Suvestinė redakcija nuo 2020-10-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14738

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. A1-503

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 43 punktu:

1. T v i r t i n u Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį. 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503

 

 

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 4

 

Kvietimas teikti paraiškas Nr. EPSF-2018-V-06

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programą dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – veiksmų programa), finansuojamas veiklas, taip pat instituciją, atliekančią paraiškų vertinimą, ir instituciją, atliekančią iš EPLSAF lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 72, p. 1);

2.2. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1255/2014, kuriuo, nustatant metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų turinį, įskaitant bendrųjų rodiklių sąrašą, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 337, p. 46);

2.3. veiksmų programa;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“;

2.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ (toliau − Įsakymas dėl formų patvirtinimo);

2.6. Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“;

2.7. Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.8. Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A1-163 „Dėl Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Partnerių atrankos aprašas);

2.9. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.10. Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Partnerių sąrašas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Pagal Aprašą remiama veikla – maisto produktų (toliau – produktai) ir asmens higienos prekių (toliau – prekės) (toliau bendrai – parama) įsigijimas, jų transportavimas iki centrinio sandėlio ir dalijimo punktų, sandėliavimas, paskirstymas labiausiai skurstantiems Lietuvos gyventojams ir papildomųjų priemonių teikimas.

5. Pagal Aprašą projektui skiriama lėšų suma gali būti iki 24 000 000 (dvidešimt keturių milijonų) eurų.

6. Aprašas ir kita informacija, kurią privalo žinoti pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką, skelbiama EPLSAF interneto svetainėje www.priimk.lt (toliau – interneto svetainė).

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

7. EPLSAF projektų atrankos būdas – projektų planavimas.

8. Aprašas turi būti patvirtintas ir paskelbtas Teisės aktų registre prieš tarpinei institucijai išsiunčiant kvietimą teikti paraišką pareiškėjui.

9. Paraiška vertinama PAFT III skyriaus ketvirtajame–šeštajame skirsniuose nustatyta tvarka.

 

Iii SKYRIUS

PARAMA, JOS ĮSIGIJIMO IR DALIJIMO TVARKA

 

10. Pagal Aprašą EPLSAF lėšomis įsigyjami šie produktai 2019–2020 m. dalijimams:

10.1. pirmos rūšies kvietiniai miltai;

10.2. miltų mišinys keksui;

10.3. makaronai;

10.4. grikių kruopos;

10.5. ryžių kruopos;

10.6. greitai paruošiama avižų košė su uogomis;

10.7. baltasis cukrus;

10.8. rapsų aliejus;

10.9. kiaulienos konservai;

10.10. vištienos konservai;

10.11. konservuotos dviejų rūšių sriubos;

10.12. konservuoti žalieji žirneliai;

10.13. keptos pupelės pomidorų padaže;

10.14. saldūs sausi pusryčiai;

10.15. avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais;

10.16. saldintas sutirštintas pienas;

10.17. UAT pienas (2–2,5 proc.);

10.18. razinų ir riešutų mišinys (išskyrus žemės riešutus).

11. Produktai EPLSAF tikslinės grupės atstovams, nurodytiems Aprašo IV skyriuje, turi būti dalijami 6 (šešis) kartus per vienus kalendorinius metus (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.).

12. Produktai turi būti dalijami periodiškai, pavyzdžiui, kas 2 (du) mėnesius. Esant objektyvioms aplinkybėms, dalijimų skaičius gali didėti arba mažėti, dalijimai taip pat gali būti dažnesni ar retesni.

13. Per vienus kalendorinius metus vienas po kito einančių produktų dalijimų metu produktai turi būti rotuojami. Pavyzdys pateiktas lentelėje:

Preliminarūs produktų dalijimo krepšeliai vieniems metams

Eil. Nr.  

Produktai

Mėnuo

Vasaris

Balandis

Birželis

Rugpjūtis

Spalis

Gruodis

1.

Pirmos rūšies kvietiniai miltai

x

 

x

 

x

 

2.

Miltų mišinys keksui

 

 

 

 

 

x

3.

Makaronai

x

 

x

 

x

 

4.

Grikių kruopos

 

x

 

x

 

x

5.

Ryžių kruopos

x

 

x

 

x

 

6.

Greitai paruošiama avižų košė su uogomis

 

x

 

x

 

x

7.

Baltasis cukrus

x

 

x

 

x

 

8.

Rapsų aliejus

 

x

 

x

 

x

9.

Kiaulienos konservai

x

 

x

 

x

 

10.

Vištienos konservai

 

x

 

x

 

x

11.

Konservuotos daržovių sriubos

x

x

x

x

x

x

12.

Konservuoti žalieji žirneliai

x

 

x

 

x

 

13.

Keptos pupelės pomidorų padaže

 

x

 

x

 

x

14.

Saldūs sausi pusryčiai

x

 

x

 

x

 

15.

Avižiniai sausainiai su šokolado gabalėliais

 

x

 

x

 

x

16.

Saldintas sutirštintas pienas

 

x

 

x

 

x

17.

UAT pienas (2–2,5 proc.)

 

 

 

 

 

x

18.

Razinų ir riešutų mišinys

 

 

 

 

 

x

 

14. Pagal Aprašą EPLSAF lėšomis įsigyjamos šios prekės 2019–2020 m. dalijimams:

14.1. skalbimo priemonės;

14.2. muilas;

14.3. šampūnas;

14.4. dantų pasta;

14.5. dantų šepetėliai;

14.6. vienkartinės medicininės ir (ar) daugkartinės apsauginės veido kaukės (toliau – kaukės).

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

 

15. Prekės, nurodytos Aprašo 14.1–14.5 papunkčiuose, tikslinės grupės atstovams turi būti dalijamos mažiausiai 2 (du) kartus per vienus kalendorinius metus (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.), racionaliai išdėstant minėtus dalijimus per kalendorinius metus, pvz., n kalendorinių metų II ir IV ketvirčius. Esant objektyvioms aplinkybėms, dalijimų skaičius gali didėti arba mažėti, dalijimai gali būti dažnesni ar retesni.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

 

151. Kaukes įsigyti galima Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ir (arba) valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kaukės tikslinės grupės atstovams gali būti dalijamos n kartų (pradedant skaičiuoti nuo 0) per vienus kalendorinius metus (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.).

Papildyta punktu:

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

 

16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), siekdama užtikrinti, kad teikiama parama atitiktų kokybės ir saugos reikalavimus, įpareigoja pareiškėją, prieš paskelbiant viešųjų pirkimų dokumentus produktams ir (ar) prekėms įsigyti, paramos kokybinių ir saugos kriterijų atitiktį Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimams suderinti su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, nurodytomis Aprašo 50 punkte. Ši nuostata netaikoma, jei Aprašo 10 ir 14 punktuose nurodyti produktai ir (ar) prekės įsigyjami iš Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) arba per ją, taip pat jei kaukės perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

 

17. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) organizuoja viešuosius pirkimus (toliau – pirkimas) produktams ir (ar) prekėms įsigyti, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

 

18. Pirkimas privalo būti skaidomas į atskiras dalis, t. y. kiekvienas produktas, nurodytas Aprašo 10 punkte, ir kiekviena prekė, nurodyta Aprašo 14 punkte, turi sudaryti atskirą pirkimo dalį.

19. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad kiekvieno dalijimo metu visi EPLSAF tikslinės grupės atstovai, nurodyti Aprašo IV skyriuje, gautų tokį patį kiekį tokių pačių produktų ir prekių. Numatomas maksimalus unikalių paramos gavėjų skaičius vieno dalijimo metu – 230 000 (du šimtai trisdešimt tūkstančių) asmenų.

20. Produktai, nurodyti Aprašo 10.4–10.5 papunkčiuose, turi būti fasuojami į virimo pakelius, kurie sudedami į atitinkamą tarą, pvz., dėžutę. Pageidautina, kad produktai, nurodyti Aprašo 10.9–10.13 ir 10.16 papunkčiuose, būtų skardinėje taroje. Siekdamas efektyvesnio produktų išdalijimo, projekto vykdytojas būsimiems tiekėjams privalo nustatyti sąlygas, kad būtų užtikrintas pakuočių patvarumas.

21. Siekiant išvengti tikslinės grupės atstovų diskriminavimo, produktų ir prekių pakuočių išvaizda turi būti kiek įmanoma panašesnė į rinkoje esančių analogiškų ar panašių produktų ir prekių pakuočių išvaizdą arba jai identiška (vizualizacija, dydis, pakuotės tvirtumas ir pan.).

22. Įsigyti Aprašo 10 ir 14 punktuose nurodyti produktai ir (ar) prekės ženklinami EPLSAF logotipu. Ši nuostata netaikoma, jei produktai ir (ar) prekės įsigyjami iš CPO arba per ją, taip pat jei kaukės perkamos Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais būdais.

Jei parama ženklinama, siekiant išvengti tikslinės grupės atstovų stigmatizavimo, EPLSAF logotipas negali būti pagrindinis produktą ir (ar) prekę apibūdinantis akcentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

 

23. Jeigu, įgyvendinant projektą, atsiranda nepanaudotų produktų ir prekių (jų likučių), jie turi būti naudojami Įsakyme dėl formų patvirtinimo nustatyta tvarka.

 

iv skyrius

EPLSAF TIKSLINĖ GRUPĖ ir reikalavimai EPLSAF paramai gauti

 

24. EPLSAF tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį.

25. Jei bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP dydį (toliau – išimties atvejai), pvz., pensinio amžiaus žmogui, neįgaliajam, daugiavaikei šeimai, vienam iš tėvų, auginančiam vaikus, netekus maitintojo, stichinės nelaimės atveju ir kitais atvejais, Lietuvos Respublikos savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė) turi teisę skirti paramą šiems asmenims savo išimties atvejams nustatyta tvarka.

26. Ministerija nenustato bendro visoms savivaldybėms galiojančio galimo maksimalaus VRP dydžio išimties atvejams. Savivaldybės individualiai nusistato ir taiko maksimalų išimties atvejams VRP dydį.

27. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas), išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo tvarkos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pagal pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.

28. Prieglobsčio prašytojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“, ir prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusių asmenų pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Įstatymu, Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašu ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

29. Kreipdamasis dėl paramos į savivaldybę arba kitą savivaldybės biudžetinę įstaigą, asmuo užpildo Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (Aprašo 1 priedas) (toliau – prašymas).

291. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ir (arba) valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tam tikrose savivaldybėse, savivaldybės administracijos direktoriui paskelbus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją toje savivaldybėje, duomenis asmens prašymui užpildyti savivaldybės darbuotojai gali surinkti nuotoliniu būdu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ 2.11 papunkčiu.

Papildyta punktu:

Nr. A1-467, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11664

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-686, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16528

 

30. Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą prašymą (Aprašo 1 priedas) ar savivaldybės parengtą prašymą (sutikimą), ar asmens pateiktą laisvos formos prašymą (sutikimą). Savivaldybė pasirenka, kuria (‑iomis) iš išvardytų formų teikiami prašymai.

31. Asmens prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis pagal šiame skyriuje nurodytus teisės aktus.

32. Asmenys prašymus ateinantiems metams turi teisę pradėti teikti nuo einamųjų metų gruodžio 1 d.

33. Einamaisiais metais prašymai gali būti teikiami bet kuriuo metu. 

34. Asmenys, kurie 2 (du) kartus iš eilės neatsiėmė paramos ir nenurodė objektyvių priežasčių, savivaldybės sprendimu gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus paramos gavėjų sąrašus ir dėl paramos turi kreiptis iš naujo.

35. Pasikeitus asmens pajamoms, apie tai asmuo per 10 (dešimt) darbo dienų privalo informuoti savivaldybę.

36. Savivaldybė turi iš anksto įspėti būsimą paramos gavėją dėl 35 punkte nurodyto reikalavimo vykdymo, kuris taip pat yra numatytas prašymo formoje.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI IR PROJEKTUI

 

37. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas – Europos socialinio fondo agentūros Pirkimų ir projektų vykdymo skyrius.

38. Projektas vykdomas kartu su partneriais, kurie yra atrinkti vadovaujantis Partnerių atrankos aprašu ir įtraukti į Partnerių sąrašą.

39. Partnerių sąrašą sudaro savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO).

40. Savivaldybės projekte kaip partnerės gali dalyvauti vienos arba kartu su NVO, nurodytomis Partnerių sąraše.

41. Prieš teikdamas paraišką, pareiškėjas privalo išsiaiškinti, su kuriomis iš Partnerių sąraše nurodytų NVO bendradarbiaus savivaldybės, jeigu jos yra pateikusios sutikimą dalyvauti projekte kartu su NVO.

42. Iki trišalės projekto sutarties (Aprašo 2 priedas) (toliau – sutartis) pasirašymo pareiškėjas su kiekvienu iš partnerių (savivaldybėmis ir NVO) sudaro partnerystės (jungtinės veiklos) sutartis, kuriose nustatomos jų teisės ir pareigos įgyvendinant projektą.

43. Pareiškėjo ir partnerių jungtinės veiklos sutartys gali būti:

43.1. dvišalės (pasirašo pareiškėjas ir savivaldybė, kuri projekte kaip partnerė dalyvauja viena);

43.2. trišalės (pasirašo pareiškėjas, savivaldybė, kuri projekte kaip partnerė dalyvauja kartu su pasirinkta NVO, ir savivaldybės pasirinkta NVO);

43.3. daugiašalės (pasirašo pareiškėjas, savivaldybė, kuri projekte kaip partnerė dalyvauja kartu su pasirinktomis NVO, ir savivaldybės pasirinktos NVO).

44. Projekto įgyvendinimo metu esant objektyvioms aplinkybėms suteikiama teisė:

44.1. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerė dalyvauti viena, tapti partnere, kuri toliau projekte dalyvauja kartu su Partnerių sąraše nurodyta (-omis) NVO;

44.2. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerė dalyvauti kartu su NVO, tapti partnere, kuri toliau projekte kaip partnerė dalyvauja viena arba bendradarbiauja su mažesniu skaičiumi NVO, jeigu buvo pasirinktos kelios NVO;

44.3. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerei dalyvauti kartu su NVO, pakeisti ją kita (-omis) NVO, nurodyta (-omis) Partnerių sąraše.

45. Projektas turi atitikti PAFT 36–37 punktuose nurodytus projektų bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus ne tik projekto vertinimo ir atrankos metu, bet ir jį įgyvendinant.

46. Projekto įgyvendinimo vieta – Lietuvos Respublika.

47. Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai.

48. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios data yra 2019 m. sausio 1 d.

49. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir (ar) vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 3 (trimis) mėnesiais.

50. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) produktų ir prekių technines specifikacijas suderina:

50.1. dėl produktų techninių specifikacijų – su:

50.1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM);

50.1.2. Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT);

50.2. dėl prekių techninių specifikacijų – su:

50.2.1. SAM;

50.2.2. Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

 

51. Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projekto atitikties bendriesiems ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams yra pateikti PAFT 2 priede.

52. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas ir partneriai vieni iš kitų negali pirkti jokių prekių ir (ar) paslaugų.

53. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 3 straipsnyje, neteikiama.

54. Tarpinė institucija paraiškos vertinimo metu turi įsitikinti, kad nėra teikiama valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (3 priedas).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO STEBĖSENos RODIKLIAI

 

55. Projekto įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal pasiektus projekto stebėsenos rodiklius ir jų dalis. Privalomi šie projekto stebėsenos rodikliai ir jų dalys bei jų matavimo vienetai:

Stebėsenos rodiklių ir jų dalių pavadinimai

Matavimo vienetas

55.1. labiausiai skurstantys asmenys, gavę paramą prekėmis (unikalūs asmenys):

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama pagal Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenis.

Asmenų skaičius

55.1.1. 15 metų ir jaunesni asmenys (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.2. 65 metų ir vyresni asmenys (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.3. moterys (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.4. migrantai, užsienio kilmės asmenys, tautinių mažumų atstovai (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.5. neįgalieji (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.1.6. benamiai (SPIS duomenys)

Asmenų skaičius

55.2. paskirstytas bendras prekių kiekis:

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro prekių kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto prekių likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

 

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.1. skalbimo priemonės

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro skalbimo priemonių kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto skalbimo priemonių likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.2. šampūnas

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro šampūno kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto šampūno likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.3. muilas

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro muilo kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto muilo likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.4. dantų pasta

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro dantų pastos kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto dantų pastos likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.5. dantų šepetėliai

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro dantų šepetėlių kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto dantų šepetėlių likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.2.6. kaukės

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų prekių dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalyto bendro kaukių kiekio ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduoto kaukių likučio (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vertę su PVM.

Piniginė išraiška (eurais)

Nurodomi du skaičiai po kablelio

55.3. paskirstytas bendras maisto produktų kiekis:

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą maisto produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą maisto produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.1. vaisiai ir daržovės

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą vaisių ir daržovių kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą vaisių ir daržovių likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriami konservuoti žalieji žirneliai ir keptos pupelės pomidorų padaže. 

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.2. mėsa ir žuvis

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą mėsos ir žuvies kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą mėsos ir žuvies likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriami kiaulienos, vištienos ir skumbrės filė konservai.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.3. miltai, ryžiai ir kiti krakmolingi produktai

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą miltų, ryžių ir kitų krakmolingų produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotų miltų, ryžių ir kitų krakmolingų produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie kitų krakmolingų produktų priskiriami miltai, grikiai, ryžiai, makaronai.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.4. cukrus

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą cukraus kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą cukraus likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.5. pieno produktai

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą pieno produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą pieno produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriamas saldintas sutirštintas pienas ir UAT pienas.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.6. aliejus

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą aliejaus kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą aliejaus likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

55.3.7. paruošti ir kiti maisto produktai

Rodiklio kiekybinė išraiška apskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą paruoštų ir kitų maisto produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotų paruoštų ir kitų produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie paruoštų ir kitų produktų priskiriama konservuota sriuba, avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais, saldūs sausi pusryčiai su įdaru, miltų mišinys keksui, greitai paruošiama avižų košė su uogomis, razinų ir riešutų mišinys.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

 

56. Projekto stebėsenos rodiklių kiekybinės išraiškos nurodomos paraiškoje, atlikus paraiškos vertinimą, jos perkeliamos į sutartį. Projekto vykdytojas už stebėsenos rodiklių pasiekimą atsiskaito PAFT nustatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS

TINKAMų FINANSUOTI PROJEKTŲ IŠLAIDų REIKALAVIMAI

 

57. Projekto išlaidos turi atitikti PAFT V skyriuje ir sutartyje nurodytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus.

58. Projekto išlaidų atitiktį išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimams vertina ir nustato tarpinė institucija, vertindama pareiškėjo paraišką, tikrindama projekto vykdytojo teikiamus mokėjimo prašymus ir atlikdama kitus priežiūros bei kontrolės veiksmus. Vertindama projekto išlaidų atitiktį jų tinkamumo finansuoti reikalavimams, tarpinė institucija vadovaujasi PAFT nuostatomis.

59. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

59.1. produktų ir prekių pirkimo išlaidos;

59.2. projekto vykdytojui įsigyjant produktų ir prekių ir jas tiekiant partneriams – produktų ir prekių pervežimo į partnerių sandėlius ir sandėliavimo išlaidos, nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (1 (vieno) proc. nuo Aprašo 59.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą, arba tinkamai pagrįstais atvejais – faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos;

59.3. partnerių patirtos administravimo, transportavimo ir sandėliavimo išlaidos, nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (5 (penkių) proc. nuo Aprašo 59.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą;

59.4. papildomųjų priemonių, kurias įgyvendina ir deklaruoja partneriai, išlaidos nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (5 (penkių) proc. nuo Aprašo 59.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą.

60. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:

60.1. būtinos projektui įgyvendinti, t. y. padėti siekti projekto tikslų ir rezultatų, numatytos sutartyje;

60.2. patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y. nuo projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios, nurodytos Aprašo 48 punkte, iki projekto įgyvendinimo pabaigos, nustatytos sutartyje, jei projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką;

60.3. patirtos projekto vykdytojo ir (ar) partnerių;

60.4. faktiškai patirtos:

60.4.1. skirtos sumokėti už įsigytus produktus ir prekes bei suteiktas paslaugas;

60.4.2. skirtos iš anksto sumokėti produktų ir prekių tiekėjui bei paslaugų teikėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, jei joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo dydis ir išmokėjimo terminai), jeigu projekto vykdytojas pateikia iš produktų ir prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą dėl ne mažesnės sumos nei išankstinio mokėjimo iš EPLSAF lėšų suma, kuriame naudos gavėju nurodytas projekto vykdytojas;

60.4.3. pagal fiksuotąją normą apmokamos išlaidos, jeigu jos apskaičiuotos pagal PAFT;

60.5. tinkamai dokumentuotos, t. y. visos įgyvendinant projektą patirtos, išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas. Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo, partnerių buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais;

60.6. apmokėtos nepažeidžiant Apraše ir PAFT nurodytų ES teisės aktų, pirkimo ir kitų reikalavimų.

61. Išlaidų, patirtų taikant fiksuotąją normą pagal Aprašo 59.3–59.4 papunkčius, apmokėjimo ir pagrindimo dokumentus saugo partneriai. Šių išlaidų netikrina EPLSAF paramą administruojančios institucijos, tačiau apie suteiktas papildomąsias priemones (pvz., jų tipą, kiek žmonių buvo įtraukta į veiklas ir pan.) partneriai teikia informaciją projekto vykdytojui. Projekto vykdytojas apibendrintą informaciją apie suteiktas papildomąsias priemones įtraukia į mokėjimo prašymus.

 

viii SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMO TVARKA

 

62. Vadovaudamasis Aprašu, pareiškėjas pildo paraišką pagal formą, nustatytą PAFT 3 priede. Paraiška teikiama tarpinei institucijai.

63. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

63.1. Partnerio deklaraciją (paraiškos formos 1 priedas) (pildo kiekvienas partneris atskirai);

63.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (paraiškos formos 2 priedas);

63.3. SAM, VMVT ir VVTAT išvadas dėl produktų ir prekių kokybinių bei saugos kriterijų suderinimo (laisva forma).

64. Pareiškėjas užpildytos paraiškos originalą teikia tarpinei institucijai kartu su jos priedais, nurodytais Aprašo 63 punkte. Teikdamas paraiškos originalą, kartu teikia į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas vienu iš šių būdų: siunčia paštu, elektroniniu paštu (kaip elektroninius dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu), pristato pats arba per kurjerį.

65. Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

66. Faksu arba elektroniniu paštu (be elektroninio parašo) atsiųsta paraiška neregistruojama ir nevertinama. Užregistruota ne lietuvių kalba, ne kompiuteriu užpildyta paraiška nevertinama.

67. Paraiška turi būti pateikta šiuo adresu:

Europos socialinio fondo agentūros

Projektų valdymo skyriui II

Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

68. Paraiška turi būti pateikta tarpinei institucijai iki jos pateikimo datos, nustatytos tarpinės institucijos kvietime teikti paraišką. Pareiškėjui praleidus paraiškai pateikti nustatytą terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima tarpinė institucija.

69. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paraiškos gavimo tarpinėje institucijoje dienos išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimas, kuriame nurodomas ir paraiškos kodas.

 

iX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TVARKA

 

70. Klausimai dėl paraiškos pildymo, informavimo apie projektą ir kiti susiję klausimai gali būti pateikiami tarpinės institucijos Projektų valdymo skyriui II, tel. Nr. 8 659 80950. Iš anksto susitarus, pareiškėjui gali būti teikiamos individualios konsultacijos PAFT II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

PARAIŠKos VERTINIMAS IR ATRANKA

 

71. Paraiškos vertinimas atliekamas vertinant projekto tinkamumą finansuoti. Paraiškos vertinimą atlieka tarpinė institucija.

72. Paraišką vertina vertintojai, kurie yra tarpinės institucijos darbuotojai ir (ar) jos pasitelkti ekspertai (toliau – vertintojai). Vertindami pateiktą paraišką:

72.1. vertintojai pildo PAFT 2 priede nustatytą formą, vadovaudamiesi joje pateiktais metodiniais nurodymais;

72.2. jeigu projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis yra mažesni už paraiškoje nurodytą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomų projektui skirti finansavimo lėšų dydį, tarpinė institucija turi apie tai informuoti pareiškėją ir su juo suderinti, ar jis sutinka įgyvendinti projektą už nustatyto dydžio skiriamų finansavimo lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas su tuo nesutinka, paraiška atmetama;

72.3. jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad vertinimui atlikti pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, arba jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų tarpinė institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi paprašyti pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 7 (septynios) kalendorinės dienos ir ilgesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Į pareiškėjo prašymą pratęsti terminą tarpinė institucija atsako kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia prašomų dokumentų ir (ar) informacijos arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, tarpinė institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką. Vertintojai gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie pareiškėją bei paraišką ir vertindami pareiškėjo pateiktus duomenis bei informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais;

72.4. tarpinė institucija turi užtikrinti, kad valstybės projekto vertinimas ir atranka truktų ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

73. Tarpinė institucija taip pat gali atmesti paraišką, jei:

73.1. vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams;

73.2. projektas neatitinka bent vieno projektų bendriesiems ir specialiesiems atrankos kriterijams taikomo reikalavimo, pateikto PAFT 2 priede.

74. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, tarpinė institucija per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu pateikia pareiškėjui sprendimą dėl paraiškos atmetimo, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis, paraiškos atmetimo teisinį pagrindą bei šio sprendimo apskundimo tvarką, ir apie tai raštu informuoja Ministeriją.

75. Tarpinė institucija organizuoja projekto tinkamumo finansuoti vertinimą kaip derybas su pareiškėju, t. y. tarpinei institucijai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties projektų atrankos kriterijams ar kitiems Apraše ir (ar) PAFT nustatytiems reikalavimams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.

 

XI SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO IR SUTARTIES SUDARYMAS

 

76. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi jai tarpinės institucijos pateiktais projekto vertinimo rezultatais, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo Ministerijoje dienos. Sprendimas įforminamas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

77. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš EPLSAF lėšų, pasirašoma Ministerijos, tarpinės institucijos ir pareiškėjo sutartis. Su pareiškėju sudarius sutartį, jis tampa projekto vykdytoju.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

78. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir PAFT nustatytus reikalavimus.

79. Projekto vykdytojas atstovauja visiems partneriams sutarties vykdymo, projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas, susijusias su sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų sutartyje ir PAFT.

 

XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAREIŠKĖJĄ IR PROJEKTĄ SKELBIMAS

 

80. Ministerija elektronines patvirtintų teisės aktų, kuriais turi būti vadovaujamasi įgyvendinant projektą, ir priimto sprendimo dėl projekto finansavimo versijas bei kitą informaciją, nurodytą PAFT, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas paskelbia interneto svetainėje.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. Pasikeitus Aprašo 2 punkte nurodytiems teisės aktams, taikomos pasikeitusių teisės aktų nuostatos.

82. Aprašas keičiamas PAFT nustatyta tvarka.

83. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi teisę apskųsti tarpinės institucijos ir (ar) Ministerijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą) PAFT X skyriuje nustatyta tvarka.

__________________

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4

1 priedas

 

(Prašymo gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą forma)

 

_________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

____________________

(adresatas)

 

PRAŠYMAS

GAUTI EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PARAMĄ

 

_____________

(data)

 

________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau skirti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (pažymėti tinkamą variantą):

 tik man;

 man ir kartu su manimi bendrai gyvenančiam (gyvenantiems) asmeniui (asmenims).

 

I. DUOMENYS APIE PARAMOS PRAŠANTĮ ASMENĮ

IR (AR) BENDRAI GYVENANČIUS ASMENIS

 

 

Pareiškėjas:                   Vyras /              Asmuo, gyvenantis           Asmuo, vienas                      Partneris /      (reikiamą pabraukti)         žmona                     vienas                        auginantis vaiką (-us)              partnerė

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas*

 

Papildoma informacija

(Pildoma tik tuo atveju, jeigu tinkama pažymint vieną ar kelis variantą (-us):

 migrantas, tautinės mažumos atstovas;

 neįgalusis;

 benamis.

 

 

Kitas suaugęs bendrai gyvenantis asmuo:                     Vyras / žmona                  Partneris / partnerė

(reikiamą pabraukti)  

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas**

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas**

 

Papildoma informacija

(Pildoma tik tuo atveju, jeigu tinkama pažymint vieną ar kelis variantą (-us):

 migrantas, tautinės mažumos atstovas;

 neįgalusis;

 benamis.

 

 

Vaikas[1]

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas**

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas**

 

Papildoma informacija

(Pildoma tik tuo atveju, jeigu tinkama pažymint vieną ar kelis variantą (-us):

 migrantas, tautinės mažumos atstovas;

 neįgalusis;

 benamis.

* Asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas nurodomas tik tuo atveju, jeigu jis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta.

** Kito suaugusio bendrai gyvenančio asmens ir vaikų deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresai nurodomi tik tuo atveju, jeigu nesutampa su asmens deklaruota ar faktine gyvenamąja vieta.

 

II. DUOMENYS APIE PARAMOS PRAŠANČIO ASMENS

IR (AR) BENDRAI GYVENANČIŲ ASMENŲ PAJAMAS

 

Bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) paskutinių 3 mėnesių (nurodykite mėnesius) iki kreipimosi dėl paramos vidutinės pajamos yra (nurodykite sumą) Eur arba kreipimosi mėnesio (nurodykite pavadinimą) vidutinės mėnesio pajamos yra (nurodykite sumą) Eur.                    

 

 

Eil. Nr.

 

Gaunamų pajamų pavadinimas

 

Pajamos (Eur)

 

Vyras

 

 

 

Vyras

 

Moteris

 

Vaikas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelėje nurodomos bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) paskutinių 3 mėnesių pajamos arba kreipimosi mėnesio pajamos.

 

Lentelė nepildoma, jeigu gaunate (pažymėkite tinkamą atsakymą ar atsakymus):

socialinę pašalpą;

socialinę paramą mokiniams.

 

III. ATSAKOMYBĖ IR INFORMUOTUMAS

 

Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga.

 

Esu informuotas (-a), kad:

1. Paramos teikimo tikslais apie mane ir (ar) su manimi bendrai gyvenančius asmenis bus renkama su paramos gavimu susijusi informacija iš kitų institucijų, taip pat duomenys apie skirtą paramą man (su manimi bendrai gyvenantiems asmenims) paramos apskaitos tikslais bus teikiami kitoms įstaigoms, institucijoms ir (ar) organizacijoms.

2. Turėsiu teikti informaciją paramą teikiančiai institucijai, reikalingą paramai gauti.

3. Prireikus savivaldybės administracijos darbuotojams (socialiniams darbuotojams) turiu sudaryti sąlygas tikrinti mano (su manimi bendrai gyvenančių asmenų) gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą.

4. Neatėjus atsiimti paramos 2 (du) kartus iš eilės, savivaldybės administracijos ar jos įgaliotos institucijos sprendimu galiu būti neįtraukiamas ir (ar) su manimi bendrai gyvenantys asmenys gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus paramos gavėjų sąrašus ir tokiu atveju dėl paramos turėčiau kreiptis iš naujo.

5. Pasikeitus mano ir (ar) kartu su manimi gyvenančių asmenų pajamoms, apie tai per 10 darbo dienų privalau informuoti savivaldybės administraciją ar kitą už paramos teikimą atsakingą biudžetinę įstaigą.

6. Mano prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė mano ir (ar) kartu su manimi gyvenančių asmenų finansinė padėtis.

7. Gautą paramą maisto produktais ir higienos prekėmis griežtai draudžiama parduoti ar keisti į kitus produktus, nes parama skirta man ir (ar) su manimi kartu gyvenantiems asmenims.

8. Mano ir su manimi bendrai gyvenančių asmenų duomenys (jeigu taikoma) bus kaupiami tik paramos teikimo ir apskaitos tikslais, saugomi ne ilgiau nei projekto įgyvendinimo ir dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu projekto įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

9. Turiu teisę susipažinti su paramos teikimo ir apskaitos tikslais kaupiamais savo asmens duomenimis, prašyti, kad jie būtų ištaisyti.

10. Turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl mano asmens duomenų tvarkymo.

 

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI AR JOS ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI, PRIIMANČIAI PRAŠYMUS EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PARAMAI GAUTI

 

(Pildo savivaldybės administracijos ar jos įgaliotos institucijos darbuotojas, priimantis iš asmens prašymą gauti paramą. Pvz., nurodomas asmens, prašančio paramos, mobiliojo telefono numeris. Pildyti šią dalį neprivalu.)

 

__________________                         _______________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4

2 priedas

 

 

(Projekto sutarties pavyzdinė forma)

IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. ____________

„____________________________“

SUTARTIS

 

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“, Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programa dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – veiksmų programa), Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT),

 

atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (nurodyti įsakymo datą) įsakymu Nr. (nurodyti įsakymo numerį)(nurodyti įsakymo pavadinimą)“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau kartu – projektui skirtos finansavimo lėšos),

 

suprasdamos tai, kad projekto finansavimo taisykles, inter alia, apibrėžia ne tik ši projekto sutartis, bet ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (nurodyti įsakymo datą) įsakymu Nr. (nurodyti įsakymo numerį)(nurodyti įsakymo pavadinimą)“ (toliau – PFSA), ir jame nurodyti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai,

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Vadovaujanti institucija), atstovaujama (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio (-ios) pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (nurodyti įsakymo datą) įsakymą Nr. (nurodyti įsakymo numerį) (nurodyti įsakymo pavadinimą)“,

 

Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyrius II (toliau – Tarpinė institucija), atstovaujamas (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio (-ios) pagal Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus (nurodyti įsakymo datą) įsakymą Nr. (nurodyti įsakymo numerį)(nurodyti įsakymo pavadinimą)“,

 

ir Europos socialinio fondo agentūros Pirkimų ir projektų vykdymo skyrius (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujamas (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio (-ios) pagal Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus (nurodyti įsakymo datą) įsakymą Nr. (nurodyti įsakymo numerį)(nurodyti įsakymo pavadinimą)“,

 

toliau kartu – Šalys, kiekviena atskirai – Šalis, sudaro šią iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto „(nurodyti projekto pavadinimą)“ projekto Nr. (nurodyti projekto numerį) sutartį (toliau – Sutartis):

 

1.       Sutarties dalykas

1.1.    Sutartyje yra nustatoma iš EPLSAF lėšų bendrai finansuojamo projekto „(nurodyti projekto pavadinimą)“, projekto Nr. (nurodyti projekto numerį) (toliau – projektas), kurio aprašymas ir biudžetas yra pateikti Sutarties priede ir kuriam įgyvendinti yra skirtos finansavimo lėšos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarka ir sąlygos.

 

2.       Šalių teisės ir įsipareigojimai

2.1.    Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendindamas projektą pasiekti Sutarties priede nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2.    Šalys susitaria, kad PAFT ir vėlesni jų pakeitimai yra Sutarties sąlygos.

2.3.    Projektas finansuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis PAFT ir PFSA bei jų vėlesniuose pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

 

3.       Projektui skirtos finansavimo lėšos

3.1.    Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – (įrašyti didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais).

3.2.    Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki (įrašyti skiriamų lėšų sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) projektui skirtų finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

3.3.    Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

3.4.    Jei Sutarties 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytos sumos skaičiais neatitinka sumų žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

 

4.       Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

4.1.    Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios (nurodyti projekto veiklų pradžios datą) iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai.

4.2.    Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo (jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu, jos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui).

 

5.       Mokėjimai

5.1.    Projekto išlaidos apmokamos taikant išlaidų kompensavimo (įskaitant išlaidas, kurioms taikoma fiksuotojo dydžio išlaidų norma, nustatyta pagal PAFT 242.2, 242.3 ir 242.5 papunkčius) ir (arba) sąskaitų apmokėjimo (įskaitant išlaidas, kurioms taikoma fiksuotojo dydžio išlaidų norma, nustatyta pagal PAFT 242.2, 242.3 ir 242.5 papunkčius) būdus.

5.2.    Projekto vykdytojui išmokamas avansas iki 50 proc. – iki (įrašyti avanso sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Projekto vykdytojui avansas gali būti išmokamas dalimis.

5.3.    Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tarpinei institucijai turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

5.4.    Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus Tarpinei institucijai teikia ne vėliau, nei nustatyta su Tarpine institucija suderintame mokėjimo prašymų teikimo grafike. Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas iki (nurodyti galutinio mokėjimo pateikimo datą).

5.5.    Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. Projektui skiriamų finansavimo lėšų sąskaitos Nr. (įrašomas kredito įstaigos sąskaitos Nr.).

 

6.       Kitos sąlygos

6.1.    Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau, nei nurodyta PAFT IX skyriuje.

6.2.    Viešųjų pirkimų plano derinimas ir viešųjų pirkimų priežiūra vykdoma vadovaujantis PAFT VII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

6.3.    Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, užtikrina, kad paramą maisto produktais ir asmens higienos prekėmis gautų tik PFSA nurodytos tikslinės grupės atstovai, taip pat užtikrina dokumentų, pagrindžiančių kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei, saugojimą ir, esant poreikiui, šiuos duomenis teikia Tarpinei institucijai, Vadovaujančiai institucijai ir kitoms projekto įgyvendinimą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms institucijoms.

6.4.    Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad būtų gauti fizinių ir juridinių asmenų sutikimai teikti jų duomenis (pvz., asmens duomenis, sutarčių sąlygas) Tarpinei institucijai, Vadovaujančiai institucijai ir kitoms projekto įgyvendinimą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms institucijoms, jeigu toks sutikimas reikalingas.

6.5. Projekto vykdytojas, atlikdamas projekto veiklų pakeitimus iki Tarpinės institucijos sprendimo dėl pritarimo projekto veiklų pakeitimui ar Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, veikia savo rizika. Išlaidos, susijusios su tokių projekto veiklų įgyvendinimu, gali būti pripažįstamos tinkamomis tik atlikus Sutarties pakeitimą Sutartyje ir PAFT nustatyta tvarka.

6.6. Projekto vykdytojas sutinka, kad informaciją apie pažeidimus, nustatytus įgyvendinant projektą, Tarpinė institucija ir Vadovaujanti institucija ar kita EPLSAF paramos naudojimą kontroliuojanti institucija skelbtų viešai.

6.7. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios atitinka PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

6.8. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

6.8.1.                    Tarpinei institucijai teikti dokumentus lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą;

6.8.2.                    teisingai ir efektyviai planuoti projekto veiklas ir išlaidas, užtikrinant, kad Projektas būtų įgyvendinamas sklandžiai ir pagal projekto veiklų įgyvendinimo grafiką;

6.8.3.                    įgyvendindamas projektą (sudarydamas paramos gavėjų sąrašus, vykdydamas projekto veiklas ir kt.), laikytis viešumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo principų;

6.8.4.                    nedelsdamas pranešti Tarpinei institucijai apie visus ginčus teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose (toliau – ginčai), kylančius tarp projekto vykdytojo ir prekių tiekėjų dėl sutarčių, už kurias sumokama projektui skirtomis finansavimo lėšomis, taip pat apie ginčus, kylančius tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių);

6.8.5.                    teikti Tarpinei institucijai, Vadovaujančiai institucijai ir kitoms projekto įgyvendinimą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms institucijoms duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant įgyvendintas veiklas, patirtas išlaidas ir pasiektus rodiklius, ir užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemiškai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami išlaidoms pagrįsti.

 

7.       Baigiamosios nuostatos

7.1.    Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2.    Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4.    Dokumentai gali būti teikiami naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, įsigytu iš registruotų sertifikavimo paslaugų teikėjų pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymą, teikiant juos Sutartyje nurodytais Šalių elektroninio pašto adresais.

7.5.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, pavadinimo (kartu ir partnerio (‑ių), projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.6.    Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

7.7.    Vadovaujančios institucijos adresas ir rekvizitai:

Vadovaujanti institucija

Juridinio asmens pavadinimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Juridinio asmens kodas

188603515

Adresas

A. Vivulskio g. 11, Vilnius

Pašto kodas

LT-03610

Telefono Nr.

(8 5) 266 4201

Fakso Nr.

(8 5) 266 4209

Elektroninio pašto adresas

[email protected]

 

7.8.    Tarpinės institucijos adresas ir rekvizitai:

Tarpinė institucija

Juridinio asmens pavadinimas

Europos socialinio fondo agentūra (Projektų valdymo skyrius II)

Juridinio asmens kodas

192050725

Adresas

Gynėjų g. 16, Vilnius

Pašto kodas

LT-01109

Telefono Nr.

(8 5) 264 9340

Elektroninio pašto adresas

[email protected]

 

7.9.    Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai:

Projekto vykdytojas

Juridinio asmens pavadinimas

Europos socialinio fondo agentūra (Pirkimų ir projektų vykdymo skyrius)

Juridinio asmens kodas

192050725

Adresas

Gynėjų g. 16, Vilnius

Pašto kodas

LT-01109

Telefono Nr.

(8 5) 264 9340

Elektroninio pašto adresas

[email protected]

 

8.       Sutarties priedai

8.1.    Priedas. Paraiška finansuoti projektą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, (įrašyti priedo lapų skaičių) lapai.

 

 

Šalių parašai

 

Vadovaujančios institucijos atstovas

 

Tarpinės institucijos atstovas

 

 

 

 

(pareigos)

 

(pareigos)

 

 

 

 

(parašas)

 

(parašas)

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Projekto vykdytojo atstovas

 

 

(pareigos)

 

 

(parašas)

 

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4

3 priedas

 

 

(Patikros lapo dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo forma)

 

PATIKROS LAPAS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS IR DE MINIMIS PAGALBOS BUVIMO AR NEBUVIMO

Paraiškos / projekto numeris

 

Paraiškos / projekto pavadinimas

 

Pagal paraišką / projektą numatytos remti veiklos

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

 

I. Valstybės pagalbos požymių identifikavimas pagal paraišką remtinose veiklose[2]

1.

Ar finansavimą numatoma teikti ūkio subjektui (-ams) ūkinei veiklai vykdyti?

Taip[3]

Ne

Ūkio subjektai – įmonės, įstaigos ar organizacijos, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.) ar kiti juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką, arba kurių ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą.

Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių (paslaugų) pirkimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

Vertinimui, ar tam tikra veikla laikytina ūkine veikla, nedaro įtakos tai, ar ja siekiama pelno. Pelno nesiekiantys subjektai laikomi ūkio subjektais, jei jie prekiauja prekėmis (paslaugomis). Veikla nelaikoma ūkine, jei valstybė veikia vykdydama valdžios įgaliojimus arba jei valstybės sektoriaus subjektai veikia kaip valdžios institucijos. Jeigu valstybės sektoriaus subjektas vykdo ūkinę veiklą, kuri gali būti atskirta nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, subjektas, vykdydamas tą veiklą, veikia kaip ūkio subjektas. Jeigu tos ūkinės veiklos negalima atskirti nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, visa to subjekto vykdoma veikla yra su tų valdžios įgaliojimų vykdymu susijusi veikla, todėl nepatenka į ūkio subjekto sąvokos vartojimo sritį. Tokioms veikloms priskiriamų veiklų pavyzdžiai (šis sąrašas nėra baigtinis):

a) kariuomenė arba policija;

b) oro navigacijos sauga ir kontrolė;

c) jūrų eismo kontrolė ir sauga;

d) kovos su tarša priežiūra;

e) laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas;

f) viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas remiantis teisės aktuose atitinkamiems ūkio subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius duomenis.

Ūkine veikla gali būti nelaikoma dalis veiklų socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriuose, kaip apibūdinta Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU). Taip pat ūkine veikla nelaikoma viešos infrastruktūros objektų, neskirtų ūkinei veiklai vykdyti, statyba.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

2.

Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektui (-ams) suteiktų

ar suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jis (jie) negautų

rinkos sąlygomis?

Taip

Ne

Išskirtinė ekonominė nauda. Vertinama, ar finansavimas ūkio subjektui teikiamas palankesnėmis sąlygomis nei rinkoje. Pavyzdžiui, negrąžintina subsidija, lengvatinė paskola (taikant mažesnes nei rinkoje palūkanų normas ar kitomis lengvatinėmis sąlygomis), suteikiama neapmokestinama garantija paskolai arba apmokestinama ne rinkos kaina. Išskirtinė nauda ūkio subjektui gali būti suteikta įvairiais būdais. Nesvarbu, kokiais būdais teikiama valstybės pagalba – svarbus jos poveikis. Siekiant nustatyti, ar finansavimas yra valstybės pagalba, vadovaujamasi privataus rinkos investuotojo principu. Jei įmonė negautų šių lėšų tokiomis pačiomis sąlygomis privataus kapitalo rinkose, vadinasi, šių lėšų teikimas galėtų būti valstybės pagalba. Šiuo atveju būtina nustatyti, ar privatus investuotojas investuotų į šią įmonę tokiomis pačiomis sąlygomis, vertindamas tik potencialią savo investicijų grąžą ir neatsižvelgdamas į regionų ar socialinius veiksnius. Jei privatus investuotojas neinvestuotų į tokią įmonę, vadinasi, suteiktos lėšos galėtų būti valstybės pagalba.

Jei numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ūkio subjekto sąnaudoms, atsiradusioms dėl viešųjų, arba visuotinės ekonominės svarbos, paslaugų ar įsipareigojimų valstybei (savivaldybei), padengti, išskirtinės ekonominės naudos buvimas vertinamas pagal „Altmark“ kriterijus. Ūkio subjektui nesuteikiama išskirtinė ekonominė nauda, jeigu:

-                    veikla atitinka visuotinės ekonominės svarbos paslaugų požymius, jos užduotys ir įpareigojimai aiškiai apibrėžti;

-                    viešųjų paslaugos išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir nustatyti iš anksto;

-                    kompensacija neviršija grynųjų paslaugos teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną (t. y. kompensuojama nepermokant);

-                    viešosios paslaugos įsigyjamos ir kompensacija skiriama įgyvendinant viešojo pirkimo konkurso procedūrą arba, jei viešasis pirkimas nerengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, išlaidos kompensuojamos pagal įprastos gerai valdomos įmonės patiriamas išlaidas[4].

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

3.

Ar finansavimą numatoma skirti / finansavimas skiriamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, ar tam tikram pasirinktam ūkio subjektui (-ams), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio?

Taip

Ne

Pasirinktinis finansavimo priemonės taikymas (selektyvumas). Pasirinktinai taikomos finansavimo priemonės – tai priemonės, skirtos atskiro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio subjektams) atskiroms veiklos rūšims paremti (finansavimo / naudos gavėjai – atskiro sektoriaus ūkio subjektai) arba tam tikriems tikslams įgyvendinti (finansavimo gavėjai gali būti mažos ar vidutinės įmonės, naujos įmonės, tam tikrus projektus įgyvendinantys ūkio subjektai ir pan.). Šis kriterijus taikomas, kai, vertinant paraiškas finansuoti projektus, tam tikrų ūkio subjektų paraiškos įvertinamos geriau ir todėl jiems skiriamas finansavimas (priešingai nei blogiau įvertintų), o institucijos, spręsdamos klausimą dėl finansavimo skyrimo, naudojasi turima diskrecijos teise.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

4.

Ar finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių?

Taip

Ne

Poveikis konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių. Siekiant įvertinti, ar suteiktas finansavimas daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių, būtina nustatyti finansavimo gavėjo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių rinką, žinoti, ar tokioje rinkoje Europos Sąjungoje vyksta prekyba tarp valstybių narių. Tai, kad ūkio subjekto konkurencinė padėtis, palyginti su kitų konkuruojančių ūkio subjektų padėtimi, pagerėja jam gavus ekonominės naudos, kurios jis nebūtų gavęs įprastomis verslo sąlygomis, rodo, jog konkurencija gali būti iškreipta. Finansavimas, teikiamas vietinio pobūdžio veiklai paremti (pavyzdžiui, kirpyklai, kurios klientai yra tik miestelio gyventojai), prekybos tarp Europos Sąjungos valstybių paprastai neveikia. Tačiau būtina žinoti, kad ūkio subjekto finansavimas gali veikti prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių ir tais atvejais, kai konkretus ūkio subjektas neeksportuoja savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių. Užtenka ir to, kad nagrinėjamomis paslaugomis ar prekėmis prekiaujama tarp Europos Sąjungos valstybių.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

II. Išvados dėl valstybės pagalbos buvimo ar nebuvimo (pažymimas vienas langelis)

Pagal paraišką projektui nebus teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai). III dalis „Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas“ nepildoma.

Pagal paraišką remtinos veiklos nebus laikomos valstybės pagalba, tačiau ja gali tapti (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam tikrus aspektus reikia nuolat stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės pagalba). Pagrindžiant pasirinkimą nurodomi tolesni veiksmai ir priemonės. III dalis „Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas“ nepildoma.

Pagal paraišką projektui bus / yra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į visus I dalies klausimus atsakyta teigiamai).

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

III. Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas (jei taikoma, pildoma tik vertinant priemonę, bet ne projektą)

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą[5].

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Europos Komisijos sprendimu patvirtintą valstybės pagalbos schemą / individualią valstybės pagalbą, kurią reikia pradėti derinti su Europos Komisija.

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu patvirtinta valstybės pagalbos schema / individualia valstybės pagalba, kuri jau suderinta su Europos Komisija.

Pagal priemonę bus teikiama de minimis pagalba, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą. Nurodykite pagalbos teikimo pagrindą: Bendrojo bendrosios išimties reglamento straipsnį, Europos Komisijos patvirtintas gaires (sistemą), de minimis reglamentą)

 

 

 

 

 

 

(tarpinės institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)*

 

* Tarpinės institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė įrašomi ir pasirašoma, jei pildoma popierinė versija.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-467, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11664

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-686, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16528

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-957, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21190

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Įtraukite tiek papildomą lentelių, kiek yra vaikų.

[2] Vertinant valstybės pagalbos kriterijus, vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU) ir teismų praktika, jei taikoma.

[3] Jeigu pažymima „Taip“, pildomi I dalies lentelės 2–4 punktai, II dalies ir III dalies (jeigu taikoma) lentelės. Jeigu pažymima „Ne“, pildoma tik II dalies lentelė.

[4] Plačiau žr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html.

[5] 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1).