Suvestinė redakcija nuo 2020-12-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10595

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-03:

Nr. 3-731, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25833

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO

(COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ

PLANO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KELIAMS, VEDANTIEMS Į TERITORIJAS, KURIOSE KURIAMOS DARBO VIETOS,

REMONTUOTI IR REKONSTRUOTI

 

2020 m. gegužės 19 d. Nr. 3-332

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 422 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 19 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos sudarymo“, 2020 m. gegužės 13 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. gegužės 13 d. protokolas Nr. 6-1660), 2020 m. gegužės 26 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. gegužės 27 d. protokolas Nr. 6-1797), 2020 m. birželio 11 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. birželio 15 d. protokolas Nr. 6-2063), 2020 m. liepos 30 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. rugpjūčio 2 d. protokolas Nr. 6-2617), 2020 m. rugsėjo 3 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. rugsėjo 7 d. protokolas Nr. 6-2973), 2020 m. spalio 7 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. spalio 8 d. protokolas Nr. 6-3366), 2020 m. spalio 30 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. lapkričio 4 d. protokolas Nr. 6-3701) ir 2020 m. lapkričio 26 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. lapkričio 30 d. protokolas Nr. 6-3962) bei teikimą dėl konkrečių kelių projektų:

1.       P a s k i r s t a u  Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšas pagal Aprašo 4.6 papunktyje nurodytą veiklą atrankos komisijos atrinktiems keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti (pridedama);

2.       Lėšos numatomos iš valstybės biudžeto programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonės „Finansuoti iš KPPP vietinės reikšmės kelių plėtrą ir priežiūrą“ (programos priemonės kodas 01.009.01.01.02) finansavimo šaltinio „Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas“ (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.5) išlaidų klasifikacijos pagal valstybės funkcijas „Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“ (valstybės funkcijos kodas 04.05.01.02) ekonominės klasifikacijos straipsnių „Dotacijos savivaldybėms einamiems tikslams“ (straipsnio kodas 2.5.3.1.1.02) arba „Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti“ (straipsnio kodas 2.5.3.2.1.02).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                      Jaroslav Narkevič

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-332

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3-731

redakcija)

 

 

EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO

(COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ

PLANO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KELIAMS, VEDANTIEMS Į TERITORIJAS, KURIOSE KURIAMOS DARBO VIETOS, REMONTUOTI IR REKONSTRUOTI Paskirstymo SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Apskrities,

savivaldybės

pavadinimas

Kelių objekto pavadinimas, numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

 

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšos keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti,

iš šiai veiklai numatytų lėšų:

17 136,3

1.

ALYTAUS APSKRITIS

1.1.

Varėnos rajono

Valkininkų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitališkai remontuoti

247,4

2.

KAUNO APSKRITIS

2.1.

Kauno miesto

Taikos prospektui (Nr. 7500) kapitališkai remontuoti

8 000,0

2.2.

Kauno rajono

Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo K. Bielinio gatvei (Nr. kr-43g) rekonstruoti

496,4

Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo Kauno gatvei (Nr. kr-42g) ir Gėlių gatvės (Nr. kr-38g) ruožui rekonstruoti

1 400,0

2.3.

Raseinių

rajono

Ariogalos seniūnijos Plikių kaimo vietinės reikšmės keliui
Nr. 1v151 Plikiai–Padubysys (Sodo gatvė) kapitališkai remontuoti

260,0

Raseinių miesto vietinės reikšmės keliui Nr. 7v16 „Privažiavimas prie Stonų nuo kelio 3512“ (Molynės gatvė) kapitališkai remontuoti

148,0

3.

KLAIPĖDOS APSKRITIS

3.1.

Kretingos

rajono

Kretingos seniūnijos Padvarių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. KT0668 „Privažiuojamasis kelias prie Klibių nuo kelio 2303 Kretinga–Kūlupėnai“ (Vilties gatvė) kapitališkai remontuoti

180,8

projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai, kuriam Kretingoje suteikti miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus gatvės pavadinimai, ruožo nuo 0,0 iki 0,922 km ir nuo 1,050 iki 1,408 km rekonstravimas“ savivaldybės daliai finansuoti

346,0

3.2.

Šilutės rajono

Šilutės seniūnijos Traksėdžių kaimo Lapalių gatvei
(Nr. 1V54) rekonstruoti

560,0

Saugų seniūnijos Vilkyčių kaimo vietinės reikšmės keliui Sakūtėliai–Lankupiai (Žolynų gatvė) (Nr. 7v31) taisyti (remontuoti)

195,4

4.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

4.1.

Kazlų Rūdos

Kazlų Rūdos seniūnijos Jūrės kaimo Medelyno gatvei
(Nr. KR7005) taisyti (remontuoti)

48,5

5.

PANEVĖŽIO APSKRITIS

5.1.

Panevėžio

miesto

Panevėžio miesto J. Janonio gatvei (Nr. Pnv-095) taisyti (remontuoti)

544,9

Panevėžio miesto Pramonės gatvei (Nr. Pnv-218) taisyti (remontuoti)

524,2

Panevėžio miesto Kėdainių gatvei (Nr. Pnv-335) rekonstruoti

400,0

Panevėžio miesto Paliūniškio gatvei (Nr. Pnv-197) taisyti (remontuoti)

295,5

5.2.

Biržų rajono

Širvėnos seniūnijos Biržų kaimo Krantinės gatvei (Nr. Šr-G012) kapitališkai remontuoti

180,0

6.

ŠIAULIŲ APSKRITIS

 

6.1.

Akmenės rajono

Ventos seniūnijos Ventos miesto pėsčiųjų viadukui per geležinkelį rekonstruoti

1 152,0

7.

TAURAGĖS APSKRITIS

7.1.

Pagėgių

Lumpėnų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. PG3010 Lumpėnai–Bardėnai kapitališkai remontuoti

134,9

7.2.

Tauragės rajono

Tauragės miesto Gaurės gatvei (Nr. TR7406) taisyti (remontuoti)

90,0

Tauragės miesto vietinės reikšmės keliui Nr. TR0340 „Privažiuojamasis kelias prie TIP nuo kelio TR7431“ taisyti (remontuoti)

73,0

Tauragės miesto vietinės reikšmės keliui Nr. TR0419 „Privažiuojamasis kelias prie pramonės rajono nuo kelio 4505 Tauragė–Vališkiai–Sakalinė“ taisyti (remontuoti)

74,3

Tauragės miesto Sandėlių gatvei (Nr. TR7526) taisyti (remontuoti)

85,0

8.

TELŠIŲ APSKRITIS

8.1.

Telšių rajono

Telšių miesto Geležinkelio gatvei (nuo Parko gatvės iki Pramonės gatvės) ir Degaičių seniūnijos Dimaičių kaimo Parko gatvei Nr. Dg-50) (nuo taško pagal koordinates 6208684, 392463 iki sankirtos su Geležinkelio g.) kapitališkai remontuoti

285,6

9.

UTENOS APSKRITIS


9.1.

Zarasų rajono

Zarasų miesto Valstiečių gatvei (Nr. ZR7405) taisyti (remontuoti)

40,3

10.

VILNIAUS APSKRITIS

10.1.

Šalčininkų

rajono

Jašiūnų seniūnijos Sakalų kaimo vietinės reikšmės keliams Nr. JA-1 „Kelias Jašiūnai–Turgeliai–Merkio šiltnamiai“ ir
Nr. JA-2 „Merkio šiltnamiai“ taisyti (remontuoti)

190,0


10.2.

Trakų rajono

Senųjų Trakų seniūnijos Guopstų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. STSV29 „Privažiuojamasis kelias prie Guopstų nuo kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas“ (Pramonės gatvė) kapitališkai remontuoti

121,1

Lentvario seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. LSV001 Kariotiškės–Moluvėnai (Transporto gatvė) kapitališkai remontuoti

296,0

Lentvario miesto Pramonės gatvei (Nr. LSV140) rekonstruoti

666,0

10.3.

Vilniaus miesto

Prašiškių gatvės (Nr. 69174) ruožui nuo Molėtų plento iki Santariškių gatvės kapitališkai remontuoti

55,0

Jočionių gatvės (Nr. 22052) ruožui iki Neskučių ir Jočionių gatvių sankryžos kapitališkai remontuoti

46,0

 

_____________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-339, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10865

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-352, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11580

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-394, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14580

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-456, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16818

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-532, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19198

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-617, 2020-10-13, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21242

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-673, 2020-11-09, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23471

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-731, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25833

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo