Suvestinė redakcija nuo 2022-09-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-02-12, i. k. 2015-02125

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m.vasario 9 d. Nr. 3D-75

Vilnius

 

 

Siekdama įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                         Virginija Baltraitienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2015 m. vasario 9 d.

įsakymu Nr. 3D-75

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2221, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781, 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1241, 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais Europos Komisijos 2018-04-11 sprendimu Nr. C(2018)2076), 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C/2015/5897 (toliau – Veiksmų programa), vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-451, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12556

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

2. Neteko galios nuo 2022-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.2. EK – Europos Komisija.

3.3. ES – Europos Sąjunga.

3.4. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.5. VI – Veiksmų programos vadovaujančioji institucija.

3.6. administracinis patikrinimas – Agentūros atliekamas patikrinimas siekiant patikrinti pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo pateiktų duomenų teisingumą;

3.7. baigtinio paramos paraiškų teikimo laikotarpis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytas paramos paraiškų teikimo pagal patvirtintą grafiką laikotarpis.

3.8. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, skolų padengimo aktai, internetinės bankininkystės išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu, ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas;

3.9. išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos;

3.10. išlaidų proporcingumo principas (lot. pro Rata) – išlaidų paskirstymo principas, kai atskiriamos pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo patirtų tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų dalys procentais;

3.11. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos audito institucija (toliau – audito institucija) – institucija, atsakinga už Veiksmų programos valdymo, kontrolės sistemų ir deklaruotų išlaidų auditą ir kitų ES reglamentuose nustatytų funkcijų atlikimą;

3.12. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas (toliau – stebėsenos komitetas) – partnerystės principu VI sudarytas komitetas Veiksmų programos įgyvendinimo kokybei ir pažangai stebėti;

3.13. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės (toliau – įgyvendinimo taisyklės)teisės aktas, kuriuo nustatomos žuvininkystės paramos pagal tam tikras Veiksmų programos priemones teikimo sąlygos ir tvarka;

3.14. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos tarpinė institucija (toliau – tarpinė institucija) – institucija, atsakinga už Veiksmų programos paramos paraiškų ir projektų administravimą, jų įgyvendinimo priežiūrą ir kitų ES reglamentuose nustatytų funkcijų atlikimą;

3.15. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos tvirtinančioji institucija (toliau – tvirtinančioji institucija) – institucija, atsakinga už išlaidų ataskaitų ir mokėjimo paraiškų tvirtinimą ir teikimą EK ir kitų ES reglamentuose nustatytų funkcijų atlikimą;

3.16. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už tinkamą Veiksmų programos valdymą, įgyvendinimą ir kitų ES reglamentuose nustatytų funkcijų atlikimą;

3.17. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymo komitetas (toliau – VPVK)Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas komitetas strateginiams sprendimams dėl Veiksmų programos valdymo, kontrolės ir priežiūros priimti;

3.18. mokėjimo prašymas – Agentūros nustatytos formos dokumentas, kurį paramos gavėjas teikia Agentūrai prašydamas išmokėti paramos lėšas;

3.19. nepriklausomas ekspertas – asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, paslaugų teikimo sutarčių, darbo tvarkos aprašų ir taisyklių nuostatas vertina pateiktas paramos paraiškas ir (arba) mokėjimo prašymus ir su jais susijusius dokumentus ir kurio išvadų ir rekomendacijų pagrindu Agentūra priima sprendimus;

3.20. parama žuvininkystei (toliau – parama) – Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšos iš valstybės biudžeto, skirtos Veiksmų programos priemonėms įgyvendinti;

3.21. paramos gavėjas pareiškėjas, kuriam Agentūros sprendimu skirta parama, atsakingas už žuvininkystės projekto inicijavimą ir įgyvendinimą. Valstybės pagalbos schemų atveju – subjektas, kuris gauna pagalbą, finansinių priemonių atveju – subjektas, kuris įgyvendina finansinę priemonę;

3.22. paramos paraiška – Ministerijos nustatytos formos dokumentas, kurį pareiškėjas, siekiantis gauti paramą, turi užpildyti ir pateikti Agentūrai;                 

3.23. pareiškėjas – viešasis, privatus juridinis arba fizinis asmuo, nustatyta tvarka teikiantis paramos paraišką Agentūrai;

3.24. pareiškėjo ar paramos gavėjo dokumentų ar duomenų neatitiktis (toliau – neatitiktis)tikrinant pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktus dokumentus ar duomenis nustatoma neatitiktis, kai trūksta reikiamų dokumentų arba pateikiami netikslūs ar nesutampantys su tikrove duomenys, randama klaidų ar kitokių faktų, dėl kurių Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui nepadaroma finansinės žalos;

3.25. patikra vietoje – Agentūros darbuotojų atliekamas pareiškėjo ar paramos gavėjo paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme ir kt. pateiktų duomenų, dokumentų, investicijų ir veiklų patikrinimas žuvininkystės projekto įgyvendinimo vietoje;

3.26. sankcija – pareiškėjui ar paramos gavėjui taikomas paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį išmokėtos sumos, ir (arba) kitos poveikio priemonės už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

3.27. teisės aktų nuostatų pažeidimas (toliau – pažeidimas) – pareiškėjo arba paramos gavėjo veikimas ar neveikimas nesilaikant ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, dėl kurio ES bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui padaroma arba gali būti padaryta žala;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

3.28. tęstinio paramos paraiškų teikimo laikotarpis – laikotarpis, kai paramos paraiškos teikiamos nuolat, kol jose prašoma paramos suma pasiekia ne mažiau kaip 95 proc. tam tikram paraiškų priėmimo etapui numatytos paskirstyti paramos sumos, bet ne ilgiau kaip iki nustatyto termino pabaigos;

3.29. tinkamos finansuoti žuvininkystės projekto išlaidos (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) būtinos žuvininkystės projektui įgyvendinti realiai suplanuotos ir pagrįstos išlaidos, ne didesnės už įprastas rinkoje egzistuojančias kainas, patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo Agentūrai dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip 1 metai iki paraiškos pateikimo dienos (jeigu įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip), kurios gali būti apmokamos iš programos projektams finansuoti skirtų lėšų, kai yra pagrįstos dokumentų originalais arba (jei tai neįmanoma) oficialiai patvirtintomis jų kopijomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

3.30. Neteko galios nuo 2017-11-18

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

 

3.31. žuvininkystės projektas (toliau – projektas) – visuma dokumentų, kuriuose nurodomi žuvininkystės verslo plane (veiklos ir (arba) projekto apraše) numatyti veiksmai, pagrįsti paramos paraiškoje, jos prieduose ir tam tikrose duomenų bazėse esama informacija, ir tam tikra pinigų suma tuose dokumentuose numatytiems tikslams pasiekti. Finansinių priemonių atveju projektą sudaro pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą finansinėms priemonėms skirti finansiniai įnašai ir vėlesnis tomis finansinėmis priemonėmis teikiamas finansavimas;

3.32. žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpis (toliau – projekto įgyvendinimo laikotarpis)laikotarpis nuo paramos paraiškos pateikimo iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo dienos;

3.33. žuvininkystės projekto kontrolės laikotarpis (toliau – projekto kontrolės laikotarpis)laikotarpis nuo paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės žuvininkystės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje numatytų įsipareigojimų, jei įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip;

3.34. žuvininkystės projekto priežiūros rodikliai (toliau – projekto priežiūros rodikliai)paramos paraiškoje numatyti pasiekti žuvininkystės projekto rodikliai.

Kiti šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos apibrėžti reglamente (ES) 1303/2013, reglamente (ES) Nr. 508/2014, Veiksmų programoje ir kituose ES ir nacionaliniuose teisės aktuose.

3.35. žuvininkystės projekto rizikingumas  visuma rizikos veiksnių, galinčių lemti žuvininkystės projekto įgyvendinimo eigą.

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

II. Veiksmų programOS Įgyvendinimo VALDYMas IR KONTROLĖ

 

I SKIRSNIS

INSTITUCIJŲ PASKYRIMAS

 

4. Institucijos, atsakingos už Veiksmų programos įgyvendinimą bei valdymą ir kontrolę, paskirtos 2014 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“.

5. VI ir audito institucija paskirta Ministerija. Užtikrinant funkcijų atskyrimo principą, skiriami Ministerijos struktūriniai padaliniai, VI funkcijoms atlikti, funkciškai nepriklausomi nuo jos struktūrinių padalinių, atliekančių audito institucijos funkcijas.

6. Tarpine ir tvirtinančiąja institucija paskirta Agentūra. Funkcijų atskyrimo principui užtikrinti, skiriami Agentūros struktūriniai padaliniai, tarpinės institucijos funkcijoms atlikti, funkciškai nepriklausomi nuo Agentūros struktūrinių padalinių, atliekančių tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

7. VI, tarpinė ir tvirtinančioji institucijos, vadovaudamosi reglamento (ES) 1303/2013 XIII priedo 3 punktu, šių Taisyklių nuostatomis, parengia ir, atsižvelgdamos į savo institucinę struktūrą, patvirtina atliekamų procedūrų pagal pavestas funkcijas aprašus.

 

II SKIRSNIS

VADOVAUJANČIOSIOS IR AUDITO INSTITUCIJOS FUNKCIJOS

 

8. Ministerija, atliekanti VI funkcijas, atsako už Veiksmų programos valdymą laikantis patikimo finansų valdymo principo.

9. Ministerija atlieka šias reglamento (ES) 1303/2013 125 straipsnyje nustatytas funkcijas:

9.1. teikia stebėsenos komitetui pagalbą, jam atliekant savo darbą, ir informaciją, reikalingą jo funkcijoms vykdyti – pirmiausia duomenis, susijusius su Veiksmų programos įgyvendinimo pažanga, padaryta siekiant nustatytų tikslų: finansinius bei produkto rodiklių ir planuojamų rezultatų pasiekimus;

9.2. kiekvienais metais rengia ir, stebėsenos komitetui patvirtinus, teikia EK metinę įgyvendinimo ataskaitą, o Veiksmų programos pabaigoje – galutinę ataskaitą;

9.3. Agentūrai teikia informaciją, kuri yra svarbi jos funkcijoms vykdyti ir veiksmams įgyvendinti;

9.4. užtikrina viešinimą apie Veiksmų programą plačiajai visuomenei, teikiant informaciją apie ES vaidmenį įgyvendinant Veiksmų programą;

9.5. parengia ir patvirtina atitinkamas atrankos procedūras ir kriterijus, kurie:

9.5.1. padeda užtikrinti, kad projektu būtų prisidėta siekiant atitinkamo ES prioriteto konkrečių tikslų ir rezultato rodiklių siekimo;

9.5.2. yra nediskriminuojantys ir skaidrūs;

9.5.3. atitinka reglamento (ES) 1303/2013 7 ir 8 straipsniuose nustatytus bendruosius principus;

9.6. Veiksmų programos finansų valdymo ir kontrolės srityje rengia valdymo pareiškimą ir metinę galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santrauką, nurodytą 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/20103, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 966/2012, 63 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose ir 63 straipsnio 6 ir 7 dalyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

10. Ministerijos struktūriniai padaliniai įgyvendina VPVK sprendimus ir vykdo šias funkcijas:

10.1. Žuvininkystės skyrius:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

10.1.1. parengia Veiksmų programą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei jai pritarus, pateikia EK;

10.1.2. parengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti įgyvendinimo taisykles;

10.1.3. atlieka stebėsenos komiteto sekretoriato funkcijas;

10.1.4. siekdamas užtikrinti efektyvų Veiksmų programos įgyvendinimą, inicijuoja jos pakeitimus ir teikia svarstyti stebėsenos komitetui, o jam pritarus – EK;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.5. rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti su Veiksmų programos įgyvendinimu susijusius teisės aktus (kitus, nei nurodyta šių Taisyklių 10.1.2 papunktyje);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.6. nustato didžiausius metinius Veiksmų programos priemonių lėšų limitus (toliau – lėšų limitai), paramos paraiškų priėmimo laikotarpius (toliau – paraiškų priėmimo grafikas) ir tvirtina Ministerijos nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.7. tuo atveju, kai projektų atranka nėra pavesta Agentūrai, organizuoja projektų atrankos komitetų darbą, teikia Agentūrai informaciją apie priimtą sprendimą dėl projektų atrankos ir dėl galutinio sprendimo dėl paramos skyrimo;

10.1.8. atsižvelgdamas į numatomą paraiškų priėmimo grafiką, derina su Agentūra jos EK rengiamas finansines prognozes apie planuojamas pateikti išlaidų deklaracijas einamaisiais ir pirmaisiais ateinančiais metais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.9. dalyvauja kuriant ir vystant informacines sistemas, užtikrinant, kad šios sistemos būtų tinkamos Veiksmų programos įgyvendinimo, valdymo, stebėsenos ir vertinimo ir kitoms funkcijoms atlikti;

10.1.10 pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant skundus, susijusius su Veiksmų programa ir jos priemonėmis, pagal poreikį teikia informaciją Teisėkūros ir atstovavimo skyriui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

10.1.11. organizuoja Veiksmų programos vertinimą, informuoja apie vertinimo rezultatus  stebėsenos komitetą ir EK, bendradarbiauja su EK atliekant galutinį Veiksmų programos vertinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.12. tvirtina Veiksmų programos techninės paramos lėšų paskirstymą tarp Veiksmų programą administruojančių institucijų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.13.  užtikrina, kad Veiksmų programai skirtos lėšos būtų išmokamos laiku ir nebūtų prarastos dėl reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnyje nustatyto savaiminio įsipareigojimų panaikinimo principo (n+3 taisyklės) taikymo;

10.1.14. reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnyje nustatyto savaiminio įsipareigojimų panaikinimo principo (n+3 taisyklės) taikymo atveju teikia pasiūlymus ir (arba) rengia patikslintą Veiksmų programos finansavimo planą, kuriame sumažintą paramos sumą paskirsto pagal prioritetus ir Veiksmų programos priemones;

10.1.15. esant būtinybei atlieka patikras pareiškėjo ar paramos gavėjo projekto įgyvendinimo vietoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.16. kuria ir prižiūri Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemą;

10.1.17.  nuo 2015 iki 2023 metų per 20 darbo dienų nuo kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie Veiksmų programos įgyvendinimą Lietuvoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.18. rengia Veiksmų programos viešinimo strategiją ir koordinuoja Veiksmų programos viešinimo strategijos įgyvendinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.1.19. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Veiksmų programos patvirtinimo teikia stebėsenos komitetui Veiksmų programos viešinimo strategiją, informuoja stebėsenos komitetą apie pažangą įgyvendinant Veiksmų programos viešinimo strategiją, rezultatus, jos keitimus bei planuojamus viešinimo ir informavimo veiksmus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.2. Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyrius:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

10.2.1. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, ir atsižvelgdamas į Ministerijos Žuvininkystės skyriaus / tarpinės institucijos pateiktas planuojamų padaryti išlaidų prognozes, planuoja valstybės biudžeto asignavimų poreikį Veiksmų programai įgyvendinti ir teikia pasiūlymus dėl asignavimų Veiksmų programai numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

10.2.2. rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Veiksmų programos priemones, administravimo taisykles;

10.2.3. rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti lėšų Veiksmų programos priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš EK taisykles;

10.2.4. tvarko EJRŽF ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšų apskaitą tiek, kiek reikalauja nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų apskaitymo tvarka, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas,  siekiant apskaitos duomenų tikslumo, informatyvumo;

10.2.5. pagal kompetenciją atlieka 10.1.5 ir 10.1.13–10.1.14 papunkčiuose nurodytas funkcijas;

10.3. Teisėkūros ir atstovavimo skyrius:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

10.3.1. atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas, pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su Veiksmų programos administravimu;

10.3.2. yra atsakingas už pareiškėjų ir paramos gavėjų pateiktų skundų, susijusių su Veiksmų programos priemonėmis, nagrinėjimą;

10.3.3 pagal kompetenciją atlieka 10.1.5, 10.1.13–10.1.14 papunkčiuose nurodytas funkcijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

10.3.4. Neteko galios nuo 2020-05-23

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

 

10.3.5. vykdo antikorupcinį Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklių ir kitų teisės aktų, susijusių su Veiksmų programos priemonėmis, vertinimą;

10.3.6. rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Sankcijų taikymo metodiką;

10.31 Teisės ir personalo skyrius atlieka pažeidimų kontrolieriaus funkcijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

 

10.4. Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyrius informuoja galimus pareiškėjus, paramos gavėjus, socialinius partnerius bei plačiąją visuomenę apie Veiksmų programos teikiamas galimybes, reikalavimus paramai gauti, ES finansinį įnašą bei ES vaidmenį įgyvendinant Veiksmų programą, apie paramos panaudojimo patirtį, paramos poveikį žuvininkystės sektoriui, šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

10.5. Centralizuoto vidaus audito skyrius atlieka audito institucijos funkcijas, numatytas reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

 

11. Visi Taisyklių 10 punkte nurodyti VI padaliniai pagal kompetenciją dalyvauja Veiksmų programos valdyme, teikia pasiūlymus dėl šių Taisyklių, įgyvendinimo taisyklių ir kitų teisės aktų, susijusių su Veiksmų programos rengimu, įgyvendinimu ir keitimu, pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant skundus, susijusius su Veiksmų programos priemonėmis, atlieka kitas šiose Taisyklėse nustatytas funkcijas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

III SKIRSNIS

TARPINĖS IR TVIRTINANČIOSIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS

 

12. Agentūra atsakinga už šių Taisyklių 6 punkte numatytų funkcijų vykdymą:

12.1. atlieka VI funkcijas, numatytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d ir e punktuose 3 dalies c, d, e, f ir g punktuose, 4 dalies a, b, c ir d punktuose, 5 dalies a ir b punktuose VI atsakomybe;

12.2.teikia VI visą informaciją, reikalingą užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir tinkamą Veiksmų programos valdymą, įgyvendinimą ir stebėseną bei metinėms ir paskutinei Veiksmų programos pažangos ataskaitoms parengti, taip pat su projektais susijusią informaciją, kuri būtų naudojama statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams;

12.3. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant su Veiksmų programos įgyvendinimu susijusius teisės aktus, rengia ir tvirtina darbo procedūrų aprašus ir informuoja apie juos VI;

12.4. rengia ir tvirtina mokėjimo prašymų, galutinių projektų įgyvendinimo bei užbaigtų projektų metinių ataskaitų, kitų reikalingų dokumentų formas pagal atskiras Veiksmų programos priemones;

12.5. rengia ir tvirtina pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų pildomų ir teikiamų dokumentų, reikalingų paramai gauti, pildymo instrukcijas ir informuoja apie jas VI;

12.6. nustatyta tvarka skelbia kvietimus teikti paramos paraiškas, teikia galimiems pareiškėjams informaciją, kurios reikia paramos paraiškoms parengti ir pateikti, priima ir registruoja pateiktas paramos paraiškas (išskyrus Veiksmų programos priemones, kurių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta kita paramos paraiškų priėmimo tvarka);

12.7. atlieka pateiktų paramos paraiškų vertinimą (kai vertinimas reikalauja išskirtinės kompetencijos ar specifinių žinių, suderinusi su VI, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus), tikrina, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei reikalavimus, išlaidų tinkamumą, atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą, tikrina pateiktos informacijos teisingumą, atlieka patikras vietoje, vertina projektų rizikingumą, rengia projektų vertinimo ataskaitas ir, vadovaudamasi Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatyta tvarka, teikia jas VI;

12.8. priėmusi sprendimą dėl projektų atrankos arba gavusi tokį VI sprendimą, apie šį sprendimą informuoja pareiškėjus;

12.9. sudaro paramos sutartis, atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, atlieka patikras vietoje, vertina žuvininkystės projektų rizikingumą, priima ir registruoja pateiktus mokėjimo prašymus ir kasmetinius prašymus, tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose ir kasmetiniuose prašymuose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti (kai vertinimas reikalauja išskirtinės kompetencijos ar specifinių žinių, suderinusi su VI, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus), tiria pažeidimus, vertina projektų įgyvendinimo eigą bei galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metinę ataskaitas, tikrina paramos gavėjų atitiktį projekto priežiūros rodikliams, prireikus taiko priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, prižiūri ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimo eigą, užtikrina, kad visi patikrinimai, nustatyti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.10. siekiant apsaugoti ES ir Lietuvos Respublikos finansinius interesus, vertinant paramos paraiškas ir administruojant paramą, išlaidoms, kurios susijusios su naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbais, kilus įtarimui dėl taikytų padidintų kainų, turi teisę atlikti tikrinimą vadovaudamasi statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais, darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvais bei skaičiuojamosiomis resursų kainomis, parengtomis teisės aktų nustatyta tvarka atestuotų ekspertizės įmonių, o esant įtarimui dėl nepagrįstai didelių kainų įsigyjant prekes ir paslaugas ar technikos ir (arba) įrangos naujumo ir (arba) nusidėvėjimo – atlieka užsakomąją išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizę arba technikos ir (arba) įrangos naujumo ir (arba) nusidėvėjimo ekspertizę ar esant įtarimui dėl projekto ir (arba) investicijų atitikties Veiksmų programos priemonės tikslams – turi teisę atlikti užsakomąją projekto ir (arba) investicijų atitikties Veiksmų programos priemonės tikslams ekspertizę ir, vadovaudamasi jos rezultatais, priima galutinį sprendimą dėl tinkamų finansuoti išlaidų, nustatant paramos sumą ir tinkamumą (kai vertinimas reikalauja išskirtinės kompetencijos ar specifinių žinių, suderinusi su VI, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.11. paramos gavėjams išmoka paramos lėšas ir apie jas teikia ataskaitas pagal Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lėšų išmokėjimo ir gavimo iš EK taisyklės), nustatytą tvarką.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.12. saugo išmokėtų paramos lėšų pagrindimo dokumentus, jų tikrinimo dokumentus, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami EK ir kitų, turinčių teisę juos tikrinti, institucijų įgaliotiems asmenims;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.13. atlieka tvirtinančiosios institucijos funkcijas, numatytas reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnyje;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.14. atsižvelgdama į pateiktas paramos paraiškas ir pasirašytas paramos sutartis, rengia bei suderinusi su VI Žuvininkystės skyriumi teikia jas Ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriui planuojamų patirti išlaidų iš EJRŽF ir bendrojo finansavimo lėšų prognozes dėl Veiksmų programai įgyvendinti reikalingų lėšų numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.15. dalyvauja stebėsenos komiteto veikloje;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.16. prireikus teikia pasiūlymus dėl Veiksmų programos, Taisyklių, įgyvendinimo taisyklių ir kitų su Veiksmų programa susijusių teisės aktų keitimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.17. rengia ir, suderinusi su VI, tvirtina projekto priežiūros rodiklių reikšmių bei jų dydžių atitikties vertinimo tvarką, priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, paramos gavėjų, neatitinkančių paramos paraiškoje nurodytų nustatytų privalomų projekto priežiūros rodiklių reikšmių ir priemonių, skirtų paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.18. pagal kompetenciją teikia EK auditui būtiną informaciją, atsako už pateiktos informacijos teisingumą ir patikimumą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.19. informuoja galimus pareiškėjus, paramos gavėjus bei socialinius partnerius apie paramos paraiškų priėmimo terminus, paramos paraiškų ir (arba) projektų vertinimą, jų administravimą, paramos paraiškų atitiktį paramos administravimą reglamentuojantiems ES ir nacionaliniams teisės aktams, paramos gavėjų įsipareigojimus, jų vykdymą, patikrinimus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

12.20. teikia VšĮ Europos socialinio fondo agentūros Metodinės pagalbos centrui informaciją ir duomenis, reikalingus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių (fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto išlaidų sumų, fiksuotųjų projekto išlaidų normų) tyrimams atlikti;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

12.21. vykdo kitas šiose Taisyklėse numatytas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

III. VEIKSMŲ PROGRAMOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS

 

13. Ministerija parengia Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą (toliau – Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas) pagal reglamento (ES) 1303/2013 72‒74 straipsnių nuostatas. Šį aprašymą Ministerija teikia audito institucijai ir EK paprašius.

14. Kitos Veiksmų programos įgyvendinimo bei valdymo ir kontrolės institucijos dalyvauja rengiant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą ir, Ministerijos prašymu, nustatyta forma ir terminais, pagal kompetenciją teikia informaciją bei dokumentus, susijusius su vykdomomis funkcijomis.

15. Agentūra apie planuojamus vidaus struktūros pakeitimus, kai pakeitimai susiję su struktūriniais padaliniais, vykdančiais tarpinės institucijos funkcijas, informuoja Ministeriją ir pateikia vidaus struktūros pakeitimų aprašymą bei nurodo, kokį poveikį pakeitimai turės vykdomoms tarpinės institucijos funkcijoms atlikti, ar užtikrinamas funkcijų atskyrimo principo pagal Taisyklių 6 punktą įgyvendinimas, veiksmai, kurie turės būti atlikti, pakeitus struktūrą ir kitą, Agentūros nuomone, svarbią informaciją.

16. Ministerija iš Agentūros gautą informaciją išnagrinėja ir pateikia savo nuomonę (pritarimą ar nepritarimą) dėl planuojamų atlikti Agentūros vidaus struktūros pakeitimų. Ministerija Agentūros vidaus struktūros pakeitimams pritaria tuo atveju, jei bus užtikrintas tinkamas tarpinės  ir tvirtinančiosios institucijos  funkcijų vykdymas ir nebus pažeistas funkcijų atskyrimo principas. Jei nuomonei pateikti trūksta informacijos, Ministerija kreipiasi į Agentūrą dėl papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo. Ministerija savo nuomonę dėl planuojamų Agentūros vidaus struktūros pakeitimų pateikia ne vėliau, kaip per 10 d. d. nuo paskutinės informacijos iš Agentūros gavimo dienos.

17. Agentūra per 10 d. d. nuo vidaus struktūros patvirtinimo dienos, Ministerijai pateikia informaciją, reikalingą atnaujinti valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą.

18. Ministerija ir Agentūra pagal kompetenciją teikia audito institucijai, EK, Europos Audito Rūmams informaciją jos nurodytais terminais ir forma, šiems atliekant Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos auditą.

19. VI ir tvirtinančioji institucija pagal kompetenciją analizuoja audito institucijos, Europos Audito Rūmų, EK atliktų Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitas ir teikia siūlymus dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo bei užtikrina, kad rekomendacijos būtų įgyvendintos laiku.

20. Audito institucija atliktų valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitas pateikia stebėsenos komitetui, įskaitant ir Europos Audito Rūmų, EK atliktus Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos auditus.

 

IV. PAVESTŲ VYKDYTI FUNKCIJŲ PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

21. Ministerija atlieka Agentūrai pavestų vykdyti VI funkcijų atlikimo priežiūrą ir kontrolę.

22. Ministerija ne mažiau kaip kartą metuose organizuoja pavestų funkcijų vykdymo patikrinimus. Pirmasis patikrinamas atliekamas per 12 mėnesių nuo Veiksmų programos patvirtinimo dienos.

23. Ministerija patikrinimus atlieka pagal jos nustatytą ir patvirtintą tvarką ir klausimyną. Ministerija patikrina nustatytas procedūras pavestoms funkcijoms vykdyti ir jų vykdymo kokybę bei teikia pasiūlymus dėl nustatytų procedūrų tobulinimo, siekiant užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą.

24. Apie planuojamus atlikti patikrinimus Agentūra informuojama iš anksto.

25. Agentūra, Ministerijai paprašius ir jos nustatytais terminais, pateikia dokumentus bei informaciją, susijusią su pavestų funkcijų vykdymu.

 

V. REIKALAVIMŲ PARAMAI GAUTI IR PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMAS

 

26. Ministerija, atsižvelgdama į Veiksmų programą, šių Taisyklių nuostatas, konkrečius paramos teikimo reikalavimus pagal konkrečią Veiksmų programos priemonę, įgyvendinimo taisyklėse nustato:

26.1. konkrečius tikslus (-ą) ir remiamas (-ą) veiklas (-ą);

26.2. paramos dydį ir intensyvumą;

26.3. galimus pareiškėjus, netinkamus pareiškėjus;

26.4. paramos paraiškos teikimo, tinkamumo ir atrankos sąlygas;

26.5. tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas;

26.6. paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimo kriterijus, jei taikoma;

26.7. Neteko galios nuo 2016-07-09

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

26.8. paramos paraiškos formą;

26.9. kitas Veiksmų programos priemonės administravimo nuostatas.

27. Atsižvelgiant į Veiksmų programos priemonių specifiką, įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatytos papildomos nuostatos ir reikalavimai.

28. Įgyvendinimo taisyklės turi būti patvirtintos ne vėliau kaip iki paramos paraiškų priėmimo termino pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

29. Nustatant atitinkamų įgyvendinimo taisyklių paramos paraiškos formą ir turinį, kurioje nurodomi dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti kartu su paramos paraiška bei reikalavimai jų turiniui, turi būti atsižvelgiama į tai, kad prašoma informacija būtų esminė ir būtina siekiant įvertinti paramos paraiškos ir (arba) projekto tinkamumą bei nustatyti pareiškėjo įsipareigojimus paramos skyrimo atveju. Iš pareiškėjo neturi būti reikalaujama nepagrįstai daug informacijos bei dokumentų, kurių vertinimas nebūtų reikšmingas, tačiau iš esmės apsunkintų paramos paraiškos parengimą. Tuo tikslu turi būti naudojamasi esamomis duomenų bazėmis ir registrais.

30. Nustatant paramos paraiškos formą ir turinį, turi būti užtikrinama, kad paramos paraiškoje pateikiama informacija padės sekti Veiksmų programos įgyvendinimo pažangą bei rezultatų rodiklius.

31. Paramos paraiškoje turi būti pareiškėjo deklaracija, kurioje patvirtinamas paramos paraiškoje ir kartu su paramos paraiška teikiamuose dokumentuose pateikiamos informacijos teisingumas bei detalizuojami pareiškėjo (paramos gavėjo) įsipareigojimai, susiję su prašoma parama.

32. Atsižvelgiant į Veiksmų programos priemonių specifiką, gali būti rengiamos vienai priemonei (atitinkamoms veiklos sritims) kelios įgyvendinimo taisyklės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

33. Įgyvendinimo taisyklės skelbiamos Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (http://zum.lrv.lt/, www.nma.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

34. Projektai atrenkami pagal projektų atrankos kriterijus, kurie skirstomi į bendruosius tinkamumo, specialiuosius tinkamumo ir pirmumo atrankos kriterijus. Specialieji tinkamumo ir pirmumo atrankos kriterijai nustatomi konkrečiai Veiksmų programos priemonei.

35. Ministerija parengia pasiūlymus dėl specialiųjų tinkamumo ir pirmumo atrankos kriterijų patvirtinimo arba pakeitimo ir teikia juos svarstyti ir tvirtinti stebėsenos komitetui. Pirmą kartą atrankos kriterijai stebėsenos komitetui teikiami tvirtinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Veiksmų programos patvirtinimo dienos.

36. Stebėsenos komitete nepatvirtinti specialieji tinkamumo ir pirmumo atrankos kriterijai negali būti taikomi.

37. Neteko galios nuo 2016-07-09

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

38. Projektų atrankos kriterijai gali būti keičiami siekiant efektyvesnio Veiksmų programos įgyvendinimo ir atsižvelgiant į:

38.1. Veiksmų programos produkto ir rezultato rodiklių pasiekimus;

38.2. Veiksmų programos pakeitimus;

38.3. kitas aplinkybes.

39. Keičiant šias Taisykles, įgyvendinimo taisykles, projektų atrankos kriterijus, užtikrinamas vienodų sąlygų taikymo principas – atitinkamam kvietimui teikti paramos paraiškas taikomi vienodi projektų atrankos kriterijai, vienodi vertinimo principai, kiti paramos teikimo reikalavimai.

 

VI. KVIETIMŲ TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS PLANAVIMAS, PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS, PRIĖMIMAS IR VERTINIMAS

 

I SKIRSNIS

PARAMOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO BŪDAI

 

40. Paramos paraiškos priimamos taikant vieną iš šių procedūrų:

40.1. netiesioginio paramos paraiškų priėmimo;

40.2. tiesioginio paramos paraiškų priėmimo.

 

Netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūra

 

41. Ministerija kiekvieniems metams nustato ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais patvirtina paraiškų priėmimo grafiką ir lėšų limitus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

42. Bendruoju atveju, paramos paraiškų priėmimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 1 mėnuo. Jei vadovaujantis ES teisės aktais ilgiausias terminas, per kurį gali būti priimtas sprendimas skirti paramą pagal atitinkamą Veiksmų programos priemonę, yra 6 mėnesiai ir mažiau,  Ministerija gali numatyti trumpesnį paramos paraiškų priėmimo laikotarpį. Atsižvelgdama į Veiksmų programos priemonių specifiką, siekdama paskatinti remiamų priemonių, kurias įgyvendinant pareiškėjai visai nedalyvauja ar dalyvauja nepakankamai aktyviai, įgyvendinimą ir plėtrą, Ministerija gali numatyti tęstinį paramos paraiškų priėmimą, laikydamasi šių reikalavimų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

42.1. prieš nustatant, ar taikyti tęstinį paramos paraiškų priėmimą, įvertinama Veiksmų programos priemonės ir jos veiklos srities specifika, buvusių kvietimų teikti paramos paraiškas rezultatai ir (arba) kitos aplinkybės;

42.2. paramos paraiškos teikiamos nuolat iki paraiškų priėmimo grafike nustatyto termino, kuris negali būti vėlesnis nei 2020 m. rugsėjo 1 d. Tęstinis paramos paraiškų priėmimas baigiamas anksčiau, jeigu pagal užregistruotas paramos paraiškas, pateiktas atitinkamo kvietimo metu, yra galimybė paskirstyti ne mažiau kaip 95 proc. Veiksmų programos priemonei lėšų limituose numatytos paskirstyti paramos sumos;

42.3. pateiktos paramos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl paramos skyrimo projektui įgyvendinti priimami nelaukiant tęstinio kvietimo teikti paramos paraiškas laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

43. Paraiškų priėmimo grafikas ir lėšų limitai sudaromi, keičiami atsižvelgiant į:

43.1. išlaidų patyrimo prognozes, kad būtų užtikrinta, jog EJRŽF lėšos nebus prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas;

43.2. Veiksmų programai įgyvendinti skirtų lėšų įsisavinimą;

43.3. Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (toliau – stebėsenos rodikliai) pasiekimus;

43.4. Veiksmų programos priemonių ir jų paramos sumų perskirstymą pagal ES prioritetus;

43.5. Nustatant paramos paraiškų priėmimo laikotarpį, turi būti siekiama suderinti tarpusavyje susijusių Veiksmų programos priemonių paramos paraiškų priėmimo laikotarpius. Paraiškų priėmimas tolygiai paskirstomas per visus metus, kad būtų optimizuotas vertinimo procesas ir darbo krūvis.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

Tiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūra

 

44. Taikant tiesioginio paramos paraiškos priėmimo procedūrą, iš anksto numatytam pareiškėjui tiesiogiai siūloma pateikti paramos paraišką, nurodant paramos paraiškos teikimo laikotarpį ir didžiausią galimą paramos sumą. Toks siūlymas patvirtinamas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

45. Tiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūra gali būti taikoma šiais atvejais:

45.1. viešiesiems projektams, numatytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintuose strateginiuose dokumentuose, prisidedantiems prie Veiksmų programos įgyvendinimo;

45.2. viešiesiems projektams, prisidedantiems prie Veiksmų programos įgyvendinimo, kai yra tik vienas pareiškėjas, kuris pagal savo kompetenciją ir jam Lietuvos Respublikos teisės aktuose priskirtas funkcijas, gali įgyvendinti tokį projektą;

45.3. įgyvendinant trečiąjį ES prioritetą „Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo skatinimas“ ir Veiksmų programos priemonę „Techninė parama“.

46. Pareiškėjas įgyvendinimo taisyklėse nustatytos formos paramos paraišką teikia Agentūrai, kuri atlieka jos vertinimą ir priima sprendimą dėl paramos skyrimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

II SKIRSNIS

KVIETIMŲ TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS SKELBIMAS

 

47. Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintu Paraiškų rinkimo grafiku, skelbia kvietimus teikti paramos paraiškas. Kvietimas paskelbiamas prieš paramos paraiškų pagal atitinkamos Veiksmų programos priemonės  priėmimo termino pradžią.

48. Kvietime teikti paramos paraiškas nurodoma ši informacija:

48.1. Veiksmų programos priemonės, pagal kurią kviečiama teikti paramos paraiškas, pavadinimas;

48.2. paramos paraiškų priėmimo laikotarpis ir Agentūros padalinių, kuriuose priimamos ir registruojamos paramos paraiškos, adresai;

48.3. informacija, kur galima rasti įgyvendinimo taisykles, paramos paraiškos formą, reikalingus teisės aktus ar kitą paramos paraiškai rengti reikalingą informaciją;

48.4. priemonės metinis lėšų  limitas, kai tai pirmas kvietimas teikti paramos paraiškas, arba metinio lėšų limito nepanaudotas likutis, kai tai antras (ar daugiau) kvietimas teikti paramos paraiškas. Metinio lėšų limito nepanaudotas likutis gali keistis (didėti) priklausomai nuo anksčiau pateiktų paramos paraiškų vertinimo rezultatų;

48.5. paramos intensyvumas;

48.6. galimi paramos paraiškos teikimo būdai;

48.7. kita Agentūros nustatyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-646, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21599

 

49. Skelbimas apie paramos paraiškų priėmimą skelbiamas Agentūros interneto sveitainėje (www.nma.lt) ir bent viename iš šalies dienraščių. Agentūra, savo nuožiūra gali pasirinkti papildomus leidinius, skelbimo būdus ir priemones, atsižvelgdama į tai, kokios iš jų efektyviausiai informuotų tikslines pareiškėjų grupes pagal kiekvieną kvietimą teikti paramos paraiškas. Agentūra turi užtikrinti, kad informacija apie paramos paraiškų priėmimą būtų vieša ir prieinama galimiems pareiškėjams ir plačiajai visuomenei. Gali būti skelbiamas vienas skelbimas apie paramos paraiškų priėmimą kelioms Veiksmų programos priemonėms.

 

III SKIRSNIS

PARAMOS PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS IR ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES  TIKRINIMAS

 

50. Paramos paraiška turi būti užpildoma lietuvių kalba pagal konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytą paraiškos formą ir pateikiama paraiškų priėmimo laikotarpiu tose įgyvendinimo taisyklėse nurodytu būdu. Paramos paraiškos, neatitinkančios šių reikalavimų, nepriimamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

 

51. Pareiškėjas paramos paraišką ir su paramos paraiška pateikiamus dokumentus gali teikti:

51.1. elektroninio pašto adresu [email protected]. Paramos paraiška kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais pareiškėjo turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (kaip jis apibrėžtas 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 3 straipsnio 27 dalyje) ir išsiųsti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos;

51.2Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt, laikantis šių reikalavimų:

51.2.1. paramos paraiška ir su paraiška pateikiami dokumentai ŽŪMIS turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos;

51.2.2. kai paramos paraišką ŽŪMIS teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo įgaliojimas (rašytiniu parašu pasirašyto dokumento skaitmeninė kopija arba elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas) turi būti pateiktas Agentūrai per ŽŪMIS likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paramos paraiška gali būti teikiama gavus iš Agentūros patvirtinimą, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė;

51.2.3. jeigu dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietimo teikti paramos paraiškas dieną nepavyksta pateikti paramos paraiškos, paramos paraišką, su paramos paraiška pateikiamus dokumentus bei motyvuotą prašymą su įrodymais, kad konkrečiam pareiškėjui paramos paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietimo dieną (motyvuoto prašymo su įrodymais nereikia teikti, jei apie ŽŪMIS gedimą Agentūra informavo Agentūros interneto tinklalapyje (https://www.nma.lt/), per 3 darbo dienas nuo paskutinės kvietimo teikti paramos paraiškas dienos pareiškėjas gali pateikti per ŽŪMIS. Agentūra per 10 darbo dienų nuo dokumentų per ŽŪMIS gavimo dienos išnagrinėja pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pateiktą motyvuotą prašymą ir priima sprendimą dėl paramos paraiškos priėmimo ar nepriėmimo ir apie tai informuoja pareiškėją;

51.2.4. paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai ŽŪMIS teikiami naudojantis pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) kaip elektroniniai dokumentai arba kaip dokumentų skaitmeninės kopijos. Paramos paraiškos, mokėjimo prašymai, galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Visi kiti dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: JPEG, JPG, TIFF, PNG, GIF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Atsižvelgiant į tai, kad į ŽŪMIS per vieną kartą gali būti keliami ne didesni, nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentas gali būti išskaidytas ir teikiamas per ŽŪMIS per kelis kartus.

51.3. karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjui privaloma izoliuotis ir jis neturi galimybės 51 punkte nurodytų dokumentų pateikti 51.1 papunktyje ar 51.2 papunktyje nurodytu būdu, tuos dokumentus (kartu su dokumentu, įrodančiu, kad taikoma privaloma izoliacija dėl COVID-19) gali pateikti elektroninio pašto adresu [email protected] nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, identiškus dokumentus turi pateikti 51.1 papunktyje ar 51.2 papunktyje nurodytu būdu. Jeigu 51.1 papunktyje ar 51.2 papunktyje nurodytu būdu pareiškėjo pateikti dokumentai ar jų turinys skiriasi nuo pateiktų elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, vadovaujamasi tuo, kas pateikta elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu pareiškėjas per 10 darbo dienų Agentūrai nepateikia anksčiau pateiktų dokumentų elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu 51.1 papunktyje ar 51.2 papunktyje nurodytu būdu, anksčiau elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikti dokumentai laikomi nepateiktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

52. Paramos paraiška turi būti tinkamai užpildyta, pateikiant išsamią ir teisingą informaciją. Pareiškėjas su paramos paraiška ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

53. Paramos paraiškos priimamos ir registruojamos Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

54. Paramos paraišką pateikusiam pareiškėjui įteikiamas paramos paraiškos registravimo patvirtinimo dokumentas arba išsiunčiamas patvirtinimas kitu pareiškėjui tinkamu būdu.

541. Neteko galios nuo 2022-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

Papildyta punktu:

Nr. 3D-248, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06688

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

 

55. Paramos paraiškos byla turi būti sukomplektuota Agentūros nustatyta ir viešai paskelbta tvarka.

56. Užregistravus paramos paraišką Agentūroje, pareiškėjas negali teikti papildomos informacijos, jei jos nepareikalauja Agentūra (išskyrus informaciją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis). Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paramos paraiškos atrankos ir vertinimo metu neatsižvelgiama.

57. Prašoma paramos suma negali būti keičiama. Numatytos investicijos po paramos paraiškos pateikimo iki sprendimo priėmimo skirti paramą negali būti keičiamos.

58. Užregistravusi paramos paraišką, Agentūra atlieka jos administracinės atitikties tikrinimą, kurio metu tikrinama, ar:

58.1. paramos paraiška pateikta ir reikalaujami dokumentai pateikti nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui;

58.2. Neteko galios nuo 2016-07-09

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

58.3. pateikta paramos paraiška atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytą paramos paraiškos formą;

58.4. paramos paraiška ir kartu su paramos paraiška teikiami pareiškėjo pildomi dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Kai su paramos paraiška teikiami pridedami dokumentai ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.  Vertimas turi būti patvirtintas kompetentingų įstaigų, atliekančių vertimo paslaugas, arba pareiškėjo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

58.5. pateikti visi paraiškoje nurodyti dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

58.6. paramos paraiška užpildyta tinkamai.

59. Administracinės atitikties reikalavimus atitinkančioms paramos paraiškoms gali būti atliekama patikra vietoje. Paramos paraiškas patikroms vietoje atlikti atrenka ir patikras vietoje atlieka Agentūra jos nustatyta tvarka.

60. Tuo atveju, jei atliekant paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pareiškėjas pateikė ne visus paramos paraiškoje nurodytus dokumentus, pareiškėjo prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir nustatomas 5 darbo dienų terminas nuo pranešimo gavimo dienos, per kurį pareiškėjas turi trūkstamus dokumentus pateikti.

61. Per pranešimuose nustatytą laiką (ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos) nepateikus reikalaujamų dokumentų, paramos paraiška atmetama.

62. Jei atliekant paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą nustatoma, kad paramos paraiška užpildyta netinkamai arba neužpildyta, paramos paraiška atmetama.

63. Priėmusi sprendimą nevertinti paramos paraiškos dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, Agentūra registruotu laišku ar el. paštu informuoja pareiškėją apie paramos paraiškos atmetimą, nurodydama paramos paraiškos administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

 

64. Informacija apie paraiškas, kurioms atliktas administracinės atitikties tikrinimas, skelbiama Agentūros interneto svetainėje. Paramos paraiškai atitikus visus administracinės atitikties reikalavimus, ji teikiama paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimui. Jeigu Veiksmų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimas nenumatytas, paramos paraiška teikiama vertinti dėl tinkamumo skirti paramą.

65. Pareiškėjas po paramos paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Agentūrai apie pateiktos paramos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paramos paraišką kvietimo teikti paramos paraiškas metu. Pareiškėjui raštu pranešus apie pateiktos paramos paraiškos, kuri jau yra užregistruota, atšaukimą, Agentūra išregistruoja paramos paraišką jo prašymu. Į vėlesnius pareiškėjo prašymus toliau administruoti paramos paraišką neatsižvelgiama.

 

IV SKIRSNIS

PARAMOS PARAIŠKŲ TINKAMUMO VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

66. Paramos paraiškų tinkamumo vertinimą sudaro dvi dalys:

66.1. paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimas;

66.2. tinkamumo skirti paramą vertinimas.

67. Paramos paraiškų vertinimą organizuoja ir atlieka Agentūra. Tais atvejais, kai vertinant paramos paraiškas prireikia papildomų specialiųjų žinių atitinkamoje srityje, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus, reikiamos kvalifikacijos ekspertus, kurie galėtų pareikšti nuomonę dėl paramos paraiškos atitikties tam tikram atrankos kriterijui. Agentūra nepriklausomus ekspertus atrenka konkurso būdu, atsižvelgdama į jų kvalifikaciją ir patirtį. Prieš atlikdami vertinimą, ekspertai pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo, jog informacija apie projektą ir kita gauta informacija nebus atskleista tretiesiems asmenims, deklaraciją. Ekspertų atlikto vertinimo ataskaita teikiama kartu su Paramos paraiškos vertinimo ataskaita.

68. Paramos paraiškos vertinimas atliekamas ir užpildoma paramos paraiškos vertinimo ataskaita Agentūros nustatyta tvarka.

69. Agentūra turi užtikrinti, kad vertinant paramos paraiškas bus laikomasi šių principų:

69.1. skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės – sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ir sprendimą priėmusius asmenis; visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe atliekant vertinimą; vertinimo rezultatai turi būti viešinami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

69.2. profesionalumo ir efektyvumo – vertinimui atlikti turi būti pasitelkiami atitinkamos kompetencijos specialistai; vertinimo procesas turi būti tinkamai ir operatyviai organizuojamas;

69.3. lygiateisiškumo – visoms paramos paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai;

69.4. proporcingumo – sprendimas atmesti paramos paraišką turi būti adekvatus neatitikties vertinimo reikalavimams, mastui;

69.5. konfidencialumo – turi būti užtikrintas paramos paraiškoje pateiktos informacijos naudojimas tik vertinimo ir sprendimo skirti paramą projektui įgyvendinti priėmimo tikslais bei informacijos apie projektą neskleidimas vertinimo proceso metu, išskyrus šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus. Informacija apie pareiškėją, partnerius ir rangovus, prekių tiekėjus, paslaugų teikėjus ir projekto įgyvendinimą gali būti teikiama kitoms ES fondų lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms Lietuvos Respublikos institucijoms, siekiant užtikrinti efektyvią ES fondų lėšų skyrimo ir panaudojimo kontrolę ir sumažinti dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo riziką.

70. Visi paramos paraiškos vertinimo metu atlikti vertinimo ir kontrolės veiksmai turi būti fiksuojami dokumentuose Agentūros nustatyta tvarka.

71. Iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, Agentūros paklausimu pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Agentūra pareiškėjui išsiunčia paklausimą raštu ir (arba) elektroniniu paštu, jeigu asmuo paramos paraiškoje sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu. Paklausime turi būti surašyti visi su paramos paraiškos vertinimu ir / ar tinkamų finansuoti išlaidų sumos vertinimu nustatyti neatitikimai ir su tuo susiję klausimai.  Kitas paklausimas gali būti siunčiamas tik tuo atveju, jei yra gautas atsakymas iš pareiškėjo ir yra būtina patikslinti pirmajame paklausime nustatytus neatitikimus ir su tuo susijusius klausimus. Atsakymui į paklausimą pateikti nustatomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) darbo dienų terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

72. Atsakymo į paklausimą pateikimo terminas pareiškėjo prašymu gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip iki 20 darbo dienų tuo atveju, kai pareiškėjas turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Esant tiesiogiai nuo pareiškėjo nepriklausančioms aplinkybėms, įskaitant karantiną ar ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, atsakymo į paklausimą pateikimo terminas pareiškėjo prašymu pratęsiamas tiek dienų, kiek pareiškėjas pagrįstai prašo (bet ne ilgiau, kaip 2 mėnesiams), nurodydamas tokio prašymo priežastis ir (ar) pateikdamas atitinkamus pateisinančius dokumentus. Per atsakymo į paklausimą terminą nepateikus prašomų dokumentų ar duomenų, kai paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktų ir atitinkamais dokumentais pagrįstų duomenų, viešuosiuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose esančių duomenų ir Agentūros turimų duomenų nepakanka paramos paraiškos vertinimui atlikti, paramos paraiška įvertinama kaip netinkama paramai gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

Nr. 3D-271, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08556

 

73. Visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus bei projektų atrankos kriterijus. Šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami, išskyrus techninio pobūdžio pakeitimus. Prireikus įsitikinti, ar paramos paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, bet kuriame paramos paraiškos vertinimo etape gali būti atliekama užsakomoji patikra vietoje. Patikra vietoje atliekama Agentūros nustatyta tvarka. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu patikros vietoje, jei jas būtina atlikti, gali būti atliekamos nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, o tikrinant dokumentus, kaip papildomą medžiagą naudojant vaizdo įrašus, „NMA agro“ mobiliosios programėlės geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas ir (ar) kitus įrodymus. Atšaukus karantiną ar ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, Agentūra, jei reikia, atlieka pakartotinę patikrą vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto įgyvendinimo. Paramos paraiškos gali būti pradėtos vertinti nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Esant tęstiniam paraiškų priėmimo terminui, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 1 mėnesį nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos, o esant baigtiniam paraiškų priėmimo laikotarpiui – ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 74 punkte. Paramos paraiškos vertinimo pabaiga laikoma paramos paraiškos vertinimo ataskaitos pasirašymo diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-584, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-13, i. k. 2016-25028

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

74. Tais atvejais, kai Agentūra, atlikdama vertinimą, siunčia pareiškėjui paklausimus dėl trūkstamos informacijos pateikimo, kreipiasi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo, pasitelkia nepriklausomus ekspertus arba yra atliekamos patikros vietoje, paramos paraiškos vertinimas atitinkamai pratęsiamas paklausimo pareiškėjui išsiuntimo ir atsakymo gavimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo, ekspertų atliekamų vertinimo ar patikros vietoje atlikimo laikotarpiui, tačiau bendras paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 2 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos arba nuo paramos paraiškos užregistravimo dienos taikant tęstinį paramos paraiškų priėmimą, išskyrus Taisyklių 72 punkte numatytą atvejį, kai dėl karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės pareiškėjui paprašius pratęsti atsakymo į paklausimą terminą ilgiau nei 20 darbo dienų, bendras 2 mėnesių paramos paraiškos vertinimo terminas gali būti prailgintas ne daugiau darbo dienų, nei tiek, kiek vėliau pareiškėjas pateikė atsakymą į paklausimą atėmus 20 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-584, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-13, i. k. 2016-25028

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

Nr. 3D-271, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08556

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

75. Jei dėl pareiškėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, galintis turėti įtakos įgyvendinant paramos projektą, Agentūra gali sustabdyti paramos paraiškos vertinimą, kol bus gautos teisėsaugos institucijų išvados. Apie tai ji informuoja pareiškėją ir Ministeriją. Šiame punkte nurodytiems klausimams spręsti Agentūra ir (arba) Ministerija turi teisę sudaryti specialią komisiją.

76. Agentūra gali kreiptis į Ministeriją, jeigu jai kyla klausimų dėl Taisyklių ar įgyvendinimo taisyklių nuostatų taikymo.

 

Paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimas

 

77. Paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimas, vadovaujantis numatytais atrankos kriterijais, atliekamas tuo atveju, kai tai numatyta Veiksmų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

78. Agentūra atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą ir pasibaigus paramos paraiškų surinkimo laikotarpiui sugrupuoja paramos paraiškas pagal apskaičiuotą pirmumo atrankos balų skaičių, jeigu Veiksmų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip. Paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimui naudojama 100 atrankos balų sistema. Pirmumas suteikiamas paraiškai, surinkusiai didesnį pirmumo atrankos balų skaičių. Esant tęstiniam paraiškų surinkimo laikotarpiui, tinkamomis pripažįstamos paraiškos, surinkusios ne mažiau kaip Veiksmų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą privalomą mažiausią pirmumo atrankos balų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

79. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilė sudaroma vadovaujantis paramos paraiškoje pateikta informacija. Paramos paraiškos tinkamumo vertinimo metu pirmumo eilė gali būti keičiama, atsižvelgiant į paramos paraiškos prieduose esančią informaciją.

80. Sugrupuotos paramos paraiškos, kurioms pakanka šių Taisyklių 41 punkte nurodytame lėšų limitų įsakyme Veiksmų programos priemonei numatytos paramos sumos, yra teikiamos vertinti dėl tinkamumo skirti paramą. Jei įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad pirmumo atrankos vertinimas atliekamas po tinkamumo skirti paramą vertinimo, pirmiau atliekamas paraiškų tinkamumo vertinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

81. Įgyvendinimo taisyklėse Veiksmų programos priemonei nustatomi projektų pirmumo atrankos kriterijai ir jei taikoma, privalomas surinkti mažiausias pirmumo atrankos balų skaičius. Kiekvienam projektų pirmumo atrankos kriterijui pagal reikšmingumą suteikiamas balų skaičius, kuris gali būti nurodomas kaip nustatytas skaičius (pvz., sukurtos naujos darbo vietos – 30 balų) arba pagal nustatytus požymius skaidomas į intervalus (pvz., sukurta iki 5 darbo vietų – 10 balų; sukurta nuo 6 iki 10 darbo vietų – 20 balų; sukurta daugiau nei 10 darbo vietų – 30 balų). Bendras projekto pirmumo atrankos balų skaičius apskaičiuojamas sumuojant visus vertinimo metu projekto surinktus pirmumo atrankos kriterijų balus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

82. Paraiškoje ir jos prieduose nurodyti duomenys be paklausimo po paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos negali būti koreguojami ar tikslinami, išskyrus akivaizdžias klaidas. Jeigu paramos paraiškoje ir jos prieduose nėra konkrečiai ir aiškiai nurodytų duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

83. Tuo atveju, kai vienodą pirmumo atrankos kriterijų balų skaičių surinkusiose tinkamose finansuoti paramos paraiškose arba vienos tinkamos finansuoti paramos paraiškos prašoma paramos suma iš dalies viršija Taisyklių 41 punkte nurodytame lėšų limitų įsakyme Veiksmų programos priemonei skirtą paramos sumą, Agentūra dėl tokių paraiškų finansavimo galimybės kreipiasi į Ministeriją, kuri gali priimti vieną iš šių sprendimų:

83.1. proporcingai mažinti paramos sumą visoms vienodą pirmumo atrankos kriterijų balų skaičių surinkusioms tinkamoms finansuoti paramos paraiškoms / vienai tinkamai finansuoti paramos paraiškai. Agentūra apie tai informuoja pareiškėjus (-ą) ir siūlo sutikti visa apimtimi įgyvendinti projektą su mažesne paramos suma ir skirti didesnę nuosavų lėšų sumą projektui įgyvendinti. Pareiškėjui nesutikus su paramos sumos mažinimu, kai vienai paraiškai iš dalies trūksta lėšų Taisyklių 41 punkte nurodytame limite, ar per Agentūros nurodytą laiką nepateikus atsakymo, paramos paraiška atmetama. Bent vienam vienodą pirmumo atrankos kriterijų balą surinkusiam pareiškėjui nesutikus (ar per Agentūros nurodytą laiką nepateikus atsakymo) su paramos sumos sumažinimu, paramos paraiškos vertinamos vadovaujantis bendraisiais projektų atrankos kriterijais:

83.1.1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą;

83.1.2. pareiškėjas nėra gavęs ES paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą;

83.1.3. įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis yra didesnis už kitų vienodą pirmumo atrankos kriterijų balą surinkusių pareiškėjų darbuotojų vidutinį darbo užmokestį;

83.2. keisti Taisyklių 41 punkte nurodytą lėšų limitų įsakymą ir padidinti Veiksmų programos priemonei skiriamą paramos sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-646, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21599

 

84. Paramos paraiškų pirmumo atrankos kriterijų vertinimo metu nustačius, kad paraiška nesurinko įgyvendinimo taisyklėse nustatyto privalomo mažiausio atrankos balų skaičiaus, paramos paraiška toliau nevertinama ir apie tai informuojamas pareiškėjas informaciniu pranešimu nurodant priežastis.

 

Tinkamumo skirti paramą vertinimas

 

85. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatomas pareiškėjo ir partnerių (kai pareiškėjas kartu su partneriais teikia paramos paraišką) tinkamumas, paramos paraiškos atitiktis bendriesiems tinkamumo reikalavimams, specialiesiems tinkamumo kriterijams, projekto išlaidų tinkamumas finansuoti ir didžiausia galima viešosios paramos lyginamoji dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų bei didžiausia galima skirti paramos suma. Apskaičiuota didžiausia paramos suma suapvalinama iki sveikųjų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

85¹. Didžiausios galimos paramos sumos per visą paramos teikimo pagal Veiksmų programos priemones ir veiklos sritis laikotarpį vienam paramos gavėjui ir (arba) įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms teikiančioms paramos paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis nustatytos šių Taisyklių 3 priede.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

86. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, paramos gavėjas privalo finansuoti iš savo ar skolintų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

86¹. Pareiškėjas turi pagrįsti išlaidų tinkamumą ir būtinumą finansuoti. Pareiškėjui nepagrindus išlaidų tinkamumo ir būtinumo, tokios išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

87. Vertinimas atliekamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis ir Agentūros turimus duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Agentūra, vertindama pareiškėjo pateiktus duomenis gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti vertinimui reikalingus duomenis. Jei pareiškėjo pateikti duomenys skiriasi nuo registruose esančių ar oficialiai institucijų pateiktų duomenų, vertinant paramos paraiškas vadovaujamasi registruose esančiais ar oficialiai institucijų pateiktais duomenimis.

88. Užregistravus paramos paraišką keisti paramos paraiškoje nurodytų investicijų, jų vertės ir didinti prašomos paramos sumos negalima.

89. Jei įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, kad parama pagal Veiksmų programos priemonę mokama nepažeidžiant valstybės pagalbos reikalavimų, vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo nereikšmingai (de minimis) pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, Agentūra, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos reguliavimo taisyklės), patikrina informaciją apie pareiškėjo gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma neviršija leidžiamo šios pagalbos dydžio vienam pareiškėjui. Jei pareiškėjui suteikus apskaičiuotą nereikšmingą (de minimis) pagalbos dydį būtų viršijama bendra leistina nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, negali būti suteikiama net ta šios pagalbos dalis, kuri šios sumos neviršija“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

 

90. Išlaidos turi būti pagrįstos, t. y. įsigytos laikantis pirkimų procedūrų, nustatytų Taisyklių 165 punkte. Pareiškėjas turi imtis visų priemonių, kad  investicijos būtų padarytos už kainas, ne didesnes kaip rinkoje egzistuojančios vidutinės kainos, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo. Jeigu neatlikti pirkimai (nepasirašyta pirkimo–pardavimo sutartis), pareiškėjas konkrečios investicijos kainų pagrįstumui turi pateikti ne mažiau nei 3 (tris) lygiaverčius (komerciniuose pasiūlymuose nurodyti investicijos techniniai parametrai negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų) komercinius pasiūlymus.

Agentūra, nustatydama tinkamų finansuoti investicijų dydį, turi teisę palyginti pareiškėjo pateikto komercinio pasiūlymo konkrečiai investicijai kainą su analogiškų rinkose egzistuojančių investicijų kaina. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktame mažiausią kainą nurodančiame komerciniame pasiūlyme nurodyta prekės (paslaugos) darbų kaina yra daugiau negu 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios vidutinės prekės (paslaugos) ar darbų kainos, pareiškėjui siunčiamas paklausimas su prašymu per nustatytą laiką pateikti pasirinktos prekės (paslaugos) ar darbų kainos pagrindimą. Pareiškėjui pateikus neišsamų, nemotyvuotą pagrindimą, Agentūra tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįsta nustatytą analogiškos prekės (paslaugos) ar darbų vidutinę rinkos kainą. Agentūra apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka visa apimtimi įgyvendinti projektą (patirti visas būtinas išlaidas), turėdamas mažesnę paramos sumą ir pagrįstomis nuosavomis arba skolintomis lėšomis apmokėti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas, kurios yra būtinos projektui įgyvendinti. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepateikia sutikimo įgyvendinti projekto mažesne paramos suma, paramos paraiška pripažįstama kaip netinkama gauti paramą ir atmetama. Apie tai, nurodant atmetimo priežastis, informuojamas pareiškėjas. Apskaičiuotas tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir (arba) didžiausias paramos dydis suapvalinamas iki sveikųjų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-451, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12556

 

901. Tinkamos finansuoti išlaidos laikomos pagrįstomis paramos paraiškos pateikimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu neprašoma atlikti pirkimo procedūrų, jeigu (turi būti išpildytos visos sąlygos):

901.1. pareiškėjas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

901.2. su paramos paraiška pateiktą mažiausią kainą nurodantį komercinį pasiūlymą paramos paraiškos vertinimo metu Agentūra pripažįsta tinkamu, jame nurodytas kainas pripažįsta neviršijančiomis atitinkamų prekių, paslaugų, darbų vidutinių rinkos kainų. Mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai turi būti įrašyti į paramos sutartį ar sprendimą skirti paramą;

901.3. pagal su paramos paraiška pateiktą mažiausią kainą nurodantį komercinį pasiūlymą konkrečios investicijos – prekės arba paslaugos – įsigijimo vertė yra ne didesnė negu 58 000 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai ) Eur be PVM, arba darbų įsigijimo vertė yra ne didesnė negu 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur be PVM.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-451, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12556

 

91. Tuo atveju, jei paramos paraiška atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytų paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, tačiau nustatoma, kad:

91.1. pareiškėjas yra padaręs pažeidimus (pareiškėjui yra priimtas galutinis sprendimas) pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnį ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis, paraiška įvertinama kaip netinkama paramai gauti ir parama neskiriama, arba

91.2. remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Galimai neteisėtų sąlygų metodika) nustatoma, kad fizinių arba juridinių asmenų tarpusavyje ir (arba) su trečiaisiais asmenimis sąmoningai suderinamos sąlygos, paramos paraiška įvertinama kaip netinkama paramai gauti ir parama neskiriama. Agentūra apie tokias paramos paraiškas informuoja teisėsaugos institucijas ir apie tai praneša Ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

92. Įvertinus tinkamumą skirti paramą, parengiama išvada, ar paramos paraiška yra tinkama gauti paramą, kokia didžiausia paramos suma ir kokia didžiausia lyginamoji paramos dalis gali būti suteikta.

92¹. Parengta neigiama paramos paraiškos vertinimo išvada siunčiama (vieną kartą) pareiškėjui susipažinti ir nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas pateikti atsiliepimą. Prašymai dėl atsiliepimo pateikimo termino pratęsimo nesvarstomi. Pareiškėjui nepateikus atsiliepimo per nustatytą terminą, paramos paraiškos vertinimo išvadą Agentūra teikia projektų atrankos komitetui. Pareiškėjui pateikus atsiliepimą per nustatyta terminą, Agentūra gali pratęsti paramos paraiškos vertinimą iki 10 (dešimt) darbo dienų ir, įvertinusi gautą pareiškėjo atsiliepimą, pakeisti paramos paraiškos vertinimo išvadą arba jos nekeisti. Pareiškėjo atsiliepimas projektų atrankos komitetui teikiamas kartu su paramos paraiškos vertinimo ataskaita. Paramos paraiškos vertinimo išvados išsiuntimo, pareiškėjo atsiliepimo gavimo ir jo įvertinimo terminas neįskaičiuojami į 73 punkte nurodytą paraiškų vertinimo terminą.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

93. Dėl teisės aktų, kuriuose nustatomas PVM tarifas, pakeitimų paramos suma gali būti perskaičiuojama ir paramos paraiškose arba sprendime skirti paramą nurodyta  didžiausia galima  paramos suma.

94. Jeigu Agentūra tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustato, kad projekto didžiausia galima paramos suma skiriasi nuo paramos paraiškoje prašomos paramos sumos daugiau kaip 1 proc., taip pat ir sumažinusi skiriamos paramos dydį už iki vertinimo atliktus pirkimus pagal Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“, iki sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo ji turi apie tai informuoti pareiškėją ir suderinti su juo, ar jis sutinka įgyvendinti projektą su Agentūros nustatyta didžiausia galima paramos suma ir didžiausia lyginamąja paramos dalimi. Pareiškėjui nesutikus su Agentūros nustatyta didžiausia galima paramos suma ir didžiausia lyginamąja paramos dalimi, paramos paraiška atmetama. Pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas, nurodant atmetimo priežastis. Jeigu Agentūra nustato, kad prašomos finansuoti projekto išlaidos yra būtinos projekto tikslams pasiekti, tačiau jas pripažįsta netinkamomis (pvz., dėl to, kad nepateikti komerciniai pasiūlymai), ši netinkamų finansuoti išlaidų dalis yra laikoma projekto dalimi, dėl to pareiškėjui Agentūra siūlo sutikti jas patirti iš nuosavų ar skolintų lėšų su Agentūros nustatyta mažesne paramos suma. Jeigu pareiškėjas sutinka su Agentūros nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis finansuoti išlaidomis ir paramos suma bei įsipareigoja įgyvendinti projektą visa apimtimi (patirti visas būtinas išlaidas), jis turi pateikti nuosavas ar skolintas lėšas pagrindžiančius dokumentus (reikalavimas taikomas, kai su paramos paraiška pateiktuose nuosavų ar skolintų lėšų pagrindimo dokumentuose nurodytos sumos nepakanka padidėjusiam nuosavam indėliui pagrįsti), o Agentūra turi papildomai įvertinti, ar projektas atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius, jeigu jie yra taikomi (reikalavimas taikomas, jeigu pareiškėjas padidėjusį nuosavą indėlį grindžia papildomai pateikdamas skolintas lėšas pagrindžiančius dokumentus). Jeigu pareiškėjas nesutinka su Agentūros nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis išlaidomis ir paramos suma, ir (arba) atsisako įgyvendinti projektą visa apimtimi (patirti visas būtinas išlaidas), paramos paraiška atmetama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-451, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12556

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

 

95. Informacija apie paramos paraiškas, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos registracijos numerį ir prašomą paramos sumą, taip pat nurodomas bendras registruotų paramos paraiškų ir paramos paraiškų, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, skaičius.

96. Agentūra turi įsitikinti, kad pareiškėjas, numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, pateiktų finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė. Su finansų įmone ar kredito įstaiga pasirašyta paskolos suteikimo sutartis turi būti pateikta iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Skolintoms lėšoms pagrįsti, kai paramos paraiška teikiama karantino metu, pareiškėjas kartu su paramos paraiška gali pateikti pareiškėjo parengtą ir pasirašytą pažymą dėl numatomo projekto finansavimo iš skolintų lėšų. Pažymoje turi būti nurodyta projektui finansuoti numatyta naudoti paskolos suma, už paskolą mokėtina metinė palūkanų norma, paskolos paėmimo ir grąžinimo terminas, paskolos grąžinimo bei palūkanų mokėjimo grafikas ir mokėtinos sumos (pamečiui). Pasibaigus karantino laikotarpiui, pareiškėjas turi pateikti Agentūrai finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė ne blogesnėmis sąlygomis nei pareiškėjas buvo nurodęs savo pažymoje.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

 

Paramos paraiškų vertinimo ataskaitų teikimas Ministerijai

 

97. Tais atvejais, kai sprendimą dėl paramos skyrimo priima ir tvirtina Ministerija, Agentūra Ministerijai teikia:

97.1. paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę (Taisyklių 1 priedas);

97.2. Paramos paraiškos vertinimo ataskaitą (Taisyklių 2 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-584, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-13, i. k. 2016-25028

 

97.3. ekspertų įvertinimus, kaip nustatyta Taisyklių 67 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

98. Jeigu sprendimą dėl paramos skyrimo priima ir tvirtina Agentūra, tai ji per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą ar jos neskirti patvirtinimo dienos Ministerijai teikia šių Taisyklių 97.1 papunktyje nurodytą paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir sprendimą skirti paramą ar jos neskirti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

99. Ministerija, gavusi ataskaitas, įsitikina, kad Agentūros pateiktos ataskaitos parengtos pagal reikalavimus ir jose esančios informacijos pakanka sprendimui dėl projekto finansavimo priimti. Neigiamai įvertintų paramos paraiškų vertinimo ataskaitos turi būti suderintos su Agentūros Teisės departamentu. Vertinimo ataskaitose nustačius trūkumų ir (arba) netikslumų, Ministerija gali grąžinti jas Agentūrai ir per Ministerijos nustatytą terminą ištaisyti nustatytas klaidas ar patikslinti ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-727, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28394

 

100. Papildomai Ministerija gali paprašyti Agentūros pateikti šiuos dokumentus:

100.1. paraiškų ir jų priedų kopijas;

100.2. susirašinėjimo su pareiškėjais dokumentų kopijas;

100.3. kitą informaciją, kurios reikia sprendimui dėl paramos skyrimo projektui įgyvendinti, priimti.

 

VII. PARAMOS SKYRIMO TVARKA

 

I SKIRSNIS

BENDROJI SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO (ARBA) NESKYRIMO PRIĖMIMO TVARKA

 

101. Sprendimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priimamas atsižvelgiant į paramos paraiškų vertinimo išvadas. Parama gali būti skiriama tik tiems pareiškėjams, kurių pateiktos paramos paraiškos buvo Agentūros įvertintos ir pareiškėjas bei projektas buvo pripažintas tinkamu paramai gauti.

102. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Ministerija arba Agentūra. Institucija, kuri priima sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo, nurodoma įgyvendinimo taisyklėse.

103. Sprendimui dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priimti gali būti sudaromas projektų atrankos komitetas, kurio funkcija ‒ svarstyti gautus ir įvertintus projektus bei teikti kvalifikuotas rekomendacijas. Projektų atrankos komitetų sudarymas arba nesudarymas numatomas įgyvendinimo taisyklėse.

104. Tuo atveju, kai sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Ministerija, projektų atrankos komiteto personalinė sudėtis patvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Projekto atrankos komiteto darbo reglamentas tvirtinamas pirmajame projektų atrankos komiteto posėdyje. Į projektų atrankos komiteto sudėtį įtraukiami Ministerijos, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai, suteikiant balsavimo teisę. Į projektų atrankos komiteto sudėtį gali būti kviečiami ir ekspertai, nesuteikiant balsavimo teisės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

Nr. 3D-544, 2021-09-01, paskelbta TAR 2021-09-01, i. k. 2021-18557

 

105. Tuo atveju, kai sprendimo dėl paramos skyrimo arba neskyrimo funkcija perduota Agentūrai, projektų atrankos komiteto personalinė sudėtis ir darbo reglamentas patvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Į projektų atrankos komiteto sudėtį įtraukiami Agentūros, Ministerijos atstovai, taip pat, įvertinus poreikį, gali būti įtraukiami valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai, suteikiant balsavimo teisę. Į projektų atrankos komiteto sudėtį gali būti kviečiami ir ekspertai, nesuteikiant balsavimo teisės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-544, 2021-09-01, paskelbta TAR 2021-09-01, i. k. 2021-18557

 

106. Projektų atrankos komiteto darbo reglamentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo bei partnerių ir ekspertų etikos kodekso patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sudarytų darbo grupių pavyzdiniu darbo reglamentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-544, 2021-09-01, paskelbta TAR 2021-09-01, i. k. 2021-18557

 

107. Sprendimo dėl paramos skyrimo arba neskyrimo projektą rengia ir tvirtina sprendimą priimanti institucija. Sprendimas patvirtinamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo užregistravimo arba tinkamumo skirti paramą vertinimo pabaigos, jei projektų atrankos komitetas nesudaromas Agentūros arba Ministerijos nustatyta tvarka. Atsiradus aplinkybėms, turinčioms įtakos paramos skyrimui, Ministerija arba Agentūra gali atsisakyti skirti paramą projektų atrankos komiteto rekomenduotai paramos paraiškai. Tuo atveju Ministerija arba Agentūra gali paramos paraišką grąžinti vertinti pakartotinai ir sprendimą priimti atsižvelgdama į naujas projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-727, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28394

 

108. Sprendime dėl paramos skyrimo arba neskyrimo nurodoma:

108.1. kai skiriama parama:

108.1.1. pareiškėjas ar pareiškėjų sąrašas, kuriam skiriama parama;

108.1.2. kiekvienos paramos paraiškos registracijos numeris, didžiausias galimas paramos dydis, paramos lyginamoji dalis nuo visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų, taip pat paramos lėšų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius (EJRŽF ir nacionalinio biudžeto lėšos);

108.1.3. pagrindas skirti paramą;

108.1.4. sprendimo apskundimo tvarka

108.2. kai neskiriama parama:

108.2.1. pareiškėjas ar pareiškėjų sąrašas, kuriam neskiriama parama;

108.2.2. paraiškos registracijos numeris, prašomos paramos suma;

108.2.3. priežastys neskirti paramos;

108.2.4. sprendimo apskundimo tvarka.

109. Priėmusi sprendimą toliau nevertinti paramos paraiškos, Agentūra registruotu laišku ar el. paštu informuoja pareiškėją apie priežastis ir nurodo sprendimo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

 

110. Priėmus sprendimą pareiškėjui skirti paramą, kuriai taikomi valstybės pagalbos reikalavimai pagal nereikšmingos (de minimis) pagalbos nuostatas, Agentūra, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo pateikia informaciją apie paramos gavėjams suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos registrui. Agentūra, esant reikalui (jei pasikeičia paramos dydis, išmokama ne visa paramos suma, dėl vienokių ar kitokių priežasčių parama grąžinama ir t. t.), patikslina Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateiktą nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą.

111. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo paskelbia jį priėmusi institucija ir informuoja Agentūrą (kai sprendimą priima Ministerija) arba Ministeriją (kai sprendimą priima Agentūra) per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos toje institucijoje nustatyta tvarka.

112. Patvirtinus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju.

113. Jeigu dėl paramos gavėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris gali turėti įtakos dėl projekto įgyvendinimo, sprendimo priėmimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo gali būti stabdomas, kol bus gautos teisėsaugos institucijų išvados. Apie priimtą sprendimą atidėti sprendimo priėmimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo informuojamas pareiškėjas Ministerijos (kai sprendimą priima Ministerija) arba Agentūros (kai sprendimą priima Agentūra).

 

II SKIRSNIS

PARAMOS GAVĖJŲ INFORMAVIMAS

 

114. Agentūra visais atvejais apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo informuoja pareiškėjus. Kai pati Agentūra priima tokį sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo, ji pareiškėją informuoja apie sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Kai Ministerija priima sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo, Agentūra pareiškėją informuoja apie sprendimą per 5 darbo dienas nuo Ministerijos sprendimo gavimo dienos. Pranešimuose apie paramos skyrimą nurodoma:

114.1. didžiausia galima paramos dalis projektui įgyvendinti skiriama iš EJRŽF ir bendrojo finansavimo lėšų, didžiausias galimas paramos intensyvumas;

114.2. paramos skyrimo / neskyrimo pagrindas;

114.3. apskundimo tvarka;

114.4. kita reikalinga informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

115. Paramos gavėjui skyrus paramą, su juo yra sudaroma paramos sutartis, jei įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

 

1151. Tuo atveju, jei yra skiriama parama ir paramos sutartis nėra sudaroma, pareiškėjui kartu su pranešimu apie paramos skyrimą yra siunčiamas prašymas per 10 darbo dienų pateikti ir (arba) patikslinti projekto įgyvendinimo grafiką (projekto įgyvendinimo grafike turi būti nurodomas projekto sąskaitos, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, numeris, projekto įgyvendinimo eiga ir mokėjimo prašymų teikimo terminai). Projekto įgyvendinimo grafikas tampa galiojančiu, jei Agentūra, susipažinusi su juo, per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo grafiko gavimo dienos neišsiunčia prašymo paramos gavėjui jį tikslinti ar koreguoti.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

 

1152. Tuo atveju, jei yra skiriama parama ir sudaroma paramos sutartis, Agentūra per 10 darbo dienų nuo informacijos, reikalingos paramos sutarčiai parengti, gavimo iš paramos gavėjo dienos arba nuo sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo dienos, arba tokio sprendimo gavimo iš Žemės ūkio ministerijos dienos, Agentūros nustatyta tvarka parengia, suderina su paramos gavėju paramos sutarties projektą ir kviečia jį atvykti į Agentūrą pasirašyti suderintos paramos sutarties bei nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos. Prie sutarties yra pridedamas projekto įgyvendinimo grafikas, kuriame nurodomi mokėjimo prašymų teikimo terminai.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

 

1153. Jeigu dėl pareiškėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris gali turėti įtakos dėl paramos projekto įgyvendinimo, Agentūra gali sustabdyti paramos sutarties pasirašymą, kol bus gautos teisėsaugos institucijų išvados. Apie priimtą sprendimą ji informuoja paramos gavėją ir Žemės ūkio ministeriją.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

 

1154. Paramos gavėjui per suderintą terminą nepasirašius paramos sutarties arba paramos gavėjui atsisakius pasirašyti paramos sutartį, parama projektui neskiriama. Agentūra apie tai per 10 darbo dienų informuoja paramos gavėją ir Žemės ūkio ministeriją.

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

 

VIII. Paramos lėšų išmokėjimo tvarka

 

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, TIKRINIMO IR PARAMOS LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

116. Mokėjimo prašymus paramos gavėjai Agentūrai teikia pagal galiojantį projekto įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyta, kad mokėjimo prašymas gali būti teikiamas kartu su paramos paraiška.

117. Agentūra savo nustatyta tvarka tvirtina projekto įgyvendinimo grafiko pakeitimus, prižiūri, kad mokėjimo prašymai būtų teikiami projekto įgyvendinimo grafike nustatytais terminais. Išlaidų pagrindimo dokumentai ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai turi turėti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Mokėjimo prašymas kartu su mokėjimo prašymu pateikiamais dokumentais gali būti teikiami:

117.1. elektroninio pašto adresu [email protected]. Mokėjimo prašymas kartu su mokėjimo prašymu pateikiamais dokumentais paramos  gavėjo turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (kaip jis apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 straipsnio 27 dalyje) ir išsiųsti ne vėliau kaip iki mokėjimo prašymo pateikimo termino paskutinės dienos 24 valandos.

117.2. ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Taisyklių  51.2 papunktyje nustatyta tvarka, kokia taikoma teikiant paramos paraiškas;

117.3. karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tik tuo atveju, jei paramos gavėjui privaloma izoliuotis ir jis neturi galimybės mokėjimo prašymo kartu su mokėjimo prašymu pateikiamais dokumentais pateikti 117.1 papunktyje ar 117.2 papunktyje nurodytu būdu, tuos dokumentus (kartu su dokumentu, įrodančiu, kad taikoma privaloma izoliacija dėl COVID-19) gali pateikti elektroninio pašto adresu [email protected] nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju paramos gavėjas per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, identiškus dokumentus turi pateikti 117.1 papunktyje ar 117.2 papunktyje nurodytu būdu. Jeigu 117.1 papunktyje ar 117.2 papunktyje nurodytu būdu paramos gavėjo pateikti dokumentai ar jų turinys skiriasi nuo  pateiktų elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, vadovaujamasi tuo, kas pateikta elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu paramos gavėjas per 10 darbo dienų Agentūrai nepateikia  117.1 papunktyje ar 117.2 papunktyje nurodytu būdu anksčiau pateiktų dokumentų elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, anksčiau elektroniniu paštu nepasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikti dokumentai laikomi nepateiktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

1171. Neteko galios nuo 2022-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

Papildyta punktu:

Nr. 3D-248, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06688

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

 

1172. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos gavėjas gali pateikti mokėjimo prašymus dažniau, nei numatyta pagal projekto įgyvendinimo grafiką. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu pateikti papildomi mokėjimo prašymai neįskaičiuojami į įgyvendinimo taisyklėse nustatytą mokėjimo prašymų skaičių.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

 

118. Mokėjimo prašymus priima, registruoja, įvertina ir nustato paramos lėšomis tinkamas finansuoti išlaidas bei galimą išmokėti paramos lėšų sumą Agentūra. Nustatyta paramos lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų suma apvalinama iki euro pagal aritmetinio apvalinimo taisyklę. Mokėjimo prašymas vertinamas ir tvirtinamas Agentūros nustatyta tvarka užpildant mokėjimo prašymo vertinimo ataskaitą.

119. Paramos gavėjų atsiskaitymai su prekių, paslaugų, darbų tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

120. Popieriuje spausdinamo mokėjimo prašymo forma skelbiama Agentūros interneto svetainėje (www.nma.lt).

121. Mokėjimo prašymas ir jo priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildytas mokėjimo prašymas nepriimamas. Su mokėjimo prašymu teikiami papildomi dokumentai (pvz., išlaidų pagrindimo dokumentai) gali būti originalo kalba. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, jis užregistruojamas, tačiau pareiškėjas raštu turi Agentūrai paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti pateisinamus dokumentus. Sankcijos dėl pavėluoto mokėjimo prašymo pateikimo taikomos vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų taikymo metodika).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

 

122. Užregistravus mokėjimo prašymą Agentūroje, vertinama jo administracinė atitiktis – nustatoma, ar mokėjimo prašymas yra tinkamai užpildytas ir ar pateikti visi mokėjimo prašyme nurodyti dokumentai. Tuo atveju, jei paramos gavėjas pateikė ne visus mokėjimo prašyme nurodytus dokumentus ir (arba) mokėjimo prašymas netinkamai užpildytas, paramos gavėjo prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis ir nustatomas terminas, per kurį paramos gavėjas turi trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis pateikti. Per nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, mokėjimo prašymas toliau nevertinamas. Priėmusi sprendimą mokėjimo prašymo toliau nevertinti, Agentūra registruotu laišku ar el. paštu apie tai informuoja paramos gavėją, nurodydama šio sprendimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

 

123. Atlikus mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimą ir esant teigiamam įvertinimui, gali būti atliekama užsakomoji arba planinė mokėjimo prašymo patikra vietoje. Mokėjimo prašymų patikrą vietoje atlieka Agentūra savo nustatyta tvarka. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu mokėjimo prašymo patikra vietoje gali būti atliekama nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą. Paramos gavėjas siunčia tikrinti dokumentus, kaip papildomą medžiagą – vaizdo įrašus, „NMA agro“ mobiliosios programėlės geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas ir (ar) kitus įrodymus apie savo vykdomą veiklą. Atšaukus karantiną ar ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, Agentūra, jei reikia, atlieka pakartotinę patikrą vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto finansavimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

124. Jeigu paramos gavėjo pateiktame mokėjimo prašyme trūksta duomenų, reikalingų įvertinti padarytų išlaidų tinkamumą, Agentūra paprašo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) atlieka patikrą vietoje. Per nusytatytą terminą nepateikus reikiamų dokumentų ar nepatikslinus duomenų, mokėjimo prašymas yra vertinamas pagal turimus duomenis. Jei per nustatytą terminą paramos gavėjas nepateikia prašomos informacijos dėl išlaidų tinkamumo arba jo pateikta informacija ir (arba) Agentūros atliktos patikros vietoje išvados nepagrindžia išlaidų tinkamumo, tokios išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

125. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami ar neteisinga informacija, turi būti atlikta užsakomoji patikra vietoje. Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, taikomos sankcijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta Sankcijų taikymo metodika.

126. Paramos lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų suma tarp išlaidų kategorijų gali viršyti ne daugiau kaip 20 proc. pranešime dėl paramos skyrimo numatytų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, jei įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, tačiau bendra paramos lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausia galima paramos suma negali viršyti sprendime skirti paramą nustatytų sumų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

127. Visa mokėjimo prašyme nurodyta ir tinkama finansuoti suma turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų (karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu – per 15 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo užregistravimo dienos. Terminas gali būti pratęstas Taisyklių 129.1, 129.3, 129.4 papunkčiuose ir 134 punkte numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

128. Tuo atveju, kai pateiktas avansinis mokėjimo prašymas, Agentūra turi įvertinti ir paramos lėšas užsakyti per 15 darbo dienų (karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu – per 8 darbo dienas (kai taikoma, šis terminas pratęsiamas paklausimų paramos gavėjui ir (arba) kreipimosi dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms išsiuntimo ir atsakymo gavimo, ar įtariamo pažeidimo tyrimo bei ekspertizės atlikimo laikotarpiui)) nuo avansinio mokėjimo prašymo užregistravimo Agentūroje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

129. Mokėjimo prašymo vertinimo ir pinigų išmokėjimo laikas pratęsiamas:

129.1. tuo atveju, kai vertinant mokėjimo prašymą vyksta tyrimas dėl įtariamo pažeidimo, mokėjimo prašymo vertinimas atitinkamai pratęsiamas įtariamo pažeidimo tyrimo laikotarpiui;

129.2. tuo atveju, kai prekių, paslaugų, darbų pirkimų dokumentai Agentūrai vertinti pateikti likus mažiau kaip 15 darbo dienų iki mokėjimo prašymo pateikimo termino arba kartu su mokėjimo prašymu, mokėjimo prašymo vertinimo laikas pratęsiamas tiek darbo dienų, kiek buvo vėluota pateikti Agentūrai prekių, paslaugų, darbų pirkimo dokumentus;

129.3. jeigu Agentūra negali užsakyti paramos lėšų dėl lėšų trūkumo patvirtintose paramos lėšų sąmatose, pinigų užsakymo terminas pratęsiamas iki trūkstamų lėšų skyrimo patvirtinant paramos lėšų sąmatų pakeitimą;

129.4. jei Ministerija, kaip asignavimų valdytojas, iš valstybės biudžeto negauna finansavimo paramai išmokėti, paramos lėšų užsakymo terminas atidedamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

 

130. Agentūra per 5 darbo dienas nuo mokėjimo prašymo įvertinimo pabaigos dienos registruotu laišku ar el. paštu informuoja paramos gavėją ir pateikia šią informaciją:

130.1. tinkamas finansuoti išlaidas ir mokėtiną sumą;

130.2. išlaidų, pripažintų netinkamomis finansuoti paramos lėšomis, sumą ir šio sprendimo priežastis;

130.3. grąžintinų lėšų sumą, išskaičiuotą iš sumos, mokėtinos pagal paramos gavėjo pateiktą mokėjimo prašymą, jei priimtas sprendimas susigrąžinti paramos lėšas;

130.4. po galutinio prašymo apmokėjimo – apie Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnyje nustatyto kontrolės laikotarpio pradžią ir pabaigą;

130.5. kitą, Agentūros nuomone, svarbią informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

131. Jeigu priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo atmetimo, Agentūra registruotu laišku ar el. paštu informuoja paramos gavėją apie priimtą sprendimą, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

 

132. Agentūra, gavusi paramos lėšas, jas perveda paramos gavėjams Lėšų išmokėjimo ir gavimo iš EK taisyklių nustatyta tvarka. Paramos lėšos pervedamos į paramos gavėjo nurodytą projekto sąskaitą.

133. Jeigu Agentūra, patikrinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad lėšų išmokėta daugiau, nei numatyta sprendime skirti paramą ir (arba) pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, išmokėtų projekto finansavimo lėšų perviršis turi būti susigrąžinamas vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis.

134. Jeigu dėl paramos gavėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris gali turėti įtakos dėl projekto įgyvendinimo, atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas, Agentūra gali sustabdyti lėšų išmokėjimą, kol bus gautos teisėsaugos institucijų išvados ar atliktas pažeidimo tyrimas ir priimtas sprendimas.

 

Paramos lėšų išmokėjimo būdai

 

135. Paramos lėšos paramos gavėjams gali būti išmokėtos šiais būdais:

135.1. išlaidų kompensavimo;

135.2. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu;

135.3 sąskaitų apmokėjimo.;

135.4. taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą, kai paramos gavėjui nereikia pateikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų. Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, kai joms taikomi fiksuotieji įkainiai, fiksuotoji suma ar fiksuotoji norma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

136. Galimi taikyti išlaidų apmokėjimo būdai nustatyti Taisyklių 4 priede. Tuo atveju, kai gali būti taikomi keli paramos lėšų išmokėjimo būdai, numatomas taikyti lėšų išmokėjimo būdas nurodomas paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje. Paramos sutartyje numatytas taikyti lėšų išmokėjimo būdas gali būti keičiamas Taisyklių 4 priede nustatytomis sąlygomis. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos gavėjui leidžiama pakeisti bet kokį išlaidų apmokėjimo būdą į sąskaitų apmokėjimo būdą, jei paramos gavėjas su tokiu prašymu kreipiasi į Agentūrą.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

 

Patirtų išlaidų kompensavimo būdas

 

137. Taikant patirtų išlaidų kompensavimo būdą:

137.1. paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų lėšų ir (arba) skolintų lėšų ir teikia Agentūrai mokėjimo prašymus Taisyklėse nustatyta tvarka, kuriuose deklaruoja projekto įgyvendinimo metu patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Paramos gavėjui pervestos paramos lėšos pripažįstamos EK tinkamomis deklaruoti išlaidomis;

137.2. Agentūra Taisyklėse nustatyta tvarka priima ir patikrina mokėjimo prašymus ir kompensuoja patirtas išlaidas.

 

Išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas

 

138. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas gali būti taikomas biudžetinių įstaigų ir viešųjų juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, įgyvendinamiems projektams arba jų daliai. Avansas negali būti skirtas tiems projektams, kuriuose taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

139. Didžiausias projektui taikomas avanso dydis ir avanso dydžio paramos gavėjui nustatymo tvarka nurodoma įgyvendinimo taisyklėse. Avansas negali būti didesnis nei 50 procentų paramos sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

140. Avansas mokamas, kai paramos gavėjas pateikia Agentūrai avansinio mokėjimo prašymą.

141. Gavęs avansą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su reikalaujamais priedais teikia Agentūrai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos paramos gavėjas nepradeda įgyvendinti projekto, nepatiria išlaidų ir nepateikia mokėjimo prašymo, per 5 darbo dienas, pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui, jis privalo grąžinti avansą Agentūrai. Paramos gavėjui pervestos avanso lėšos nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos. Išmokėtos avanso lėšos ar jų dalis EK tinkamomis deklaruoti išlaidomis pripažįstamos tik Agentūrai patikrinus paramos gavėjo deklaruojamas patirtas ir apmokėtas išlaidas bei šias išlaidas pripažinus tinkamomis finansuoti.

142. Agentūra Taisyklėse nustatyta tvarka priima bei tikrina mokėjimo prašymus ir kompensuoja patirtas išlaidas.

143. Kai bendra pagal paramos gavėjo pateiktus mokėjimo prašymus kompensuota ir avansu išmokėta suma pasiekia projektui įgyvendinti skirtą paramos lėšų sumą, projekto įgyvendinimo išlaidos nebekompensuojamos. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas Agentūrai pateikia galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas. Jeigu Agentūra, išanalizavusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis, ji pareikalauja paramos gavėjo per nustatytą terminą grąžinti perviršinę sumą.

 

Sąskaitų apmokėjimo būdas

 

144. Sąskaitų apmokėjimo būdas naudojamas, kai paramos gavėjas, įgyvendindamas projektą, patiria išlaidas ir mokėjimo prašyme deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju paramos gavėjas, gavęs iš Agentūros lėšas:

144.1. per 5 darbo dienas (karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu – per 3 darbo dienas) nuo paramos lėšų gavimo išmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (arba jų nurodytam asmeniui, jei dėl tokių mokėjimų sudaryta civilinė, pavyzdžiui, faktoringo, sutartis ir tai nurodyta pirkimo sutartyje);

144.2 nedelsiant (per 1 darbo dieną nuo Taisyklių 144.1 papunktyje nurodytų lėšų išmokėjimo) elektroniniu paštu [email protected] Agentūrai pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų, kurios buvo deklaruotos mokėjimo prašyme, visišką apmokėjimą bei pateikia šių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

1441. Kol paramos gavėjas, kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, neatlieka veiksmų, nustatytų Taisyklių 144.1 papunktyje ir (arba) 144.2 papunktyje, Agentūra turi:

1441.1. netvirtinti vėliau paramos gavėjo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų);  arba

1441.2. kai paramos gavėjas teikė paskutinį mokėjimo prašymą, suėjus terminui, nurodytam Taisyklių 144.2 papunktyje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paprašyti paramos gavėjo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikti Taisyklių 144.2 papunktyje nurodytus dokumentus. Paramos gavėjui nepateikus Taisyklių 144.2 papunktyje nurodytų dokumentų Agentūra taiko Sankcijų taikymo metodikos 1 priedo 4 punktą.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

1442. Paramos gavėjui sąskaitų apmokėjimo būdu pervestos paramos lėšos pripažįstamos tinkamomis deklaruoti EK tik tuomet, kai paramos gavėjas atliko veiksmus, nurodytus Taisyklių 144.1 ir 144.2 papunkčiuose, ir Agentūra, patikrinusi pateiktus dokumentus, išlaidas, apmokėtas sąskaitų apmokėjimo būdu, pripažino tinkamomis finansuoti.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

145. Prieš sudarydamas paramos sutartį, paramos gavėjas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms paramos lėšoms, jeigu numatoma projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kai paramos gavėjas yra biudžetinė įstaiga, ji gali ne atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje laikyti projektui (-ams) skiriamas lėšas, užtikrindama atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą.

146. Prieš pateikdamas Agentūrai rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo išrašytą sąskaitą, paramos gavėjas turi patikrinti ją, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes.

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

iX. Projektų įgyvendinimo pRIEŽIŪRA, Projektų ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ paketimai

 

I SKIRSNIS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

148. Agentūra yra atsakinga už projektų įgyvendinimo priežiūrą. Projektų priežiūrai atlikti Agentūra naudojasi paramos gavėjo teikiama informacija, savo atliktų administracinių patikrinimų ir patikrų vietoje duomenimis bei kita Agentūros gaunama informacija: analizuojami paramos gavėjų pateikti mokėjimo prašymai, galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, projektų patikrų vietoje rezultatai ir kita Agentūros gaunama informacija.

149. Projektų įgyvendinimo laikotarpiu ir projekto kontrolės laikotarpiu yra:

149.1. vykdoma projekto įgyvendinimo eigos stebėsena, t. y. ar projektas vykdomas pagal paramos paraišką, verslo planą (projekto aprašą);

149.2. vertinama paramos gavėjų ir projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems atrankos kriterijams ir pirmumo atrankos kriterijams, kuriuos paraiškų vertinimo metu atitikęs paramos gavėjas buvo atrinktas tolimesniam vertinimui, ekonominį gyvybingumą apibūdinantiems rodikliams, projekto priežiūros rodikliams.

150. Kai paramos gavėjas projektą įgyvendina ne taip, kaip numatyta paramos paraiškoje, verslo plane (projekto apraše), nepasiekia numatytų projekto priežiūros rodiklių reikšmių, Agentūros nustatyta tvarka gali būti taikomos priemonės, skirtos projekto įgyvendinimo eigai gerinti, bei atliekama šių priemonių įgyvendinimo nuolatinė stebėsena ir kontrolė, paramos gavėjui teikiami pasiūlymai ir rekomendacijos dėl šių priemonių įgyvendinimo.

151. Paramos gavėjas, jeigu įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip, Agentūrai teikia Taisyklių 51 punkte nustatytais būdais šias projekto ataskaitas:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

151.1. teikiant galutinį mokėjimo prašymą – galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą;

151.2. 5 metus po galutinio lėšų išmokėjimo, per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – užbaigto projekto metinę ataskaitą (kai projektui teikiama parama nesusijusi su investicijoms į infrastruktūrą ar gamybinėms investicijoms, užbaigto projekto metinės ataskaitos gali būti neteikiamos, jei įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip).

152. Agentūra, gavusi ataskaitą, iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos jos nustatyta tvarka ją išnagrinėja ir nustato, ar paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje, verslo plane (projekto apraše), pranešime apie paramos skyrimą, nustatytų paramos gavimo ir naudojimo sąlygų ir įsipareigojimų.

153. Patikrinusi ir įvertinusi informaciją, Agentūra gali:

153.1. ataskaitą patvirtinti;

153.2. paramos gavėjo paprašyti papildomos informacijos ir (arba) nuspręsti atlikti patikrą vietoje;

153.3. nepatvirtinti ataskaitos ir nustatyti terminą, per kurį paramos gavėjas turi ištaisyti ataskaitos trūkumus ir pateikti naują ataskaitą.

154. Projekto įgyvendinimo ataskaitą pateikus pavėluotai, ataskaita priimama, tačiau paramos gavėjas raštu turi paaiškinti priežastis ir (arba) pateikti pateisinamus dokumentus, kuriuose pagrindžiamos vėlavimo priežastys. Paramos gavėjui nepateikus projekto įgyvendinimo ataskaitų nustatytais terminais yra taikomos sankcijos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintą Sankcijų taikymo metodiką.

155. Kai vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų metodika nustatoma, kad paramos gavėjas įgyvendindamas projektą arba kontrolės laikotarpiu galimai neteisėtai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas, taikomos sankcijos, kaip nustatyta Sankcijų taikymo metodikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

156. Projekto priežiūra apima projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpius.

 

II SKIRSNIS

KONTROLĖ IR PATIKRINIMAI

 

Patikros vietoje

 

157. Agentūra jos nustatyta tvarka turi atlikti kiekvieno projekto patikrą vietoje bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir bent kartą projektą baigus įgyvendinti, išskyrus Taisyklių 159 punkte nustatytus atvejus. Patikras vietose Agentūra taip pat gali atlikti esant įtarimui, kad paramos gavėjo pateikta informacija yra neišsami arba klaidinanti, atliekant įtariamo pažeidimo tyrimą ir kitais Agentūros nustatytais tikslais.

158. Patikros vietoje dokumentuojamos užpildant patikros vietoje ataskaitą Agentūros nustatyta tvarka.

159. Nepažeidžiant Taisyklių 156 punkto, patikrų vietoje dažnumas ir apimtis turi proporcingai atitikti skirtos paramos projektui įgyvendinti dydį bei atsižvelgiama į administracinių patikrų, ankstesnių patikrų vietoje ir atliktų auditų metu nustatytą rizikos lygį.

160. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu galima įvertinti visas projekto veiklas ar jų rezultatus (parengtus dokumentus ir (arba) informaciją, straipsnį, laidą, internetinį puslapį ir pan.) nevykstant į vietą.

161. Apie patikras vietoje paramos gavėjams pranešama iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki patikros vietoje atlikimo, išskyrus atvejus, kai atliekama užsakomoji patikra vietoje, jeigu toks išankstinis paramos gavėjo informavimas apie užsakomosios patikros vietoje atlikimą neturės neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

162. Patikros vietoje metu turi būti patikrinti visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kurių negalima tikrinti administraciniu būdu, o tik pas jį apsilankius.

163. Siekiant užtikrinti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevenciją, Agentūra turi teisę susipažinti su kitais paramos gavėjo ir jo partnerio (-ių), jei projektas įgyvendinamas su partneriais, iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinamais (įgyvendintais) projektais ir jų metu sukurtais rezultatais, kitais paramos gavėjo ir jo partnerio (-ių) dokumentais, kiek yra būtina.

164. Prireikus Ministerijos arba audito institucijos atstovai taip pat gali atlikti paramos gavėjo patikrą vietoje atskirai arba kartu su Agentūra.        

 

Pirkimų kontrolė

 

165. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, kad patirtos išlaidos būtų tinkamomis finansuoti:

165.1. prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, jeigu pagal šį įstatymą yra perkančiosios organizacijos;

165.2. jeigu nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, ir prekės arba paslaugos įsigijimo vertė yra didesnė negu 58 000 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai ) Eur be PVM, arba darbų įsigijimo vertė yra didesnė negu 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur be PVM, prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti vadovaujantis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-451, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12556

 

166. Siekiant užtikrinti tinkamą pirkimų kontrolę, pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui gali būti nustatytas reikalavimas pasirinktą pirkimo procedūrą bei visus ar dalį pirkimo dokumentų suderinti su Agentūra iki pirkimo procedūrų pradžios. Toks reikalavimas taikomas atsižvelgiant į Veiksmų programos priemonės bei projekto specifiką, pareiškėjo ar paramos gavėjo patirtį vykdant pirkimus ir yra nustatomas įgyvendinimo taisyklėse. Gavusi informacijos apie galimus pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo pirkimų tvarkos pažeidimus vykdant pirkimus, Agentūra turi teisę kreiptis į pareiškėją ir (arba) paramos gavėją prašydama pateikti pirkimo dokumentus vertinti.

167. Kai paramos gavėjas pirkimus vykdo per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS), Agentūrai pateikia prisijungimo duomenis stebėtojo teisėmis prie šios sistemos, o popierines kopijas pateikia tik tų dokumentų, kurių nėra CVP IS. Paramos gavėjas privalo užtikrinti, kad Agentūrai pateikti prisijungimo prie CVP IS duomenys būtų galiojantys visą projekto administravimo bei priežiūros laikotarpį.

168. Agentūra turi įvertinti pirkimo dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų užregistravimo Agentūroje dienos ar prieigos prie CVP IS suteikimo dienos.  Tais atvejais, kai vertindama pirkimo dokumentus Agentūra atlieka patikrą vietoje, vykdo tyrimą dėl įtariamo pažeidimo, sustabdo paramos mokėjimą, pirkimo dokumentų vertinimas atitinkamai pratęsiamas patikros vietoje atlikimo, pažeidimo tyrimo, paramos mokėjimo sustabdymo laikotarpiui.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-451, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12556

 

III SKIRSNIS

PROJEKTŲ PAKEITIMAI

 

169. Su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, keičiantys projekto tinkamas finansuoti išlaidas (išskyrus atvejus, kai keičiasi investicijos techniniai parametrai, pvz.: paramos gavėjas mažesnio galingumo įrangą pakeičia didesnio galingumo įranga ir pan.), pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ir (arba) paramos paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Paramos gavėjas privalo raštu informuoti Agentūrą apie minėtus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir kartu su prašymu pateikti visą informaciją ir prašymo pagrindimo dokumentus.  

170. Agentūra, įvertinusi paramos gavėjo prašymą leisti keisti projektą, gali tokį prašymą:

170.1. atmesti;

170.2. patenkinti;

170.3. patenkinti iš dalies.

171. Priėmusi sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą, Agentūra per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu ir (arba) elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, jeigu paramos gavėjas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu, informuoja paramos gavėją.

172. Agentūra gali leisti keisti projektą šiais atvejais:

172.1. kai būtina pakeisti (pratęsti) projekto įgyvendinimo terminus:

172.1.1kai būtina pakeisti (pratęsti) projekto įgyvendinimo laikotarpį, neviršijant įgyvendinimo taisyklėse nustatyto termino;

172.1.2. kai būtina pakeisti (pratęsti) projekto įgyvendinimo laikotarpį, nustatytą įgyvendinimo taisyklėse, dėl išimtinių aplinkybių, nurodytų Sankcijų taikymo metodikoje, tačiau ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 1 d.;

172.2. kai keičiasi paramos sumos tarp paramos dalių (projekto įgyvendinimo etapų);

172.3. kitais įgyvendinimo taisyklėse numatytais atvejais ir (arba) kitais projekto tikslą atitinkančiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 174 punkte nustatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-646, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21599

 

173. Agentūra, gavusi motyvuotą paramos gavėjo prašymą pakeisti projektą, įvertina prašymo aplinkybes ir priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo.

174. Priimdama sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą, Agentūra įvertina, ar atlikus tokį pakeitimą projektas duos didesnę naudą ir efektyviau sieks projekte bei Veiksmų programoje nustatytų tikslų. Priimant sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą, Agentūra taip pat atsižvelgia į tas aplinkybes, kurių paramos gavėjas negalėjo numatyti teikdamas paramos paraišką, ir aplinkybes, nepriklausančias nuo paramos gavėjo. Jeigu Agentūra nustato, kad dėl projekto pakeitimo paramos gavėjas negalės pasiekti projekte nustatytų tikslų ir projekto priežiūros rodiklių bei tolesnis projekto įgyvendinimas būtų neefektyvus, Agentūra gali neleisti keisti projekto.

 

X. ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ TYRIMAS, NUSTATYMAS

 

175. Agentūra yra atsakinga už įtariamų pažeidimų tyrimą ir pažeidimų nustatymą, sankcijų taikymą, išmokėtų paramos lėšų grąžinimą, informacijos apie atliktų tyrimų teikimą suinteresuotosioms ir (arba) atsakingoms institucijoms, įtariamo pažeidimo tyrimo ir priimto sprendimo dėl pažeidimo bei sprendimo vykdymo informacijos ir susijusių dokumentų saugojimą. Pažeidimų tyrimas vykdomas vadovaujantis Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu                   Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“. Siekiant sumažinti pažeidimų riziką, Agentūra taip pat nustato pažeidimų prevencijos priemones ir jų vykdymo priežiūrą bei atlieka kitus veiksmus, susijusius su pažeidimų nustatymu, šalinimu ir prevencija, vadovaudamasi ES teisės aktais ir gairėmis bei nacionaliniais teisės aktais.

176. Pažeidimą Agentūra gali nustatyti tada, kai pareiškėjas arba paramos gavėjas pažeidžia Veiksmų programos paramos gavimo ir naudojimo sąlygas:

176.1. teikdamas paramos paraišką, mokėjimo prašymą, projekto ataskaitą ar kitus dokumentus, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą ir (arba) išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai paramos paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti;

176.2. padarė sunkų pažeidimą, kaip nurodyta 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, su visais pakeitimais, 42 straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 90, su visais pakeitimais, 90 straipsnio 1 dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

 

176.3. yra susijęs su reglamento (EB) Nr. 1005/2008 40 straipsnio 3 dalyje nustatytame Sąjungos NNN žvejybą vykdančių laivų sąraše nurodytų žvejybos laivų arba laivų, plaukiojančių su nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis pripažintų šalių, kaip išdėstyta reglamento (EB) Nr. 1005/2008 33 straipsnyje, vėliavomis, eksploatavimu, valdymu arba nuosavybe;

176.4. padarė sunkų Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimą, kuris nurodytas kituose Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktuose;

176.5. padarė bet kurią 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (OL 2008 L 328, p. 28) 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, kai parama teikiama pagal Veiksmų programos antrąjį ES prioritetą;

176.6. vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) ES teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;

176.7. nustojo vykdyti projektą, pažeisdamas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas, iš esmės pakeitė projekto pobūdį, tikslą ar įgyvendinimo sąlygas, todėl negali pasiekti nustatytų projekto uždavinių, tikslų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

176.8. projekto kontrolės laikotarpiu pažeisdamas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas nutraukė ar perkėlė už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų pagal projektą remiamą gamybos veiklą;

176.9. projekto įgyvendinimo arba projekto kontrolės laikotarpiu be Agentūros rašytinio sutikimo parduoda ar kitaip perleidžia žvejybos laivą, su kuriuo susijusi pagal projektą remiama veikla, už ES ribų, kai parama teikiama pagal Veiksmų programos pirmąjį ES prioritetą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

176.10. projekto įgyvendinimo arba kontrolės laikotarpiu be Agentūros rašytinio sutikimo parduoda ar kitaip perleidžia turtą, įsigytą iš paramos lėšų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

176.11. pasiekta projektų priežiūros rodiklio reikšmė yra mažesnė nei 70 proc. numatytos reikšmės;

176.12. projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba projekto kontrolės laikotarpiu parduodamos ar kitaip perleidžiamos paramos gavėjo nuosavybės ir (arba) valdymo teisės, ir dėl to paramos gavėjas įgyja nederamą pranašumą arba nebeatitinka tinkamumo ir (arba) atrankos kriterijų, turėjusių įtakos priimant sprendimą dėl paramos skyrimo;

176.13. nepateikia mokėjimo prašymų, projekto ataskaitų ir (arba) kitų dokumentų šiose Taisyklėse ir (arba) įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka;

176.14. nesuderinęs su Agentūra, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises, susijusias su parama;

176.15. nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos skyrimo ir (arba) projekto pabaigos;

176.16. nevykdo paramos skyrimo ir naudojimo sąlygų, nustatančių paramos gavėjui pareigą, kai taikomi Taisyklių 135.1–135.3 papunkčiuose nustatyti mokėjimo būdai, turėti atskirą apskaitos sistemą ar tinkamą apskaitos kodą pagal projektą atliktiems sandoriams  apskaityti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

176.17. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir paramos skyrimo bei naudojimo sąlygose nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

176.18. nepradeda vykdyti projekto per paramos skyrimo ir naudojimo sąlygose nustatytą terminą arba nesilaiko nustatyto projekto įgyvendinimo grafiko;

176.19. praėjus mažiau nei 10 metų nuo galutinio lėšų išmokėjimo, pagal projektą remiamą gamybos veiklą perkėlė už ES ribų (netaikoma, jei paramos gavėjas yra maža ir vidutinė įmonė);

176.20. pažeidžia kitas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas.

177. Pažeidimus gali įtarti kiekvienos institucijos, atsakingos už Veiksmų programos įgyvendinimą bei valdymą ir kontrolę, darbuotojas, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, t. y. vykdydamas paramos paraiškų bei projektų administravimo ir įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę arba audito veiklas. VI, tvirtinančioji ir audito institucijos, įtarusios pažeidimą ir (arba) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš EK, Europos Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, kitų institucijų ar trečiųjų šalių, šią informaciją perduoda Agentūrai. Informacija apie įtariamą pažeidimą, gauta iš trečiųjų šalių, vertinama ir nagrinėjama vadovaujantis Pažeidimų administravimo taisyklėmis bei Agentūros nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

178. Agentūra, projekto įgyvendinimo metu nustačiusi neatitiktį, jei nustatyta neatitiktis gali būti ištaisyta paramos gavėjui atlikus Agentūros nurodytus veiksmus, turi teisę kreiptis į paramos gavėją dėl neatitikties ištaisymo. Agentūra paramos gavėjui nurodo neatitikties ištaisymo terminą, vadovaudamasi protingumo principu, atsižvelgdama į koreguojamų veiksmų apimtį ir sudėtingumą. Neatitiktį ištaisius ir gavus tai patvirtinimo duomenis, projektas administruojamas toliau, t. y. įtariamo pažeidimo tyrimo procedūros nepradedamos. Jei paramos gavėjas per jam nustatytą terminą neatitikties neištaiso, Agentūra toliau atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą jos nustatyta tvarka. Apie ištaisytą neatitiktį arba pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą Agentūra informuoja paramos gavėją per 7 darbo dienas nuo sprendimo patvirtinimo dienos / nuo įtariamo / nustatyto pažeidimo užregistravimo įtariamų / nustatytų pažeidimų registracijos žurnale. Su nustatyta neatitiktimi susiję veiksmai bei Agentūros priimti sprendimai yra fiksuojami mokėjimo prašymų vertinimo ataskaitose, patikros vietoje ataskaitose, projekto įgyvendinimo vertinimo ataskaitose ir kituose dokumentuose Agentūros nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

179. Agentūra paramos gavėjui nurodo įtariamo pažeidimo ištaisymo terminą vadovaudamasi protingumo principu, atsižvelgdama į koreguojamų veiksmų apimtį ir sudėtingumą.

180. Jei paramos gavėjas per jam nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso, Agentūra įtariamo pažeidimo tyrimą toliau atlieka jos nustatyta tvarka.

181. Tirdama pažeidimą Agentūra vertina turimą bei gautą informaciją, duomenis ir dokumentus, atlieka paramos gavėjo patikras vietoje, prašo paaiškinti registruojamo pažeidimo aplinkybes. Agentūra gali kreiptis į kitas institucijas su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus dėl registruojamo pažeidimo ir (arba) atlieka kitus veiksmus, siekdama tinkamai ištirti aplinkybes, susijusias su įtariamu pažeidimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

182. Neteko galios nuo 2022-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

XI. SANKCIJŲ TAIKYMAS, Išmokėtų paramos LĖŠŲ GRĄŽINIMAS IR APSKAITA

 

183. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Pagal Veiksmų programos priemones gali būti taikomos tokios sankcijos:

183.1. paramos neskyrimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

183.2. paramos sumažinimas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

183.3. paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

183.4. apribojimas teikti paraiškas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

183.5. kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

184. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatoma vadovaujantis Sankcijų taikymo metodika ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

185. Paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, sankcijos taikomos pagal Sankcijų taikymo metodiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

 

186. Agentūra dėl nustatyto pažeidimo informuoja paramos gavėją. Sprendime taip pat nurodoma informacija apie nustatytą pažeidimą ir su juo susijusios aplinkybės, nustatyta sankcija, reikalaujamų grąžinti lėšų suma bei jų grąžinimo tvarka (jeigu nustatyta sankcija yra susijusi su paramos gavėjui išmokėtų paramos lėšų susigrąžinimu).

187. Jeigu nustatytas pažeidimas yra susijęs su paramos gavėjui išmokėtomis paramos lėšomis ir Agentūra priima sprendimą susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas, grąžintinos lėšos, susidariusios įgyvendinant Veiksmų programos priemones, administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos žuvininkystės fondo priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 275 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos žuvininkystės fondo priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

188. Jei įtariamas pažeidimas, susijęs su išlaidomis, dėl kurių apmokėjimo paramos gavėjas yra pateikęs Agentūrai mokėjimo prašymą, arba su išmokomis, kai mokėjimo prašymas nėra teikiamas, Agentūra sustabdo paramos gavėjo pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimą ir (arba) paramos lėšų išmokėjimą, kol bus ištirta, ar yra pažeidimas ir (arba) priimtas sprendimas dėl sankcijų, bei ne vėliau kaip kitą dieną informuoja paramos gavėją apie paramos gavėjo pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimo ir (arba) paramos lėšų išmokėjimo sustabdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

189. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios įtariamo pažeidimo tyrimo metu nebuvo įvertintos ir kurios galėtų turėti įtakos pažeidimo nustatymui ir sprendimo dėl sankcijų priėmimui (taip pat ir tos, kurios paaiškėja atlikus administracines, ikiteismines ar teismines procedūras), jo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir atsižvelgiant į tyrimo rezultatus atitinkamai pakeistas sprendimas dėl pažeidimo ir sankcijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

190. Pažeidimo administravimo procedūros baigiamos, kai baigti visi su lėšų susigrąžinimu susiję veiksmai ir kai baigtos kitos administracinės ir (ar) teisminės procedūros, susijusios su pažeidimo nustatymu ir ištaisymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

191. Agentūra kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį elektroniniu būdu Ministerijai pateikia ataskaitą apie visus per praėjusius kalendorinius metus, įtartus (įskaitant ištaisytus pažeidimus), nustatytus pažeidimus. Jei įtartų ir nustatytų pažeidimų nebuvo, apie tai taip pat informuojama.

192. Ministerija informaciją apie įtartus ir nustatytus pažeidimus pateikia stebėsenos komitetui.

193. Agentūra, kaip nustatyta reglamento (ES) 1303/2013 122 straipsnyje, informuoja EK apie nustatytus pažeidimus, kurių pažeidimų suma viršija 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) EJRŽF įnašą.

194. Tuo atveju, jei yra įtariama sukčiavimo ar kita nusikalstama veika, Agentūra nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio įtarimo nustatymo, informuoja teisėsaugos institucijas, kartu pateikdama jai visą su minėta veika susijusią informaciją.

195. Agentūra, įtarusi konkurenciją ribojančius susitarimus ar kitus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, apie tai praneša Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai.

 

XII. Apskundimo ir Skundų Nagrinėjimo tvarka

 

196. Pareiškėjai arba paramos gavėjai turi teisę apskųsti Agentūros, Ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusiais su paramos paraiškos, mokėjimo prašymo administravimu ir (arba) įgyvendinamo projekto administravimu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

197. Pareiškėjas ar paramos gavėjas Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą gali savo pasirinkimu apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Agentūros vadovui arba Ministerijai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui. Ministerijos sprendimus, veikimą ar neveikimą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali apskųsti savo pasirinkimu žemės ūkio ministrui, ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai arba teismui šiame punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-646, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21599

 

198. Ministerija gautą skundą nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir apie priimtą sprendimą informuojamas pareiškėjas arba paramos gavėjas. Jeigu Ministerija nusprendžia, kad Agentūros veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, ji apie tai informuoja pareiškėją ar paramos gavėją. Jeigu Ministerija nusprendžia, kad yra pagrindo manyti, jog Agentūros veiksmai yra nepagrįsti, ji gali raštu įpareigoti Agentūrą pakartoti vertinimo procedūrą arba atlikti kitus veiksmus. Tokiu atveju Ministerija nustato terminą, per kurį turi būti atlikti atitinkami veiksmai ir nustato veiksmų atlikimo terminus. Bet kuriuo atveju apie priimtą sprendimą Ministerija informuoja pareiškėją ar paramos gavėją.

199. Neteko galios nuo 2021-10-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-646, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21599

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

 

200. Skundams nagrinėti Agentūra ir (arba) Ministerija gali sudaryti specialią komisiją. Tokia komisija veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

201. Neteko galios nuo 2021-10-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-646, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21599

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

 

202. Agentūra pateikia Ministerijai informaciją apie teismuose išnagrinėtas bylas dėl Agentūros sprendimų per 5 darbo dienas nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo gavimo dienos. Ministerija pateikia Agentūrai informaciją apie teismuose išnagrinėtas bylas dėl Ministerijos sprendimų per 5 darbo dienas nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo gavimo dienos.

 

XIII. Informavimas ir viešinimas

 

203. Ministerija užtikrina, kad būtų įgyvendinti reglamento (ES) Nr. 508/2014 119 straipsnyje ir V priede nustatyti informavimo ir viešinimo reikalavimai apie Veiksmų programą ir jos įgyvendinimą.

204. Ministerija yra atsakinga už informacijos apie Veiksmų programą teikimą ir viešinimą plačiajai visuomenei. Agentūra yra atsakinga už galimų pareiškėjų, paramos gavėjų ir visuomenės informavimą bei konsultavimą apie galimybes gauti paramą pagal Veiksmų programos priemones ir informacijos projektus viešinimą.

205. Informavimo ir viešinimo veiksmus koordinuoja Ministerija. Tuo tikslu gali būti sudaroma Veiksmų programos informavimo ir viešinimo veiklų koordinavimo darbo grupė (toliau ‒ darbo grupė), kurią sudaro Ministerijos ir Agentūros atstovai ir prireikus kitų institucijų atstovai. Darbo grupė veikia pagal patvirtintą darbo grupės reglamentą. Į darbo grupės posėdžius gali būti kviečiami partneriai, kitų institucijų atstovai.

206. Ministerija parengia darbo grupės darbo reglamentą ir, suderinusi su darbo grupe, jį patvirtina.

207. Darbo grupės darbo reglamente turi būti nustatyta:

207.1. funkcijų, susijusių su viešinimu ir informavimu, paskirstymas Ministerijai ir Agentūrai;

207.2. darbo grupės posėdžių organizavimas ir dokumentavimas;

207.3. Veiksmų programos informavimo ir viešinimo metinio plano rengimas, įgyvendinimas, įgyvendinimo priežiūra;

207.4. kitos su informavimo ir viešinimo veikla susijusios nuostatos.

208. Pareiškėjams, paramos gavėjams, socialiniams ir ekonominiams partneriams, visuomenei aktuali informacija apie teikiamą EJRŽF paramą ir Veiksmų programos įgyvendinimą skelbiama tinklalapiuose www.nma.lt ir http://zum.lrv.lt/.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

209. Agentūra pagal kompetenciją tinklalapyje www.nma.lt skelbia ir reguliariai atnaujina šią informaciją:

209.1. Veiksmų programą, šias Taisykles, įgyvendinimo taisykles;

209.2. dokumentų formas;

209.3. kvietimus teikti paramos paraiškas;

209.4. paramos gavėjų sąrašus;

209.5. informaciją apie projektus reglamento (ES) Nr. 508/2014 V priede nustatyta tvarka;

209.6. planuojamus renginius;

209.7. informacija apie aktualius ir dažniausiai užduodamus klausimus;

209.8. kitą svarbią ir aktualią informaciją.

210. Ministerijos Žuvininkystės skyrius Ministerijos interneto svetainėje http://zum.lrv.lt/ skelbia ir reguliariai atnaujina šią informaciją:

210.1. reglamentus, Veiksmų programą, Taisykles, įgyvendinimo taisykles;

210.2. kitus ES ir nacionalinius teisės aktus, strateginius dokumentus, EK gaires, rekomendacijas, išaiškinimus ir pan., susijusius su EJRŽF parama;

210.3. informaciją apie priimtus sprendimus skirti paramą, kai sprendimą priima Ministerija;

210.4. nuorodą į Agentūros interneto svetainę;

210.5. kitą Veiksmų programos įgyvendinimui svarbią ir aktualią informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

211. Informacija turi būti paskelbta ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo informacijos atsiradimo ar įsigaliojimo (jei numatyta) dienos.

212. Ministerija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones informuoja stebėsenos komitetą.

213. Paramos gavėjams taikomi suteiktos paramos viešinimo reikalavimai nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

 

XiV. Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsena ir Vertinimas

 

i skirsnis

STEBĖSENOS KOMITETAS

 

214. Veiksmų programos įgyvendinimo kokybei užtikrinti ir stebėsenai vykdyti sudarytas stebėsenos komitetas.

215. Stebėsenos komiteto personalinė sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu atsižvelgiant į reglamento (ES) 1303/2013 48 ir 49 straipsnių nuostatas. Stebėsenos komiteto darbo reglamentas tvirtinamas stebėsenos komiteto posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

 

216. Stebėsenos komitetas atlieka reglamento (ES) Nr. 508/2014 113 straipsnyje bei darbo reglamente nustatytas funkcijas.

217. Stebėsenos komitetui pirmininkauja ir sekretoriato funkcijas atlieka Ministerija stebėsenos komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

Informacinė sistema

 

218. Pagrindinė informacija apie Veiksmų programos įgyvendinimą, visus finansavimui atrinktus projektus ir įgyvendintus projektus, kuri yra reikalinga stebėsenai ir vertinimui, įskaitant pagrindinę informaciją apie paramos gavėją ir projektą, registruojama ir tvarkoma elektroniniu būdu. Duomenys, reikalingi stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, tikrinimui ir auditui, kaupiami ir saugomi informacinėje sistemoje.

219. Agentūra, atsižvelgdama į duomenų apie Veiksmų programos įgyvendinimą rinkimo, kaupimo ir teikimo reikalavimus, nustatytus 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, 24 straipsnyje ir III priede, reglamento 508/2014 110 straipsnyje, ir siekdama užtikrinti reglamento 508/2014 97 ir 107 straipsniuose nustatytus reikalavimus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

219.1. sukuria arba inicijuoja savo atsakomybe informacinės sistemos sukūrimą ir atlieka reikalingus pakeitimus;

219.2. patvirtina naudojimosi sistema dokumentus bei organizuoja mokymus ir konsultuoja sistemos vartotojus;

219.3. užtikrina laiku ir patikimą duomenų užregistravimą;

219.4. atlieka informacinės sistemos priežiūrą;

219.5. užtikrina Ministerijai prieigą prie informacinės sistemos.

 

II SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

220. Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsena vykdoma projektų lygiu pagal projekto priežiūros rodiklių reikšmių pasiekimą ir Veiksmų programos lygiu pagal produkto ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą bei paramos lėšų įsisavinimą pagal prioritetus ir Veiksmų programos priemones, kad skirtos paramos lėšos būtų išmokamos laiku ir nebūtų prarastos dėl reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnyje nustatyto savaiminio įsipareigojimų panaikinimo principo (n+3 taisyklės) taikymo.

221. Projekto priežiūros rodikliai nurodomi paramos paraiškoje ir informaciniame pranešime, vadovaujantis įgyvendinimo taisyklių nuostatomis.

222. Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai vykdyti Veiksmų programoje numatyti stebėsenos rodikliai su siektinomis reikšmėmis  iki 2023 m. pabaigos ir tarpinėmis reikšmėmis iki 2018 m. pabaigos.

223. Duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą renkami iš projektų paramos paraiškų, įgyvendinimo ataskaitų, kitų institucijų tvarkomų oficialių duomenų šaltinių, atliekant vertinimus ar tyrimus.

224. Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti gali būti nustatyti papildomi stebėsenos rodikliai su siektinomis reikšmėmis. Šie rodikliai gali būti nustatyti tais atvejais, kai Veiksmų programoje nustatytų rodiklių nepakanka siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką stebėseną arba kai yra reikalingi papildomi duomenys siekiant įvertinti skiriamos paramos  poveikį Veiksmų programoje nustatytų stebėsenos rodiklių pokyčiams.

225. Nustačiusi stebėsenos rodiklių nepasiekimo ir (arba) paramos lėšų neįsisavinimo, ir n+3 taisyklės neįgyvendinimo laiku riziką, Ministerija, atsižvelgdama į priežastis, teikia stebėsenos komitetui pasiūlymus:

225.1. įgyvendinimo taisyklėse nustatyti atitinkamus paramos teikimo reikalavimus;

 

225.2. stebėsenos komitetui teikti siūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų pakeitimo;

225.3. stebėsenos komitetui teikti siūlymus keisti stebėsenos rodiklius ir (arba) jų siektinas reikšmes;

225.4. teikti stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl paramos lėšų perskirstymo tarp Veiksmų programos prioritetų;

225.5. imtis kitų prevencinių ir (arba) koreguojamųjų veiksmų.

226. Už Veiksmų programoje nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą, paramos lėšų įsisavinimą atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiant Veiksmų programos įgyvendinimo ketvirtines ataskaitas, EK teikiant Veiksmų programos įgyvendinimo metines ataskaitas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

Veiksmų programos įgyvendinimo ketvirtinės ataskaitos

 

227. Veiksmų programos įgyvendinimo ketvirtinė ataskaita rengiama kiekvieną ketvirtį, nuo 2015 m. iki 2023 m., ir per 20 darbo dienų nuo kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

228. Ministerija ketvirtinę ataskaitą rengia vadovaudamasi duomenimis, esančiais informacinėje sistemoje. Jeigu informacinės sistemos funkcionalumas dar nesukurtas ar nepakankamas, duomenis, reikalingus ketvirtinei ataskaitai, pateikia Agentūra Ministerijos nustatyta forma elektroniniu būdu iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 16 dienos.

 

Veiksmų programos įgyvendinimo metinės ataskaitos

 

229. Metinė Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita (toliau – metinė ataskaita) rengiama kasmet, nuo 2016 m. iki 2023 m. (imtinai), ir siunčiama EK jos nustatyta tvarka ir forma, kaip tai nustatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnyje.

230. Agentūra kasmet iki kovo 1 d. teikia Ministerijai informaciją, reikalingą metinei ataskaitai parengti, jos nustatyta tvarka ir forma. Informacija teikiama elektronine forma.

231. Ministerija, atsižvelgdama į gautą informaciją, parengia metinės ataskaitos projektą, kurį kasmet, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 15 d., teikia jį stebėsenos komitetui svarstyti ir tvirtinti stebėsenos komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka.

232. Stebėsenos komitetui patvirtinus metinę ataskaitą, Ministerija, ne vėliau kaip iki gegužės 31 d., pateikia ją EK.

233. EK pateikus pastabas dėl metinės ataskaitos, Ministerija tikslina metinę ataskaitą ar teikia papildomą informaciją ir pakartotinai teikia ją EK.

234. Kiekvienais metais, po metinės ataskaitos pateikimo, kaip, tai numatyta reglamento Nr. 1303/2013 51 straipsnyje, EK kartu su Ministerija aptaria Veiksmų programos įgyvendinimo metinę ataskaitą ir pastabas, jei jų buvo pateikta, ir kitus aktualius bei svarbius klausimus.

 

Veiksmų programos įgyvendinimo vertinimas

 

235. Veiksmų programos vertinimas organizuojamas vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nustatytais reikalavimais.

236. Organizuodama Veiksmų programos vertinimą, Ministerija sukuria tęstinio Veiksmų programos vertinimo sistemą. Tęstinį Veiksmų programos vertinimą Ministerija ir  stebėsenos komitetas naudoja siekdama:

236.1. išnagrinėti Veiksmų programos įgyvendinimo pažangą ir numatytų uždavinių pasiekimo laipsnį pagal produkto, rezultato ir finansinius rodiklius;

236.2. gerinti Veiksmų programos įgyvendinimo kokybę;

236.3. teikti ir nagrinėti pasiūlymus dėl Veiksmų programos pakeitimų;

236.4. pasirengti ex post vertinimui.

237. Organizuodama tęstinį Veiksmų programos vertinimą, Ministerija atlieka šias funkcijas:

237.1. rengia ir įgyvendina Veiksmų programos vertinimo planą. Rengiant Veiksmų programos vertinimo planą turi būti užtikrinama, kad vertinimas atitiks reglamentuose Veiksmų programų vertinimo reikalavimus ir bus parengtos visos reglamentuose nustatytos vertinimo ataskaitos;

237.2. Neteko galios nuo 2016-07-09

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

237.3. analizuoja vertinimo ataskaitas ir, atsižvelgdama į jas, teikia pasiūlymus dėl Veiksmų programos įgyvendinimo efektyvumo didinimo;

237.4. atlieka kitas funkcijas.

238. Veiksmų programos vertinimus atlieka vidaus arba išorės ekspertai, funkciniu požiūriu nepriklausomi nuo institucijų, atsakingų už Veiksmų programos įgyvendinimą. Veiksmų programos vertinimų ataskaitas Ministerija viešina internete ir kitomis priemonėmis.

239. Informaciją apie vykdomas tęstinio vertinimo veiklas bei vertinimo rezultatus pateikiama stebėsenos komitetui.

 

XV. VEIKSMŲ PROGRAMOS KEITIMAS

 

240. Veiksmų programos keitimą gali inicijuoti Ministerija, stebėsenos komitetas, EK.

241. Ministerija pagal pateiktus pasiūlymus dėl Veiksmų programos keitimo parengia Veiksmų programos pakeitimo projektą ir teikia pasiūlymą dėl Veiksmų programos keitimo pritarimo stebėsenos komitetui.

242. Ministerija, Veiksmų programos pakeitimą, kuriam pritarė stebėsenos komitetas, teikia derinti EK pagal reglamento (ES) 508/2014 20 straipsnį jos nustatyta tvarka.

243. Ministerija, gavusi EK pritarimą ar nepritarimą dėl Veiksmų programos keitimo, informuoja stebėsenos komitetą ir Agentūrą, ir tuo atveju, kai patvirtintas Veiksmų programos pakeitimas, paskelbia Veiksmų programos aktualią redakciją interneto tinklalapyje http://zum.lrv.lt/.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

244. Kai keičiamos Veiksmų programos dalys, kurių derinti su EK ir jos pritarimo nereikia, Ministerija informuoja apie Veiksmų programos pakeitimą EK ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Veiksmų programos stebėsenos komiteto sprendimo priėmimo datos.

245. Jeigu Veiksmų programos pakeitimas daro poveikį Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartyje pateiktai informacijai ir EK patvirtina Veiksmų programos pakeitimą, reiškia, kad tuo pačiu metu patvirtinama atitinkama Partnerystės sutarties pateiktos informacijos peržiūra.

 

XVI. DOKUMENTų Saugojimas ir prieinamumas

 

246. VI, tarpinė, tvirtinančioji, audito institucijos pagal kompetenciją ir paramos gavėjai privalo užtikrinti visų su Veiksmų programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą EK, Europos Audito Rūmų atstovams, nacionalinėms institucijoms (Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir kt.) šiose Taisyklės ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

247. Visų su Veiksmų programos įgyvendinimu susijusių dokumentų (originalų ir kopijų, įskaitant elektronines dokumentų formas) valdymas (dokumentų parengimas, tvarkymas bei saugojimas) organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

248. Atsižvelgiant į reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnį, visi dokumentai, kuriuose  pagrindžiamos patirtos ir apmokėtos projektų išlaidos, būtų saugomi ne trumpiau kaip 3 metus, jei projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra mažesnė nei 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų). Kitais atvejais dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 2 metus. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dėl administracinių ir (arba) teisinių procedūrų arba EK prašymu.

249. Dokumentų saugojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tų metų, kai už įgyvendinto projekto išlaidas buvo galutinai atsiskaityta EK, t. y. EK patvirtinus sąskaitą, į kurią buvo įtrauktos galutinės projekto išlaidos, gruodžio 31 d.

250. Agentūra informuoja paramos gavėjus apie dokumentų saugojimo termino pradžią ir apie pratęstą dokumentų saugojimo terminą, jei taikoma.

251. Paramos gavėjas privalo saugoti:

251.1. paramos paraiškos ir jos priedų kopijas;

251.2. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus bei mokėjimo prašymų kopijas;

251.3. susirašinėjimo su Agentūra dokumentus;

251.4. viešųjų pirkimų arba pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;

251.5. įgyvendintų viešumo priemonių įrodymų dokumentus;

251.6. kitus su paramos paraiška ir projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

252. Paramos gavėjas privalo sudaryti paramos paraiškos bylą, kurioje saugomi visi šių Taisyklių 250 punkte nurodyti dokumentai arba jų kopijos.

253. Agentūra privalo saugoti:

253.1. dokumentus, susijusius su paramos paraiškų registravimu, vertinimu bei atranka (paramos paraiškų registravimo dokumentus, paramos paraiškų ir jų priedų originalus, įskaitant vertinimo metu atmestas paramos paraiškas, paramos paraiškų keitimo dokumentus, susirašinėjimo su pareiškėjais ir paramos gavėjais dokumentus, atliktų administracinių patikrinimų bei patikrų vietoje dokumentus, sprendimo dėl paramos skyrimo dokumentus (originalus, kai tokį sprendimą priima Agentūra, ir kopijas, kai tokį sprendimą priima Ministerija), informacinių raštų apie paramos paraiškų atmetimą arba paramos skyrimą kopijas bei kitus dokumentus);

253.2. dokumentus, susijusius su projektų įgyvendinimo priežiūra, atliktais patikrinimais bei paramos lėšų išmokėjimu (mokėjimo prašymus, jų priedus ir jų tikrinimo bei tvirtinimo dokumentus, atliktų administracinių patikrinimų bei patikrų vietoje ataskaitas ir kitus dokumentus, dokumentus, gautus iš kitų Veiksmų programos administravimo funkcijas atliekančių institucijų, susirašinėjimo su paramos gavėjais dokumentus, dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimo sąlygų pakeitimu, projektų įgyvendinimo ataskaitų bei jų tikrinimo dokumentus, mokėjimo paraiškas, paramos lėšų paramos gavėjams išmokėjimo įrodymo dokumentus bei kitus dokumentus);

253.3. susirašinėjimo su valstybės institucijomis bei EK dėl Veiksmų programos įgyvendinimo dokumentus;

253.4. kitus su atliekamomis Veiksmų programos administravimo funkcijomis susijusius dokumentus;

253.5. visus su konkrečių paramos paraiškų administravimu ir projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus (paramos paraiškas, susirašinėjimo su pareiškėjais ir paramos gavėjais dokumentus bei jų pakeitimus, mokėjimo prašymus, jų priedus ir jų tikrinimo bei tvirtinimo dokumentus, projektų įgyvendinimo ataskaitas ir kitus dokumentus) Agentūra saugo atitinkamų paramos paraiškų ir projektų bylose.

254. Ministerija privalo saugoti:

254.1. paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestines, projektų atrankos komiteto darbo organizavimo dokumentus bei projektų atrankos komitetų protokolus, sprendimo dėl paramos skyrimo dokumentus, kai tokį sprendimą priima Ministerija;

254.2. stebėsenos komiteto darbo organizavimo dokumentus bei protokolus;

254.3. susirašinėjimo su valstybės institucijomis bei EK dėl Veiksmų programos įgyvendinimo dokumentus;

254.4. kitus su atliekamomis Veiksmų programos administravimo funkcijomis susijusius dokumentus.

255. Audito institucija privalo saugoti:

255.1. audito dokumentus;

255.2. susirašinėjimo su valstybės institucijomis bei EK dėl Veiksmų programos įgyvendinimo dokumentus;

255.3. kitus su atliekamomis Veiksmų programos administravimo funkcijomis susijusius dokumentus.

256. Tvirtinančioji institucija privalo saugoti:

256.1. ataskaitų ir dokumentų, teikiamų EK, kopijas;

256.2. susirašinėjimo su valstybės institucijomis bei EK dėl Veiksmų programos įgyvendinimo dokumentus;

256.3. kitus su atliekamomis Veiksmų programos administravimo funkcijomis susijusius dokumentus.

 

XVII. BENDROSIOS ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SKATINIMO, VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO IR TECHNINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo skatinimas

 

257. Veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto „Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonių „Duomenų rinkimas“ ir „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ administravimo tvarka nustatoma priemonės „Duomenų rinkimas“ įgyvendinimo taisyklėse ir priemonės „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ įgyvendinimo taisyklėse. Šios Taisyklės taikomos tiek, kiek priemonių „Duomenų rinkimas“ ir „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ įgyvendinimo nereglamentuoja priemonių „Duomenų rinkimas“ ir „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ įgyvendinimo taisyklės.

 

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas  

 

258. Veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo tvarka nustatoma priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklėse. Šios Taisyklės taikomos tiek, kiek priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo nereglamentuoja priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklės.

 

Techninė parama

 

259. Veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ administravimo ir įgyvendinimo tvarka nustatoma priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklėse. Šios Taisyklės techninei paramai taikomos tiek, kiek jos nereglamentuoja priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklės.

260. Sprendimą dėl kiekvienais metais Veiksmų programą administruojančioms institucijoms bei Žuvininkystės regioninių vietos veiklos grupių tinklo sekretoriato veikloms vykdyti skiriamų techninės paramos lėšų priima Ministerija, atsižvelgdama į kiekvienai institucijai priskirtas funkcijas bei šioms funkcijoms atlikti būtinus išteklius, institucijų pateiktus techninės paramos metinius išlaidų planus, Veiksmų programos nuostatas bei į jau skirtų Veiksmų programos techninės paramos lėšų naudojimo efektyvumą.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

261. Jei Veiksmų programos priemonių, jų veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse nustatomas kitoks teisinis reguliavimas nei Taisyklėse, vadovaujamasi Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėmis, išskyrus Taisyklių 51, 72, 73, 74, 96, 117,  1172, 123, 127, 128, 136 ir 144 punktus. Visi pareiškėjo / paramos gavėjo Agentūrai teikiami dokumentai gali būti teikiami ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Taisyklių 51.3 papunktyje nustatyta tvarka, nepaisant to, kad įgyvendinimo taisyklėse nustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-248, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06688

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

Nr. 3D-271, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08556

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

262. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ES reglamentams.

263. Jei įgyvendinimo taisyklėse nustatomas kitoks teisinis reguliavimas nei Taisyklėse, vadovaujamasi įgyvendinimo taisyklėmis, išskyrus Taisyklių 51, 72, 73, 74, 96, 117,  1172, 123, 127, 128, 136 ir 144 punktus. Visi pareiškėjo / paramos gavėjo Agentūrai teikiami dokumentai gali būti teikiami ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Taisyklių 51.2 papunktyje nustatyta tvarka, nepaisant to, kad įgyvendinimo taisyklėse nustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

 

_______________

part_06741b0d06c34e0299fe7e460dd6f534_end


Lietuvos žuvininkystės sektoriaus

2014–2020 metų veiksmų programos

administravimo taisyklių 

1 priedas

 

 

 

(Paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės forma)

 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

 

______________Nr.__________

(data)

 

____________________________

(sudarymo vieta)

 

1. Bendra informacija

Veiksmų programos prioritetas, priemonė, veiklos sritis, pagal kurią vyko kvietimas teikti paramos paraiškas

 

Kvietimo teikti paramos paraiškas terminas

Nuo                                                   iki                            

Kvietimo teikti paramos paraiškas biudžetas, Eur

 

Bendra prašoma paramos suma pagal pateiktas paramos paraiškas, Eur (augančiais skaičiais, atsižvelgiant į anksčiau pateiktų to paties kvietimo suvestinių sumas)

 

 


2. Vertinimo suvestinė*

 

(pavyzdinė lentelės forma, taikoma investicinėms priemonėms)

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Paraiškos kodas

Paraiškos registracijos data

Projekto pirmumo atrankos  balų skaičius

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

Paramos suma**

pareiškėjo nurodytos,

Eur

nustatytos vertinimo metu,

Eur

pareiškėjo prašoma

vertinimo metu nustatyta

 

suma, Eur

dalis nuo

tinkamų finansuoti išlaidų (paramos intensyvu-mas), proc.

suma,

Eur

dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų (paramos intensyvu-mas), proc.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

(pavyzdinė lentelės forma, taikoma kompensacinėms priemonėms)

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Paraiškos kodas

Paraiškos registracijos data

pirmumo atrankos vertinimas, balais

Pareiškėjo prašoma paramos suma, Eur

Vertinimo metu nustatyta galima paramos suma, Eur

Didžiausia pareiškėjui galima skirti paramos suma, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

 

* Paraiškos nurodomos projektui skirtų pirmumo atrankos balų mažėjimo tvarka. Tuo atveju, jei paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinamas nebuvo atliktas, paraiškos nurodomos pagal jų registracijos datą.

** Tinkamų finansuoti išlaidų suma, pagal kurią apskaičiuojama paramos suma, nurodoma be PVM, kai PVM yra netinkamas finansuoti paramos lėšomis. Jei PVM tinkamas finansuoti, 9 ir 11 stulpeliuose turi būti įrašyta „su PVM“.

 

3. Paramos paraiškos, pripažintos netinkamomis gauti paramą

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Paraiškos registracijos data

Projekto pavadinimas

1

2

3

4

 

(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                               (Parašas)                                                                               (Vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

 

part_1eecaae2d34347dbbe277f12df7be4c8_end


 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus

2014–2020 metų veiksmų programos

administravimo taisyklių

2 priedas

 

(Paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones vertinimo ataskaitos forma)

 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

PARAMOS paraiškos PAGAL LIETUVOS žuvininkystės sektoriaus

2014–2020 METŲ veiksmų PROGRAMOS PRIEMONES

VERTINIMO ATASKAITA

 

______________Nr._____

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie paraišką:

Pareiškėjo pavadinimas

 

Partneris (-iai)

 

Projekto pavadinimas

 

Veiksmų programos prioritetinė kryptis, priemonė, veiklos sritis (-ys) (jei taikoma)

 

Projekto įgyvendinimo vieta

 

Bendra projekto vertė su PVM (Eur)

 

Prašoma paramos suma, Eur

 

Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.

 

 

2. Trumpas projekto esmės aprašymas

Trumpai ir aiškiai aprašyti  projekto tikslus, etapus, veiklas bei rezultatus, kokiais veiksmais projektas prisideda prie veiksmų programos prioritetinės krypties, priemonės ar veiklos srities, pagal kurią pateikta paramos paraiška, tikslų ir uždavinio (-ių) įgyvendinimo, kitą svarbią informaciją. Pateikti trumpą informaciją apie įgyvendinamus ar jau įgyvendintus panašius projektus, nurodant paramos gavėjo pavadinimą, projekto būseną, trumpą projekto esmės aprašymą, kai projektas įgyvendinamas pagal III prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemones.

 


3. Projekto priežiūros rodikliai (projekto priežiūros rodikliai pildomi atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpius, o taip pat į priemonių įgyvendinimo taisykles)

Eil.

 Nr.

Rodikliai

Matavimo

 vnt.

Ataskaitiniai metai 20___

Prognozė

20___

 

(paramos paraiškos pateikimo metai)

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Išvados dėl projekto tinkamų finansuoti laidų ir galimos paramos sumos (išlaidos vertintojo Paraiškos vertinimo ataskaitos(toliau- PVA) pateikiamos atskirai pagal veiklos sritis, jei toks laidų suskirstymas yra numatytas paraiškoje):

Vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos

 

Eil. Nr.

 

Išlaidų kategorija

 

Išlai patikslinimas

 

Vertė, Eur

 

Paramos intensyvumas

 

Galima paramos suma

 

1.

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

viso:

 

 

 

 

 

 

 

5. Išvados dėl projekto netinkamų finansuoti išlaidų*

Eil.

Nr.

Išlaidų kategorija

Išlaidų pavadinimas

Vertė, Eur

Pastabos

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

* Paramos ir išlaidų suma nurodoma be PVM, kai PVM yra netinkamas finansuoti paramos lėšomis.

 

6. Projekto finansavimo šaltiniai

Eil.

Nr.

Šaltinis

Suma, Eur

1.                                                                         

Paramos lėšos

 

2.        

Pareiškėjo lėšos

 

3.        

Paskola

 

4.        

Kitos projektui finansuoti numatomos lėšos

 

 

Bendra projekto vertė

 

 

7. Subjekto ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmės (lentelė rodoma, jei ji yra vertintojo PVA)

 

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

Grynasis pelningumas

 

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelnas

 

 

 

 

 

 

 

Skolos rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

Paskolų padengimo rodiklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Paramos paraiškos atrankos vertinimo rezultatai

Paraiškos vertinimo kriterijus

Didžiausias galimas balų skaičius 

Vertinimo rezultatas balais

Išvados ir pastabos

(Nurodomi motyvai, dėl kurių paraiška pagal atitinkamą vertinimo kriterijų buvo įvertinta būtent tokiu balų skaičiumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

9. Agentūros išvados ir rekomendacija dėl paramos skyrimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                                         (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

 

part_bb393101c42d42d8817bc5e37f461ad7_end


Lietuvos žuvininkystės sektoriaus

2014–2020 metų veiksmų programos

administravimo taisyklių

3 priedas

 

DIDŽIAUSIA GALIMA PARAMOS SUMA VIENAM PARAMOS GAVĖJUI IR (ARBA) ĮMONĖMS PARTNERĖMS, IR (ARBA) SUSIJUSIOMS ĮMONĖMS PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES  IR VEIKLOS SRITIS

 

Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui ir įmonėms partnerėms bei (arba) susijusioms įmonėms per visą paramos teikimo laikotarpį  apskaičiuojama pagal šias priemones ir veiklos sritis:

 

Nr.

Priemonės ir veiklos srities pavadinimas

Maksimali paramos suma

1.

1 Sąjungos prioritetas. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas

2 mln. Eur

1.1.

 „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“

1.2.

 „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas  (supaprastinta parama)“

1.3.

Pagal patvirtintas VPS įgyvendinama priemonė: BIVP-AKVA-4

1.4.

 „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis  (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“

0,15 mln. Eur

1.5.

Pagal patvirtintas VPS įgyvendinama priemonė: BIVP-AKVA-5

2.

2 Sąjungos prioritetas. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamo akvakultūros skatinimas

 

2.1.

Priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos sritis „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“

 

2 mln. Eur

2 mln. Eur

3 mln. Eur

2.2.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)

1,8 mln. Eur

0,7 mln. Eur

2.3.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą (supaprastinta parama)

2.4.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija

2.5.

Pagal patvirtintas VPS įgyvendinama  priemonė: BIVP-AKVA-1

3.

5  Sąjungos prioritetas. Prekybos ir perdirbimo skatinimas

3.1.

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

1,2 mln. Eur

3.2.

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (supaprastinta parama)

3.3.

Pagal patvirtintas VPS įgyvendinama  priemonė: BIVP-AKVA-3

 

Didžiausia galima paramos suma per visą paramos teikimo laikotarpį pagal atitinkamas priemones ir priemonių veiklos sritis vienam paramos gavėjui ir įmonėms partnerėms bei (arba) susijusioms įmonėms apskaičiuojama, kai parama teikiama pagal:

-    lentelės 1.1–1.3 papunkčiuose nurodytą  (-as) priemonę (-es) – iki 2 mln. Eur;

-    lentelės 1.4–1.5 papunkčiuose nurodytą  (-as) priemonę (-es) – iki 0,15 mln. Eur;

-    lentelės 2.1 papunktyje nurodytą priemonę – iki 2 mln. Eur;

-    lentelės 2.2–2.5 papunkčiuose nurodytą  (-as) priemonę (-es) – iki 0,7 mln. Eur;

-    lentelės 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytą (-as) priemonę (-es) – iki 1,2 mln. Eur;

-    lentelės 2.1 papunktyje nurodytą priemonę ir lentelės 2.2–2.5 papunkčiuose nurodytą (-as) priemonę (-es) – iki 2 mln. Eur;

-    lentelės 2.2–2.5 papunkčiuose nurodytą (-as) priemonę (-es)  ir lentelės 3.1–3.3  papunkčiuose nurodytą (-as) priemonę (-es) – iki 1,8 mln. Eur;

-    lentelės 2.1 papunktyje nurodytą priemonę, lentelės 2.2–2.5 papunkčiuose nurodytą (-as) priemonę (-es) ir lentelės 3.1–3.3  papunkčiuose nurodytą (-as) priemonę (-es) – iki 3 mln. Eur.

 

____________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-104, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03204

 

part_baeb19d0a19b4538bbf0b35c15be92d9_end


Lietuvos žuvininkystės sektoriaus

2014–2020 metų veiksmų programos

administravimo taisyklių

4 priedas

 

išlaidų apmokėjimo būdai,

galimi taikyti LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖMS  IR VEIKLOS SRITIMS

 

Eil. Nr.

Priemonė

Galimi taikyti išlaidų apmokėjimo būdai

1 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas

1.

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi

 

1.1.

įstaigų ir viešųjų juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, įgyvendinamiems projektams

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

 

1.2.

įmonių* įgyvendinamiems projektams

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

2.

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą

 

2.1.

įstaigų ir viešųjų juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, įgyvendinamiems projektams

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

 

2.2.

įmonių* įgyvendinamiems projektams

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

3.

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos  į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

4.

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

5.

Mokslininkų ir žvejų partnerystės

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

6.

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

7.

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

8.

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (supaprastinta parama)

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

9.

Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas,  veiklos sritis  „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

2 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas

10.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

11.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą veiklos sritis „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

12.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

13.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą (supaprastinta parama)

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

4 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas

14.

Bendradarbiavimo veikla

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

15.

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektų įgyvendinimas):

 

15.1.

įstaigų ir viešųjų juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, įgyvendinamiems projektams

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

15.2.

įmonių* įgyvendinamiems projektams

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

5 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Prekybos ir perdirbimo skatinimas

16.

Gamybos ir prekybos planai

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

17.

Rinkodaros priemonės

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

18.

Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

19.

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

20.

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (supaprastinta parama)

Išlaidų kompensavimo

Sąskaitų apmokėjimo

6 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas

21.

Žinių apie jūros būklę gerinimas

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu

Sąskaitų apmokėjimo

 

* Įmonė yra bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede).

 

1.   Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 veiksmų programos priemonėms, neįtrauktoms į šio priedo lentelę, galimi taikyti išlaidų apmokėjimo būdai nustatomi įgyvendinimo taisyklėse.

2.   Tam pačiam projektui įgyvendinti negali būti taikomas ir išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, ir sąskaitų apmokėjimo būdai.
Paramos sutartyje numatytas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, paramos gavėjo prašymu, gali būti keičiamas į sąskaitų apmokėjimo būdą tik paramos gavėjui grąžinus Agentūrai jam išmokėtą avansą. Paramos sutartyje numatytas sąskaitų apmokėjimo būdas, paramos gavėjo prašymu, gali būti keičiamas į išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą tik iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

3.   Tam pačiam projektui įgyvendinti gali būti taikomas išlaidų kompensavimo ir sąskaitų apmokėjimo būdai.

________________________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-152, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05767

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-413, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19521

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-584, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-13, i. k. 2016-25028

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-727, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28394

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-738, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-17, i. k. 2017-18240

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-487, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11963

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-104, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03204

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-451, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12556

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-248, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06688

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-302, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07951

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-391, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10967

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-766, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-10, i. k. 2020-23532

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-271, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08556

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-544, 2021-09-01, paskelbta TAR 2021-09-01, i. k. 2021-18557

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-646, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-15, i. k. 2021-21599

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-42, 2022-01-26, paskelbta TAR 2022-01-26, i. k. 2022-01148

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-556, 2022-09-19, paskelbta TAR 2022-09-19, i. k. 2022-19080

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_4229f38e4bda40638cd861c6fed457de_end