Nutarimas netenka galios 2020-06-17:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 579, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12723

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-06-12 iki 2020-06-16

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-03-14, i. k. 2020-05466

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-01:

Nr. 515, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11175

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL karantino lietuvos respublikoS TERITORIJOJE PASKELBIMO

 

2020 kovo 14 d. Nr. 207

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 25 ir 27 straipsniais, 2020 m. kovo 16 d. Komisijos komunikatu COM(2020) 115 final „COVID-19. Laikinas nebūtinų kelionių į ES apribojimas“, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.

2. Nuo 2020 m. birželio 1 d. 00:00 val. iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val. pratęsti laikiną vidaus sienos kontrolę vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių ir iš jos išvykstančių asmenų patikrinimus prie vidaus Europos Sąjungos sienos:

2.1. tarptautiniuose oro uostuose;

2.2. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;

2.3. Neteko galios nuo 2020-06-12

Papunkčio naikinimas:

Nr. 578, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12722

 

3. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.

4. Patvirtinti šį karantino režimą:

4.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje sąlygų.

4.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

4.1.1.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą nustato ir kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas;

4.1.1.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);

4.1.1.3. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

4.1.1.4. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

4.1.1.5. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis;

4.1.1.6. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

4.1.1.7. aukšto meistriškumo sportininkams ir juos aptarnaujančiam personalui, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

4.1.1.8. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;

4.1.1.9. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

4.1.1.10. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;

4.1.1.11. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

4.1.1.11.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

4.1.1.11.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

4.1.1.11.3. jūrininkams;

4.1.1.11.4. besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

4.1.2. Nustatyti šias šio nutarimo 4.1.1.11.1–4.1.1.11.3 papunkčiuose nurodytų asmenų, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, vykimo sąlygas:

4.1.2.1. tranzitas vykdomas suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per valstybės sienos kirtimo punktus. Reikalavimas suformuoti asmenų ar transporto priemonių grupę ir užtikrinti šios grupės privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per valstybės sienos kirtimo punktus netaikomas asmenims, kuriems suteikiama teisė atvykti į Lietuvos Respubliką pagal šio nutarimo 4.1.1.1  papunktį;

4.1.2.2. jūrininkų tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją gali būti vykdomas laivybos bendrovei ar laivo agentui užtikrinus jų saugų pervežimą nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus.

4.1.3. Nustatyti šias valstybės sienos kirtimo sąlygas:

4.1.3.1. valstybės siena kertama per šiuos valstybės sienos perėjimo punktus:

4.1.3.1.1. automobilių kelių: Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Šalčininkai–Benekainys, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk ir visus valstybės sienos su Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika perėjimo punktus. Asmenims ir (ar) jų lengviesiems asmeninės paskirties automobiliams atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiama tik per vidaus sieną su Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika. Išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą, gali būti leidžiama asmenims ir (ar) jų lengviesiems asmeninės paskirties automobiliams atvykti į Lietuvos Respubliką ir per kitus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 578, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12722

 

4.1.3.1.2. geležinkelio: Vilniaus geležinkelio stoties pasienio perėjimo punktą, Stasylos–Benekainys, Kena–Gudagojis, Kybartai–Nesterov ir visus valstybės sienos su Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika perėjimo punktus. Vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą geležinkeliais, valstybės siena taip pat gali būti kertama per Pagėgių–Sovetsko geležinkelio pasienio kontrolės punktą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 578, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12722

 

4.1.3.1.3. oro uostų: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus;

4.1.3.1.4. jūrų uostų: Pilies, Malkų įlankos, Būtingės naftos terminalo ir Molo pasienio kontrolės punktus;

4.1.3.2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio nutarimo 4.1.3.1 papunktyje nurodytuose valstybės sienos perėjimo punktuose (išskyrus vidaus sieną su Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika) organizuoja visų asmenų, išskyrus šio nutarimo 4.1.1.11.4 papunktyje nurodytus asmenis, patikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi bet kurioje iš šių valstybių. Asmenys, išskyrus nurodytus šio nutarimo 4.1.1.11 papunktyje, tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose, kuriuose vykdomi patikrinimai, privalo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti užpildytas Tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklėse nustatytos formos keleivių korteles.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 578, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12722

 

4.1.4. Reguliarūs skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik maršrutais (ar tik iš šalių), kuriems pritaria Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu. Nereguliarūs skrydžiai keleiviams į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vežti vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą leidimą vykdyti oro susisiekimą. Leidimai skrydžiams keleiviams vežti iš kitų šalių išduodami atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytą valstybių sąrašą, nurodytą šio nutarimo 4.1.1.1 papunktyje.

4.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija. Šis reikalavimas netaikomas:

4.1.5.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykusiems iš šio nutarimo 4.1.1.1 papunktyje nurodytų valstybių, kurių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos valstybių sutartus kriterijus nustato ir kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas;

4.1.5.2. Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lenkijos Respublikoje;

4.1.5.3. Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos piliečiams bei šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ar Lenkijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 578, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12722

 

4.1.5.4. Neteko galios nuo 2020-06-12

Papunkčio naikinimas:

Nr. 578, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12722

 

4.1.5.5. asmenims, nurodytiems šio nutarimo 4.1.1.3 papunktyje, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;

4.1.5.6. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

4.1.5.7. valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse dirbantiems asmenims, grįžusiems iš tarnybinių komandiruočių užsienyje;

4.1.5.8. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

4.1.5.9. aukšto meistriškumo sportininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir jose dalyvauti, ir juos aptarnaujančiam personalui;

4.1.5.10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

4.1.5.11. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;

4.1.5.12. specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 4.1.1.11.4 papunktyje;

4.1.5.13. asmenims, vykstantiems tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

4.1.6. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai grįžtama iš valstybės (-ių), kurioje (-iose) sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

4.2. Dėl darbo, ūkinės veiklos ir kitų sąlygų.

4.2.1. Paslaugos teikiamos, prekyba viešose prekybos vietose bei veikla laisvalaikio ir pramogų vietose vykdoma užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

4.2.2. Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veikla vykdoma nuo 8 iki 23 valandos. Darbo laiko ribojimas netaikomas:

4.2.2.1. kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

4.2.2.2. kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse;

4.2.2.3. kai viešasis maitinimas teikiamas įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

4.2.2.4. lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veiklai, jei šiose vietose neteikiama viešojo maitinimo paslauga.

4.2.3. Nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. birželio 15 d. kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai (toliau – renginiai) organizuojami ir vykdomi tik:

4.2.3.1. atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio;

4.2.3.2. atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius,  įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;

4.2.3.3. uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o erdvė, skirta žiūrovams, užpildoma ne daugiau kaip 30 procentų.

4.2.4. Nuo 2020 m. birželio 16 d. renginiai organizuojami ir vykdomi tik:

4.2.4.1. atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio;

4.2.4.2. atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 500 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;

4.2.4.3. uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o erdvė, skirta dalyviams (žiūrovams), užpildoma ne daugiau nei 30 procentų.

4.2.5. Švietimo veiklos organizavimas ir vykdymas:

4.2.5.1. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi mokyklose ir kitų švietimo teikėjų, jeigu užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.5.2. ugdymas mokyklose pagal pradinio (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas vykdomas, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos);

4.2.5.3. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, vaikų neformalusis švietimas, bendrasis ugdymas, jeigu nevykdomi šio nutarimo 4.2.5.1 ir 4.2.5.2 papunkčiuose nurodyti reikalavimai, tęsiamas nuotoliniu būdu;

4.2.5.4. aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jeigu švietimo teikėjų vadovai priima tokį sprendimą.

4.2.6. Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimas:

4.2.6.1. draudžiamas lankymas stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems (išskyrus vaikus) asmenims;

4.2.6.2. lankymas grupinio gyvenimo namuose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimynose leidžiamas, jeigu užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.6.3. draudžiama teikti dienos ir trumpalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros (užimtumo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose.

4.2.7. Sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veikla organizuojama:

4.2.7.1. pasitelkiant sveikatos priežiūros specialistus, aukštųjų mokyklų studentus, rezidentus ir infrastruktūrą, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Prireikus sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;

4.2.7.2. valdant pacientų bei lankytojų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius;

4.2.7.3. nuotoliniu būdu teikiant šias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.

4.2.8. Planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (įskaitant dienos chirurgijos paslaugas ir paslaugas, teikiamas dienos stacionare), stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, planinės ambulatorinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos ir stacionarinės bei ambulatorinės odontologijos paslaugos atidedamos ir gali būti pradėtos teikti tik tada, kai įstaiga, nepaisant jos pavaldumo ir teisinės formos, parengia, suderina su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu (jei tokį specialistą turi), o stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, nurodytos Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punkte, – ir su paslaugų dėl COVID-19 teikimą atitinkamoje veikimo teritorijoje organizuojančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, ir patvirtina Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir (ar) Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir pateikia juos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šiuose planuose privalo būti numatyta būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, planinėms paslaugoms teikti skirta rezervinė įstaigos infrastruktūra, didelės rizikos grupei ir mažos rizikos grupei priskiriamų pacientų srautų valdymo tvarka, sveikatos priežiūros paslaugų (paslaugų grupės) teikimo tvarka, personalo darbo organizavimo ir priemonių, skirtų galimam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimui kitose įstaigose (kai darbuotojas dirba ir kitose įstaigose) valdyti, taip pat asmeninių apsaugos priemonių pagal saugumo lygius priskyrimo įstaigos personalui ir pacientams tvarka.

4.2.9. Įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą.

4.2.10. Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano ir Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano reikalavimai nustatomi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

4.2.11. Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais.

4.2.12. Įpareigoti asmenis, vyresnius nei 6 metų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones):

4.2.12.1. turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, renginiuose, nurodytuose šio nutarimo 4.2.3 ir 4.2.4 papunkčiuose, ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose ir viešajame transporte;

4.2.12.2. viešose uždarose erdvėse, išskyrus tuos atvejus, kai jie:

4.2.12.2.1. valgo ir geria viešojo maitinimo organizavimo vietose;

4.2.12.2.2. sportuoja;

4.2.12.2.3. lankosi baseine ar pirtyje.

4.2.13. Iki 2020 m. birželio 10 d. degalų pardavimo vietose gali būti prekiaujama benzinu, kuriame yra mažiau nei 10 procentų biodegalų, užtikrinant kokybės standarto reikalavimus.

5. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui, gavus atsakingos ministerijos pasiūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.

6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 249, 2020-03-22, paskelbta TAR 2020-03-22, i. k. 2020-05864

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 264, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05971

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 314, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06729

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 345, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07269

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 371, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07860

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 398, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08311

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 428, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08921

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 451, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09548

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 476, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10182

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 475, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10267

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 515, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11175

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 578, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12722

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo