Suvestinė redakcija nuo 2019-11-19

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-07-21, i. k. 2014-10389

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMO IR PRITAIKYMO

 

2014 m. liepos 16 d. Nr. 690
Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į tai, kad ekonomikos sunkmečiu neįgyvendinta dalis priemonių, numatytų Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 842 „Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos patvirtinimo“, ir siekdama išsaugoti ir pritaikyti svarbiausius Lietuvos sakralinius objektus eksponuojant jų vertingąsias savybes, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Toliau vykdyti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms darbus ir patvirtinti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą ir Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014–2022 metų darbų sąrašą (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Lietuvos Vyskupų Konferencija – koordinuoti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimą ir jo objektų išsaugojimą ir pritaikymą piligrimų ir turizmo reikmėms;

Punkto pakeitimai:

Nr. 83, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01441

 

2.2. Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms darbų atsakingiems vykdytojams – atsižvelgiant į finansines galimybes ir suderinus su Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014–2022 metais priežiūros komisija, numatyti darbus ir lėšas savo strateginio planavimo dokumentuose ir užtikrinti, kad Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms darbai būtų atlikti.

3. Pasiūlyti:

3.1. savivaldybėms – dalyvauti kuriant Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelią, išsaugant ir pritaikant jo objektus piligrimų ir turizmo reikmėms, skirti savivaldybių biudžetų lėšų šiems darbams atlikti, rengti paraiškas gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą;

3.2. Lietuvos bankui, Lietuvos arkivyskupijų ir vyskupijų kurijoms, nurodytoms Šv.  Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014–2022 metų darbų sąraše, Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai – dalyvauti kuriant Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelią ir išsaugant ir pritaikant jo objektus piligrimų ir turizmo reikmėms.

4. Sudaryti šią Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014–2022 metais priežiūros komisiją (toliau – komisija):

kultūros ministras (komisijos pirmininkas, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla);

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas (komisijos pirmininkas, nagrinėjant klausimus, susijusius su Katalikų Bažnyčios veikla);

ekonomikos ir inovacijų viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla);

aplinkos viceministras;

finansų viceministras;

kultūros viceministras;

susisiekimo viceministras;

vidaus reikalų viceministras;

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius;

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius;

Kauno arkivyskupijos atstovas;

Vilniaus arkivyskupijos atstovas;

Kaišiadorių vyskupijos atstovas;

Panevėžio vyskupijos atstovas;

Šiaulių vyskupijos atstovas;

Telšių vyskupijos atstovas;

Vilkaviškio vyskupijos atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 83, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01441

Nr. 1145, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18401

 

5. Nustatyti, kad komisija:

5.1. Vertina, kaip atsakingi vykdytojai užtikrina Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimą ir jo objektų išsaugojimą ir pritaikymą piligrimų ir turizmo reikmėms.

5.2. Derina Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms darbų atsakingų vykdytojų strateginio planavimo dokumentuose numatytus darbus ir lėšas, skirtas Šv. Jono Pauliaus II piligrimų keliui kurti ir jo objektams išsaugoti ir pritaikyti piligrimų ir turizmo reikmėms.

5.3. Teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms.

6. Pavesti kultūros ministrui tvirtinti personalinę 4 punkte nurodytos komisijos sudėtį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 690

 

 

 

ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamoji Aušros Vartų, koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia, Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė (Švč. Trejybės bažnyčia), Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus Kalvarijos), Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviškėje Lūginėje (Marijampolės savivaldybė), Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia ir tarp jų esanti teritorija, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika ir Kryžiaus kelio koplyčios, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedra, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Kryžių kalnas (Jurgaičių, Domantų piliakalnis, vadinamas Šventkalniu, Pilies kalnu), Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika.

 

 

 

__________________

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 690

 

 

 

ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMO IR PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS
2014–2022 METŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Objekto pavadinimas

Darbų pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Pirmasis etapas (2014–2017 metai)

1. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamoji Aušros Vartų, koplyčia (toliau – Aušros Vartų koplyčia) ir Šv. Teresės bažnyčia

1.1. Parengti Aušros Vartų koplyčios išorės ir vidaus, galerijos išorės, Šv. Teresės bažnyčios vidaus tvarkybos, ansamblio teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo projektus ir atlikti darbus

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija),

Vilniaus arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas)

1.2. Parengti antro evakuacijos išėjimo iš Aušros Vartų koplyčios įrengimo projektą ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Vilniaus arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2. Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus Kalvarijos)

2.1. Atlikti Šv. Kryžiaus Atradimo, vadinamosios Kalvarijų, bažnyčios vidaus tvarkybos darbus

Kultūros ministerija,

Vilniaus arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

3. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (toliau – Pivašiūnų bažnyčia)

3.1. Atlikti Pivašiūnų bažnyčios išorės ir vidaus tvarkybos ir remonto darbus

Kultūros ministerija,

Kaišiadorių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

4. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika (toliau – Marijampolės bazilika) ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviškėje Lūginėje (Marijampolės savivaldybė)

4.1. Atlikti Marijampolės bazilikos vidaus tvarkybos darbus

Kultūros ministerija,

Vilkaviškio vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

5. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (toliau – Kauno arkikatedra bazilika)

5.1. Atlikti Kauno arkikatedros bazilikos stogo, išorės ir vidaus tvarkybos darbus

Kultūros ministerija,

Kauno arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

6. Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis

6.1. Parengti Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios stogų, išorės ir vidaus, ansamblio tvorų tvarkybos darbų projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija,

Kultūros paveldo departamentas

7. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika

(toliau – Šiluvos bazilika), Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia ir tarp jų esanti teritorija

7.1. Atlikti Šiluvos bazilikos stogo, išorės ir vidaus, šventoriaus tvarkybos darbus

Kultūros ministerija,

Kauno arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

8. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

8.1. Parengti Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio objektų tvarkybos ir pritaikymo, ansamblio teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo darbų projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Šiaulių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas,

viešoji įstaiga Tytuvėnų piligrimų centras

9. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika (toliau – Žemaičių Kalvarijos bazilika) ir Kryžiaus kelio koplyčios

9.1. Atlikti Žemaičių Kalvarijos bazilikos stogo, išorės ir vidaus tvarkybos darbus

Kultūros ministerija,

Telšių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

10. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedra

(toliau – Šiaulių katedra)

10.1. Parengti Šiaulių katedros išorės ir vidaus, tvoros su vartais tvarkybos ir pritaikymo darbų projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Šiaulių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

11. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika

(toliau – Krekenavos bazilika)

11.1. Parengti Krekenavos bazilikos stogo, bokštų ir vidaus tvarkybos darbų projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Panevėžio vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

12. Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektai

12.1. Parengti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų apsaugos priemonių (žaibosaugos įrenginių, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, apsaugos nuo įsilaužimo, kitų reikiamų apsaugos priemonių) įrengimo ir tvarkybos darbų projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Lietuvos Vyskupų Konferencija,

Kultūros paveldo departamentas,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“

Antrasis etapas (2018–2022 metai)

13. Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
(toliau – Vilniaus arkikatedra bazilika)

13.1. Parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos Valavičių koplyčios ir Šv. Vladislovo koplyčios tvarkybos darbų projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Vilniaus arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

13.2. Parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos požemio patalpų tvarkybos ir pritaikymo projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Vilniaus arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

13.3. Vykdyti Vilniaus arkikatedros bazilikos pastato būklės ir gruntinio vandens lygio monitoringą, imtis reikiamų priemonių neigiamoms pasekmėms šalinti

Kultūros ministerija,

Kultūros paveldo departamentas,

Vilniaus arkivyskupijos kurija

14. Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia

14.1. Parengti šalia Aušros Vartų koplyčios esančios teritorijos – Bazilijonų skvero – sutvarkymo ir pritaikymo, viešųjų tualetų (Bazilijonų g. 5) remonto projektus ir atlikti darbus

Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus arkivyskupijos kurija

15. Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė (Švč. Trejybės bažnyčia) (toliau – Dievo Gailestingumo šventovė)

15.1. Parengti Dievo Gailestingumo šventovės vidaus tvarkybos darbų projektą ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Vilniaus arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

16. Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus Kalvarijos)

16.1. Parengti Kryžiaus kelio stočių tvarkybos darbų projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Vilniaus arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

16.2. Pastatyti viešuosius tualetus

Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus arkivyskupijos kurija

16.3. Įrengti dvi automobilių stovėjimo aikšteles ir suremontuoti gatvės atkarpą, jungiančią Kalvarijų ir Ateities gatvių sankryžą su automobilių stovėjimo aikštele prie XXVIII stoties

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus arkivyskupijos kurija

16.4. Parengti Kryžiaus kelio teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo, Kryžiaus kelio apšvietimo projektus ir atlikti darbus

Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus arkivyskupijos kurija

16.5. Įrengti Piligrimų informacijos centrą

Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus arkivyskupijos kurija

16.6. Iškelti aukštos įtampos elektros liniją, kertančią draustinio pietinę dalį, ir atkurti buvusį mišką

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija),

Vilniaus miesto savivaldybė

16.7. Atnaujinti Kryžiaus kelio informacinę sistemą

Vilniaus arkivyskupijos kurija

17. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia (toliau – Trakų parapinė bažnyčia)

17.1. Parengti Trakų parapinės bažnyčios sakyklos ir paveikslų konservavimo, restauravimo projektinę dokumentaciją ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Vilniaus arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

18. Pivašiūnų bažnyčia

18.1. Atlikti Švč. Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos, paveikslo tyrimus, parengti paveikslo tvarkybos darbų projektą ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Kaišiadorių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

18.2. Parengti vargonų tvarkybos darbų projektą ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Kaišiadorių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

18.3. Iškelti aukštos įtampos elektros liniją ir transformatorinę, esančias šalia Pivašiūnų bažnyčios

Energetikos ministerija,

Kaišiadorių vyskupijos kurija

18.4. Baigti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1122 (Pivašiūnai–Butrimonys) rekonstravimo darbus

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija),

Alytaus rajono savivaldybė

18.5. Parengti Piligrimų centro, automobilių stovėjimo aikštelės ir viešųjų tualetų prie Pivašiūnų bažnyčios įrengimo projektus ir atlikti darbus

Alytaus rajono savivaldybė, Kaišiadorių vyskupijos kurija

18.6. Parengti teritorijos prie Pivašiūnų bažnyčios sutvarkymo ir pritaikymo projektą ir atlikti darbus

Alytaus rajono savivaldybė, Kaišiadorių vyskupijos kurija

19. Marijampolės bazilika ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviškėje Lūginėje (Marijampolės savivaldybė)

19.1. Parengti koplyčios Lūginėje remonto ir teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo projektus ir atlikti darbus

Marijampolės savivaldybė,

Vilkaviškio vyskupijos kurija

19.2. Parengti Piligrimų centro Lūginėje įrengimo projektą ir atlikti darbus

Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio vyskupijos kurija

20. Kauno arkikatedra bazilika

20.1. Atlikti vargonų tvarkybos darbus

Kultūros ministerija,

Kauno arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

21. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

21.1. Parengti Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios vitražų tvarkybos darbų projektą ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Kauno arkivyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

21.2. Parengti automobilių stovėjimo aikštelės ir viešųjų tualetų įrengimo projektus ir atlikti darbus

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno arkivyskupijos kurija

22. Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis

22.1. Parengti teritorijos prie Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio sutvarkymo ir pritaikymo projektus ir atlikti darbus

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno marių regioninio parko direkcija,

Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija

23. Šiluvos bazilika, Apsireiškimo koplyčia ir tarp jų esanti teritorija

23.1. Parengti aikštelės prieš Šiluvos šilą (Piligrimų tako pradžia) su viešaisiais tualetais (Raseinių rajono savivaldybė, Šiaulelių kaimas, žemės sklypo unikalus numeris – 4400-0354-9397) įrengimo projektą ir atlikti darbus

Raseinių rajono savivaldybė,

Tytuvėnų regioninio parko direkcija,

Kauno arkivyskupijos kurija

23.2. Atlikti Piligrimų tako nuo aikštelės prieš Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios įrengimo darbus

Raseinių rajono savivaldybė,

Tytuvėnų regioninio parko direkcija,

Kauno arkivyskupijos kurija

23.3. Parengti Piligrimų trasos (8 kilometrų) iš Tytuvėnų į Šiluvą, aikštelių ir viešųjų tualetų įrengimo projektus ir atlikti darbus

Susisiekimo ministerija,

Kelmės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Tytuvėnų regioninio parko direkcija,

Kauno arkivyskupijos kurija

23.4. Parengti Piligrimų kryžių kelio – dviračių tako nuo Raseinių iki Šiluvos – įrengimo projektą ir atlikti darbus

Raseinių rajono savivaldybė,

Tytuvėnų regioninio parko direkcija,

Kauno arkivyskupijos kurija

24. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

24.1. Parengti teritorijos prie Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio sutvarkymo ir pritaikymo projektus ir atlikti darbus

Kelmės rajono savivaldybė,

Šiaulių vyskupijos kurija,

viešoji įstaiga Tytuvėnų piligrimų centras

25. Žemaičių Kalvarijos bazilika ir Kryžiaus kelio koplyčios

25.1. Parengti Žemaičių Kalvarijos bazilikos vargonų tvarkybos darbų projektą ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Telšių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

25.2. Parengti Kryžiaus kelio koplyčių tvarkybos darbų projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Telšių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

25.3. Parengti vienuolyno pastatų tvarkybos ir pritaikymo projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Telšių vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

25.4. Atlikti Žemaičių Kalvarijos bazilikos automobilių stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, viešųjų tualetų įrengimo darbus

Plungės rajono savivaldybė,

Telšių vyskupijos kurija

25.5. Parengti teritorijos prie Žemaičių Kalvarijos bazilikos sutvarkymo ir pritaikymo projektą ir atlikti darbus

Plungės rajono savivaldybė,

Telšių vyskupijos kurija

25.6. Parengti teritorijos prie Kryžiaus kelio koplyčių sutvarkymo ir pritaikymo projektus ir atlikti darbus

Plungės rajono savivaldybė,

Telšių vyskupijos kurija

26. Šiaulių katedra

26.1. Parengti Šiaulių katedros nuogrindos, šventoriaus lietaus nutekamosios sistemos remonto, šventoriaus teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Šiaulių vyskupijos kurija,

Šiaulių miesto savivaldybė

27. Kryžių kalnas (Jurgaičių, Domantų piliakalnis, vadinamas Šventkalniu, Pilies kalnu) (toliau – Kryžių kalnas)

27.1. Įrengti Kryžiaus kelio stotis

Šiaulių vyskupijos kurija

27.2. Atlikti Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo žymėtinos vietos sutvarkymo darbus

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šiaulių vyskupijos kurija

27.3. Parengti bažnyčios prie Kryžių kalno statybos projektą ir atlikti darbus

Šiaulių vyskupijos kurija

28. Krekenavos bazilika

28.1. Parengti Krekenavos bazilikos vargonų, išorės ir tvoros tvarkybos darbų, inžinerinės infrastruktūros įrengimo projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Panevėžio vyskupijos kurija,

Kultūros paveldo departamentas

28.2. Parengti Krekenavos bazilikos nuogrindos, šventoriaus teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo, šventoriaus lietaus nutekamosios sistemos projektus ir atlikti darbus

Kultūros ministerija,

Panevėžio vyskupijos kurija,

Panevėžio rajono savivaldybė

28.3. Parengti Piligrimų informacijos centro pastato rekonstravimo ir įrengimo projektą ir atlikti darbus

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio vyskupijos kurija

29. Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektai

29.1. Išleisti informacinį lankstinuką (su žemėlapiu), pristatantį Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelią

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

29.2. Išleisti proginę monetą, pristatančią Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelią

Lietuvos bankas

29.3. Išleisti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovą

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,

Lietuvos Vyskupų Konferencija

29.4. Atnaujinti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio ir jo objektų interneto svetaines

Lietuvos Vyskupų Konferencija

29.5. Užtikrinti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio ir jo objektų saugumą per masinius renginius

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 83, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01441

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 83, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01441

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1145, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18401

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“ pakeitimo