Suvestinė redakcija nuo 2022-11-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27736

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. T1-285

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose ugdomiems vaikams:

2.1. dienos maitinimo kainą:

2.1.1. iki 3 m. vaikams – 2,60 Eur;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-243, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21895

 

2.1.2. 3–5 m. vaikams – 2,90 Eur.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-243, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21895

 

2.2. mokestį ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti – 10,00 Eur per mėnesį.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

4. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. T1-105 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Algirdas Meiženis

 


 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu

Nr. T1-285

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE,  IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčių už vaikų, ugdomų Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mokyklose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, maitinimą ir ugdymo bei kitų reikmių tenkinimą nustatymo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, kitais teisės aktais.

3. Apraše vartojamos sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ NUSTATYMAS

 

4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą moka Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatytą mokestį, kurį sudaro:

4.1. mokestis už vaiko maitinimą, skaičiuojamas už kiekvieną vaiko lankytą dieną;

4.2. mokestis ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti (toliau – mėnesinis mokestis), mokamas kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

5. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu skiriami nemokami pietūs. Jeigu pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams teikiami kiti maitinimai, už juos atitinkamai skaičiuojamas Šilalės rajono savivaldybės tarybos už vaiko maitinimą nustatytas mokestis.

6. Mėnesinis mokestis naudojamas ugdymo sąlygų, ugdomosios aplinkos gerinimo, maisto gamybos kaštams ir kitoms su vaiko išlaikymu įstaigoje susijusioms išlaidoms iš dalies dengti.

7. Mėnesinis mokestis neskaičiuojamas:

7.1. pagal priešmokyklinio ugdymo programą ne ilgiau kaip 4 val. ugdomiems vaikams;

7.2. vasaros laikotarpiu (liepos–rugpjūčio mėnesiais) visą kalendorinį mėnesį (skaičiuojant nuo einamojo mėnesio pirmos dienos) įstaigos (grupės) nelankantiems vaikams.

8. Pusę nustatyto mėnesinio mokesčio moka:

8.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų, ugdomų 4 valandas per dieną veikiančiose grupėse arba visos dienos trukmės grupėse 4 valandų vaiko ugdymą pasirinkę tėvai;

8.2. pagal priešmokyklinio ugdymo programą ilgiau kaip 4 val. ugdomų vaikų tėvai.

9. Mėnesinis mokestis atitinkamai mažinamas, skaičiuojant tik už vaiko lankytas dienas, rajono ar šalies teritorijoje paskelbtos epidemijos, karantino laikotarpiu ar įstaigos vadovo įsakymu uždarius įstaigą (grupę) remontui ar avarijos padarinių likvidavimui.

10. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą (grupę) iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai) ar išvykstant iš jos po mėnesio 15 dienos, skaičiuojamas visas nustatytas mėnesinis mokestis. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą (grupę) po mėnesio 15 dienos ar išvykstant iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai), skaičiuojama pusė mėnesinio mokesčio.

 

III SKYRIUS

LENGVATOS IR JŲ TAIKYMAS

 

11. Mokestis už vaiko maitinimą tėvų prašymu mažinamas 50 procentų, jeigu:

11.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, teismo sprendimu pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, laikinai arba neterminuotam laikotarpiui apribota valdžia, nenustatyta tėvystė, sulaikytas ikiteisminio tyrimo metu, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę), pateikus tai patvirtinančius dokumentus (dokumentai teikiami vieną kartą);

11.2. šeima augina (globoja) tris ar daugiau vaikų iki 18 metų ar vyresnius, kurie mokosi mokymo įstaigų, teikiančių formalųjį švietimą, dieniniuose skyriuose iki jiems sukaks 24 metai, pateikus mokymosi įstaigos pažymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

11.3. vienas ar abu tėvai, iki jiems sukaks 24 metai, mokosi pagal bendrojo ugdymo programą arba mokymo įstaigoje, teikiančioje formalųjį švietimą (nuolatinės studijos), pateikus pažymą;

11.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

11.5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija arba sunkios formos alergija, pateikus ligą patvirtinančius dokumentus ir (ar) neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

11.6. vaiko abiem tėvams nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.7. vienas iš tėvų atlieka Lietuvos Respublikos piliečių privalomą karo tarnybą, pateikus pažymą.

12. Mokestis už maitinimą tėvų prašymu mažinamas 75 proc., jei šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus Savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos organizavimą, pažymą.

13. Mokestis už vaiko maitinimą ir mėnesinis mokestis neskaičiuojamas tėvams:

13.1. kai vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

13.2. pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų – tris mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-70, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-04, i. k. 2022-06797

 

14. Lengvatą įrodantys dokumentai įstaigos vadovui pateikiami priimant vaiką į įstaigą arba pasikeitus aplinkybėms ir atsiradus teisei į lengvatą – įstaigos darbo dienomis.

15. Lengvata, pateikus visus jai įrodyti reikalingus dokumentus, taikoma nuo einamojo mėnesio pirmos dienos. Įstaigos vadovas per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo raštu informuoja tėvus apie trūkstamų dokumentų pateikimo terminą. Šeimai, gaunančiai socialinę pašalpą, atlyginimas už vaiko maitinimą perskaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

16. Gali būti taikoma tik viena šio Aprašo 11 punkte numatyta lengvata, iki kol yra teisė ją gauti. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma  lengvata, tėvai turi per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti ugdymo įstaigos vadovą. Paaiškėjus, kad lengvata gauta neteisėtai, įstaigos vadovo raštu tėvai įspėjami apie prievolę per vieną mėnesį sumokėti perskaičiuotą mokestį. 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Mokestis už vaiko maitinimą ir mėnesinis mokestis ugdymo reikmėms tenkinti skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 d. (gruodžio mėn. iki 20 d.). Tėvai, pateikę prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ugdymo įstaigos sąrašų, mokestį sumoka paskutinę lankymo dieną.

18. Už mokesčio vaiko maitinimą ir mėnesinio mokesčio surinkimą įstaigoje atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

19. Jeigu tėvai už vaiko išlaikymą įstaigoje nesumoka mokesčio už vaiko maitinimą ir mėnesinio mokesčio ilgiau kaip du mėnesius, ugdymo įstaigos vadovas, suderinęs su įstaigos vaiko gerovės komisija,  turi teisę šalinti vaiką iš įstaigos, tačiau ne anksčiau, kaip praėjus dešimt dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus.

20. Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė.

21. Už įstaigai pateikiamos informacijos ir dokumentų teisingumą atsakingi tėvai.

22. Įmokos ir skolos už vaiko maitinimą ir mėnesinį mokestį apskaitomos ir privalomai įstaigos vadovo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Apraše numatytų mokesčio už vaiko maitinimą lengvatų išlaidos dengiamos iš Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų ugdymo įstaigai, kurią vaikas lanko.

24. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei Biudžeto ir finansų skyriai kontroliuoja, kaip vykdomi Aprašo reikalavimai.

25. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-70, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-04, i. k. 2022-06797

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-243, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21895

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 "Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_2bbe9f4b18c748ed879d4c7488d0665c_end