Suvestinė redakcija nuo 2018-11-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13910

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 319 „DĖL STR 2.06.02:2001 „TILTAI IR TUNELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. D1-794

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. 319 „Dėl STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.  

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-951, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-19, i. k. 2018-18632

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-951, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-19, i. k. 2018-18632

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-794 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 319 „Dėl STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo