Suvestinė redakcija nuo 2020-11-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18965

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-657

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.2.2 papunkčio darbo „Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikams, neįgaliesiems, jų šeimoms plėtra“ 4 veiksmą „Naujų individualizuotų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinė reabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra“ ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A1-83 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gairių patvirtinimo“ 2.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA     

Lietuvos Respublikos                   

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657

 

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato negalią turintiems asmenims (toliau – asmuo) reikalingų asmeninio asistento paslaugų, įgyvendinant bandomąjį asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo negalią turintiems asmenims projektą (toliau – bandomasis projektas), poreikio vertinimo kriterijus, asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo, teikimo sustabdymo ir atnaujinimo bei nutraukimo tvarką, asmeninio asistento atliekamas funkcijas, teikiamas paslaugas, jų finansavimą ir kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-585, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13579

 

2. Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka);

3.2. asmeninio asistento paslaugų teikėjas – savivaldybės administracija ir (ar) jos atrinkti projekto partneriai;

3.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

4. Už bandomųjų projektų vykdymą atsako savivaldybės administracija.

5. Aprašo nuostatos taikomos tik įgyvendinant bandomuosius projektus – teikiant asmeninio asistento paslaugas.

 

II SKYRIUS

ASMENYS, TURINTYS TEISĘ GAUTI ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGAS

 

6. Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-585, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13579

 

7. Prioritetas teikiamas Aprašo 6 punkte nurodytiems asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie:

7.1. lanko švietimo įstaigą;

7.2. dirba arba ieško darbo;

7.3. nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai;

7.4. laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas). 

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS GAUTI, PATEIKIMAS

 

8. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į asmens faktinės gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (toliau – savivaldybės administracija) ir pateikia:

8.1. laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) telefono ryšio numeris;

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

8.4. Aprašo 7 punkte nurodyti asmenys dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-585, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13579

 

9. Asmuo ir (ar) asmens atstovas Aprašo 8.2, 8.3 ir 8.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia tik tokiu atveju, jei dokumentų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus asmuo ir (ar) asmens atstovas gali pateikti asmeniškai, siųsdamas paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu. Asmuo ir (ar) asmens atstovas pateikia Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas. Jei asmuo ir (ar) asmens atstovas pateikia Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų originalus, jų kopijas patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas, o dokumentų originalai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

10. Savivaldybės administracijoje gauti Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai iš karto užregistruojami, suteikiant registracijos numerį, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų užregistravimo dienos perduodami savivaldybės administracijos nustatyta tvarka paskirtam socialiniam darbuotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

IV SKYRIUS

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMO KRITERIJAI

 

11. Asmeninio asistento paslaugų poreikis vertinamas individualiai pagal Asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyne (Aprašo 1 priedas) (toliau – klausimynas) nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, poreikius 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). Asmeninio asistento paslaugų poreikis vertinamas individualiai kiekvienoje veikloje, užpildant klausimyną pagal šiuos kriterijus:

11.1. Neteko galios nuo 2020-03-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

11.2. asmens dalyvumas;                                                                                            

11.3. Neteko galios nuo 2020-03-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

11.4. asmens judumo vykstant į darbovietę ar ugdymo įstaigą galimybės;

11.5. asmens gyvenamosios aplinkos pritaikymas;

11.6. šeiminė padėtis;

11.7. Neteko galios nuo 2020-03-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

11.8. asmens sveikatos būklė;

11.9. kasdienė asmens veikla ir asmeninio asistento paslaugų poreikis 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka) namuose ir viešojoje aplinkoje.

12. Socialinis darbuotojas pagal pateiktus dokumentus ir asmens ar asmens atstovo klausimyne pateiktus atsakymus nustato asmens asmeninio asistento paslaugų poreikį ir pateikia motyvuotą ir rekomendaciją dėl asmens asmeninio asistento paslaugų tikslingumo (netikslingumo) – nurodo valandų skaičių per dieną, dienų skaičių, veiklas, kuriose reikėtų asmeninio asistento pagalbos.

13. Asmeniui reikalingų asmeninio asistento paslaugų poreikis gali būti nustatomas iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę.

14. Asmeniui asmeninio asistento paslaugų poreikis nenustatomas, jei, įvertinus asmens asmeninio asistento pagalbos poreikį namuose ir viešojoje aplinkoje, padaroma išvada, kad asmeninio asistento paslaugų jam nepakanka. Tokiu atveju socialinis darbuotojas per 3 darbo dienas nuo atlikto asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo pateikia rekomendaciją asmeniui ir (ar) asmens atstovui bei savivaldybės administraciniam padaliniui, atsakingam už socialinių paslaugų teikimą, dėl asmens bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros paslaugų poreikio vertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

V SKYRIUS

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKA

 

15. Asmeninio asistento paslaugų poreikį bandomųjų projektų metu, vadovaudamasis Apraše nurodytais asmeninio asistento paslaugos poreikio vertinimo kriterijais, vertina socialinis darbuotojas. Vertinant asmens asmeninio asistento paslaugų poreikį, asmeniui ar asmens atstovui sutikus (pageidaujant), gali dalyvauti ir neįgaliųjų organizacijos atstovas, kuris socialiniam darbuotojui gali teikti rekomendacijas dėl asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo proceso.

16. Socialinis darbuotojas, gavęs Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos, su asmeniu ir (ar) asmens atstovu sutartu laiku pokalbio su asmeniu, turinčiu teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, metu užpildo klausimyną. Pokalbis gali vykti asmens namuose arba socialinio darbuotojo numatytoje vietoje.

17. Jei asmuo ir (ar) asmens atstovas be pateisinamos priežasties sutartu laiku neatvyksta į pokalbį, socialinis darbuotojas nevertina asmens asmeninio asistento paslaugų poreikio. Kitas pokalbis gali vykti tik tuo atveju, jei asmuo ir (ar) asmens atstovas pakartotinai savivaldybės administracijai pateikia naują Aprašo 8.1 papunktyje nurodytą laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas.

18. Socialinis darbuotojas, vertindamas asmens asmeninio asistento paslaugų poreikį, turi teisę:

18.1. gauti iš asmens ir (ar) asmens atstovo papildomus dokumentus ar informaciją, reikalingą asmens asmeninio asistento paslaugų poreikiui nustatyti, jeigu dokumentų ar informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose;

18.2. nemokamai gauti informaciją ar dokumentus, susijusius su asmens asmeninio asistento paslaugų poreikio nustatymu, iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ar organizacijų, valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų ar kitų valstybės informacinių sistemų.

19. Užpildęs klausimyną, socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pokalbio su asmeniu dienos pateikia išvadą ir rekomendaciją dėl asmeninio asistento paslaugų tikslingumo (netikslingumo) savivaldybės administracijos nustatyta tvarka paskirtam darbuotojui, priimančiam sprendimą dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo (toliau – sprendimas) ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo. Sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo išvados ir rekomendacijos dėl asmeninio asistento paslaugų poreikio tikslingumo (netikslingumo) asmeniui, priimančiam sprendimą dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, pateikimo dienos. Sprendimo formą tvirtina savivaldybės administracija. Sprendime nurodoma galimų suteikti asmeninio asistento paslaugų trukmė (valandų skaičius) per mėnesį, veiklos, kuriose gali būti teikiamos asmeninio asistento paslaugos, paslaugų teikėjo duomenys (pavadinimas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris).

20. Asmeninio asistento paslaugų poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Pasibaigus nustatytam asmeninio asistento paslaugų poreikio terminui ir asmeniui ir (ar) asmens atstovui pateikus Aprašo 8.1 papunktyje nurodytą prašymą, organizuojamas asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimas Aprašo 1519 punktuose nustatyta tvarka.

21. Jeigu asmeninio asistento paslaugas skirti atsisakoma, sprendime nurodomos motyvuotos tokio atsisakymo priežastys. Savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį ir (ar) asmens atstovą apie priimtą sprendimą.

22. Asmuo ir (ar) asmens atstovas, gavęs teigiamą sprendimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos arba su asmeninio asistento paslaugų teikėju sutartu laiku, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, esant svarbių priežasčių (pavyzdžiui, dėl asmens ligos, medicininės reabilitacijos, sanatorinio gydymo) – ne vėliau kaip per 40 darbo dienų, nuo atlikto asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo dienos, pasirašo Asmeninio asistento paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutartyje, be kitų nuostatų, turi būti nurodyta asmeninio asistento paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, asmeninio asistento paslaugų teikėjo, asmeninio asistento ir asmens teisės bei pareigos (atsakomybės), veiklos, kuriose bus teikiamos asmeninio asistento paslaugos, ir jų apibūdinimas, asmeninio asistento paslaugų teikimo laikas ir trukmė, maksimalus asmeninio asistento paslaugų teikimo laikas per mėnesį, kita svarbi informacija, galinti turėti įtakos asmeninio asistento paslaugų teikimui (pavyzdžiui, informacija apie asmens ligas, vartojamus vaistus, būdo savybes, galimas krizines situacijas ir veiksmus jose tokios apimties, kuri yra būtina asmeninio asistento paslaugų teikimui užtikrinti).

23. Jei asmuo ir (ar) asmens atstovas nepasirašo Sutarties per 40 darbo dienų nuo atlikto asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo, asmeniui asmeninio asistento paslaugos neteikiamos. Jei asmuo ir (ar) asmens atstovas nori gauti asmeninio asistento paslaugas, jis (jie) turi pakartotinai kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti Aprašo 8.1 papunktyje nurodytą prašymą dėl pakartotinio vertinimo.

24. Jei asmuo ir (ar) asmens atstovas nesutinka su sprendimu, jis (jie) per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos gali pakartotinai kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti laisvos formos prašymą dėl pakartotinio asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo (toliau – pakartotinis vertinimas), nurodydamas (-i) motyvuotas priežastis, kodėl nesutinka su sprendimu.

25. Savivaldybės administracija, gavusi asmens ir (ar) asmens atstovo prašymą dėl pakartotinio vertinimo, jį organizuoja Aprašo 15–19 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotinį vertinimą atlieka kitas socialinis darbuotojas, t. y. tas, kuris nevertino asmens asmeninio asistento paslaugų poreikio pirmame vertinimo etape. Atlikus pakartotinį vertinimą, galima priimti šiuos sprendimus:

25.1. palikti nepakeistą pirminį sprendimą;

25.2. pakeisti pirminį sprendimą;

25.3. jei paaiškėja naujų faktinių aplinkybių, turinčių įtakos nustatant asmeninio asistento paslaugų poreikį, priimti naują sprendimą.

26. Pakartotinis asmens asmeninio asistento paslaugų poreikis dar kartą gali būti vertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo paskutinio pakartotinio vertinimo dienos, tik paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos nustatant asmeninio asistento paslaugų poreikį, ir (ar) gavus asmeninio asistento paslaugų teikėjo Aprašo 32.2.1 papunktyje nurodytą informaciją. Tokiu atveju pakartotinis vertinimas atliekamas Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka.

27. Asmeniui skiriamas asmeninis asistentas (prireikus – keli asmeniniai asistentai) bendru jo ir (ar) asmens atstovo bei asmeninio asistento paslaugų teikėjo sutarimu. Asmuo ir (ar) asmens atstovas turi teisę asmeninio asistento paslaugų teikėjui siūlyti pasitelkti asmens poreikius atitinkantį asmeninį asistentą, kuris atitikta Aprašo VI skyriuje asmeniniam asistentui keliamus reikalavimus ir kuris asmeniui teiktų asmeninio asistento paslaugas. Tokiu atveju asmeninio asistento paslaugų teikėjas kartu su asmeniu ir (ar) asmens atstovu bendru sutarimu gali pasitelkti asmens ir (ar) asmens atstovo siūlomą asmeninį asistentą paslaugoms teikti ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos arba su asmeninio asistento paslaugų teikėju sutartu laiku, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atlikto asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo dienos, su asmens ir (ar) asmens atstovo siūlomu asmeniniu asistentu pasirašyti Trišalę asmeninio asistento paslaugų teikimo sutartį (toliau – Trišalė sutartis), kurioje turi būti nurodyta asmeninio asistento paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, paslaugų teikėjo, asmeninio asistento ir asmens teisės bei pareigos (atsakomybės), veiklos, kuriose bus teikiamos asmeninio asistento paslaugos, ir jų apibūdinimas, asmeninio asistento paslaugų teikimo laikas ir trukmė, maksimalus asmeninio asistento paslaugų teikimo laikas per mėnesį, kita svarbi informacija, galinti turėti įtakos asmeninio asistento paslaugų teikimui (pavyzdžiui, informacija apie asmens ligas, vartojamus vaistus, būdo savybes, galimas krizines situacijas ir veiksmus jose tokios apimties, kuri yra būtina asmeninio asistento paslaugų teikimui užtikrinti).

28. Asmeninio asistento paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad kiekvienas asmuo, teikiantis asmeninio asistento paslaugas, būtų aprūpintas saugos darbe, transporto priemonėmis, arba būtų kompensuojamos jo kelionių išlaidos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

29. Rekomenduojama asmeninio asistento paslaugų teikėjui sudaryti sąlygas asmenims, teikiantiems asmeninio asistento paslaugas, periodiškai (pavyzdžiui, ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius) dalytis patirtimi, susijusia su asmeninio asistento paslaugų teikimu.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASMENIUI, TEIKIANČIAM ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGAS

 

30. Asmeninis asistentas, pradėdamas teikti asmeninio asistento paslaugas, turi būti išklausęs ne mažiau kaip 24 akademinių valandų trukmės mokymus apie asmeninio asistento darbo ypatumus arba įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus (ne mažiau kaip 40 akademinių valandų trukmės), jei neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą, arba nėra įgijęs socialinės veiklos darbuotojo kvalifikacijos. Įžanginiai individualios priežiūros personalo mokymai organizuojami vadovaujantis Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

31. Asmens šeimos narys (sutuoktinis, vaikas (įvaikis), tėvas (įtėvis), motina (įmotė) ir (ar) artimasis giminaitis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, negali būti asmens asmeniniu asistentu.

VII SKYRIUS

ASMENINIO ASISTENTO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

32. Asmeninis asistentas atlieka šias funkcijas:

32.1. teikia asmeninio asistento paslaugas Sutartyje ar Trišalėje sutartyje nustatytomis sąlygomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

32.2. nedelsdamas, arba per 2 darbo dienas nuo toliau išvardytų aplinkybių atsiradimo dienos, raštu informuoja asmeninio asistento paslaugų teikėją apie:

32.2.1. pasikeitusias aplinkybes, turinčias (galinčias turėti) įtakos asmeninio asistento paslaugų teikimui, ir tik tokios apimties, kokia būtina asmeninio asistento paslaugos teikėjo teikiamoms asmeninio asistento paslaugoms užtikrinti (pavyzdžiui, apie asmens išvykimą į užsienį, gyvenamosios vietos pakeitimą, mirtį, sveikatos būklės pokyčius (t. y. pagerėjimą ar pablogėjimą) ar kitus asmens pokyčius (pavyzdžiui, asmuo pradėjo gauti stacionarios socialinės globos paslaugas ir pan.) bei jo aplinkos pokyčius (pavyzdžiui, būstas pritaikytas pagal asmens poreikius), kitus pokyčius, susijusius su jo aplinka), kurie gali turėti įtakos paslaugų poreikiui, asmens sveikatai ar gyvybei, o asmeninio asistento paslaugų teikėjas, jei jis yra savivaldybės administracijos atrinktas projekto partneris, šią informaciją ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo dienos raštu pateikia savivaldybės administracijai;

32.2.2. asmens ir (ar) asmens atstovo skundus, prašymus, pasiūlymus, susijusius su asmeninio asistento paslaugų teikimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

32.3. kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos, pateikia asmeninio asistento paslaugų teikėjui asmeninio asistento paslaugų teikimo ataskaitas (toliau – ataskaita), kurių formą, teikimo būdą ir laiką nustato bei tvirtina asmeninio asistento paslaugų teikėjas. Ataskaitoje asmeninis asistentas nurodo savo vardą ir pavardę, asmens, kuriam buvo teikiamos asmeninio asistento paslaugos, vardą ir pavardę, asmeninio asistento paslaugų teikimo datą, laiką, trumpai apibūdina suteiktas paslaugas, jei reikia, pateikia kitą informaciją, turėjusią įtakos asmeninio asistento teikiamų paslaugų kokybei ir (ar) apimčiai. Asmuo ir (ar) asmens atstovas, nurodydamas savo vardą ir pavardę, ataskaitoje pateikia trumpą išvadą apie asmeniui suteiktų asmeninio asistento paslaugų kokybę. Ataskaitą pasirašo asmuo ir (ar) asmens atstovas bei asmeninis asistentas.

33. Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, galimybes ir Sutartyje ar Trišalėje sutartyje nustatytas sąlygas, asmeniui gali teikti šias paslaugas (asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo, sveikatos priežiūros procesu):

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

33.1. suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime, ir (ar)

33.2. suteikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.), ir (ar)

33.3. lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, ir (ar)

33.4. suteikti pagalbą asmens maitinimo procese (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas), ir (ar)

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

33.5. suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

331. Asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų.

Papildyta punktu:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

VIII SKYRIUS

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR NUTRAUKIMAS, ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKĖJO KEITIMAS

 

34. Asmeninio asistento paslaugų teikimas sustabdomas:

34.1. pasikeitus asmens sveikatos būklei;

34.2. paaiškėjus, kad asmuo, norintis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) asmens atstovas, kreipdamiesi dėl asmeninio asistento paslaugų, pateikė neteisingą informaciją, reikalingą asmeninio asistento paslaugų poreikiui vertinti. Šiuo atveju asmeninio asistento paslaugų teikimas sustabdomas iki tol, kol, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, asmeniui bus pakartotinai nustatytas asmeninio asistento paslaugų poreikis;

34.3. įtarus, kad asmeninio asistento paslaugas gaunantis asmuo gali sirgti užkrečiamąja liga, – iki tol, kol bus gauta sveikatos priežiūros specialisto išvada raštu, kad asmuo nekelia pavojaus asmeninio asistento sveikatai;

34.4. jei asmuo nesilaiko Sutartyje ar Trišalėje sutartyje nurodytų sąlygų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

35. Asmeninio asistento paslaugų teikimas asmeniui atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti asmeninio asistento paslaugų teikimą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų ir (ar) pakartotinai nustačius asmeninio asistento paslaugų poreikį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

351. Jei asmuo išvyksta atostogauti ar gydosi stacionarioje gydymo įstaigoje ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, asmeninio asistento paslaugų teikimas atskiru sprendimu nestabdomas. Jei asmuo išvyksta atostogauti ar gydosi stacionarioje gydymo įstaigoje ilgiau kaip 20 darbo dienų, asmeninio asistento paslaugų teikimas stabdomas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

36. Asmeninio asistento paslaugų teikimas nutraukiamas:

36.1. asmeniui ir (ar) asmens atstovui raštu atsisakius teikiamų asmeninio asistento paslaugų;

36.2. jei asmeniui nebenustatomas neįgalumo lygis ar darbingumo lygis;

36.3. asmeniui apsigyvenus savarankiško gyvenimo namuose, grupinio gyvenimo namuose ar globos įstaigoje;

36.4. asmeniui išvykus nuolat gyventi į kitą savivaldybę ar valstybę. Jei toje savivaldybėje, į kurią asmuo išvyko nuolat gyventi, teikiamos asmeninio asistento paslaugos, asmeniui ir (ar) asmens atstovui pageidaujant, asmeninio asistento paslaugos savivaldybėje, į kurią asmuo išvyko nuolat gyventi, teikiamos tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokios pačios apimties, kokios buvo teikiamos savivaldybėje, kurioje asmuo gyveno, iki jų poreikio pervertinimo ir (ar) sustabdymo, ir (ar) nutraukimo;

36.5. jei asmeniui pradedama teikti dienos socialinė globa;

36.6. jei asmuo miršta;

36.7. jei Aprašo 34.2–34.4 papunkčiuose nurodytos aplinkybės neišnyksta ilgiau kaip 60 darbo dienų;

36.8. jei asmuo išvyksta atostogauti ar gydosi stacionarioje gydymo įstaigoje ilgiau kaip 60 darbo dienų.

36.9. jei savivaldybė panaudojo Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje nurodytą finansavimą asmeninio asistento paslaugoms teikti ir neskiria finansavimo iš savivaldybės biudžeto asmeninio asistento paslaugoms teikti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-1151, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-25, i. k. 2020-24932

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

37. Sprendimą dėl asmeninio asistento paslaugų sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo asmeninio asistento paslaugų teikėjo siūlymu per 5 darbo dienas nuo šio siūlymo pateikimo dienos priima savivaldybės administracija. Apie priimtą sprendimą dėl asmeninio asistento paslaugų sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo savivaldybės administracija per 5 darbo dienas el. paštu, paštu, per kurjerį informuoja asmenį ir (ar) asmens atstovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

38. Jei savivaldybėje yra daugiau nei vienas asmeninio asistento paslaugų teikėjas, asmuo, gaunantis asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) asmens atstovas turi teisę Aprašo 19 punkte nurodytam darbuotojui pateikti laisvos formos prašymą dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio keisti asmeninio asistento paslaugų teikėją, vardas ir pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) telefono ryšio numeris, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) telefono ryšio numeris. Prašyme asmuo ir (ar) asmens atstovas turi nurodyti objektyvias priežastis (pavyzdžiui, asmeninio asistento paslaugų teikėjas nesilaiko Sutartyje nurodytos asmeninio asistento paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų), dėl kurių prašo leisti pakeisti asmeninio asistento paslaugų teikėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-585, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13579

 

39. Sprendimas dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo priimamas per 5 darbo dienas nuo prašymo, nurodyto Aprašo 38 punkte, gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo savivaldybės administracija per 5 darbo dienas prašyme dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo nurodytu būdu informuoja asmenį ir (ar) asmens atstovą. Jeigu priimamas sprendimas nekeisti asmeninio asistento paslaugų teikėjo, sprendime nurodomos motyvuotos atsisakymo priežastys.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

40. Asmuo ir (ar) asmens atstovas, gavę sprendimą pakeisti asmeninio asistento paslaugų teikėją, su nauju paslaugų teikėju Aprašo 22 punkto nustatyta tvarka pasirašo Sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

41. Asmuo ir (ar) asmens atstovas, gavęs sprendimą nekeisti asmeninio asistento paslaugų teikėjo, dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo pakartotinai gali kreiptis į savivaldybės administraciją su prašymu dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo tik atsiradus naujų objektyvių priežasčių. Pakartotinis prašymas dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo nagrinėjamas ir sprendimas priimamas Aprašo 39 punkte nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMO FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

42. Bandomieji projektai finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1151, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-25, i. k. 2020-24932

 

421. Bandomieji projektai savivaldybėse vykdomi, kol bus panaudotos Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje nurodytos lėšos asmeninio asistento paslaugoms teikti. Savivaldybėms panaudojus Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje nurodytas lėšas, asmeninio asistento paslaugos gali būti teikiamos ir toliau Apraše nustatyta tvarka (tiek, kiek Apraše nustatyta tvarka apima poreikio vertinimo kriterijus, asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo, teikimo sustabdymo ir atnaujinimo bei nutraukimo tvarką, asmeninio asistento atliekamas funkcijas, teikiamas paslaugas), finansuojant šių paslaugų teikimą iš savivaldybių biudžetų lėšų.

Papildyta punktu:

Nr. A1-1151, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-25, i. k. 2020-24932

 

43. Asmeninio asistento paslaugų teikėjas, kontroliuodamas, kaip asmeninis asistentas teikia paslaugas, gavęs ataskaitą, įvertina asmens ir (ar) asmens atstovo išvadą apie asmeniui suteiktų asmeninio asistento paslaugų kokybę ir tai, ar suteiktos asmeninio asistento paslaugos atitinka asmens poreikius, Apraše nustatytus reikalavimus.

44. Asmeninio asistento paslaugų teikėjas apskaito ir dokumentaliai fiksuoja visas asmeniui suteiktas paslaugas, kas 6 (šešis) mėnesius pateikdamas savivaldybės administracijai nustatytos formos ataskaitą. Baigęs teikti asmeninio asistento paslaugas, asmeninio asistento paslaugų teikėjas per dvi savaites pateikia savivaldybės administracijos nustatytos formos ataskaitą apie asmeninio asistento paslaugų teikimo eigą ir pasiektus rezultatus.

45. Savivaldybės administracija, koordinuodama ir kontroliuodama asmeninio asistento paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje, vertina, ar:

45.1. asmeninio asistento paslaugų teikėjo teikiamos asmeninio asistento paslaugos atitinka Aprašo reikalavimus;

45.2. asmeninio asistento paslaugų teikėjas pagal ataskaitas teikia duomenis, patvirtinančius, kad asmeninio asistento paslaugoms teikti skirtos lėšos naudojamos efektyviai, pagal tikslinę paskirtį.

46. Savivaldybės administracija, pasibaigus kalendoriniams metams, neteikdama asmens duomenų, ne vėliau kaip iki kitų metų antro mėnesio 15 dienos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia kalendorinių metų asmeninio asistento paslaugų teikimo aprašomojo pobūdžio ataskaitą, kurioje nurodo asmenų, gavusių ir teikusių asmeninio asistento paslaugas, skaičių, suteiktas asmeninio asistento paslaugas bei jų pobūdį (kokios paslaugos suteiktos, jų teikimo laikotarpis, trukmė (valandų skaičius), periodiškumas, kokioms išlaidoms apmokėti buvo panaudotos lėšos ir kt.), kitokio pobūdžio informaciją, turėjusią įtakos teikiant asmeninio asistento paslaugas. Kalendorinių metų asmeninio asistento paslaugų teikimo aprašomojo pobūdžio ataskaita Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiama tiesiogiai, siunčiama paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Asmeninio asistento paslaugų teikėjas turi viešinti informaciją savo interneto svetainėje ir (ar) žiniasklaidos priemonėse apie teikiamas asmeninio asistento paslaugas, sąlygas asmeninio asistento paslaugoms gauti, kitą su asmeninio asistento paslaugų gavimu ir teikimu susijusią informaciją, neskelbdamas asmenų, kuriems teikiamos asmeninio asistento paslaugos, ir (ar) asmens atstovų asmens duomenų.

48. Asmuo ir (ar) asmens atstovas, pateikęs informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus asmeninio asistento paslaugoms gauti, atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

49. Asmuo, kuriam teikiamos asmeninio asistento paslaugos, ir (ar) asmens atstovas turi teisę iš savivaldybės ir (ar) asmeninio asistento paslaugų teikėjo gauti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su jam teikiamomis asmeninio asistento paslaugomis.

50. Sutartis ar Trišalė sutartis gali būti keičiamos tik asmens ir (ar) asmens atstovo, asmeninio asistento paslaugų teikėjo ir (ar) asmeninio asistento rašytiniu sutarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

51. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas 2016/679) nuostatomis.

52. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos remiantis Reglamento 2016/679 nuostatomis.

53. Asmeninio asistento paslaugų teikimą įrodantys dokumentai saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________________

 

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir

teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyno forma)

 

 

____________________

(savivaldybės pavadinimas)               

 

 

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

_________Nr._____

(data)

___________________________________________________________________________

(asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo metai)

___________________________________________________________________________

(asmens tėvų (įtėvių), sutuoktinio, vaiko (įvaikio), globėjo (rūpintojo) ar jo įgalioto atstovo (toliau – atstovas) vardas ir pavardė)

 

Su asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo tvarka esu supažindintas (‑a), Asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyno (toliau – klausimynas) reikšmė, vertinant asmeninio asistento paslaugų poreikį ir pobūdį, man yra žinoma.

 

Asmuo (jo atstovas) _______________         _______________________        ______________

 (parašas)                         (vardas ir pavardė)                           (data)

 

I DALIS

 

Pastaba. Pirma klausimyno dalis pildoma remiantis asmens ir (ar) jo atstovo pateiktais dokumentais ir informacija asmeninio asistento paslaugų poreikiui nustatyti. Pildant klausimyną, tinkamą teiginį reikia pažymėti Q ar surašyti asmens ir (ar) jo atstovo pateiktą žodinę informaciją.

 

1. Asmens dalyvumas (pažymėkite Q):

1.1.  asmuo lanko ugdymo įstaigą

1.2.  asmuo dirba arba ieško darbo

1.3.  asmuo siekia gyventi savarankiškai

1.4.  asmuo laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje

1.5.  kita (įrašykite)......................................................

 

 

2. Kaip asmuo nuvyksta iki darbovietės ar ugdymo įstaigos? (trumpai aprašykite, ar asmeniui būtinas specialusis transportas, ar asmuo pats vairuoja, ar vyksta viešuoju transportu ir pan., kokių problemų asmuo patiria, jei reikia nuvykti iki ugdymo įstaigos ar darbovietės)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

 

 

3. Asmens gyvenamasis būstas (pažymėkite Q):

3.1.  asmens būstas pritaikytas neįgaliesiems

3.2.  asmens būstas nepritaikytas neįgaliesiems

3.3.  kita (įrašykite)......................................................

 

 

4. Asmens šeima (pažymėkite Q):

4.1.  asmuo gyvena vienas

4.2.  asmuo gyvena ne vienas (su sutuoktiniu, tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais), vaikais (įtėviais) ir pan.)

4.3.  kita (įrašykite)......................................................

 

 

5. Kokių sveikatos sutrikimų turi asmuo? Ar jis nuolat vartoja vaistus? Ar jis yra buvęs krizinėse situacijose? Kaip dažnai jam tenka lankytis sveikatos priežiūros įstaigoje? Ar jis gauna namuose slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo paslaugas? (trumpai aprašykite negalios pobūdį, vartojamus vaistus, alergijas, pasitaikančias krizines situacijas, gebėjimą valdyti emocijas (agresija, euforija ir kt.), elgesį ir pan.) ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

 

 

II DALIS

 

Pastaba. Antroje klausimyno dalyje pateikiami klausimai, susiję su kasdiene asmens veikla, ir individualiai vertinamas asmeninio asistento paslaugų poreikis 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Pildant veiklos vertinimo klausimyną, reikia pasirinkti atsakymą „Nereikia asmeninio asistento pagalbos“ arba „Reikia asmeninio asistento pagalbos“.

 

6. Veikla ir asmeninio asistento pagalbos poreikis

Veiklos vertinimas ir trumpas aprašymas

(pasirinkite atsakymą „Nereikia asmeninio asistento pagalbos“ arba „Reikia asmeninio asistento pagalbos“)

 

Nereikia asmeninio asistento pagalbos

Reikia asmeninio asistento pagalbos

 

6.1. Asmens higiena. Ar asmeniui reikalinga pagalba, atliekant procedūras, susijusias su asmens higiena (prausiantis, maudantis, valantis dantis, rengiantis)

 

6.1.1. Prausimasis ir maudymasis

 

 

 

6.1.2. Kūno dalių priežiūra (dantų valymasis, skutimasis)

 

 

 

6.1.3. Rengimasis (viršutinių ir apatinių drabužių vilkimasis, batų avimasis, tinkamos aprangos pasirinkimas)

 

 

 

6.2. Mityba. Ar asmeniui reikalinga pagalba mitybos procese (valgymo įrankių laikymas, paruošimas, pagalba valgant, geriant) 

6.2.1. Maitinimasis (valgymas, gėrimas)

 

 

6.2.2. Daiktų pakėlimas ir laikymas mitybos procese

 

 

6.3. Judėjimas / mobilumas. Ar asmeniui reikalinga kito asmens pagalba vykstant (einant) iš taško A į tašką B, lipant laiptais, judant įvairiais paviršiais

6.3.1. Ėjimas

 

 

6.3.2. Lipimas laiptais

 

 

6.3.3. Judėjimas naudojantis judėjimo priemonėmis

 

 

6.3.4. Persikėlimas

 

 

6.4. Socialiniai santykiai ir aplinka. Ar asmeniui reikalinga kito asmens pagalba bendraujant, disponuojant finansiniais ištekliais, orientuojantis aplinkoje ir laike, organizuojant laisvalaikį ir poilsį

6.4.1 Kalbėjimas (pranešimų kūrimas bendraujant) ir (ar) kalbos suvokimas (pranešimų priėmimas bendraujant)

 

 

6.4.2. Disponavimas finansiniais ištekliais

 

 

6.4.3. Orientavimasis laike ir aplinkoje, savivoka bei dienos režimo laikymasis

 

 

6.4.4. Vaistų vartojimas

 

 

6.4.5. Socialinis bendravimas

 

 

6.4.6. Poilsis ir laisvalaikis

 

 

 

7. Asmens (jei būtų nustatytas asmeninio asistento paslaugų poreikis) pageidavimai asmeniniam asistentui (įrašykite):

7.1._______________________________________________________________________

7.2._______________________________________________________________________

7.3._______________________________________________________________________

7.4._______________________________________________________________________

 

 

8. Asmens pageidaujamas asmeninio asistento paslaugų poreikis (valandų skaičius, dienų skaičius, veiklos ir pan.) (įrašykite):

 

_____________________________________________________________________________________________________________ .

 

 

9. Išvados ir rekomendacijos dėl asmeninio asistento pagalbos poreikio (įrašoma išvada ir rekomendacija dėl asmens asmeninio asistento paslaugų tikslingumo (netikslingumo): valandų skaičius per mėnesį, dienų skaičius, veiklos, kuriose reikėtų asmeninio asistento pagalbos):_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ .

 

 

 

 

Asmuo (jo atstovas)                                 ____________________   _________________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

Socialinis darbuotojas                              ___________________     _________________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

Neįgaliųjų asociacijos atstovas                ___________________     _________________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

 

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo

ir teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Individualaus asmeninio asistento paslaugų teikimo plano forma)

Neteko galios nuo 2020-03-31

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-276, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06589

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-585, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13579

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1151, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-25, i. k. 2020-24932

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo