Suvestinė redakcija nuo 2022-10-22 iki 2023-07-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-16, i. k. 2015-13886

 

Nauja redakcija nuo 2020-04-07:

Nr. 3D-262, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07116

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ UŽ PASKOLAS APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI IR PAGAL FAKTORINGO SUTARTIS APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 16 d. Nr. 3D-691

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2019/316, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-645, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21377

 

t v i r t i n u Palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                          Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA                                                

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2015-08-21 raštu Nr. (9.8-35) 6V-1814        

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-645

redakcija)

 

PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ UŽ PASKOLAS APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI IR PAGAL FAKTORINGO SUTARTIS APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kompensuojant ūkio subjektams palūkanas, sumokėtas finansų įstaigai už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui, nurodytam Taisyklių priede (toliau – trumpalaikis ir (ar) biologinis turtas), įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams (toliau – darbo užmokestis) mokėti suteiktas paskolas, įskaitant kredito liniją, su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) individualia garantija, ir (ar) palūkanų, sumokėtų piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojui pagal faktoringo sutartį, skirtą apyvartinėms lėšoms papildyti, su Bendrovės garantija siekiant įsigyti ir (ar) parduoti trumpalaikį turtą, nurodytą Taisyklių priede (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Pagal šias Taisykles nekompensuojamos palūkanos, sumokėtos už paskolas, kurios ūkio subjektams suteiktos pagal skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3D-518 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“ ir skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2019/316, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

4.2. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) – kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu).

4.3. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos šių Taisyklių 3 punkte nurodytuose teisės aktuose.

5. Pagalbos teikimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams pasinaudoti paskolomis ir (ar) faktoringo paslaugomis su Bendrovės individualia garantija trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ar parduoti, ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti.

6. Tuo atveju, kai vykdoma pirminė žemės ūkio produktų gamyba, pagalba teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1408/2013, kai vykdomas žemės ūkio produktų perdirbimas ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais, pagalba teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS ŪKIO SUBJEKTAMS, UŽSIIMANTIEMS PIRMINE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA

 

7. Vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis, pagalba teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba (toliau – kaimo vietovėje veikiantys subjektai).

8. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti ir (ar) sudariusiems su piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotoju faktoringo sutartis trumpalaikiam turtui įsigyti ir (ar) parduoti vykdant Taisyklių 7 punkte nurodytą veiklą, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų:

8.1. už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) faktoringo sutarties pasirašymo dienos tuo atveju, kai yra sudaroma nauja paskolos ir (ar) faktoringo sutartis;

8.2. už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) faktoringo sutarties pakeitimo dienos tuo atveju, kai skolinantis lėšų naujoms pagal Taisykles tinkamoms išlaidoms finansuoti nėra sudaroma nauja sutartis, bet yra keičiama jau sudaryta sutartis.

Paskolos sutartyje turi būti nurodyta, kad paskolos paskirtis – įsigyti trumpalaikį ir (ar) biologinį turtą ir (ar) mokėti darbo užmokestį; faktoringo sutartyje turi būti nurodyta, kad faktoringo paskirtis – įsigyti ir (ar) parduoti trumpalaikį turtą.

9. Finansų įstaigai ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojui sumokėtos palūkanos kompensuojamos, jei:

9.1. kaimo vietovėje veikiantis subjektas (fizinis asmuo) ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nėra dalyvavę Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949, priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007) 5076, priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

9.2. kaimo vietovėje veikiantis subjektas nėra gavęs pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, pagal šias Taisykles negali būti didesnė kaip 4 proc. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (4 proc.).

11. Palūkanos kompensuojamos tik nuo finansų įstaigai ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojui sumokėtų palūkanų sumos. Finansų įstaigos ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojo apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už netinkamą paskolos ir (ar) faktoringo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą nekompensuojami.

12. Kaimo vietovėje veikiančiam subjektui pagal Taisykles vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos ar faktoringo sutartį (Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytu atveju) arba paskolos ar faktoringo sutarties pakeitimą (Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytu atveju), t. y.  vienu metu palūkanos gali būti kompensuojamos tik pagal vieną Bendrovės priimtą sprendimą skirti pagalbą pagal Taisykles. Šio punkto nuostatos taikomos, kai paskolos ir faktoringo sutartys sudarytos arba sutarčių pakeitimai (Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytu atveju) padaryti nuo 2021 m. liepos 1 d.

13. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui (įskaitant ir su šiuo kaimo vietovėje veikiančiu subjektu reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 25 000 eurų.

14. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1408/2013, suma pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms,  per bet kuriuos trejus finansinius metus neturi viršyti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Pagal nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemones, naudingas tik vieno atskiro produkto sektoriui, kaip jis apibrėžtas reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 3 dalyje, bendra teikiama nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 50 proc. reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos.

15. Jei kaimo vietovėje veikiančiam subjektui suteikus pagalbą būtų viršytos Taisyklių 13 arba 14 punkte nurodytos ribos, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas reglamentas (ES) Nr. 1408/2013.

16. Jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis.

17. Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą kaimo vietovėje veikiančiam subjektui nebus viršyta atitinkama viršutinė riba, turi būti taikomos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

18. Pagalba negali būti teikiama:

18.1. žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) tuo atveju, jei joms yra teikiama pagalba pagal Taisyklių III skyrių;

18.2. toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu suteikus pagalbą pagal šias Taisykles būtų viršytas paramos intensyvumas arba paramos suma, numatyta kituose paramos toms pačioms išlaidoms skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

19. Teikiant pagalbą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio nuostatos.

 

III SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS ŪKIO SUBJEKTAMS, UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMU IR (AR) PREKYBA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS

 

20. Vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis, pagalba teikiama žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais.

21. Žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), paėmusioms iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti ir (ar) sudariusioms su piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotoju faktoringo sutartis trumpalaikiam turtui įsigyti ir (ar) parduoti, vykdant Taisyklių 20 punkte nurodytą veiklą, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų:

21.1. finansų įstaigai ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojui sumokėtos palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) faktoringo sutarties pasirašymo dienos tuo atveju, kai yra sudaroma nauja sutartis;

21.2. už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) faktoringo sutarties pakeitimo dienos tuo atveju, kai skolinantis lėšų naujoms pagal Taisykles tinkamoms išlaidoms finansuoti nėra sudaroma nauja sutartis, bet yra keičiama jau sudaryta sutartis.

22. Finansų įstaigai ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojui sumokėtos palūkanos kompensuojamos, jei žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas):

22.1. užsiima bent viena iš nurodytų veiklų ir atitinka nurodytas sąlygas:

22.1.1. užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu, kai perdirbusi žemės ūkio produktą taip pat gauna žemės ūkio produktą;

22.1.2. užsiima prekyba žemės ūkio produktais;

22.2. paskolos ir (ar) faktoringo sutarties sudarymo arba keitimo metu yra žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) ir įsipareigoja iki laikotarpio, už kurį kompensuojamos palūkanos, pabaigos išlaikyti žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statusą;

22.3. nėra gavusi pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinusi visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

23. Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, pagal šias Taisykles negali būti didesnė kaip 4 proc. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (4 proc.).

24. Palūkanos kompensuojamos tik nuo finansų įstaigai ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojui sumokėtų palūkanų sumos. Finansų įstaigos ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojo apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už netinkamą paskolos ir (ar) faktoringo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą nekompensuojami.

25. Žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pagal Taisykles vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos ar faktoringo sutartį (Taisyklių 21.1 papunktyje nurodytu atveju) arba paskolos ar faktoringo sutarties pakeitimą (Taisyklių 21.2 papunktyje nurodytu atveju), t. y.  vienu metu palūkanos gali būti kompensuojamos tik pagal vieną Bendrovės priimtą sprendimą skirti pagalbą pagal Taisykles. Šio punkto nuostatos taikomos, kai paskolos ir faktoringo sutartys sudarytos arba sutarčių pakeitimai (Taisyklių 21.2 papunktyje nurodytu atveju) padaryti nuo 2021 m. liepos 1 d.

26. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatomis, suma vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) (įskaitant ir su šia žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 200 000 eurų.

27. Jei žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) suteikus pagalbą būtų viršyta Taisyklių 26 punkte nurodyta riba, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas reglamentas (ES) Nr. 1407/2013.

28. Jei žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

29. Jei dvi žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) susijungia arba viena įsigyja kitą, arba kai viena žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) nebus viršyta atitinkama viršutinė riba, turi būti taikomos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

30. Pagalba negali būti teikiama:

30.1. kaimo vietovėje veikiančioms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) tuo atveju, jei joms  yra teikiama pagalba pagal Taisyklių II skyrių;

30.2. toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu suteikus pagalbą pagal šias Taisykles būtų viršytas paramos intensyvumas arba paramos suma, numatyta kituose paramos toms pačioms išlaidoms skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

31. Teikiant pagalbą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio nuostatos.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR FINANSAVIMO TVARKA

 

32. Ūkio subjektai, nurodyti Taisyklių II ir Taisyklių III skyriuose (toliau – ūkio subjektai), norėdami gauti pagalbą, finansų įstaigai ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojui kartu su teikiamais dokumentais dėl individualios garantijos suteikimo pateikia paraišką dėl palūkanų kompensavimo (toliau – paraiška) (paraiška pildoma lietuvių kalba), kurios formą nustato Bendrovė, ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt.

33. Tuo atveju, jeigu paraišką teikia Taisyklių III skyriuje nurodyta žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kartu su paraiška privaloma pateikti dokumentą, patvirtinantį žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą.

34.  Ūkio subjektui pagalba išmokama kas ketvirtį.

35. Ūkio subjektui pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, neviršijančiam nurodytojo Taisyklių 8 ar 21 punkte, tuo atveju, jei kartu su paskolos ir (ar) faktoringo sutartimi pateikiamas palūkanų mokėjimo grafikas, apskaičiuojama nuo palūkanų sumos, kuri pagal palūkanų mokėjimo grafiką turės būti sumokėta per palūkanų kompensavimo laikotarpį, atsižvelgiant į Taisyklių 10 ir 23 punktuose nurodytą didžiausią palūkanų normą. Tuo atveju, jei kartu su paskolos ir (ar) faktoringo sutartimi palūkanų mokėjimo grafikas su mokėtinomis palūkanų sumomis per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį nepateiktas, pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui apskaičiuojama nuo palūkanų sumos, kuri apskaičiuojama atsižvelgiant į paskolos ir (ar) faktoringo sutartyje nurodytą skolinamą sumą, metinę palūkanų normą (neviršijant Taisyklių 10 ar 23 punkte nurodytos didžiausios palūkanų normos) ir palūkanų kompensavimo laikotarpį, darant prielaidą, kad paskola ir (ar) mokėtinos sumos pagal faktoringo sutartį bus grąžinamos vienodomis dalimis visą paskolos ir (ar) faktoringo sutartyje nurodytą lėšų grąžinimo laikotarpį. Faktiškai išmokėta pagalbos suma neturi viršyti šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuotos pagalbos sumos visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui.

36. Vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 6 dalies ir reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis, keliomis dalinėmis išmokomis teikiama pagalba diskontuojama pagalbos skyrimo dieną. Diskontuota pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą, nurodytą Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, 3 priede.

37. Finansų įstaigos ir piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojai teikia Bendrovei:

37.1. ūkio subjekto paraišką kartu su teikiamais dokumentais dėl individualios garantijos suteikimo;

37.2. kas ketvirtį – duomenis apie už paskolas ir (ar) pagal faktoringo sutartis sumokėtas palūkanas. Duomenų teikimo ataskaitos formą Bendrovė su finansų įstaiga ir piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotoju suderina sutartyje dėl individualių garantijų teikimo.

38. Pakeitus paskolos ir (ar) faktoringo sutarties sąlygas po Bendrovės priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo, pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, neperskaičiuojama.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

39. Bendrovė, gavusi Taisyklių 32 ir (ar) 33 punkte nurodytus dokumentus ir Taisyklių 37 punkte nurodytą informaciją iš finansų įstaigų ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojų:

39.1. patikrina, ar ūkio subjektai yra įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (ar) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) žemės ūkio ministro nustatyta tvarka faktą;

39.2. pagal ūkio subjektų pateiktus dokumentus ir pagal valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose esančią informaciją įvertina jų tinkamumą pagalbai gauti;

39.3. apskaičiuoja pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, kuris yra ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo paskolos ir (ar) faktoringo sutarties pasirašymo arba keitimo dienos, ir diskontuotą pagalbos vertę;

39.4. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), patikrina informaciją, ar bendra per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį ūkio subjektui (įskaitant ir su šiuo ūkio subjektu reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, įskaitant pagal šias Taisykles apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę neviršija nustatytų nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribų.

40. Sprendimą dėl pagalbos jos prašantiems ūkio subjektams skyrimo ar neskyrimo priima Bendrovė jos nustatytais terminais. Priėmus sprendimą skirti pagalbą, ūkio subjektas tampa pagalbos gavėju.

41. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

41.1. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dėl pagalbos pagal šias Taisykles skyrimo raštu informuoja pagalbos gavėjus apie skirtą  pagalbos sumą, apskaičiuotą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (nediskontuotą), ir diskontuotą pagalbos vertę, atkreipdama dėmesį į tai, kad pagalbos gavėjui faktiškai sumokėta pagalbos suma negali būti didesnė už apskaičiuotą pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui. Taip pat nurodo, kad pagalba yra nereikšminga (de minimis), ir pateikia aiškią nuorodą į reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 arba reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, t. y. jo pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį;

41.2. vadovaudamasi Nuostatais, per Nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie pagalbos gavėjams apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka.

42. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą ūkio subjektui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

43. Jei pareiškėjas mirė po paraiškos pateikimo ir sprendimas skirti pagalbą nebuvo priimtas, gauta paraiška išregistruojama. Tuo atveju, jei pagalbos gavėjas mirė po Bendrovės priimto sprendimo skirti pagalbą, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.), gali pateikti Bendrovei laisvos formos prašymą dėl teisės į pagalbą perėmimo, kuriame patvirtina, jog laikysis pagalbos gavėjo paraiškoje pagal Taisykles prisiimtų įsipareigojimų ir nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį bei prideda paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijas.

44. Bendrovei gavus  43  punkte nurodytus dokumentus dėl pagalbos perėmimo, toliau pagalba administruojama Taisyklių  II, IV–VII skyriuose nustatyta tvarka.

45. Bendrovė pagal finansų įstaigos ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojo pateiktus duomenis apie sumokėtas palūkanas apskaičiuoja lėšų poreikį pagalbai išmokėti ir ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d., raštu pateikia Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už finansų valdymą, informaciją apie lėšų poreikį palūkanoms kompensuoti.

46. Ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už finansų valymą, gavęs iš Bendrovės informaciją apie lėšų poreikį palūkanoms kompensuoti, apmokėjimo nurodymo pažymą pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę, kurios pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybės dokumentuose.

47. Bendrovė, gavusi lėšas pagalbai išmokėti, per 5 darbo dienas perveda jas į pagalbos gavėjų atsiskaitomąsias sąskaitas.

48. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

49. Pagalbos gavėjai, gavę pagalbą pagal šias Taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kurių pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinamas laikotarpiu nuo paskolos ir (ar) faktoringo sutarties sudarymo arba keitimo dienos iki palūkanų kompensavimo laikotarpio pabaigos, privalo grąžinti visą pagal Taisykles joms išmokėtą pagalbą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbai išmokėti skirtų lėšų panaudojimo, Bendrovė skelbia informaciją apie pagalbos gavėjus, kuriems išmokėta pagalba, nurodydama pagalbos gavėjo (juridinio asmens) pavadinimą ir išmokėtą pagalbos sumą.

53. Informacija apie kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės internetiniame puslapyje ir viešinama dvejus metus nuo jos paskelbimo.

54. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

______________

 

 

Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas

apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar)

biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo

sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija,

kompensavimo taisyklių

priedas

 

TRUMPALAIKIO IR BIOLOGINIO TURTO, KURIAM ĮSIGYTI AR PARDUOTI SUDAROMOS PASKOLŲ IR (AR) FAKTORINGO SUTARTYS, PAGAL KURIAS SUMOKĖTOS  PALŪKANOS KOMPENSUOJAMOS, SĄRAŠAS

 

1. Trumpalaikio ir (ar) biologinio turto, kuriam įsigyti ar parduoti sudaromos paskolų ir (ar) faktoringo sutartys, pagal kurias sumokėtos palūkanos kompensuojamos, sąrašas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba:

1.1. kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;

1.2. trąšos;

1.3. augalų apsaugos priemonės;

1.4. dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų ir gyvulių sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.);

1.5. auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;

1.6. pašarai ir (ar) jų priedai;

1.7. medžiagos, skirtos pašarams ruošti;

1.8. žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys;

1.9. biologinis turtas;

1.10. veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).

2. Trumpalaikis ir (ar) biologinis turtas, kuriam įsigyti ar parduoti sudaromos paskolų ir (ar) faktoringo sutartys, pagal kurias sumokėtos palūkanos kompensuojamos, pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais, – žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) perkami iš savo narių jų pagaminti žemės ūkio produktai.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-266, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10749

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-688, 2017-10-30, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17118

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-39, 2018-01-29, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01392

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 ,,Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-438, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10916

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-963, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21652

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 ,,Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-454, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12554

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 "Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-725, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21149

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-262, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07116

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-481, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14094

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-891, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29177

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-427, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15277

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-645, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21377

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo