės sistemos tvarkytojui nustatytas funkcijas ir įgyvendina šio įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 3, 4 ir 12 punktuose nurodytas teises ir pareigas;

11.3.  pristato elektroninės siuntos nuorašą fiziniu pristatymo būdu (elektroninės siuntos automatinis spausdinimas, vokavimas ir pristatymas kaip registruotosios pašto siuntos);

11.4.  teikdamas (teikdami) paslaugas, užtikrina elektroninės siuntos ir elektroninės siuntos nuorašo turinio konfidencialumą ir susirašinėjimo slaptumą.

12.  E. pristatymo sistemos duomenų teikėjai yra:

12.1.  Informacinės visuomenės plėtros komitetas, teikiantis VIISP (valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija) duomenis;

12.2.  valstybės įmonė Registrų centras, teikianti Juridinių asmenų registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija), Lietuvos Respublikos adresų registro (valdytoja – Teisingumo ministerija) ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro (valdytoja – Teisingumo ministerija) duomenis;

12.3.  siuntėjai, teikiantys duomenis iš dokumentų valdymo ir kitų informacinių sistemų ir registrų;

12.4.  fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys duomenis, kurie nekaupiami registruose ar informacinėse sistemose, kai jie yra:

12.4.1. siuntėjai ir (arba) gavėjai;

12.4.2. patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai.

13.  E. pristatymo sistema naudojasi E. pristatymo sistemos naudotojai, kurie turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas E. pristatymo sistemos paslaugų teikimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

E. PRISTATYMO SISTEMOS INFORMACINĖ SISTEMA

 

14.  E. pristatymo sistemoje tvarkoma:

14.1.  siuntėjų ir (arba) gavėjų duomenys:

14.1.1. fizinio asmens vardas ir pavardė;

14.1.2. fizinio asmens kodas;

14.1.3. fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas;

14.1.4. mirties faktas;

14.1.5. juridinio asmens teisinė forma;

14.1.6. juridinio asmens teisinis statusas;

14.1.7. juridinio asmens pavadinimas;

14.1.8. juridinio asmens kodas;

14.1.9. juridinio asmens buveinės adresas;

14.1.10. juridinio asmens vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

14.1.11. juridiniam asmeniui atstovaujančių įgaliotų asmenų ir atstovų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) ir įgaliojimu suteikiamos teisės ir pareigos, įgaliojimo terminas;

14.1.12. valstybės tarnautojų duomenys (vardas, pavardė, valstybės tarnautojo kodas);

14.2. adreso sudedamųjų dalių duomenys: savivaldybės kodas ir pavadinimas, seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas, gyvenamosios vietovės kodas ir pavadinimas, gatvės kodas ir pavadinimas, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numeris, buto ar negyvenamosios patalpos numeris pastate, adreso kodas, pašto kodas; 

14.3.  elektroninio pristatymo dėžutės adresas;

14.4.  elektroninio pašto adresas;

14.5.  duomenys apie išsiųstas ir (arba) gautas elektronines siuntas:

14.5.1. elektroninių siuntų išsiuntimo, pristatymo ir gavimo kvalifikuotos elektroninės laiko žymos;

14.5.2. elektroninių siuntų gavimo E. pristatymo sistemoje kvalifikuotos elektroninės laiko žymos, gautos iš kitų informacinių sistemų ir registrų;

14.6.  elektroninės siuntos;

14.7.  E. pristatymo sistemos naudotojams, E. pristatymo sistemos tvarkytojų darbuotojams ar tvarkytojų įgaliotiems asmenims suteiktų teisių E. pristatymo sistemoje duomenys;

14.8.  E. pristatymo sistemos tvarkytojų darbuotojų arba tvarkytojų įgaliotų asmenų duomenys (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas);

14.9.  elektroninio pristatymo paslaugų teikimo metu vykdytų procesų ir stebėsenos duomenys:

14.9.1. suformuotų, išsiųstų ir gautų elektroninių siuntų skaičius pagal E. pristatymo sistemoje naudojamus požymius;

14.9.2. E. pristatymo sistemos naudotojų veiksmai E. pristatymo sistemoje, elektroninių siuntų būsenos pokyčiai ir kitų įvykių E. pristatymo sistemoje duomenys;

14.10.  siuntėjų atliktų mokėjimų duomenys:

14.10.1. mokėjimo nurodymo numeris;

14.10.2. mokėjimo operacijos įvykdymo data;

14.10.3. mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas;

14.10.4. mokėjimo paslaugų teikėjo kodas;

14.10.5. siuntėjo sąskaitos numeris;

14.10.6. mokėjimo operacijos suma;

14.10.7. mokėjimo operacijos lėšų gavėjo pavadinimas;

14.10.8. mokėjimo operacijos lėšų gavėjo mokėjimo sąskaitos numeris.

15.  Atsižvelgiant į registrų ir informacinių sistemų sąveiką, E. pristatymo sistema gauna duomenis iš:

15.1.  Gyventojų registro – Nuostatų 14.1.1–14.1.4 papunkčiuose nurodytus duomenis;

15.2.  Juridinių asmenų registro – Nuostatų 14.1.5–14.1.10 papunkčiuose nurodytus duomenis;

15.3.  Adresų registro – Nuostatų 14.2 papunktyje nurodytus duomenis;

15.4.  VIISP – su E. pristatymo sistemos naudotojų identifikavimu ir įgaliojimu susijusius duomenis, nurodytus Nuostatų 14.1.1, 14.1.2, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.11 ir 14.1.12 papunkčiuose, siuntėjo ir gavėjo identifikavimo, įgaliojimo duomenų pateikimo iš VIISP datą ir laiką;

15.5.  dokumentų valdymo, kitų informacinių sistemų ir registrų – elektroninius dokumentus ir jų metaduomenis, įskaitant kvalifikuotą elektroninę laiko žymą;

15.6.  siuntėjų – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.1.1–14.1.3, 14.1.5–14.1.12, 14.4, 14.6 ir 14.10 papunkčiuose;

15.7.  gavėjų – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.1.1–14.1.3, 14.1.5–14.1.12, 14.4 ir 14.6 papunkčiuose;

15.8.  patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.5.1 ir 14.5.2 papunkčiuose.

 

IV SKYRIUS

E. PRISTATYMO SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

16.  E. pristatymo sistemos funkcinę struktūrą sudaro šie posistemiai:

16.1.  portalas, kurio funkcija – identifikuoti E. pristatymo sistemos naudotojus, priimti iš siuntėjų elektronines siuntas, pristatyti elektronines siuntas gavėjams, pateikti E. pristatymo sistemos naudotojams reikiamus duomenis apie siunčiamas ir gaunamas elektronines siuntas, siuntos kainą, E. pristatymo sistemos naudotojų atliktus mokėjimus, užsakymų siųsti elektronines siuntas atlikimo būsenas, nustatyti E. pristatymo sistemos naudotojo sąsajos parametrus;

16.2.  funkcionalumo valdymo posistemis, kurio funkcija – kurti ir naikinti elektroninio pristatymo dėžutės adresus, gavėjų sąrašus, elektronines siuntas, valdyti elektroninių siuntų siuntimo ir gavimo procesą, suformuoti elektroninės siuntos nuorašą, kai elektroninė siunta pristatoma fiziniu pristatymo būdu, formuoti ataskaitas, formuoti E. pristatymo sistemos naudotojų asmens duomenų rinkinį;

16.3.  administravimo posistemis, kurio funkcija – administruoti E. pristatymo sistemos tvarkytojo darbuotojų ar jo įgaliotų asmenų prieigos teises, sistemos nustatymo parametrus, kaupti E. pristatymo sistemos veikimo stebėsenos įrašus;

16.4.  duomenų mainų posistemis, kurio funkcija – valdyti vidinius ir išorinius duomenų srautus, sąsajas su VIISP paslaugų portalu, kitomis informacinėmis sistemomis.

 

V SKYRIUS

E. PRISTATYMO SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS, NETIKSLIŲ, NETEISINGŲ, NEIŠSAMIŲ DUOMENŲ IŠTAISYMAS

 

17.  E. pristatymo sistemos duomenys, įskaitant fizinių asmenų asmens duomenis, nėra vieši. E. pristatymo sistemos duomenys, įskaitant fizinių asmenų asmens duomenis, gali būti teikiami:

17.1.  susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms;

17.2.  teismams, teisėsaugos, kriminalinės žvalgybos institucijoms  jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

17.3.  fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi E. pristatymo sistemoje.

18.  E. pristatymo sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami tokiais būdais ir formomis, kurie naudojami E. pristatymo sistemoje, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

19.  Asmens duomenys teikiami Nuostatų 23 punkto nustatyta tvarka laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

20.  E. pristatymo sistemos duomenų teikimas gali būti apribotas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais pagrindais.

21.  E. pristatymo sistemos duomenys teikiami:

21.1.  elektroninių ryšių priemonėmis;

21.2.  leidžiamosios kreipties būdu internetu;

21.3.  automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

21.4.  raštu.

22.  Jeigu E. pristatymo sistemos teikiamų duomenų forma ir turinys neatitinka E. pristatymo sistemos duomenų gavėjo poreikių, esant techninėms galimybėms, E. pristatymo sistemos tvarkytojas gali pateikti duomenis kita forma, kuri turi būti nustatyta duomenų teikimo sutartyje.

23.  E. pristatymo sistemos duomenys teikiami E. pristatymo sistemos duomenų gavėjui pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais). Kai E. pristatymo sistemos duomenys teikiami pagal E. pristatymo sistemos duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas. Kai E. pristatymo sistemos duomenys teikiami E. pristatymo sistemos duomenų gavėjui pagal duomenų teikimo sutartį, sutartyje turi būti nustatyta teikiamų duomenų apimtis, prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, sąlygos, duomenų teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

24.  E. pristatymo sistemos duomenys teikiami E. pristatymo sistemos duomenų gavėjams neatlygintinai.

25.  E. pristatymo sistemos duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka ir vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

26.  Kai atsisakoma teikti E. pristatymo sistemos duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešama apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką.

27VIISP paslaugų portale skelbiami statistiniai E. pristatymo sistemos naudojimo duomenys. Statistiniai duomenys gali būti pakartotinai panaudoti be atskiro E. pristatymo sistemos tvarkytojo leidimo, tačiau privaloma nurodyti duomenų šaltinį ir datą, kada duomenys buvo gauti.

28E. pristatymo sistemos duomenų gavėjas, siuntėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis (toliau – netikslūs duomenys). E. pristatymo sistemos tvarkytoja – valstybės įmonė Registrų centras apie pastebėtus netikslumus turi būti informuojama elektroninių ryšių priemonėmis arba raštu. Apie ištaisytus netikslius duomenis E. pristatymo sistemos tvarkytoja – valstybės įmonė Registrų centras informuoja to reikalavusį asmenį ir patikslintus duomenis perduoda E. pristatymo sistemos duomenų gavėjams. E. pristatymo sistemos tvarkytoja – valstybės įmonė Registrų centras, nustačiusi, kad yra E. pristatymo sistemos duomenų netikslumų, turi nedelsdama (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) elektroninių ryšių priemonėmis ir (ar) raštu perduoti šią informaciją susijusiam duomenų teikėjui.

29E. pristatymo sistemos tvarkytoja – valstybės įmonė Registrų centras, gavusi informaciją apie nustatytus jai perduotus netikslius duomenis ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslius duomenis. Jeigu dėl netikslių duomenų ištaisymo būtina kreiptis į duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 10 darbo dienų. Ištaisiusi netikslius duomenis, E. pristatymo sistemos tvarkytoja – valstybės įmonė Registrų centras per vieną darbo dieną apie tai praneša E. pristatymo sistemos duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

 

 

 

VI SKYRIUS

E. PRISTATYMO SISTEMOS DUOMENŲ SAUGA IR SAUGOJIMAS

 

30.  E. pristatymo sistemos duomenų saugą reglamentuoja E. pristatymo sistemos valdytojo patvirtinti E. pristatymo sistemos duomenų saugos nuostatai ir saugos politikos įgyvendinamieji dokumentai, parengti pagal Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, reikalavimus. Asmens duomenų saugumas E. pristatymo sistemoje užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

31.  Už E. pristatymo sistemos duomenų ir elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją atsako E. pristatymo sistemos valdytojas ir E. pristatymo sistemos tvarkytojai.

32.  E. pristatymo sistemos tvarkytojų darbuotojai ir jų įgalioti asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo įsipareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su asmens duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

33.  E. pristatymo sistemos duomenys saugomi:

33.1.  Nuostatų 14.1.1, 14.1.7, 14.3 ir 14.5 papunkčiuose nurodyti duomenys – 2 metus nuo elektroninės siuntos išsiuntimo dienos;

33.2.  E. pristatymo sistemos naudotojų duomenys, nurodyti Nuostatų 14.1, 14.3 ir 14.4 papunkčiuose, – 2 metus nuo elektroninio pristatymo dėžutės uždarymo dienos (elektroninio pristatymo dėžutė uždaroma, kai naudotojas nutraukia sutartį, fizinis asmuo miršta ar juridinis asmuo likviduojamas);

33.3.  Nuostatų 14.1.1, 14.1.2, 14.1.7, 14.1.8 ir 14.10 papunkčiuose nurodyti duomenys – 10 metų nuo atlikto mokėjimo dienos;

33.4.  elektroninės siuntos, siekiant užtikrinti elektroninių siuntų naudojimą įrodinėjimo tikslais, – 6 mėnesius nuo elektroninės siuntos išsiuntimo dienos.

34.  Pasibaigus E. pristatymo sistemos duomenų saugojimo terminui, duomenys ištrinami.

 

VII SKYRIUS

E. PRISTATYMO SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

35.  E. pristatymo sistema kuriama ir modernizuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. E. pristatymo sistema tvarkoma ir prižiūrima E. pristatymo sistemos tvarkytojos – valstybės įmonės Registrų centro pajamomis, gautomis už elektroninio pristatymo paslaugų teikimą.

 

VIII SKYRIUS

E. PRISTATYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

IR LIKVIDAVIMAS

 

36.  E. pristatymo sistema modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka.

37.  Jeigu E. pristatymo sistema likviduojama, joje tvarkomi duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvui Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38.  Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro tvirtinamame duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos apraše.

39.  E. pristatymo sistemos valdytojas, E. pristatymo sistemos tvarkytojai, E. pristatymo sistemos duomenų gavėjai, E. pristatymo sistemos tvarkytojų darbuotojai ir jų įgalioti asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už neteisėtą E. pristatymo sistemos duomenų atskleidimą ar kitokią neteisėtą veiką, susijusią su E. pristatymo sistemos duomenų naudojimu.

_________________________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 935

redakcija)

 

ELEKTRONINIO PRISTATYMO PASLAUGŲ TEIKIMO NACIONALINĖS ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ PRISTATYMO, NAUDOJANT PAŠTO TINKLĄ, INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E. pristatymo  sistema) priemonėmis teikiamų elektroninio pristatymo paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo sąlygas ir tvarką, suformuoto elektroninės siuntos nuorašo pristatymo registruotąją pašto siunta (toliau – fizinis pristatymo būdas) tvarką, elektroninės siuntos būsenas, elektroninės siuntos turinio konfidencialumo ir susirašinėjimo slaptumo reikalavimus, asmens duomenų tvarkymą, paslaugų teikėjo atsakomybę ir žalos atlyginimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pašto įstatymu.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

3. Paslaugų teikėjai yra:

3.1. valstybės įmonė Registrų centras (toliau – paslaugų teikėjas);

3.2. elektroninių siuntų, siunčiamų per E. pristatymo sistemą, pristatymo fiziniu būdu paslaugų teikėjas (teikėjai) – asmuo (asmenys), kuris (kurie) teikia elektroninių siuntų, siunčiamų per E. pristatymo sistemą, pristatymo fiziniu būdu paslaugas pagal su paslaugų teikėju pasirašytą sutartį (toliau – e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas).

4. E. pristatymo sistemos naudotojais gali būti visi pilnamečiai fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą asmens kodą (toliau – fizinis asmuo), Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, turintys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens kodą (toliau – juridinis asmuo) (toliau – paslaugų gavėjas).

5. Paslaugų gavėjai, naudodamiesi E. pristatymo sistema, Taisyklių nustatyta tvarka turi teisę:

5.1. siųsti elektronines siuntas, įskaitant pristatomas fiziniu pristatymo būdu;

5.2. gauti elektronines siuntas, įskaitant pristatomas fiziniu pristatymo būdu.

6. Paslaugų gavėjas, kuris yra viešojo administravimo subjektas, sutikdamas su Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo E. pristatymo sistemos priemonėmis sutarties (toliau – sutartis) sąlygomis, privalo nurodyti, kad yra viešojo administravimo subjektas. Netekus viešojo administravimo subjekto statuso arba gavus viešojo administravimo subjekto statusą, paslaugų gavėjas apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoja paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjas turi teisę prašyti pateikti informaciją ar dokumentus, pagrindžiančius viešojo administravimo subjekto statusą. Kai viešojo administravimo subjektas yra įstatymų nustatytas specialų statusą turintis fizinis asmuo, paslaugų teikėjui jis pateikia šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę ir asmens kodą.

7. Vienam paslaugų gavėjui gali būti sukurta tik viena elektroninio pristatymo dėžutė. Elektroninio pristatymo dėžutė sukuriama paslaugų gavėjo vardu: fizinio asmens vardu (kai paslaugų gavėjas yra fizinis asmuo) arba fizinio asmens, kuris Juridinių asmenų registre įregistruotas kaip juridinio asmens vadovas, vardu (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) (toliau – elektroninio pristatymo dėžutės savininkas).

8. Paslaugų gavėjo vardu gali būti sukurta elektroninio pristatymo subdėžutė (-ės) (toliau – subdėžutė), kuri turi visus elektroninio pristatymo dėžutės funkcionalumus ir savo unikalų adresą. Subdėžutės ir elektroninio pristatymo dėžutės savininkas yra tas pats asmuo.

9. Elektroninio pristatymo dėžute ir subdėžute paslaugų gavėjo vardu turi teisę naudotis šie asmenys (toliau – elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas):

9.1. elektroninio pristatymo dėžutės savininkas;

9.2. kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo, – fizinis asmuo, kuriam elektroninio pristatymo dėžutės savininkas pagal rašytinį įgaliojimą, pateiktą paslaugų teikėjui, suteikė elektroninio pristatymo dėžutės savininko teises (toliau – įgaliotinis);

9.3. fizinis asmuo, kuriam elektroninio pristatymo dėžutės savininkas ar įgaliotinis suteikė elektroninio pristatymo dėžutės administratoriaus teises (toliau – elektroninio pristatymo dėžutės administratorius);

9.4. fizinis asmuo, kuriam elektroninio pristatymo dėžutės savininkas, įgaliotinis arba elektroninio pristatymo dėžutės administratorius suteikė vieną ar keletą elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo teisių (toliau – autorizuotas elektroninio pristatymo dėžutės asmuo);

9.5. fizinis asmuo, kuriam elektroninio pristatymo dėžutės administratorius ar autorizuotas elektroninio pristatymo dėžutės asmuo laikinai suteikė visas savo teises (toliau – pavaduojantis asmuo).

10. Paslaugos teikiamos E. pristatymo sistemoje, prie kurios jungiamasi:

10.1. per E. pristatymo sistemą, leidžiančią identifikuoti elektroninio pristatymo dėžutės naudotoją per išorines sistemas (naudojant asmens tapatybės kortelę ar valstybės tarnautojo pažymėjimą su integruotais atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatais, komercinių bankų elektroninės bankininkystės sistemas, kvalifikuotą elektroninį parašą, mobilų elektroninį parašą ar kitas teisės aktų nustatytas asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje priemones, kurios užtikrina tokią pat įrodomąją galią kaip kitos šiame papunktyje nurodytos priemonės);

10.2. esant paslaugų gavėjo rašytiniam prašymui, teikiamam paslaugų teikėjo nustatyta tvarka, per paslaugų gavėjo dokumentų valdymo sistemą (ar kitą informacinę sistemą), užtikrinant patikimą tokios dokumentų valdymo sistemos identifikavimą, autentifikaciją ir autorizaciją.

11. Elektroninio pristatymo dėžutės juridiniams asmenims sukuriamos automatiškai, nuo juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų registre momento. Elektroninio pristatymo dėžutė fiziniam asmeniui sukuriama, kai jis pirmą kartą prisijungia prie E. pristatymo sistemos ir patvirtina, kad sutinka, jog jam būtų sukurta elektroninio pristatymo dėžutė. Elektroninio pristatymo dėžutei nuo jos sukūrimo momento automatiškai suteikiamas elektroninio pristatymo dėžutės adresas, kuris susiejamas su paslaugų gavėjo duomenimis ir sudaromas šia tvarka:

11.1. juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresas sutampa su juridinio asmens kodu;

11.2. juridinio asmens elektroninio pristatymo subdėžutės adresas sudaromas prie elektroninio pristatymo dėžutės pavadinimo pridedant eilės numerį (pvz., /1);

11.3. fizinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresas sudaromas iš pirmųjų trijų jo vardo raidžių, pirmųjų trijų jo pavardės raidžių (be diakritinių ženklų) ir keturių atsitiktinai sugeneruotų skaitmenų kombinacijos;

11.4. fizinio asmens elektroninio pristatymo subdėžutės adresas sudaromas prie elektroninio pristatymo dėžutės pavadinimo pridedant eilės numerį (pvz., /1).

12. Sukurtą elektroninio pristatymo dėžutę elektroninio pristatymo dėžutės savininkas arba įgaliotinis aktyvuoja atlikdamas šiuos veiksmus:

12.1. E. pristatymo sistemoje įveda galiojantį elektroninio pašto adresą, kuriuo bus informuojamas apie įvykius elektroninio pristatymo dėžutėje;

12.2. patvirtina, kad supranta, jog kiti paslaugų gavėjai, matydami, kad jo elektroninio pristatymo dėžutė yra aktyvuota, galės siųsti jam elektronines siuntas, ir kad elektroninė siunta turi tokią pačią teisinę ir įrodomąją galią kaip ir registruotoji pašto siunta, kaip ji suprantama pagal Pašto įstatymą, o gavimo momentu laikomas elektroninės siuntos gavimo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje ir pranešimo apie siuntos gavimą išsiuntimo Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu momentas;

12.3. patvirtina, kad sutinka su Taisyklių ir sutarties, kurios formą tvirtina paslaugų teikėjas, sąlygomis. Atlikus šį veiksmą sutartis laikoma sudaryta ir ji turi tokią pačią  teisinę galią kaip ir raštu sudaryta sutartis.

13. Elektroninio pristatymo dėžutės savininko arba įgaliotinio sutikimas dėl Taisyklių 11 punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo ir Taisyklių 12 punkte nurodyto patvirtinimo dėl Taisyklių ir sutarties sąlygų laikymosi turi tokią pačią  teisinę  galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.

14. Paslaugų gavėjai pradėti naudotis nemokamomis E. pristatymo sistemos paslaugomis gali nuo to momento, kai sukurta elektroninio pristatymo dėžutė yra aktyvuota.

15. Paslaugų gavėjas, norėdamas siųsti mokamas elektronines siuntas, įskaitant ir pristatomas fiziniu pristatymo būdu, E. pristatymo sistemoje privalo patvirtinti, kad sutinka su paslaugų teikėjo patvirtintomis specialiosiomis sutarties sąlygomis, nustatančiomis mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarką ir elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugų teikimo tarifus (toliau – specialiosios sutarties sąlygos). Patvirtinti, kad sutinka su specialiosiomis sutarties sąlygomis ir sutinka jų laikytis, gali elektroninio pristatymo dėžutės savininkas arba įgaliotinis. Atlikus šį veiksmą specialiosios sutarties sąlygos įgyja tokią pačią  teisinę  galią kaip ir raštu patvirtinus, kad sutinkama su sutarties sąlygomis, ir yra laikomos neatskiriama sutarties dalimi. 

16. Elektroninio pristatymo dėžutės savininkas turi teisę:

16.1. pasirinktam laikotarpiui paskirti arba atšaukti vieną ar kelis elektroninio pristatymo dėžutės administratorius;

16.2. patvirtinti, kad sutinka su sutarties sąlygomis, ar nutraukti sutartį;

16.3. keisti elektroninio pristatymo dėžutės informaciją (išskyrus tą, kuri yra gaunama tiesiogiai iš kitų registrų ir informacinių sistemų);

16.4. pasirinktam laikotarpiui paskirti arba atšaukti vieną ar kelis autorizuotus elektroninio pristatymo dėžutės asmenis, pakeisti ar panaikinti jiems suteiktas teises;

16.5. peržiūrėti ir patvirtinti specialiąsias sutarties sąlygas;

16.6. sukurti ir redaguoti elektroninę siuntą;

16.7. siųsti, persiųsti, skaityti, pašalinti iš elektroninio pristatymo dėžutės rengiamą (parengtą) ar išsiųstą elektroninę siuntą;

16.8. gauti, skaityti, persiųsti, šalinti jam skirtą elektroninę siuntą;

16.9. gauti informaciją apie elektroninės siuntos būseną;

16.10. naudotis kitomis  E. pristatymo sistemoje teikiamomis paslaugomis;

16.11. sukurti subdėžutę.

17. Įgaliotinis turi elektroninio pristatymo dėžutės savininko teises, nurodytas Taisyklių 16 punkte.

18. Elektroninio pristatymo dėžutės administratorius turi Taisyklių 16.3–16.10 papunkčiuose nurodytas teises ir teisę paskirti pavaduojantį asmenį, kuriam laikinai perleidžiamos visos elektroninio pristatymo dėžutės administratoriui suteiktos teisės.

19. Autorizuotam elektroninio pristatymo dėžutės asmeniui Taisyklių nustatyta tvarka gali būti suteikiamos viena ar keletas Taisyklių 16.6–16.10 papunkčiuose nurodytų teisių ir teisė paskirti pavaduojantį asmenį, kuriam laikinai perleidžiamos visos autorizuotam elektroninio pristatymo dėžutės asmeniui suteiktos teisės.

20. Pasikeitus paslaugų gavėjo ar elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo duomenims, kurie paslaugų teikėjui yra reikalingi paslaugų teikimo tikslais ir kuriuos elektroninio pristatymo dėžutės savininkas, įgaliotinis, elektroninio pristatymo dėžutės administratorius ar elektroninio pristatymo dėžutės administratoriaus paskirtas pavaduojantis asmuo gali redaguoti, šie duomenys privalo būti atnaujinami ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas.

21. Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai sustabdyti paslaugų teikimą paslaugų gavėjui šiais atvejais:

21.1. iškilus techninėms kliūtims E. pristatymo sistemoje;

21.2. kilus grėsmei duomenų saugumui;

21.3. paslaugų teikėjui negalint užtikrinti tikslaus ir teisingo elektroninių siuntų būsenų duomenų formavimo;

21.4. paslaugų gavėjui neatsiskaičius už suteiktas paslaugas per du mėnesius nuo paslaugų suteikimo;

21.5. paslaugų gavėjui ar elektroninio pristatymo dėžutės naudotojui nesilaikant sutarties, specialiųjų sutarties sąlygų, Taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų;

21.6. kitais sutartyje numatytais atvejais.

22. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą paslaugų gavėjui šiais atvejais:

22.1. paslaugų gavėjui pakartotinai pažeidus pareigą laikytis sutarties, specialiųjų sutarties sąlygų, Taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų po to, kai paslaugų gavėjui bent vieną kartą per kalendorinius metus buvo sustabdytas paslaugų teikimas;

22.2. paslaugų gavėjui piktavališkai sutrikdžius E. pristatymo sistemos veikimą;

22.3. kai paslaugų gavėjas nutraukia sutartį, fizinis asmuo miršta ar juridinis asmuo likviduojamas;

22.4. paslaugų gavėjui neatsiskaičius už suteiktas paslaugas per šešis mėnesius nuo paslaugų suteikimo;

22.5. kitais sutartyje numatytais atvejais.

23. Apie laikiną paslaugų teikimo paslaugų gavėjui sustabdymą paslaugų teikėjas informuoja elektroninio pristatymo dėžutės naudotojus ir pateikia pranešimą apie tai E. pristatymo sistemoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatomo paslaugų teikimo sustabdymo ar ne vėliau kaip per 1 valandą sustabdžius paslaugų teikimą, kai tokia būtinybė iš anksto negali būti numatyta. Išnykus priežastims, dėl kurių paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas, paslaugų teikimas nedelsiant atnaujinamas. Apie paslaugų teikimo atnaujinimą paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja elektroninio pristatymo dėžutės naudotojus ir pateikia pranešimą apie tai E. pristatymo sistemoje.

24. Jeigu pasikeičia teisinis reguliavimas, elektroninio pristatymo paslaugų teikimo tarifai ar paslaugų teikėjas pakeičia sutarties formą ir (ar) specialiąsias sutarties sąlygas, perskaičiuoja elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugų teikimo tarifus, paslaugų teikėjas apie pakeitimus ir jų įsigaliojimo datą informuoja paslaugų gavėją ne vėliau kaip prieš 10  dienų iki pakeitimų įsigaliojimo ir atitinkamai E. pristatymo sistemoje pakeičia sutartį, specialiąsias sutarties sąlygas ar paslaugų teikėjo interneto svetainėje paskelbia elektroninio pristatymo paslaugų teikimo tarifus. Jeigu keičiamos esminės E. pristatymo sistemos paslaugų teikimo sąlygos ar padidėja teikiamų paslaugų tarifai ir paslaugų gavėjas su pakeitimais nesutinka, paslaugų gavėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį.

25. Paslaugų teikėjui nutraukus paslaugų teikimą paslaugų gavėjui, elektroninio pristatymo dėžutė (ir subdėžutė (-ės) tampa neaktyvuota ir prie jos turi teisę prisijungti tik elektroninio pristatymo dėžutės savininkas ar įgaliotinis. Apie paslaugų teikimo nutraukimą paslaugų teikėjas informuoja elektroninio pristatymo dėžutės naudotojus pateikdamas pranešimą apie tai E. pristatymo sistemoje ne vėliau kaip prieš 5  kalendorines dienas iki numatomo paslaugų teikimo nutraukimo.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

26. E. pristatymo sistemos priemonėmis siunčiamos elektroninės siuntos ir (arba) elektroninių siuntų nuorašai, kurie pristatomi fizinio pristatymo būdu. Elektroninių siuntų nuorašai pristatomi fizinio pristatymo būdu kaip registruotoji pašto siunta.

27. Teikiant paslaugas, paslaugų gavėjui sudaroma galimybė sukurti, redaguoti (išskyrus išsiųstas), siųsti, persiųsti, skaityti, gauti ir pašalinti iš elektroninio pristatymo dėžutės (subdėžutės) rengiamas (parengtas) ar išsiųstas elektronines siuntas.

28. Elektroninė siunta parengiama elektroniniame voke įvedus elektroninės siuntos antraštę, pridėjus priedus (vieną ar kelis elektroninius dokumentus). Galimi elektroninės siuntos priedų plėtiniai (elektroninis formatas) ir vienos elektroninės siuntos dydžio ribojimai nurodomi sutartyje.

29. Parengta elektroninė siunta gali būti pasirašoma elektroniniu parašu.

30. Elektroninė siunta gali būti siunčiama vienam ar keliems gavėjams. Elektroniniame voke nurodomi gavėjo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės adresas) arba atliekama gavėjų, kurie yra juridiniai asmenys, paieška. Gavėjo, kuris yra juridinis asmuo, paieška gali būti atliekama pagal:

30.1. juridinio asmens pavadinimą ar jo dalį;

30.2. juridinio asmens kodą ar jo dalį.

31. Parengta elektroninė siunta išsiunčiama nurodžius gavėją (-us) ir E. pristatymo sistemos priemonėmis pasirinkus mygtuką „siųsti“. Išsiųstos elektroninės siuntos atšaukti negalima. Tuo atveju, jeigu siuntėjas, prieš išsiųsdamas siuntą, pasirenka fizinį elektroninės siuntos pristatymo būdą, elektroninė siunta pristatoma į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę, išskyrus Taisyklių 32 punkte nurodytus atvejus, o suformuoti elektroninės siuntos nuorašai pristatomi gavėjui fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

32. Išsiųsta elektroninė siunta visuomet pristatoma gavėjui į elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę, išskyrus šiuos atvejus:

32.1. jeigu gavėjas (fizinis asmuo) nėra elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas, suformuotas elektroninės siuntos nuorašas pristatomas gavėjui siuntėjo nurodytu gavėjo adresu fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka;

32.2. jeigu elektroninės pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas, nes siuntėjas, siųsdamas siuntą, nenurodė tikslaus elektroninio pristatymo dėžutės adreso, juridinio asmens kodo arba fizinio asmens kodo, vardo ir pavardės, tuomet suformuoti elektroninės siuntos nuorašai pristatomi gavėjui siuntėjo nurodytu gavėjo adresu fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

33. Gauta elektroninė siunta gali būti perskaityta, į ją gali būti atsakyta, ji gali būti persiųsta ar pašalinta.

34. Išsiųstos ar gautos elektroninės siuntos elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje saugomos tol, kol jas pašalina elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas, o jų nepašalinus – 6 mėnesius nuo atitinkamai jų išsiuntimo ar gavimo dienos. Jeigu elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas arba elektroninio pristatymo dėžutė nėra sukurta ar aktyvuota, elektroninės siuntos saugomos E. pristatymo sistemoje 6 mėnesius nuo jų išsiuntimo dienos. Pasibaigus šiame punkte nurodytam saugojimo terminui, išsiųstos ar gautos elektroninės siuntos ir (ar) jų priedai pašalinami iš elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės ir E. pristatymo sistemos ir sunaikinami.

35. Kiekvienam elektroninės siuntos priedui E. pristatymo sistemoje suteikiamas unikalus kodas, kuris yra išsaugomas E. pristatymo sistemoje 6 mėnesius nuo jų pristatymo  dienos ir pagal kurį elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas gali elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje skaityti elektroninės siuntos priedus, kol pasibaigs jų saugojimo terminas.

36. Duomenys apie išsiųstas, pristatytas ar gautas elektronines siuntas – elektroninės siuntos antraštė, elektroninis vokas (įskaitant elektroninės siuntos būsenos duomenis) ir elektroninės siuntos priedams suteiktų unikalių kodų įrašai – E. pristatymo sistemoje saugomi 2 metus atitinkamai nuo jų išsiuntimo, pristatymo ar gavimo dienos. Pasibaigus šiame punkte nurodytų duomenų saugojimo terminui, jie yra sunaikinami.

37. Paslaugų gavėjui E. pristatymo sistemoje taip pat sudaroma galimybė:

37.1. parengti elektroninę siuntą pagal  E. pristatymo sistemoje pateiktus šablonus;

37.2. siųsti elektronines siuntas naudojantis funkcija „susipažinimas su elektronine siunta“, suteikiančia galimybę gauti informaciją apie gavėjo susipažinimo su elektronine siunta laiką; gavėjui patvirtinus susipažinimo su elektronine siunta faktą, siuntėjui siunčiamas automatinis tai patvirtinantis pranešimas;

37.3. pasirinkti elektroninės siuntos fizinį pristatymo būdą; šiuo atveju elektroninė siunta pristatoma į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę arba laikoma E. pristatymo sistemoje (kai elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas arba elektroninio pristatymo dėžutė nėra sukurta ar aktyvuota), o suformuotas elektroninės siuntos nuorašas pristatomas gavėjui fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka;

37.4. gauti informaciją apie elektroninės siuntos būseną E. pristatymo sistemoje (išskyrus tuos atvejus, kai elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas arba elektroninio pristatymo dėžutė nėra sukurta);

37.5. užsisakyti informavimo apie gautas elektronines siuntas ir išsiųstų elektroninių siuntų būsenų pasikeitimą paslaugą; šiuo atveju paslaugų gavėjui E. pristatymo sistemoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas informacinis pranešimas apie įvykius, kuriuos paslaugos gavėjas pasirinko (gautą elektroninę siuntą ar išsiųstos elektroninės siuntos būsenos pasikeitimą).

 

IV SKYRIUS

ELEKTRONINĖS SIUNTOS NUORAŠO PRISTATYMAS

 

38. Jeigu gavėjo elektroninio pristatymo dėžutė nėra sukurta ar aktyvuota, jos adresas yra nežinomas arba siuntėjas pasirenka elektroninės siuntos fizinį pristatymo būdą, suformuotas elektroninės siuntos nuorašas, kurį sudaro elektroninio voko ir visų elektroninės siuntos priedų nuorašai, pristatomas gavėjui fiziniu pristatymo būdu Lietuvos teritorijoje. Tokiu atveju e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas, nepažeisdamas Taisyklių VI skyriuje nustatytų reikalavimų, naudodamas technines priemones, užtikrinančias susirašinėjimo slaptumą ir konfidencialumą, suformuoja elektroninės siuntos nuorašą, jį atspausdina, įdeda į voką ir registruotąją pašto siuntą pristato gavėjui Pašto įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Elektroninės siuntos nuorašo, siunčiamo fiziniu pristatymo būdu, reikalavimai, taip pat dydžio ribojimai (maksimalus galimas atspausdintos elektroninės siuntos lapų skaičius) nurodomi sutartyje.

40. Suformuoti elektroninės siuntos nuorašai spausdinami ir tvirtinami teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių dokumentų nuorašų rengimą, nustatyta tvarka. Šiuo atveju e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas veikia kaip siuntėjo įgaliotas atstovas, kuriam pagal sutartį suteikta teisė siuntėjo vardu tvirtinti suformuotus elektroninių siuntų nuorašus. Kiekvienas atspausdintas suformuotas elektroninės siuntos priedas turi žymą „Nuorašas tikras“. Elektroninių siuntų nuorašai yra rengiami techninėmis priemonėmis, jie nėra tvirtinami e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjo atstovo parašu ir (ar) spaudu.

41. Elektroninės siuntos nuorašo gavėjas turi teisę E. pristatymo sistemoje susipažinti su elektroninės siuntos originalu per 6 mėnesius nuo elektroninės siuntos pristatymo į elektroninio pristatymo dėžutę, prieš tai prisijungęs ir aktyvavęs elektroninio pristatymo dėžutę (jeigu ji buvo neaktyvuota). Jeigu elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas arba elektroninio pristatymo dėžutė nebuvo sukurta, gavėjas turi teisę E. pristatymo sistemoje susipažinti su elektroninės siuntos originalu per 6 mėnesius nuo elektroninės siuntos gavimo E. pristatymo sistemoje.

42. Kiekvienam elektroninės siuntos priedui E. pristatymo sistemoje suteikiamas unikalus kodas, kuris taip pat nurodomas gavėjui. Jeigu gavėjas suteiktą unikalų kodą pateikė trečiajam asmeniui, trečiasis asmuo, E. pristatymo sistemoje nurodęs unikalų kodą ir gavėjo vardą, pavardę, kai gavėjas yra fizinis asmuo, arba juridinio asmens pavadinimą, kai gavėjas yra juridinis asmuo, turi teisę susipažinti su elektroninės siuntos priedo, kurio unikalus kodas jam pateiktas, originalu tol, kol gavėjas nepašalino šios elektroninės siuntos ar kol nepasibaigė elektroninės siuntos saugojimo E. pristatymo sistemoje terminas.

43. Suformuotą elektroninės siuntos nuorašą išsiuntus fiziniu pristatymo būdu, E. pristatymo sistemoje fiksuojamos siuntos būsenos nurodomos sutarties sąlygose ir priklauso nuo fizinio pristatymo paslaugos teikėjo informacinės sistemos.

44. Suformuoti elektroninių siuntų nuorašai, išsiųsti fiziniu pristatymo būdu, pristatomi ir įteikiami Pašto įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Kai suformuoto elektroninės siuntos nuorašo, išsiųsto fiziniu pristatymo būdu, įteikti Pašto įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka nepavyksta, e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas suformuotą elektroninės siuntos nuorašą sunaikina ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šios aplinkybės nustatymo dienos ir E. pristatymo sistemoje pažymi būseną „siuntos nepavyko įteikti“.

 

V SKYRIUS

ELEKTRONINĖS SIUNTOS BŪSENOS, ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ IŠSIUNTIMO, PRISTATYMO, GAVIMO IR PERSKAITYMO LAIKAS

 

46. E. pristatymo sistema fiksuoja tokias elektroninės siuntos būsenas ir jų atsiradimo laiką:

46.1. „Išsiųsta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo išsiųsta iš siuntėjo elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės. Elektroninės siuntos išsiuntimo laikas patvirtinamas Taisyklių 47.1 papunktyje nustatyta tvarka.

46.2. „Pristatyta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo pristatyta į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę. Elektroninės siuntos pristatymo gavėjui laikas patvirtinamas Taisyklių 47.1 papunktyje nustatyta tvarka.

46.3. „Gauta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, gavo elektroninę siuntą savo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje ir apie elektroninės siuntos gavimą buvo informuotas Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytu elektroniniu paštu. Elektroninės siuntos gavimo laikas patvirtinamas Taisyklių 47.2 ir 47.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.

46.4. „Perskaityta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad gavėjas, kuris gavo elektroninę siuntą, ją atidarė savo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje. Elektroninės siuntos perskaitymo laikas patvirtinamas Taisyklių 49.4 papunktyje nustatyta tvarka.

47. Taisyklių 46 punkte nurodytų elektroninės siuntos būsenų atsiradimo laikas patvirtinamas tokia tvarka:

47.1. Elektroninės siuntos išsiuntimo ir pristatymo gavėjui laikas patvirtinamas E. pristatymo sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie įrašomi į elektroninį voką, ir sertifikavimo paslaugų teikėjų teisės aktų nustatyta tvarka suformuotomis laiko žymomis. Elektroninės siuntos išsiuntimo metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo išsiųsta nurodytu laiku. Elektroninės siuntos pristatymo gavėjui metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo pristatyta gavėjui nurodytu laiku.

47.2. Elektroninė siunta yra laikoma gauta nuo to momento, kai gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, pirmą kartą po elektroninės siuntos pristatymo prisijungia prie savo elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės. Elektroninės siuntos gavimo laikas patvirtinamas E. pristatymo sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie įrašomi į elektroninį voką, ir sertifikavimo paslaugų teikėjų teisės aktų nustatyta tvarka suformuotomis laiko žymomis. Elektroninės siuntos gavimo metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo gauta nurodytu laiku.

47.3. Elektroninio pristatymo dėžutės naudotojui prisijungus prie E. pristatymo sistemos naudojant dokumentų valdymo sistemą (ar kitą informacinę sistemą), laikoma, kad prie E. pristatymo sistemos prisijungė paslaugų gavėjas. Jeigu paslaugų gavėjo naudojama dokumentų valdymo sistema (ar kita informacinė sistema) yra susieta su E. pristatymo sistema, paslaugų gavėjui pristatyta elektroninė siunta laikoma gauta nuo to momento, kai ji yra gauta susietoje paslaugų gavėjo dokumentų valdymo sistemoje (ar kitoje informacinėje sistemoje) ir E. pristatymo sistemai yra perduodamas paslaugų gavėjo dokumentų valdymo sistemos (ar kitos informacinės sistemos) automatinis patvirtinimas apie elektroninės siuntos gavimą joje.

47.4. Elektroninės siuntos perskaitymo laikas ir elektroninės siuntos būsena „perskaityta“ patvirtinami E. pristatymo sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie įrašomi į elektroninį voką.

48. Elektroninės siuntos būsenos ir jų atsiradimo laikas pateikiami elektroninę siuntą išsiuntusio siuntėjo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje ir elektroninės siuntos gavėjo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje prie konkrečios siuntos.

49. Elektroninės siuntos būsenos „pristatyta“, „gauta“, „perskaityta“ taip pat fiksuojamos E. pristatymo sistemoje tais atvejais, kai suformuotas elektroninės siuntos nuorašas išsiunčiamas fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, o elektroninė siunta pristatoma į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę, išskyrus tuos atvejus, kai elektroninio pristatymo dėžutė yra nesukurta ar nežinomas elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės adresas. Elektroninė siunta, kuri buvo pristatyta į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę ir kurios suformuotas nuorašas buvo išsiųstas gavėjui fiziniu pristatymo būdu, laikoma gauta nuo to momento, kai Taisyklių nustatyta tvarka užfiksuojama viena iš siuntos būsenų „gauta“ arba „siunta įteikta“. Tokiu atveju gavimo laikas yra vienos iš minėtų elektroninės siuntos būsenų užfiksavimas, priklausomai nuo to, kuri elektroninės siuntos būsena buvo užfiksuota pirmiau.

 

VI SKYRIUS

ELEKTRONINĖS SIUNTOS TURINIO KONFIDENCIALUMAS IR SUSIRAŠINĖJIMO SLAPTUMAS

 

50. Paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriems paslaugų gavėjas suteikė teises, negalėtų susipažinti su elektroninės siuntos ir elektroninės siuntos nuorašo turiniu.

51. E. pristatymo sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas neturi teisės teikti informacijos apie paslaugų gavėjų siunčiamas ar gaunamas elektronines siuntas arba sudaryti sąlygų gauti šią informaciją, išskyrus informaciją apie siuntos išsiuntimo ir gavimo faktą bei laiką, jei šią informaciją paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas privalo pateikti įstatymuose ar kituose teisės aktuose nurodytiems subjektams teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais, kurie yra taikomi informacijos perdavimui elektroninių ryšių tinklais ir elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų teikėjams.

52. E. pristatymo sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas privalo imtis techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų paslaugų, taip pat surinktų ir perduodamų duomenų saugumą, vientisumą ir pasiekiamumą, kad būtų išvengta neleistino neįgaliotų asmenų prisijungimo ir (ar) arba siuntų turinio perėmimo.

53. E. pristatymo sistemos valdytojas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikėjas išsamiai informuotų paslaugų gavėją apie galimą grėsmę duomenų saugai, kurios pašalinti paslaugų teikėjas nepajėgia. Reikalavimas pranešti paslaugų gavėjams apie konkrečią riziką saugumui neatleidžia E. pristatymo sistemos valdytojo ir paslaugų teikėjo nuo įsipareigojimo imtis tinkamų ir skubių priemonių, kad pašalintų bet kokią naują, nenumatytą riziką saugumui ir atkurtų normalų paslaugų saugumo lygį.

54. Elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas neturi teisės perleisti kitam asmeniui prisijungimo prie E. pristatymo sistemos duomenų. Elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas yra atsakingas už prisijungimo prie E. pristatymo sistemos duomenų saugojimą.

 

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

55. E. pristatymo sistemoje tvarkomi fizinių asmenų: paslaugų gavėjų, elektroninio pristatymo dėžutės naudotojų, elektroninių siuntų siuntėjų, elektroninių siuntų gavėjų asmens duomenys, kuriuos paslaugų gavėjai ir elektroninio pristatymo dėžutės naudotojai tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia paslaugų teikėjui naudodamiesi paslaugomis ar kurie yra gaunami iš su E. pristatymo sistema susijusių registrų arba kitų informacinių sistemų.

56. Asmens duomenys tvarkomi siekiant identifikuoti paslaugų gavėjus ir elektroninio pristatymo dėžutės naudotojus, elektroninėms siuntoms siųsti ir pristatyti, suformuotiems elektroninės siuntos nuorašams formuoti ir pristatyti gavėjui fiziniu pristatymo būdu, paslaugų gavėjo paieškai E. pristatymo sistemoje atlikti, elektroninių siuntų ir jų būsenų ataskaitoms formuoti, paslaugoms administruoti, kitiems paslaugų teikėjo įsipareigojimams vykdyti ir galimybei paslaugų gavėjui naudotis paslaugomis užtikrinti.

57. E. pristatymo sistemoje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, įmonės kodas 188620589, buveinės duomenys nurodyti Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas sumin@sumin.lt.

58. E. pristatymo sistemoje tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja yra valstybės įmonė Registrų centras, įmonės kodas 124110246, buveinės duomenys nurodyti Juridinių asmenų registre, el. paštas info@registrucentras.lt.

59. E. pristatymo sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas tvarko asmens duomenis, laikydamasis Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, E. pristatymo sistemos duomenų saugos nuostatų, tvirtinamų susisiekimo ministro, ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą ir  apsaugą, reikalavimų. Tvarkydamas asmens duomenis, E. pristatymo sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų saugumą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką.

60. Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti asmens duomenis turi teisę gauti asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais. E. pristatymo sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas neturi teisės atskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys atskleidžiami paslaugų teikimo tikslais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais. Siekiant sudaryti galimybę paslaugų gavėjui naudotis paslaugomis, paslaugos gavėjams teikiami elektroninio pristatymo dėžutės adresas, gavėjo (siuntėjo) vardas, pavardė.

61. Pasibaigus saugojimo terminui asmens duomenys sunaikinami (ištrinami).

62. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką tvarkant asmens duomenis informacinėje sistemoje reglamentuoja susisiekimo ministro tvirtinamas duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. E. pristatymo sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas neatsako už paslaugų gavėjo į E. pristatymo sistemą pateikiamų duomenų, elektroninių siuntų turinį, kitą informaciją ir (ar) pasirinktą elektroninės siuntos nuorašo spausdinimo ir fizinio pristatymo būdą.

64. Paslaugų gavimo procedūros (veiksmai, kuriuos privalo atlikti elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas) ir su paslaugų teikimu susijusių papildomų paslaugų gavimo tvarka yra aprašomos E. pristatymo sistemos tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro sudarytame Naudotojo vadove, kuriuo paslaugų gavėjas privalo vadovautis siekdamas gauti ar gaudamas paslaugas. Su Naudotojo vadovu paslaugų gavėjas gali susipažinti E. pristatymo sistemoje.

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 264, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04612

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 935, 2021-11-03, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23497

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo