Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04463

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-23:

Nr. V-1361, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18652

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠVADOS TEIKIMO DĖL VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI SKYRIMO IR VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO PARINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2017 m. kovo 16 d. Nr. V-181

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, 12 straipsnio 4 dalimi ir 13 straipsnio 4 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-2010, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29070

 

1. T v i r t i n u Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. Į g a l i o j u Nacionalinę švietimo agentūrą būti institucija, teisės aktų nustatyta tvarka teikiančia išvadą dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir parenkančia vaikų socializacijos centrą.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-181

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2020 m. gruodžio 30 d.

įsakymo Nr. V-2010

redakcija)

 

 

IŠVADOS TEIKIMO DĖL VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI SKYRIMO IR VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO PARINKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) išvados dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ar pratęsimo (toliau – Išvada) teikimą savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai (toliau – VGK), vaikų socializacijos centro (toliau – centras), kuriame vaikas vykdys vidutinės priežiūros priemonę arba auklėjamojo poveikio priemonę arba į kurį vaikas gali būti perkeltas auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo metu, parinkimą ar pakeitimą, NŠA atsakingo darbuotojo funkcijas.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

 

II SKYRIUS

IŠVADOS RENGIMAS

 

3. Išvadai rengti, savivaldybės pateiktiems dokumentams analizuoti ir įvertinti NŠA vadovas sudaro komisiją (toliau – Komisija).

4. Komisija yra atskaitinga NŠA vadovui, atliekanti savivaldybės teikiamų dokumentų ekspertinį vertinimą ir rengianti Išvados projektą.

5. Komisijos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.

6. Komisiją techniškai aptarnauja NŠA, skiria sekretorių.

7. Komisiją, jos primininką ir sekretorių, darbo reglamentą tvirtina NŠA vadovas.

8. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 7 nariai, kurie gali būti skiriami iš NŠA, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių asociacijos ir kitų institucijų ir įstaigų, pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovų, Priklausomybės ligų centro, Lietuvos teisės instituto, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, nevyriausybinių organizacijų ir kitų organizacijų atstovų, susijusių su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu ir kurios deleguoja savo atstovą NŠA vadovui kreipiantis.

9. Komisijos nariai ir sekretorius, prieš pradėdami darbą Komisijoje, privalo pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formas nustato NŠA vadovas.

10. Komisijos posėdžiai yra uždari, organizuojami tiesioginiu, nuotoliniu ar mišriu būdu.

11. Komisijos sprendimai turi būti argumentuoti ir nešališki. Komisija, įvertinusi vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrįstumą, tikslingumą, priima vieną iš šių sprendimų:

11.1. Išvados projektą siūlyti NŠA vadovui pritarti vidutinės priežiūros priemonės skyrimui;

11.2. Išvados projektą siūlyti NŠA vadovui nepritarti vidutinės priežiūros priemonės skyrimui;

11.3. Išvados projektą siūlyti NŠA vadovui pritarti vidutinės priežiūros priemonės pratęsimui;

11.4. Išvados projektą siūlyti NŠA vadovui nepritarti vidutinės priežiūros priemonės pratęsimui.

 

III SKYRIUS

IŠVADOS DĖL VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS SKYRIMO TEIKIMAS

 

12. Komisija Išvados projektą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo rengia išanalizavusi savivaldybės administracijos VGK vadovaujantis Įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi pateiktus dokumentus, kuriuos elektroninėmis priemonėmis teikia VGK pirmininkas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (toliau – TBK).

13. Dokumentai NŠA turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki numatyto savivaldybės administracijos VGK posėdžio.

14. Išvadai gauti turi būti pateikiamas NŠA prašymas, kuriame pateikiami argumentai, kuriais grindžiamas prašymas teikti išvadą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.

15. Prie prašymo turi būti pridedama:

15.1. kreipimosi į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių dėl vaikui vidutinės priežiūros priemonės skyrimo kopija;

15.2. vaiko sveikatos pažymėjimo kopija;

15.3. savivaldybės administracijos pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pažymos apie vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą kopija;

15.4. bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos vaiko charakteristikos kopija;

15.5. individualaus vaiko minimalios priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo (jei tokios priemonės buvo skirtos) ir koordinuotai teikiamų paslaugų, kitos pagalbos vaiko atstovams pagal įstatymą (kokios priemonės buvo skirtos) plano ir ataskaitos kopijos;

15.6. kita informacija iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prokuratūros, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos ar kitų atsakingų institucijų turimų dokumentų, susijusių su vaiku ir (ar) jo atstovais pagal įstatymą, kopijos, kuri padėtų įvertinti vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrįstumą ir parengti nešališką ir geriausiai vaiko interesus atitinkančią Išvadą.

16. Komisija, vadovaudamasi darbo reglamentu, pateiktą medžiagą svarsto posėdyje ir priima vieną iš šio Aprašo 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodytų sprendimų. Sprendimas teikiamas NŠA vadovui tvirtinti.

17. Išvada, pasirašyta NŠA vadovo, pateikiama savivaldybės administracijos VGK ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki numatyto savivaldybės administracijos VGK posėdžio.

 

IV SKYRIUS

IŠVADOS DĖL VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS PRATĘSIMO TEIKIMAS

 

18. Sprendimas dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo priimamas ne vėliau kaip iki vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo termino pabaigos, atsižvelgiant į tai planuojamas VGK posėdžio laikas.

19. Dokumentai NŠA dėl priemonės pratęsimo turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki numatyto savivaldybės administracijos VGK posėdžio.

20. Savivaldybės administracijos TBK, vadovaudamasis Įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, elektroninėmis priemonėmis teikia dokumentus NŠA Išvadai gauti.

21. Prie prašymo turi būti pridedama:

21.1. atvejo vadybininko, teritorinės policijos įstaigos, prokuroro ar centro kreipimosi dėl vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriui kopija;

21.2. centro vaiko charakteristikos kopija;

21.3. individualaus vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo ir koordinuotai teikiamų paslaugų, kitos pagalbos vaiko atstovams pagal įstatymą, teikimo plano ir ataskaitos kopija;

21.4. centro išvados ir kitų turimų dokumentų, kurie padėtų įvertinti vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo pagrįstumą, kopijos;

21.5. kita informacija iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prokuratūros, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos ar kitų atsakingų institucijų turimų dokumentų, susijusių su vaiku ir (ar) jo atstovais pagal įstatymą, kopijos, kuri padėtų įvertinti vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo pagrįstumą (svarstant vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo nepilnamečiui klausimą) ir parengti geriausiai vaiko interesus atitinkančią Išvadą.

22. Komisija, vadovaudamasi darbo reglamentu, pateiktą medžiagą svarsto posėdyje ir priima vieną iš šio Aprašo 11.3 ir 11.4 papunkčiuose nurodytų sprendimų. Sprendimas teikiamas NŠA vadovui tvirtinti.

23. Išvada, pasirašyta NŠA vadovo, pateikiama savivaldybės administracijos VGK ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki numatyto savivaldybės administracijos VGK posėdžio.

 

V SKYRIUS

CENTRO PARINKIMAS AR KEITIMAS

 

24. Vaikų socializacijos centras, kuriame vaikas vykdys vidutinės priežiūros priemonę ar auklėjamojo poveikio priemonę arba į kurį vaikas gali būti perkeltas vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo metu, parenkamas NŠA vadovo sprendimu.

25. Jeigu vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo metu atsiranda svarbių priežasčių, dėl kurių tikslinga keisti vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo vietą, NŠA parenka kitą centrą, vadovaudamasi šio Aprašo 29–31 punktais.

26. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs Įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nurodytą teismo leidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo leidimo arba nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo dienos raštu kreipiasi į NŠA dėl centro parinkimo, pateikdamas: vaiko vardą ir pavardę, gimimo datą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, mokyklos pavadinimą ir klasę, kurioje vaikas mokosi, informaciją apie vaiko mokymosi pasiekimus ir ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymos bei teismo leidimo skirti vaiko vidutinės priežiūros priemonę ar pratęsti vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminą arba įsiteisėjusio teismo nuosprendžio kopijas.

27. NŠA paskiria atsakingą darbuotoją pateiktiems dokumentams analizuoti ir siūlymui dėl centro, kuriame vaikas vykdys vaiko vidutinės priežiūros priemonę, parengti.

28. Centras parenkamas vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi ir šiais kriterijais:

28.1. vaiko lytis. Vaikas gali būti apgyvendinamas centre, kuriame ugdomi tik tos pačios lyties vaikai;

28.2. vaiko amžius. Vaikas gali būti apgyvendinamas centre, kuriame ugdomi centro nuostatuose nustatyto amžiaus vaikai;

28.3. klasės ir vykdomos bendrojo ugdymo programos. Vaikas gali būti apgyvendinamas centre, kuriame vykdomos jam reikalingos bendrojo ugdymo programos, įsteigtos klasės ir yra galimybė tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius.

29. Jeigu savivaldybės administracijos direktorius Įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju priima sprendimą paskirti kitą centrą arba centro vadovas, vadovaudamasis Įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, priima sprendimą perkelti vaiką, kuriam skirta auklėjamojo poveikio priemonė, į kitą centrą, savivaldybės administracijos direktorius arba centro vadovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu kreipiasi į NŠA dėl centro pakeitimo. Rašte nurodomos centro keitimo priežastys.

30. Centras turi būti parinktas ar pakeistas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Atsakymą NŠA vadovas pateikia savivaldybės administracijos direktoriui arba centro vadovui raštu, nurodydamas centro pavadinimą, adresą, centro vadovo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis.

31. Centras, vaikui atvykus, tą pačią dieną informuoja NŠA atsakingą darbuotoją, nurodydamas atvykusio vaiko vardą, pavardę, vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminą, prireikus – pateikia kitą informaciją.

 

VI SKYRIUS

NŠA ATSAKINGO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

32. NŠA atsakingas darbuotojas vykdo šias funkcijas:

32.1. vykdo komisijos sekretoriaus funkcijas;

32.2. rengia NŠA Išvados projektą, užtikrina jos pateikimą savivaldybės VGK;

32.3. rengia siūlymą NŠA vadovui dėl centro parinkimo ar pakeitimo, kuriame vaikas gali būti apgyvendinamas;

32.4. koordinuoja vaikų siuntimą ir paskirstymą į centrus, užtikrina tolygų ir optimalų vaikų skaičių juose;

32.5. kartą per mėnesį teikia informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai apie vaikų skaičių centruose ir šią informaciją skelbia NŠA interneto svetainėje;

32.6. konsultuoja savivaldybių administracijas, centrus, kitas suinteresuotas institucijas vaikų siuntimo į centrus, centro parinkimo ar pakeitimo, vaiko minimalių ir vidutinės priežiūros priemonių vykdymo klausimais;

32.7. atlieka vidutinės ar auklėjamosios priežiūros priemonės vykdymo stebėseną, analizuoja duomenis, teikia apžvalgas ir analizes apie pokyčius centruose, priemonės vykdymo efektyvumą, pagal poreikį organizuoja informacijos pristatymus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybėms, kitoms suinteresuotoms institucijoms, susijusioms su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. NŠA atsakingas darbuotojas ir Komisija, vykdydami jiems deleguotas funkcijas, vadovaujasi Įstatyme nustatytais, taip pat skaidrumo, nešališkumo, konfidencialumo ir kolegialumo principais.

34. NŠA vykdo Įstatymo įgyvendinimo stebėseną, vadovaudamasi Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, ir kasmet iki gruodžio 1 d. pateikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Įstatymo įgyvendinimo stebėsenos rezultatus.

35. Visi dokumentai ir duomenys, susiję su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami teisės aktų nustatyta tvarka tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.

____________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1361, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18652

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2010, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29070

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo