Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18874

 

UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

 

Įsakymas

dėl INFORMACIJOS APIE TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGŲ TEIKIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. V-560

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamą Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašą.

2. Pavedu:

2.1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-391 „Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Ligita Valalytė

 


 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-560

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-378

redakcija)

 

InformaCIJOS apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar jo filialų, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas, valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jo filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems tokia teisė suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus, arba Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės piliečio, kito fizinio asmens, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir verčiasi šia veikla, statusą ir veiklą bei fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, pateikimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) tvarką ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodyto juridinio asmens ar jo filialo (toliau – teikėjas), ketinančio teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, atitikties Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams priėmimo tvarką.

2.  Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Užimtumo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Informaciją apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą kaupia Užimtumo tarnyba ir kas metus ją viešai skelbia interneto svetainėje.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

 

4. Aprašo 5 punkte nurodytus pranešimus paštu, adresu Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@uzt.lt Užimtumo tarnybai pateikia:

4.1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;

4.2. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;

4.3. valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;

4.4. valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;

4.5. Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla;

4.6. valstybės narės pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla;

4.7. kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla.

5. Aprašo 4 punkte nurodyti asmenys pranešimus Užimtumo tarnybai pateikia tokia tvarka:

5.1. apie statusą per 1 mėnesį, pradėjus teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas (Aprašo 1 priedas);

5.2. apie veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas – kartą per metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų pirmo mėnesio 15 dienos (Aprašo 2 priedas);

5.3. apie nutrauktą veiklą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo veiklos nutraukimo dienos (laisva forma).

6. Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodyti teikėjai pranešimą apie ketinimą teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį (Aprašo 3 priedas), pateikia Užimtumo tarnybai iki pradėdami teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams.

7. Užimtumo tarnyba gautus pranešimus registruoja teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), gavęs Aprašo 6 punkte nurodytą pranešimą, patikrina, ar teikėjas, ketinantis teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, atitinka Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams, ir parengia Aprašo 4 priede nurodytos formos Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymo projektą bei pateikia jį Užimtumo tarnybos direktoriui.

9. Teikėjui, pateikusiam ne pilnai užpildytą Aprašo 6 punkte nurodytą pranešimą arba nepateikusiam ar pateikusiam ne visus Aprašo 3 priede nurodytus dokumentus, nustatomas 3 darbo dienų terminas informacijai patikslinti. Informacijos tikslinimo terminas sustabdo Aprašo 10 punkte nurodytą sprendimo dėl teikėjo, ketinančio teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, atitikties Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams, priėmimo terminą.

10. Sprendimą dėl teikėjo, ketinančio teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, atitikties Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams, priima Užimtumo tarnybos direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 6 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos.

11. Teikėjai apie priimtus sprendimus, pridedant priimtą sprendimą arba jo nuorašą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojami elektroniniu paštu. Jeigu elektroninio pašto adreso teikėjas nenurodė, informacija apie priimtą sprendimą, pridedant priimtą sprendimą ar jo nuorašą, teikėjui siunčiama jo nurodytu adresu registruotu paštu.

12. Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyrius apibendrina Aprašo 5 punkte nurodyta tvarka gautus pranešimus ir Aprašo 9 punkte nurodytus sprendimus bei vasario 1 d. Užimtumo tarnybos interneto svetainėje paskelbia apibendrintą informaciją apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų įdarbintus asmenis pagal lytį, amžių, pilietybę ir šalį, kurioje asmuo buvo įdarbintas, taip pat teikėjų, kurie kreipėsi į Užimtumo tarnybą dėl sprendimo dėl atitikties Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams priėmimo, skaičių ir jų atitiktį Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Asmenys, nevykdantys informacijos teikimo apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą pareigos arba pateikę neteisingą informaciją Užimtumo tarnybai, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

part_1d25cbb340334a50af750e00f7e5aa88_end


 

Informacijos apie tarpininkavimo

įdarbinant paslaugų teikimą

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo apie asmens, teikiančio tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, statusą forma)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius

El. p. info@uzt.lt

 

PRANEŠIMAS

APIE ASMENS, TEIKIANČIO TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGAS, STATUSĄ

____________

(data)

____________

(vieta)

 

Informuojame, kad asmens, teikiančio tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, statusas yra (pažymėti):

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas

Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens filialas, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas

Valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriam (kuriai) teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės teisės aktus

Valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriam teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės teisės aktus

Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla

Valstybės narės pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla

Kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla

 

Asmens, teikiančio tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, kontaktinė informacija (įrašyti DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS):

Juridinio asmens, kitos organizacijos ar filialo pavadinimas/fizinio asmens vardas ir pavardė

 

Kodas

 

Adresas

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

 

Šis pranešimas Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas per 1 mėnesį, pradėjus teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas.

_______________________________         __________             ____________________________

(asmens ar jo įgalioto atstovo pareigos)                                      (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

_______________________

 

part_f596ca3c515e40e18831f23effbcd2dd_end


 

Informacijos apie tarpininkavimo

įdarbinant paslaugų teikimą

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Ataskaitos apie metų veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas forma)

________________________________________________

(juridinio/fizinio asmens pavadinimas/vardas ir pavardė, kodas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius

El. p. [email protected]

ATASKAITA

APIE 20____ M. VEIKLĄ IR FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGAS

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

Eil. Nr.

Šalis, kurioje įdarbinta

Iš viso įdarbintų asmenų skaičius

Iš jų

Trečiųjų šalių piliečių

Lietuvos Respublikos piliečių

 

Iš viso

Vyrų

Moterų

Iki 29 m.

30-49 m.

50+ m.

Iš viso

Vyrų

Moterų

Iki 29 m.

30-49 m.

50+ m.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis pranešimas Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas kartą per metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų pirmo mėnesio 15 dienos.

 

 

 

 

Asmens ar jo įgalioto atstovo pareigos

Parašas

Vardas ir pavardė

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-391, 2022-12-27, paskelbta TAR 2022-12-27, i. k. 2022-26987

 

part_fcce321d2ddd4a3681f79cbbff83c038_end

Informacijos apie tarpininkavimo

įdarbinant paslaugų teikimą

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo apie ketinimą teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, forma)

 

_______________________________________________________

(juridinio asmens ar jo filialo pavadinimas, kodas

_______________________________________________________

kontaktiniai duomenys: veiklos vykdymo adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius

El. p. [email protected]

 

 

PRANEŠIMAS

APIE KETINIMĄ TEIKTI TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS, KETINANTIEMS DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

______________

(data)

____________

(vieta)

 

Pranešu, kad _____________________________ nuo 20__ m. __________________ __ d.

(juridinio asmens ar jo filialo pavadinimas)                                                   (data)

ketina teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartis.

 

Juridinio asmens statusas (pažymėti):

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas

Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens filialas, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas

 

Patvirtinu, kad juridinis asmuo ar jo filialas atitinka šiuos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus (pažymėti):

nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka

neturi mokestinės nepriemokos arba turi ne didesnę negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), vykdo įsipareigojimus muitinei

PRIDEDAMA. Ne anksčiau nei prieš 1 mėnesį iki šio pranešimo pateikimo dienos išduota:

Atsiskaitymo su valstybe ir (ar) savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažyma (FR0320 forma) (išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija)

arba – pateikiama pirma arba antra pažyma

Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažyma (išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija) (FR0321 forma)

ir

Pažyma apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą (išduodama fiziniam arba juridiniam asmeniui prašant informacijos apie save) (išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – „Sodra“)

arba - pateikiama vietoje pirmų dviejų:

Jungtinė pažyma (Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją) (išduoda VĮ Registrų centras)

ir

Pažyma apie asmenų įsiskolinimus, įsipareigojimų muitinei vykdymą (išduoda Teritorinė muitinė)

juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus iki šios informacijos pateikimo dienos nebuvo paskirta administracinė nuobauda už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimus ar sąlygų užsiimti kita, negu atliekama pagal darbo sutartį, veikla sudarymą užsieniečiams, neturintiems leidimo užsiimti tokia veikla ir (ar) dokumento, patvirtinančio užsieniečio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

Patvirtinu, kad šis pranešimas Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas iki pradedant teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį.

 

 

_______________________________          __________    ____________________________

(juridinio asmens ar jo filialo vadovo arba jo įgalioto                    (parašas)                                  (vardas (-ai) ir pavardė)

atstovo pareigos)                        

_______________________

 


 

Informacijos apie tarpininkavimo

įdarbinant paslaugų teikimą

tvarkos aprašo

4 priedas

(Sprendimo dėl juridinio asmens ar jo filialo, ketinančio teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, forma)

 

UŽIMTUMO TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIO ASMENS AR JO FILIALO, KETINANČIO TEIKTI TARPININKAVIMO ĮDARBINANT PASLAUGAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS, KETINANTIEMS DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAL DARBO SUTARTĮ, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 301 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTIEMS KRITERIJAMS

 

20____ m. _________ __ d. Nr. ______

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-560 „Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 10 punktu:

1.  Nustatau, kad __________________________________________, ketinantis teikti

(juridinio asmens ar jo filialo pavadinimas, kodas)

tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartis, atitinka Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams.

Arba

1.  Nustatau, kad ____________________________ (toliau – teikėjas),  ketinantis teikti

(juridinio asmens ar jo filialo pavadinimas, kodas)

tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartis, neatitinka Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalies __ punkte (-uose) nurodyto (-ų) kriterijaus (-ų), nes (pasirenkamas reikiamas (-i) papunktis (-čiai)):

1.1. teikėjui iškelta bankroto byla;

1.2. teikėjas likviduojamas;

1.3. priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas teikėjo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

1.4. teikėjas turi didesnę negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas nėra atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas;

1.5. teikėjas turi didesnę negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas nėra atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas;

1.6. teikėjas turi didesnę negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas nėra atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas;

1.7. teikėjas nevykdo įsipareigojimų muitinei;

1.8. teikėjo vadovui per paskutinius vienus metus iki Pranešimo apie ketinimą teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, gavimo Užimtumo tarnyboje dienos buvo paskirta administracinė nuobauda už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimus;

1.9. teikėjo kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus iki Pranešimo apie ketinimą teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, gavimo Užimtumo tarnyboje dienos buvo paskirta administracinė nuobauda už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimus;

1.10.  teikėjo vadovui per paskutinius vienus metus iki Pranešimo apie ketinimą teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, gavimo Užimtumo tarnyboje dienos buvo paskirta administracinė nuobauda už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus sąlygų užsiimti kita, negu atliekama pagal darbo sutartį, veikla sudarymą užsieniečiams, neturintiems leidimo užsiimti tokia veikla ir (ar) dokumento, patvirtinančio užsieniečio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.11.  teikėjo kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus iki Pranešimo apie ketinimą teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, gavimo Užimtumo tarnyboje dienos buvo paskirta administracinė nuobauda už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus sąlygų užsiimti kita, negu atliekama pagal darbo sutartį, veikla sudarymą užsieniečiams, neturintiems leidimo užsiimti tokia veikla ir (ar) dokumento, patvirtinančio užsieniečio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Pavedu:

2.1. Užimtumo tarnybos darbuotojui, tikrinusiam, ar teikėjas, ketinantis teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, atitinka Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams:

2.1.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie šį sprendimą informuoti teikėją, pridedant sprendimo išrašą;

2.1.2. informaciją apie šį ir kitus per einamąją mėnesį priimtus sprendimus dėl juridinio asmens ar jo filialo, ketinančio teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, atitikties Užimtumo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams iki kito mėnesio 20 dienos perduoti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriui.

2.2. Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vedėjui užtikrinti Aprašo 12 punkte nurodytos informacijos skelbimą Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

3.    Šis sprendimas pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka (administracinių ginčų komisijos pavadinimas) (adresas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (teismo pavadinimas) (adresas) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo išrašo gavimo dienos.

 

Direktorius         _____________          _______________________

                                                               (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-378, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13717

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-560 „Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-391, 2022-12-27, paskelbta TAR 2022-12-27, i. k. 2022-26987

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-560 „Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_a59e3fcf81f8416f96a65d7df73edb4d_end