Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01 iki 2017-07-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-28, i. k. 2014-14999

 

http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ASMENŲ registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 28 d. Nr. 1K-287

Vilnius

 

 

Siekdamas gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą, laukimo eilių stebėseną ir tinkamai organizuoti pacientų informavimą apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašą;

1.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą;

1.3. Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą;

1.4. Dienos stacionaro paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą;

1.5. Brangiųjų tyrimų ir procedūrų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą;

1.6. Stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą.

2. Pavedu:

2.1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Paslaugų analizės ir sutarčių skyriui rinkti, sisteminti ir analizuoti teritorinių ligonių kasų teikiamus duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

 

2.2. Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriui kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. 1K-113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių registravimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Algis Sasnauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-287

 

 

ASMENŲ REGISTRAVIMO Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILES IR ŠIŲ EILIŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                     Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) priskiriamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) teikiamų planinių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP), specializuotų ambulatorinių, dienos stacionaro, stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų (toliau – paslaugos), kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, laukimo eilių stebėsenos ir asmenų registravimo į šias eiles tvarką. 

2.                     Aprašas taikomas ir yra privalomas visoms LNSS priskiriamoms ASPĮ, sudariusioms sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK) dėl 1 punkte nurodytų paslaugų teikimo.

3.                     Aprašu siekiama nustatyti vienodą pacientų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles tvarką, užtikrinti šių eilių stebėseną, laiku bei tinkamai informuoti pacientus apie LNSS priskiriamų ASPĮ teikiamų planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, apibrėžti ASPĮ, TLK ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) funkcijas vykdant Aprašo nuostatas.

4Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Paslaugų laukimo eilė – laikotarpis nuo paciento kreipimosi į ASPĮ dienos iki paslaugos suteikimo dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami atvejai, kai pacientas jo paties pageidavimu registruojamas vėliau, negu ASPĮ gali pasiūlyti, arba kai pacientas registruojamas pakartotiniam apsilankymui, arba kai teikiama skubioji medicinos pagalba.

4.2. PAASP paslaugos, kurioms taikoma stebėsena – planinės šeimos gydytojo arba gydytojų komandos (vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo), gydytojo odontologo, gydytojo psichiatro paslaugos.

4.3. Specializuotos ambulatorinės ir dienos stacionaro paslaugos, kurioms taikoma stebėsena, brangieji tyrimai ir procedūros – Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma jų laukimo eilių stebėsena, sąraše (priedas) išvardytos planinės paslaugos, kurioms gauti reikalingas gydytojo išduotas siuntimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

 

4.4. Stacionarinės ir dienos chirurgijos paslaugos, kurioms taikoma stebėsena – planinės stacionarinės ir dienos chirurgijos paslaugos, suteiktos ASPĮ skyriuose, kuriuose laukimo eilės trukmė viršija 60 kalendorinių dienų.

5Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ REGISTRAVIMO Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILES TVARKA

 

6Pacientui kreipiantis, ASPĮ privalo:

6.1. užregistruoti visus pacientus jų kreipimosi į ASPĮ metu;

6.2. pacientus registruoti popieriniame arba elektroniniame asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo registracijos žurnale (toliau – žurnalas) arba elektroninėje registracijos sistemoje nuolat, neribojant registravimosi terminų;

6.3. pagal atskiras paslaugas, kurioms taikoma stebėsena, registruoti jas pageidaujančius gauti pacientus atskiruose žurnaluose (jeigu tą pačią paslaugą teikia keli gydytojai specialistai, laukiantieji šios paslaugos gali būti registruojami atskirame kiekvienam gydytojui specialistui skirtame žurnale);

6.4. žurnale nurodyti paciento kreipimosi į ASPĮ datą, paciento registracijos eilės numerį, paciento vardą ir pavardę, gimimo metus, adresą ir (ar) kontaktinį telefoną, ir (ar) elektroninio pašto adresą. Taip pat privalo nurodyti ASPĮ, išdavusios siuntimą gauti specializuotas ambulatorines ar dienos stacionaro paslaugas, ar atlikti brangiuosius tyrimus bei procedūras,  pavadinimą, siuntimo išdavimo datą bei numatytą paslaugos suteikimo datą ir prireikus įrašyti pastabas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

 

6.5. pacientui pasiūlyti anksčiausią galimą paslaugos suteikimo datą;

6.6. pacientui atsisakius gauti paslaugą anksčiausią galimą jos suteikimo dieną, pacientą registruoti pagal jo pasirinktą vėlesnę datą ir apie tai pažymėti žurnalo skiltyje „Pastabos“.

7.                     Laukimo eilės trukmė skaičiuojama kalendorinėmis dienomis. Nustatant laukimo eilės trukmę, paciento kreipimosi į ASPĮ diena ir paslaugos suteikimo diena skaičiuojamos kaip viena diena. Jei paciento kreipimosi diena sutampa su paslaugos suteikimo diena, laukimo eilės trukmė nurodoma „0“.

 

III SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS DUOMENYS

 

8.                     Informaciją apie PAASP paslaugų laukimo eiles visos šias paslaugas teikiančios ASPĮ turi pateikti TLK pagal ASPĮ veiklos adresus. Psichikos sveikatos centrai informaciją apie laukimo eiles TLK turi pateikti atskirai.

9ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie PAASP paslaugas, kurioms taikoma stebėsena, nurodydama:

9.1. paslaugos pavadinimą;

9.2. apylinkių skaičių, kuriose laukimo trukmė 0–3 kalendorinės dienos;

9.3. apylinkių skaičių, kuriose laukimo trukmė 4–5 kalendorinės dienos;

9.4. apylinkių skaičių, kuriose laukimo trukmė 6–14 kalendorinių dienų;

9.5. apylinkių skaičių, kuriose laukimo trukmė 15 ir daugiau kalendorinių dienų;

9.6. jei laukimo trukmė viršija 5 kalendorines dienas, turi būti nurodyta šio viršijimo priežastis.

10Informaciją apie specializuotų ambulatorinių, dienos stacionaro, stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų laukimo eiles ASPĮ turi pateikti pagal jų veiklos adresus.

11ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie specializuotas ambulatorines paslaugas, kurioms taikoma stebėsena, nurodydama:

11.1.                paslaugos pavadinimą;

11.2.                tos pačios specialybės gydytojų, kurių paslaugų laukimo trukmė 0–7 kalendorinės dienos, skaičių;

11.3.                tos pačios specialybės gydytojų, kurių paslaugų laukimo trukmė 8–14 kalendorinių dienų, skaičių;

11.4.                tos pačios specialybės gydytojų, kurių paslaugų laukimo trukmė 15–25 kalendorinės dienos, skaičių;

11.5.                tos pačios specialybės gydytojų, kurių paslaugų laukimo trukmė 26–59 kalendorinės dienos, skaičių;

11.6.                tos pačios specialybės gydytojų, kurių paslaugų laukimo trukmė 60 ir daugiau kalendorinių dienų, skaičių;

11.7.                jei laukimo trukmė viršija 25 kalendorines dienas, turi būti nurodyta šio viršijimo priežastis.

12ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie dienos stacionaro paslaugas, kurioms taikoma stebėsena, nurodydama:

12.1. paslaugos pavadinimą;

12.2.                paslaugų laukimo eilės trukmę kalendorinėmis dienomis;

12.3. jei laukimo trukmė viršija 25 kalendorines dienas, turi būti nurodyta šio viršijimo priežastis.

13ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie brangiuosius tyrimus ir procedūras, kuriems taikoma stebėsena, nurodydama:

13.1. brangiųjų tyrimų ar procedūros pavadinimą;

13.2.                brangiųjų tyrimų ar procedūros laukimo eilės trukmę kalendorinėmis dienomis;

13.3. jei laukimo trukmė viršija 10 kalendorinių dienų, turi būti nurodyta šio viršijimo priežastis.

14.    ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie ASPĮ skyrius, kuriuose planinių stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų laukimo eilės trukmė viršija 60 kalendorinių dienų, nurodydama:

14.1.    ASPĮ skyriaus pavadinimą;

14.2.    paslaugos pavadinimą;

14.3.    operacijos ar procedūros pavadinimą;

14.4.    paslaugos laukimo eilės trukmę kalendorinėmis dienomis;

14.5.    paslaugos laukimo trukmės viršijimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

 

IV SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKA

 

15Kiekvieno mėnesio 10-ą dieną (jei ši diena ne darbo – kitą darbo dieną) ASPĮ fiksuoja paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles.

16ASPĮ užfiksuotus duomenis per 5 darbo dienas elektroniniu būdu ir raštu (tvirtinama vadovo parašu bei spaudu) arba tik elektroniniu būdu (tvirtinamu elektroniniu vadovo parašu) teikia savo veiklos zonos TLK.

17. TLK, gavusi savo veiklos zonos ASPĮ pateiktus duomenis, pildo VLK direktoriaus įsakymu patvirtintas atitinkamų paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formas ir pateikia šias ataskaitas VLK Paslaugų analizės ir sutarčių skyriui iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

 

18Prireikus TLK gali pareikalauti ASPĮ pateikti informaciją apie paslaugų, kurioms netaikoma stebėsena, laukimo eiles.

 

V SKYRIUS

PACIENTŲ INFORMAVIMAS APIE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILES

 

19ASPĮ vadovas privalo užtikrinti, kad pacientai būtų informuoti apie paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles. Informacija apie šių paslaugų laukimo eiles skelbiama ASPĮ, pacientams matomoje vietoje, taip pat ASPĮ interneto svetainėje.

20. TLK savo interneto svetainėse iki einamojo mėnesio 25 d. skelbia informaciją apie paslaugų laukimo eiles, kurią gauna iš savo veiklos zonos ASPĮ.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

 

21Pacientai TLK interneto svetainėse gali rasti informaciją apie paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles dviem būdais:

21.1 . pagal pasirinktą ASPĮ rasti duomenis apie joje teikiamas paslaugas ir šių paslaugų laukimo trukmę;

21.2. pagal pasirinktą paslaugą rasti visas ASPĮ, teikiančias šią paslaugą, ir sužinoti paslaugos laukimo trukmę skirtingose ASPĮ, ASPĮ adresus bei kontaktinius telefonus.

22TLK interneto svetainėse pacientams turi būti sudaryta galimybė elektroniniu paštu pateikti savo atsiliepimus ir pastabas.

23VLK Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius VLK interneto svetainėje skelbia visų TLK elektroninius adresus, kuriais galima rasti informaciją apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles.

 

____________________

 

Asmenų registravimo į asmens sveikatos

priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių

stebėsenos tvarkos aprašo

priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIOMS TAIKOMA JŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Gydytojų specialistų teikiamos paslaugos*

1

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

2

Akušerio ginekologo

3

Alergologo ir klinikinio imunologo

4

Anesteziologo reanimatologo

5

Burnos chirurgo

6

Chirurgo

7

Darbo medicinos gydytojo

8

Dermatovenerologo

9

Echoskopuotojo

10

Endodontologo

11

Endokrinologo

12

Endoskopuotojo

13

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

14

Ftiziatro

15

Gastroenterologo

16

Gydytojo genetiko

17

Geriatro

18

Hematologo

19

Infektologo

20

Kardiologo

21

Klinikinio fiziologo

22

Klinikinio toksikologo

23

Koloproktologo

24

Kraujagyslių chirurgo

25

Krūtinės chirurgo

26

Nefrologo

27

Neonatologo

28

Neurochirurgo

29

Neurologo

30

Oftalmologo

31

Onkologo chemoterapeuto

32

Onkologo radioterapeuto

33

Ortodonto odontologo

34

Ortopedo odontologo

35

Ortopedo traumatologo

36

Otorinolaringologo

37

Periodontologo

38

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

39

Psichiatro

40

Psichoterapeuto

41

Pulmonologo

42

Radiologo

43

Reumatologo

44

Širdies chirurgo

45

Urologo

46

Vaikų alergologo

47

Vaikų anesteziologo

48

Vaikų chirurgo

49

Vaikų endokrinologo

50

Vaikų ftiziatro

51

Vaikų gastroenterologo

52

Vaikų hematologo

53

Vaikų ir paauglių psichiatro

54

Vaikų kardiologo

55

Vaikų ligų gydytojo

56

Vaikų nefrologo

57

Vaikų neurochirurgo

58

Vaikų neurologo

59

Vaikų odontologo

60

Vaikų oftalmologo

61

Vaikų ortopedo traumatologo

62

Vaikų pulmonologo

63

Vaikų reumatologo

64

Vaikų urologo

65

Veido ir žandikaulių chirurgo

66

Vidaus ligų gydytojo

67

Dietologo

68

Akušerio ginekologo konsultacija, teikiama moterims dėl pagalbinio apvaisinimo

69

Akušerio ginekologo konsultacija, teikiama vyrams dėl pagalbinio apvaisinimo

70

Akušerio ginekologo konsultacija, kai taikoma kontroliuojamoji kiaušidžių stimuliacija

71

Sporto medicinos gydytojo

Dienos stacionaro paslaugos*

1

Alergologija

2

Dermatovenerologija

3

Hematologija

4

Invazinis skausmo malšinimas**

5

Kataraktos operacija

6

Nėštumo patologija

7

Onkologija

8

Onkologija chemoterapija

9

Ortopedija traumatologija

10

Spindulinė terapija***

11

Suaugusiųjų psichiatrija

12

Vaikų ir paauglių psichiatrija

13

Vaikų ligos

14

Vaikų onkohematologija

15

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

16

Vidaus ligos

17

Kardiologinė intervencinė radiologija

18

Oftalmologija

19

Pagalbinio apvaisinimo dienos stacionaro paslaugos

Brangieji tyrimai ir procedūros*

1

Gydomoji gravitacinė kraujo chirurgija

2

Hematologijos brangieji tyrimai****

3

Hiperbarinė oksigenacija

4

Kompiuterinė tomografija

5

Kompiuterinės tomografijos angiografija

6

Magnetinio rezonanso angiografija

7

Magnetinio rezonanso tomografija

8

Paprastoji hemodializė

9

Pozitronų emisijos tomografijos tyrimas

PAASP gydytojų teikiamos paslaugos*

1

Šeimos gydytojo

2

Vidaus ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

3

Vaikų ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

4

Gydytojo akušerio-ginekologo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

5

Gydytojo chirurgo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

6

Gydytojo odontologo

7

Gydytojo psichiatro

8

Vaikų ir paauglių psichiatro

 

* priede nurodomos apibendrintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nedetalizuojamos pagal atskirus šių paslaugų kodus, numatytus Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriuje, patvirtintame Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“.

** Gydomoji vienmomentinė procedūra, gydomoji ilgalaikė procedūra, neurolitinė procedūra.

*** 2D spindulinė terapija, paruošimas 3D konforminei spindulinei terapijai, 3D konforminės spindulinės terapijos procedūra, brachiterapija, paruošimas moduliuojamo intensyvumo spindulinei terapijai, moduliuojamo intensyvumo spindulinės terapijos procedūra.

**** Genetinis tyrimas, kraujo krešėjimo veiksnių tyrimas, pirminis imunotipavimo tyrimas, pakartotinis imunotipavimo tyrimas.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-158, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09084

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formos nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-158, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09084

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilėje stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo