Suvestinė redakcija nuo 2021-06-02

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15262

 

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-103

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti pridedamus:

1.1.      Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą;

1.2.      Radviliškio rajono savivaldybės būsto nuomos sutarties formą;

1.3. Neteko galios nuo 2019-12-21

Papunkčio naikinimas:

Nr. T-151, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20931

 

2.  Sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. spalio 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės 2015 m. gegužės 21 d.  sprendimą Nr. T-26 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Antanas  Čepononis

 

PATVIRTINTA

Radviliškio  rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103

 

RADVILIŠKIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Radviliškio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančių būstų, įtrauktų į Savivaldybės tarybos patvirtintus Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašus, nuomos sąlygas ir tvarką. Aprašas taip pat reglamentuoja būstų perrašymo iš Savivaldybės būsto fondo sąrašo į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą ir būstų perrašymo iš Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo į Savivaldybės būsto fondo sąrašą tvarką. Aprašu privalo vadovautis asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, asmenys, nuomojantys socialinį ar Savivaldybės būstą, Savivaldybės institucijos ir Savivaldybės gyvenamųjų patalpų administratorius.

2.  Aprašas parengtas remiantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu;

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Savivaldybės būstas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės būsto fondo sąrašą.

3.2. Socialinis būstas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, kuris yra Savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.

3.3. Būstas – vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniu ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųkų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimus.

3.4. Komisija – Savivaldybės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, nagrinėjanti klausimus, susisijusius su Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuoma (toliau– Komisija).

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TEISĖ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ AR JO SĄLYGŲ PAGERINIMĄ

 

5. Teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

5.1. asmenų ir šeimų nuolatinė gyvenamoji vieta Radviliškio rajone, o neturintys gyvenamosios vietos asmenys yra Radviliškio rajono savivaldybėje įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

5.2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

5.3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

6. Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

7. Šeimai atstovauja vienas iš sutuoktinių arba įgaliotas asmuo, turintis įgaliojimą, įformintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

8. Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, atitinkantys Įstatymo 10 straipsnio reikalavimus.

 

III SKYRIUS

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

9. Socialinis būstas nuomojamas ir būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokamos laikantis eiliškumo (pagal prašymų užregistravimą Savivaldybės administracijoje datą), įvertinus buvimo Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį.

10. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.

11. Socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto:

11.1. netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių. Šiuo atveju į Savivaldybės administraciją asmuo ar šeima Įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;

11.2. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

11.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

11.4. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

11.5. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

11.6. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

11.7. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

11.8. šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

11.9. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių.

12. Asmenims ir šeimoms, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, išnuomojamas socialinis būstas neatsižvelgiant į  gaunamas pajamas, jeigu neturi kito tinkamo gyvenamojo būsto, sudaroma terminuota (ne ilgiau kaip vieniems metams) nuomos sutartis. Asmuo, sudarant nuomos sutartį, privalo įsipareigoti vienų metų laikotarpyje sutvarkyti (likviduoti turto likučius, išregistruoti iš VĮ Registrų centro arba atstatyti nukentėjusį turtą) nuo nelaimės nukentėjusį turtą.

13. Aprašo 11.1–11.9 punktuose numatytais atvejais socialinis būstas išnuomojamas, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pritarus Komisijai, asmenims ar šeimoms, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių. Sudegusio ar kitaip atvejais prarasto būsto vertė nevertinama.

14. socialinis būstas Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti išnuomojamas neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms kitais Įstatyme neįvardytais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais teisės aktais, vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-151, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20931

 

15. Atlaisvintą socialinį būstą pirmumo teise siūloma išsinuomoti socialinio būsto nuomininkams, iškeliamiems iš netikslingų remontuoti, netinkamų gyventi ir pripažintų avarinės būklės patalpų. Suteikiama kita tinkamai įrengta, ne mažesnio ploto negu anksčiau turėta (pagal faktą), sanitarinius bei techninius reikalavimus atitinkanti gyvenamoji patalpa. Mažesnio ploto gyvenamosios patalpos nuomojamos, socialinio būsto nuomininkui sutikus.

16. Pasiūlymas nuomoti socialinį būstą siunčiamas registruotu laišku pagal pareiškėjo viešuose registruose deklaruotą gyvenamąją vietą ir (arba) pagal pareiškėjo raštu nurodytą faktinę gyvenamą vietą arba kitą nurodytą adresą.

17. Raštiški pasiūlymai išsinuomoti socialinį būstą ar atsilaisvinusį būstą laikantis eiliškumo išsiunčiami šeimoms ir asmenims, įrašytiems į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašus, atsižvelgiant į ploto normatyvą.

18. Socialinis būstas išnuomojamas asmenims arba šeimoms, įrašytoms į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę  į socialinio būsto nuomą, sąrašus, pagal prašyme nurodytus konkrečius pageidavimus (aukštas, vietovė) kurie (kurios) atitinka Aprašo 18.1—18.5 punktuose nurodytus reikalavimus:

18.1. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

18.2. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

18.3. šeimoms, kuriose bent vienam sutuoktiniui yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

18.4. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

18.5. šeimoms, kuriose bent vienam šeimos nariui yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis.

19. Asmenys ir šeimos, įrašytos į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, gali teikti konkretų pageidavimą tik dėl būsto šildymo būdo (centralizuotas ar krosninis).

20. Jei asmuo prašyme yra nurodęs Aprašo 18 ir 19  punktuose nurodytus konkrečius pageidavimus, toks būstas jam ir siūlomas.

21. Asmenys ir šeimos, kuriems registruotu laišku išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą, privalo per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos pranešti apie sutikimą arba nesutikimą išsinuomoti siūlomą būstą. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių (sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta ilgalaikė liga, nelaimingas atsitikimas, šeimos narių ar artimų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė) pasiūlyme nurodytais terminais raštu neišreiškusiems sutikimo arba nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ar šeimoms pateikiamas ne ankščiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.

22. Jei asmuo ar šeima be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškia sutikimo arba nesutikimo nuomotis socialinį būstą, jie išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo.

23. Jei asmuo ar šeima, pateikus  pasiūlymą, atsisako išsinuomoti socialinį būstą, siūlymas dėl kito būsto nuomos asmeniui ar šeimai gali būti teikiamas ne ankščiau kaip po 12 mėnesių Aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

24. Apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, specialistas  per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu (registruotu laišku) informuoja asmenis ir šeimas pagal pareiškėjo viešuose registruose deklaruotą gyvenamą ir (arba) pagal pareiškėjo raštu nurodytą faktinę gyvenamąją vietą arba kitą nurodytą adresą.

25. Socialinis būstas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir Aprašo 21 punkte nustatyta tvarka pateikusiems sutikimą, išnuomojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pritarus Komisijai, atsižvelgiant į sprendimo išnuomoti būstą priėmimo metu esamą faktinį šeimos narių skaičių.

26. Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto:

26.1. netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;

26.2. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

26.3. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų;

26.4. šeimoms, kai vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

26.5. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–-25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus);

26.6. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus);

26.7. šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

26.8. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis.

27. Aprašo 26 punkte nustatytais atvejais išnuomojant būstą asmenims ar šeimoms, kurie nėra įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, asmens ar šeimoms Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neturi viršyti Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių. Sudegusio ar kitaip Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais prarasto būsto vertė nevertinama.

28. Asmenims ir šeimoms, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, išnuomojamas socialinis būstas ir sudaroma terminuota (ne ilgiau kaip vieniems metams) nuomos sutartis.

29. Jeigu asmenys ir šeimos, išvardyti šio Aprašo 26 punkte, be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškia sutikimo arba  nesutikimo nuomotis siūlomą skirtingą socialinį būstą, jų prašymas laikomas išnagrinėtu.

30. Aprašo 26 punkte numatytais atvejais socialinis būstas išnuomojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pritarus Komisijai.

31. Terminuota socialinio būsto nuomos sutartis gali būti pakeista į neterminuotą sutartį Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jei asmuo įvykdė 12 punkte nurodytus reikalavimus bei turtas ir pajamos atitinka Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus pajamų ir turto dydžius. Jeigu nuomininko pajamos it turtas viršija Įstatymo numatytus dydžius nuomos sutartis gali būti pratęsiama dar metams Savivaldybės administracijos įsakymu, tačiau Savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.

32. Socialinio būsto nuomos sutartis gali būti nepratęsiama, jei nuomininkas pažeidžia nuomos sutarties sąlygas (nuolat, bet ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, ardo ar gadina gyvenamąsias patalpas arba naudoja jas ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar socialinio būsto nuomos sutartyje numatytais atvejais).

33. Asmenims ir šeimoms, įrašytoms į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Įstatymo 9 straipsnio  1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

34. Asmenys ir šeimos, gyvenančios savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jei asmuo yra neįgalusis ar serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, kurioje yra tokių asmenų, pagal tokio asmens ar šeimos pateiktą prašymą įrašomi į socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą.

35. Asmenims ir šeimoms, įrašytoms į socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą, atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Aprašo 26.2–26.8 punktuose, socialinis būstas nuomojamas nesilaikant eiliškumo pagal asmens ar šeimos pateiktą prašymą.

36. Socialinio būsto nuomininkai, jų šeimos nariai ir kiti asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą socialiniame būste, kiekvienais metais, bet vėliau kaip iki gegužės 1 dienos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka privalo deklaruoti turimą turtą (įskaitant pajamas) už praėjusius kalendorinius metus.

37. Atlaisvintą socialinį būstą pirmumo teise siūloma išsinuomoti socialinio būsto nuomininkams, iškeliamiems iš netikslingų remontuoti, netinkamų gyventi ir pripažintų avarinės būklės patalpų. Suteikiama kita tinkamai įrengta, ne mažesnio ploto negu ankščiau turėta (pagal faktą), sanitarinius bei techninius reikalavimus atitinkanti gyvenamoji patalpa. Mažesnio ploto gyvenamosios patalpos nuomojamos socialinio būsto nuomininkui sutikus.

38. Socialinio būsto nuomininkai, du kartus atsisakę persikelti į Aprašo 37 punkte siūlomą socialinį būstą, iš netikslingų remontuoti, netinkamų gyventi ir pripažintų avarinės būklės patalpų iškeldinami teismo tvarka.

39. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų  administratorius sudaro su nuomininku nuomos sutartį pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinę formą, perduoda jam butą ir pagalbines patalpas, surašydamas būsto perdavimo ir priėmimo aktą, ir sutartį užregistruoja Nekilnojamojo turto registre, o jei nuomininkas per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo neatvyksta sudaryti socialinio būsto nuomos sutarties, informuoja Savivaldybės administraciją.

40. Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ar pajamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmenys ir šeimos išsikelia iš nuomojamo socialinio  būsto arba gali teikti raštišką prašymą jų nuomojamą būstą nuomoti rinkos kainomis. Savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį Savivaldybėje, gali priimti sprendimą ne ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui būstą nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto. Savivaldybės būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

41. Socialinio būsto nuomos sutartis gali būti nutraukiama, jei nuomininkas pažeidžia nuomos sutarties sąlygas (nuolat, bet ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, ardo ar gadina gyvenamąsias patalpas arba naudoja jas ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar Įstatymo 20 straipsnio 5 punkte nurodytais atvejais).

42. Savivaldybės būsto fondą ir socialinį būstą, kaip Savivaldybės būsto fondo dalį, administruoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų administratorius (toliau – Administratorius).

 

IV SKYRIUS

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMAS

 

43. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto sąskaita privalo sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį arba atleisti nuo šio mokesčio, jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

44. Savivaldybės būstas nuomojamas šiais atvejais:

44.1. asmenims ar šeimoms, kuriems gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas;

44.2. asmenims ar šeimoms, kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;

44.3. asmenims ar šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios vietos;

44.4. jeigu asmens ar šeimos, nuomojančių socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ar turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą šį būstą ne ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, vadovaudamasi Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto;

44.5. kitais tikslais pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir kitus teisės aktus, vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais;

44.6. savivaldybės būstas išnuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti, valstybinių ekstremaliųjų situacijų ir Radviliškio rajono ekstremalių situacijų sprendimui bei pan.) ar trumpalaikiams renginiams organizuoti, būsto nuomos sutartis sudaroma ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-394, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27845

 

45. savivaldybės būstas išnuomojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-151, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20931

 

46. Asmenys ir šeimos, nuomojantys savivaldybės būstą šio Aprašo 44.4 punkte nurodytu atveju, ir sumažėjus asmens ar šeimos turtui (įskaitant gautas pajamas) gali teikti prašymą rinkos kainomis nuomojamą savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis.

47. Jeigu asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) po metų nuo terminuotos vienų metų sutarties sudarymo dienos viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, specialistas per vieną mėnesį informuoja asmenis ir šeimas apie pareigą išsikelti iš patalpų.  Asmenims per vieną mėnesį informuoja asmenis ir šeimas apie pareigą išsikelti iš patalpų. Asmenims ar šeimoms per tris mėnesius geranoriškai patalpų neatlaisvinus Savivaldybės administracija inicijuoja iškeldinimą iš Savivaldybės būsto teismo tvarka.

48. Savivaldybės būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama, nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

49. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Savivaldybės būsto nuomos sutartį (1 priedas) bei Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį (2 priedas) Savivaldybės būsto nuomininkais, esant Savivaldybės tarybos sprendimui ar Savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymui, sudaro Savivaldybės gyvenamųjų patalpų Administratorius.

 

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PERRAŠYMAS IŠ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠO Į SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠĄ

 

50. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai, esantys Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto dalies, sąraše, perrašomi į Savivaldybės būsto fondo sąrašą Savivaldybės tarybos sprendimu keičiant Savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo patvirtinti Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto dalies, fondo sąrašai.

51. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo perrašomas socialinis būstas iš Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto dalies, sąrašo į Savivaldybės būsto fondo sąrašą, rengiamas gavus asmens rašytinį prašymą, kuriame prašoma pakeisti socialinio būsto nuomos sutartį ir sudaryti Savivaldybės būsto nuomos sutartį ir kuriame nurodyta, kad asmuo sutinka mokėti pagal galiojančią tvarką apskaičiuotą būsto nuomos mokestį.

52. Asmuo kreiptis su prašymu dėl socialinio būsto perrašymo į Savivaldybės būsto fondo sąrašą ir sudaryti Savivaldybės būsto nuomos sutartį gali tik praėjus ne mažiau kaip vieniems metams nuo socialinio būsto sutarties sudarymo dienos.

53. Savivaldybės administracija, esant poreikiui ir galimybei bei vadovaudamasi Įstatymu, gali nuomoti būstus iš fizinių ar juridinių asmenų ir šiuos būstus subnuomoti asmenims ar šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą. Šie būstai Savivaldybės tarybos sprendimu turi būti įtraukti į Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto dalies, sąrašą.

 

VII SKYRIUS

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PERRAŠYMAS IŠ SAVIVALDYBĖS  BŪSTO FONDO SĄRAŠO Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠĄ

 

54. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai, esantys Savivaldybės būsto fondo sąraše, perrašomi į savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą Savivaldybės tarybos sprendimu keičiant savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo patvirtinti Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašai.

55. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo perrašomas Savivaldybės būstas iš Savivaldybės būsto fondo sąrašo į Savivaldybės socialinio fondo sąrašą, rengiamas gavus asmens rašytinį prašymą pakeisti Savivaldybės būsto nuomos sutartį ir sudaryti socialinio būsto nuomos sutartį, jeigu asmens (šeimos) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus iki prašymo pateikimo dienos neviršija Įstatymo 11 straipsnyje 3 dalyje patvirtintų dydžių.

56. Asmuo su prašymu dėl Savivaldybės būsto perrašymo į savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą ir sudaryti socialinio būsto nuomos sutartį gali tik praėjus ne mažiau kaip vieniems metams nuo savivaldybės būsto sutarties sudarymo dienos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Už asmenų (šeimų) pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

58. Šiame Apraše neaptarti klausimai dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais.

59. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašai, socialinį būstą nuomojančių asmenų sąrašas viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

60. informacija apie Savivaldybės socialinius būstus ir savivaldybės būstus, kurie nuomojami asmenims ir šeimoms Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 9 dalyje numatytais atvejais, skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt ir atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Papildyta punktu:

Nr. T-189, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04526

 

61. skelbiamoje informacijoje nurodomas Savivaldybės būsto ar Savivaldybės socialinio būsto adresas ir unikalus numeris.

Papildyta punktu:

Nr. T-189, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04526

 

62. Savivaldybės socialinio būsto plėtros programa patvirtinta Savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-189, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04526

 

63. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-189, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04526

 

 IX SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BŪSO FONDO, SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠAI

 

64. Savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir Savivaldybės būstai, kurie nuomojami:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-505, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12373

 

64.1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju;

64.2. Savivaldybės tarybos sprendimu šeimoms ir asmenims, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos;

64.3. Savivaldybės tarybos sprendimu šeimoms ir asmenims, kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyventi (tarnybiniai butai);

64.4. Savivaldybės tarybos sprendimu kitais tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais įstatymais.

65. Socialinio būsto fondą sudaro butai:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-505, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12373

 

65.1. Savivaldybės nuosavybėn įgyti statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus pastatus, perkant ar kitokiu būdu teisėtai įsigyjant gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomojant ar juridiniams asmenims priklausančius būstus;

65.2. likę tušti tinkami naudoti pagal tiesioginę paskirtį, anksčiau nuomoti Savivaldybės būsto nuomos sąlygomis ir įtraukti į Savivaldybės socialinio būsto sąrašą.

66. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatyta tvarka perimtos valstybės reikmėms nereikalingos laisvos gyvenamosios patalpos, kuriose gyvena asmenys ir šeimos,  atitinkantys Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, Savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos Savivaldybės administracijos sprendimu gali būti įtraukiamos į Savivaldybės būsto fondą arba į Savivaldybės socialinio būsto fondą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-505, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12373

 

67. Savivaldybės būstas, atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, Savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos Savivaldybės administracijos sprendimu įrašomas į socialinio būsto fondą ir naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms aprūpinti būstu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-505, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12373

 

68. Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. Informacija į Savivaldybės interneto svetainę patalpinama ir (ar) atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-505, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12373

 

Papildyta skyriumi:

Nr. T-505, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12373

 

________________________

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo 26 d.   sprendimu Nr. T-103

Priedas Nr. 1

 

SAVIVALDYBĖS  BŪSTO NUOMOS SUTARTIS

___________________________

(data ir numeris)

 

 

 

20____m. ________________ _____d. Nr. ________

Radviliškis

 

Radviliškio rajono savivaldybė (toliau – Nuomotojas), atstovaujama ________________

___________________________________________________________________veikiančio pagal _______________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė)                                               (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo)

ir ________________________________________ (toliau – Nuomininkas), asmens kodas _____________________________, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

(vardas ir pavardė)

remdamiesi _____________________________________________________________________

(teisės akto, kurio pagrindu suteiktas arba suteikiamas savivaldybės būstas, data ir Nr.)

sudaro šią Savivaldybės būsto nuomos sutartį (toliau – Sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Sutartimi Nuomotojas už mokestį įsipareigoja suteikti Nuomininkui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudoti laisvą savivaldybės būstą, kurį apibūdinantys duomenys nurodyti Sutarties 2 punkte (toliau – savivaldybės būstas), o Nuomininkas įsipareigoja naudotis savivaldybės būstu pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 9 punkte, ir mokėti nuomos mokestį.

2. Savivaldybės būstą apibūdinantys duomenys:

2.1. adresas:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė ir kodas, gatvė, pastato Nr., korpuso Nr., buto Nr.

2.2. unikalus Nr.:

2.3. bendrasis ir naudingasis plotas, išreikštas kvadratiniais metrais: ___________________________________________________________________________

plotas skaičiais ir žodžiais

2.4. kambarių skaičius: __________________________________________________

skaičius skaitmenimis ir žodžiais

2.5.  savivaldybės būsto priklausiniai:_______________________________________

___________________________________________________________________________

išvardyti ir nurodyti jų skaičių bei paskirtį

3. Šalys susitaria, kad Nuomininkui nuomojamo savivaldybės būsto paskirtis yra jame gyventi Nuomininkui ir jo šeimos nariams:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os) arba asmens kodas (-ai), giminystės ryšys (-iai)

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Nuomininkas įsipareigoja:

4.1. sudaryti paslaugų teikimo sutartis su geriamąjį ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją tiekiančiomis ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) teikiančiomis įmonėmis ir (ar) organizacijomis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo savivaldybės būsto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir šių sutarčių patvirtintas kopijas pateikti Nuomotojui;

4.2. naudoti savivaldybės būstą tik pagal paskirtį, numatytą Sutarties 2 punkte, jį prižiūrėti ir laikyti tvarkingą, laikytis teisės aktuose nustatytų taisyklių, susijusių su savivaldybės būsto ir (ar) pastato, kuriame yra savivaldybės būstas, eksploatavimu ir priešgaisrinės saugos reikalavimais, nustatytais pastatui ir savivaldybės būstui, neperleisti savivaldybės būsto nuomos teisės ir nesubnuomoti savivaldybės būsto;

4.3. savivaldybės būstu naudotis nepažeidžiant kitų pastate, kuriame yra savivaldybės būstas, esančių butų ir bendrojo naudojimo patalpų savininkų ir (ar) naudotojų teisių bei teisėtų interesų;

4.4. už savivaldybės būsto nuomą Sutartyje nustatyta tvarka Nuomotojui mokėti Sutarties 9 punkte nustatyto dydžio savivaldybės būsto nuomos mokestį (toliau – Nuomos mokestis);

4.5. sudaryti sąlygas Nuomotojui tikrinti nuomojamo savivaldybės būsto būklę, ar savivaldybės būstas naudojamas pagal paskirtį ir Sutartį;

4.6. savo lėšomis daryti einamąjį savivaldybės būsto remontą, kai Nuomotojas, patikrinęs savivaldybės būsto būklę ir palyginęs su savivaldybės būsto perdavimo–priėmimo akte apibūdinta savivaldybės būsto būkle perdavimo Nuomininkui metu, nusprendžia, kad šis remontas yra būtinas. Kitais atvejais Nuomininkas pats sprendžia, ar daryti einamąjį remontą;

4.7. norėdamas pagerinti savivaldybės būstą turi gauti rašytinį Nuomotojo leidimą, kuriame gali būti aptariama pagerinimo apimtis, pagerinimo atlikimo terminas, pagerinimui panaudotų lėšų atlyginimo sąlygos;

4.8. Nuomininkas privalo atlaisvinti savivaldybės būstą ir grąžinti jį Nuomotojui ne vėliau kaip per  dešimt kalendorinių dienų pasibaigus Sutarčiai. Nuomininkas savivaldybės būstą privalo grąžinti Nuomotojui tvarkingą ir atitinkantį savivaldybės būsto perdavimo–priėmimo akte perdavimo Nuomininkui metu nustatytą būklę, įvertinant Šalių patvirtintus pakeitimus. Nuomininkas savo sąskaita privalo išgabenti savo turtą iš savivaldybės būsto ne vėliau kaip per dešimt kalendorinių dienų iki savivaldybės būsto grąžinimo.

4.9.  per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo įregistruoti Sutartį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, o pasibaigus Sutarties terminui ją išregistruoti;

5. Nuomininkas ir jo šeimos nariai privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą savivaldybės būste.

6. Nuomininko šeimos nariai (įskaitant ir buvusius šeimos narius) turi tokias pat teises ir pareigas, kaip ir Nuomininkas.

7. Nuomotojas įsipareigoja:

7.1. laisvą, tinkamą gyventi savivaldybės būstą Nuomininkui perduoti pagal savivaldybės būsto perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo;

7.2. užtikrinti daugiabučio namo, kuriame yra savivaldybės būstas, bendrojo naudojimo patalpų ir komunalinių paslaugų teikimo įrangos, esančios name, funkcionavimą, priežiūrą ir remontą. Nuomininką pasirašytinai supažindinti su daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatais arba kitokiu dokumentu, kuriame yra nustatytos bendrojo naudojimo patalpų priežiūros, naudojimo, išlaikymo ir kitos taisyklės;

7.3. savo lėšomis daryti savivaldybės būsto kapitalinį remontą;

7.4. prireikus kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti savivaldybės būstą, kai jo negalima remontuoti ar rekonstruoti neiškėlus gyventojų, savivaldybės būsto kapitalinio remonto ar rekonstravimo laikui Nuomininkui ir Sutarties 3 punkte nurodytiems Nuomininko šeimos nariams suteikti kitą gyvenamąją patalpą;

7.5. norėdamas patekti į savivaldybės būstą, Nuomininkui apie tai pranešti prieš dešimt kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Nuomininkas pažeidė Sutartį, arba įvykus avarijai ar gedimui.

8. Nuomotojas, gavęs Nuomininko pranešimą apie Sutarties nutraukimą, turi teisę patikrinti savivaldybės būsto būklę ir surašyti šio būsto perdavimo–priėmimo aktą pagal Sutarties priede nurodytą formą. Apie tikrinimo datą ir laiką Nuomotojas praneša Nuomininkui prieš dešimt kalendorinių dienų.

III SKYRIUS

NUOMOS MOKESTIS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

 

9. Nuomos mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Nuomos mokestis už vieną kvadratinį metrą sudaro ________________________________________(nuomos mokestis skaitmenimis ir žodžiais) eurų / centų per mėnesį. Savivaldybės būsto Nuomos mokestis sudaro_____________________________________________________________________ nuomos mokestis skaitmenimis ir žodžiais eurų / centų per mėnesį.

10. Nuomos mokestis mokamas už laikotarpį nuo savivaldybės būsto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

11. Nuomos mokestį Nuomininkas už pirmąjį mėnesį turi sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Visi vėlesni mokėjimai mokami kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos.

12. Sutartyje nustatytas Nuomos mokesčio dydis gali būti keičiamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus. Pirmą kartą Nuomos mokesčio dydis gali būti keičiamas praėjus dvylikai mėnesių po Sutarties sudarymo.

13. Mokestį už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) Nuomininkas turi mokėti vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

14. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties nutraukimo Sutarties 15 punkte numatytais atvejais.

15. Sutartis nutraukiama:

15.1. Šalių susitarimu;

15.2. vienašališkai:

15.2.1. Įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais;

15.2.2. jeigu Nuomininko įsiskolinimas už savivaldybės būsto nuomą ir (ar) mokestį už patalpoms tiekiamą energiją (šiluminę ir (ar) elektros) ar dujas, ar geriamąjį ir (ar) karštą vandenį, ar komunalines paslaugas viršija trijų mėnesių Nuomos mokesčio sumą;

15.2.3. Nuomininkui pažeidus bent vieną iš Sutarties 4.1–4.7, 4,9 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų.

16. Sutartį nutraukiant vienašališkai, Sutartį nutraukianti Šalis praneša apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš mėnesį.

17. Pasibaigus Sutarčiai, Nuomininkas ir jo šeimos nariai iškeldinami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

18. Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus nuostolius, kuriuos šis patiria dėl Sutartyje numatytų Nuomininko įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Nuomininkas atsako už žalą, padarytą savivaldybės būstui ar savivaldybės būsto perdavimo–priėmimo akte nurodytiems daiktams dėl jo ar jo šeimos narių kaltės.

19. Nuomininkas privalo atlyginti žalą pastate, kuriame yra savivaldybės būstas, esančių butų ir bendrojo naudojimo patalpų savininkams ir (ar) naudotojams, jeigu ji buvo padaryta dėl Nuomininko kaltės ar aplaidumo.

20. Nuomotojas privalo atlyginti Nuomininkui nuostolius, kuriuos šis patiria dėl Sutartyje numatytų Nuomotojo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Sutartyje vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

22. Šalys gali susitarti ir dėl kitokių Sutarties nuostatų, kurios neprieštarautų imperatyvioms teisės aktų normoms.

23. Ginčai dėl Sutarties, kurie per 14 darbo dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo dėl Sutarties įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiami derybų būdu, sprendžiami civilinio proceso tvarka.

24. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su Sutartimi, Šalims privalo būti pateikiami raštu.

25. Šalys privalo nedelsdamos viena kitą informuoti apie adreso, telefono numerių ir kitų rekvizitų pasikeitimą.

26. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

27. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

28. Sutarties priedai:

28.1. savivaldybės  būsto perdavimo–priėmimo aktas, _____________________________

lapų skaičius

28.2. gyvenamojo namo savininkų bendrijos įstatų arba kitokio dokumento, kuriame nustatytos bendrojo naudojimo patalpų priežiūros, naudojimo, išlaikymo ir kitos taisyklės, kopija, _______________________________________________________(lapų skaičius);

28.3._____________________________________________________________________

kiti priedai

Nuomotojas:

 

 

 

 

__________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Nuomininkas:

[vardas ir pavardė, asmens kodas / gimimo data, , telefono Nr.]

 

 

__________________________________

(vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

––––––––––––––––––––

 

Socialinio būsto nuomos sutarties priedas

 

SAVIVALDYBĖS  BŪSTO PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

 

___________________________

(data ir numeris)

___________________________

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybė (toliau – Nuomotojas), atstovaujama  ________________, 

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal __________________________________________,                                               

(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo)

perduoda / priima, o _____________________________ (toliau – Nuomininkas), asmens kodas

(vardas ir pavardė) 

__________________, priima / perduoda šį savivaldybės būstą:

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

1.  Savivaldybės būsto ir priklausinių apibūdinimas:___________________________

___________________________________________________________________________

(adresas, inventorizacijos Nr., bendrasis plotas ir kt. duomenys).

2.  Savivaldybės būsto ir pagalbinių patalpų techninės būklės apibūdinimas:_________

___________________________________________________________________________

(grindų, sienų, lubų, langų, durų, balkonų ir kt. konstrukcijų apibūdinimas).

3.  Savivaldybės būsto įrenginių techninės būklės apibūdinimas:_________________

___________________________________________________________________________

(šildymo, geriamojo vandens tiekimo, apšvietimo, santechnikos ir kt. įrenginių apibūdinimas).

4.  Savivaldybės būsto komunalinių ir susijusių paslaugų apskaitos prietaisų apibūdinimas:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(plombų patikra ir skaitiklių rodmenys socialinio būsto perdavimo–priėmimo metu).

5.  Kito savivaldybės būste esančio turto apibūdinimas:_________________________

___________________________________________________________________________

(išvardyti ir įvertinti būklę socialinio būsto perdavimo–priėmimo metu).

 

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – po vieną Nuomotojui ir Nuomininkui.

 

Perdavė Nuomotojas / Nuomininkas:

[pareigos, vardas ir pavardė / vardas ir pavardė]

 

_____________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas / vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

Priėmė Nuomininkas / Nuomotojas:

[vardas ir pavardė / pareigos, vardas ir pavardė]

 

 

_____________________________________

(vardas ir pavardė, parašas / pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

___________________________________

Priedas. Neteko galios nuo 2019-12-21

Priedo naikinimas:

Nr. T-151, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20931

 

Priedas. Neteko galios nuo 2019-12-21

Priedo naikinimas:

Nr. T-151, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20931

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-151, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20931

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103 dalinio pakeitimo

 

2.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-189, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04526

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103, papildymo

 

3.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-394, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27845

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103, papildymo

 

4.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-505, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12373

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103, papildymo