Suvestinė redakcija nuo 2022-05-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-28, i. k. 2014-14999

 

http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ASMENŲ registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 28 d. Nr. 1K-287

Vilnius

 

 

Siekdamas gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą, laukimo eilių stebėseną ir tinkamai organizuoti pacientų informavimą apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašą;

1.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą;

1.3. Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą;

1.4. Dienos stacionaro paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą;

1.5. Brangiųjų tyrimų ir procedūrų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą;

1.6. Stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą.

2. P a v e d u:

2.1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Duomenų ir analizės skyriui – užtikrinti viešą teritorinių ligonių kasų surinktos informacijos apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles skelbimą / prieigą prie šios informacijos, Sutarčių skyriui – vykdyti duomenų apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles stebėseną;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1K-310, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22099

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

2.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-154, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08674

 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. 1K-113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių registravimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Algis Sasnauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-287

 

 

ASMENŲ REGISTRAVIMO Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILES IR ŠIŲ EILIŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) priskiriamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), išskyrus Laisvės atėmimo vietų ligoninę, teikiamų planinių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP), specializuotų ambulatorinių, dienos stacionaro, stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų (toliau – paslaugos), kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, laukimo eilių stebėsenos ir asmenų registravimo į šias eiles tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

2. Aprašas taikomas ir yra privalomas visoms LNSS priskiriamoms ASPĮ, sudariusioms sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK) dėl 1 punkte nurodytų paslaugų teikimo.

3. Aprašu siekiama nustatyti vienodą pacientų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles tvarką, užtikrinti šių eilių stebėseną, laiku bei tinkamai informuoti pacientus apie LNSS priskiriamų ASPĮ teikiamų planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, apibrėžti ASPĮ, TLK ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) funkcijas vykdant Aprašo nuostatas.

4Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Paslaugų laukimo eilė – laikotarpis nuo paciento kreipimosi į ASPĮ dienos iki paslaugos suteikimo dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami atvejai, kai pacientas jo paties pageidavimu registruojamas vėliau, negu ASPĮ gali pasiūlyti, arba kai pacientas registruojamas pakartotiniam apsilankymui, arba kai teikiama skubioji medicinos pagalba.

4.2. PAASP paslaugos, kurioms taikoma stebėsena – planinės šeimos gydytojo arba gydytojų komandos (vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo), gydytojo odontologo, suaugusiųjų psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

4.3. Specializuotos ambulatorinės ir dienos stacionaro paslaugos, kurioms taikoma stebėsena, brangieji tyrimai ir procedūros – Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma jų laukimo eilių stebėsena, sąraše (priedas) išvardytos planinės paslaugos, kurioms gauti reikalingas gydytojo išduotas siuntimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

 

4.4. Stacionarinės ir dienos chirurgijos paslaugos, kurioms taikoma stebėsena – planinės stacionarinės ir dienos chirurgijos paslaugos, suteiktos ASPĮ skyriuose, kuriuose laukimo eilės trukmė viršija 60 kalendorinių dienų.

5Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ REGISTRAVIMO Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILES TVARKA

 

6. ASPĮ privalo sudaryti galimybę pacientams užsiregistruoti Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS) ir (ar) užregistruoti apdraustuosius ir draudžiamuosius privalomuoju sveikatos draudimu PSDF biudžeto lėšomis apmokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, vadovaudamosi Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

7. Laukimo eilės trukmė skaičiuojama kalendorinėmis dienomis. Nustatant laukimo eilės trukmę, paciento kreipimosi į ASPĮ diena ir paslaugos suteikimo diena skaičiuojamos kaip viena diena. Jei paciento kreipimosi diena sutampa su paslaugos suteikimo diena, laukimo eilės trukmė nurodoma „0“.

 

III SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS DUOMENYS

 

8. Informaciją apie PAASP paslaugų laukimo eiles visos šias paslaugas teikiančios ASPĮ (įskaitant psichikos sveikatos centrus) turi pateikti tai TLK, kurios veiklos zonoje pagal ASPĮ veiklos adresus teikia paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

9. ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie PAASP paslaugas, kurioms taikoma stebėsena, nurodydama:

9.1. paslaugos pavadinimą;

9.2. apylinkių skaičių, kuriose laukimo trukmė – 0–7 kalendorinės dienos;

9.3. apylinkių skaičių, kuriose laukimo trukmė – 8–14 kalendorinių dienų;

9.4. apylinkių skaičių, kuriose laukimo trukmė – 15 ir daugiau kalendorinių dienų;

9.5. jei laukimo trukmė viršija 7 kalendorines dienas, turi būti nurodyta šio viršijimo priežastis.

9.6. Prisirašiusių prie apylinkės šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda) ir vaikų ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda) apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų skaičių.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-48, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02178

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

 

10.  Informaciją apie specializuotų ambulatorinių, dienos stacionaro, stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų laukimo eiles ASPĮ turi pateikti pagal jų veiklos adresus tai TLK, su kuria sudaryta sutartis dėl šių paslaugų teikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

11. ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie specializuotas ambulatorines paslaugas, kurioms taikoma stebėsena, nurodydama:

11.1. paslaugos pavadinimą;

11.2. tos pačios specialybės gydytojų, kurių paslaugų laukimo trukmė – 0–14 kalendorinių dienų, skaičių;

11.3. tos pačios specialybės gydytojų, kurių paslaugų laukimo trukmė – 15–30 kalendorinių dienų, skaičių;

11.4. tos pačios specialybės gydytojų, kurių paslaugų laukimo trukmė – 31 ir daugiau kalendorinių dienų, skaičių;

11.5. jei laukimo trukmė viršija 30 kalendorinių dienų, turi būti nurodyta šio viršijimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

 

12ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie dienos stacionaro paslaugas, kurioms taikoma stebėsena, nurodydama:

12.1. paslaugos pavadinimą;

12.2. paslaugų laukimo eilės trukmę kalendorinėmis dienomis;

12.3. jei laukimo trukmė viršija 60 kalendorinių dienų, turi būti nurodyta šio viršijimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

 

13ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie brangiuosius tyrimus ir procedūras, kuriems taikoma stebėsena, nurodydama:

13.1. brangiųjų tyrimų ar procedūros pavadinimą;

13.2. brangiųjų tyrimų ar procedūros laukimo eilės trukmę kalendorinėmis dienomis;

13.3. jei laukimo trukmė viršija 30 kalendorinių dienų, turi būti nurodyta šio viršijimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

 

14.    ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie ASPĮ skyrius, kuriuose planinių stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų laukimo eilės trukmė viršija 60 kalendorinių dienų, nurodydama:

14.1.    ASPĮ skyriaus pavadinimą;

14.2.    paslaugos pavadinimą;

14.3.    operacijos ar procedūros pavadinimą;

14.4.    paslaugos laukimo eilės trukmę kalendorinėmis dienomis;

14.5.    paslaugos laukimo trukmės viršijimo priežastis.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

 

IV SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKA

 

15Kiekvieno mėnesio 10-ą dieną (jei ši diena ne darbo – kitą darbo dieną) ASPĮ fiksuoja paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles.

16. ASPĮ eilių stebėsenos duomenis per 5 darbo dienas elektroniniu būdu ir raštu (tvirtinama vadovo parašu bei spaudu) arba tik elektroniniu būdu (tvirtinamu elektroniniu vadovo parašu) pateikia TLK.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

17. TLK, gavusi savo veiklos zonos ASPĮ duomenis, juos susistemina ir suderintu formatu įkelia į atitinkamą VLK priskirtą elektroninį aplanką iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

Nr. 1K-154, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08674

Nr. 1K-310, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22099

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

18Prireikus TLK gali pareikalauti ASPĮ pateikti informaciją apie paslaugų, kurioms netaikoma stebėsena, laukimo eiles.

 

V SKYRIUS

PACIENTŲ INFORMAVIMAS APIE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILES

 

19ASPĮ vadovas privalo užtikrinti, kad pacientai būtų informuoti apie paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles. Informacija apie šių paslaugų laukimo eiles skelbiama ASPĮ, pacientams matomoje vietoje, taip pat ASPĮ interneto svetainėje.

20. VLK savo interneto svetainėje https://ligoniukasa.lrv.lt/ iki einamojo mėnesio paskutinės dienos skelbia apibendrintus eilių stebėsenos duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

21.  Pacientai VLK interneto svetainėje gali rasti informaciją apie paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles dviem būdais:

21.1 . pagal pasirinktą ASPĮ rasti duomenis apie joje teikiamas paslaugas ir šių paslaugų laukimo trukmę;

21.2. pagal pasirinktą paslaugą rasti visas ASPĮ, teikiančias šią paslaugą, ir sužinoti paslaugos laukimo trukmę skirtingose ASPĮ bei šių ASPĮ adresus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

22.  Elektroninio pašto adresu info@vlk.lt pacientai gali pateikti atsiliepimus ar pastabas dėl informacijos apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

23. Neteko galios nuo 2022-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

____________________

 

Asmenų registravimo į asmens sveikatos

priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių

stebėsenos tvarkos aprašo

priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIOMS TAIKOMA JŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Gydytojų specialistų teikiamos paslaugos*

1

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

2

Akušerio ginekologo

3

Alergologo ir klinikinio imunologo

4

Anesteziologo reanimatologo

5

Burnos chirurgo

6

Chirurgo

7

Darbo medicinos gydytojo

8

Dermatovenerologo

9

Echoskopuotojo

10

Endodontologo

11

Endokrinologo

12

Endoskopuotojo

13

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

14

Ftiziatro

15

Gastroenterologo

16

Gydytojo genetiko

17

Gydytojo odontologo

18

Geriatro

19

Hematologo

20

Infektologo

21

Kardiologo

22

Klinikinio fiziologo

23

Klinikinio toksikologo

24

Koloproktologo

25

Kraujagyslių chirurgo

26

Krūtinės chirurgo

27

Nefrologo

28

Neonatologo

29

Neurochirurgo

30

Neurologo

31

Oftalmologo (teikiama suaugusiesiems ir vaikams)

32

Onkologo chemoterapeuto

33

Onkologo radioterapeuto

34

Ortodonto odontologo

35

Ortopedo odontologo

36

Ortopedo traumatologo (teikiama suaugusiesiems ir vaikams)

37

Otorinolaringologo

38

Periodontologo

39

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

40

Psichiatro

41

Psichoterapeuto (psichoterapinė konsultacija)

42

Pulmonologo

43

Radiologo

44

Reumatologo

45

Širdies chirurgo

46

Urologo

47

Vaikų alergologo

48

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo

49

Vaikų chirurgo

50

Vaikų endokrinologo

51

Vaikų ftiziatro

52

Vaikų gastroenterologo

53

Vaikų hematologo

54

Vaikų ir paauglių psichiatro

55

Vaikų infekcinių ligų gydytojo

56

Vaikų kardiologo

57

Vaikų ligų gydytojo

58

Vaikų nefrologo

59

Vaikų neurochirurgo

60

Vaikų neurologo

61

Vaikų odontologo

62

Vaikų pulmonologo

63

Vaikų reumatologo

64

Vaikų urologo

65

Veido ir žandikaulių chirurgo

66

Vidaus ligų gydytojo

67

Dietologo

68

Akušerio ginekologo konsultacija dėl pagalbinio apvaisinimo

69

Sporto medicinos gydytojo

 

Dienos stacionaro paslaugos*

1

Alergologija

2

Dienos stacionaras I

3

Dienos stacionaras II

4

Dienos stacionaras III

5

Dienos stacionaras IV

6

Dienos stacionaras V

7

Dienos stacionaras VI

8

Dienos stacionaras VII

9

Dienos stacionaras VIII

10

Dienos stacionaras IX

11

Dienos stacionaras X

12

Dienos stacionaras XI

13

Dienos stacionaras XII

14

Dirbtinė plaučių ventiliacija

15

Geriatrija

16

Invazinis skausmo malšinimas

17

Kardiologinė intervencinė radiologija

18

Kataraktos operacija

19

Nėštumo patologija

20

Oftalmologija

21

Onkologija

22

Pagalbinis apvaisinimas

23

Psichoterapija (teikiama suaugusiesiems)

24

Spindulinė terapija

25

Suaugusiųjų psichiatrija

26

Vaikų ir paauglių psichiatrija

27

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

 

Brangieji tyrimai ir procedūros**

1

Gydomoji gravitacinė kraujo chirurgija

2

Hematologijos brangieji tyrimai

3

Hiperbarinė oksigenacija

4

Kompiuterinė tomografija

5

Kompiuterinės tomografijos angiografija

6

Magnetinio rezonanso angiografija

7

Magnetinio rezonanso tomografija

8

Paprastoji hemodializė

9

Pozitronų emisijos tomografijos tyrimas

10

Ultragarsinis tyrimas su kontrastine medžiaga

 

 

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) gydytojų teikiamos paslaugos*

1

Šeimos gydytojo

2

Vidaus ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

3

Vaikų ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

4

Gydytojo akušerio-ginekologo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

5

Gydytojo chirurgo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

6

Gydytojo odontologo (teikiama PAASP įstaigoje)

7

Suaugusiųjų psichiatro (teikiama psichikos sveikatos centre)

8

Vaikų ir paauglių psichiatro (teikiama psichikos sveikatos centre)

9

Medicinos psichologo (teikiama psichikos sveikatos centre)

 

* Priede nurodomos apibendrintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nedetalizuojamos pagal atskirus šių paslaugų kodus, numatytus Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš PSDF biudžeto, klasifikatoriuje, patvirtintame Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Klasifikatorius). Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikdamos teritorinėms ligonių kasoms duomenis apie akušerio ginekologo konsultacijos dėl pagalbinio apvaisinimo laukimo eiles, nurodo bendrą eilę, į kurią įtraukiamos moterys, norinčios gauti konsultaciją dėl pagalbinio apvaisinimo, taip pat vyrai, norintys gauti konsultaciją dėl pagalbinio apvaisinimo, bei moterys, norinčios gauti konsultaciją, kurios metu taikoma kontroliuojamoji kiaušidžių stimuliacija.

** Priede nurodomi brangieji tyrimai ir procedūros, kuriems taikoma eilių stebėsena. Šie tyrimai ir procedūros sugrupuoti pagal VLK direktoriaus tvirtinamoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje nurodytus PSDF biudžeto straipsnio „Ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms“ postraipsnius ir nedetalizuojami pagal atskirus šių paslaugų kodus, įrašytus į Klasifikatorių.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-158, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09084

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

Nr. 1K-272, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21445

Nr. 1K-48, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02178

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

priedų nauja redakcija pagal 1K-48 pakeitimą.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

Nr. 1K-48, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02178

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-372, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20412

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-158, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09084

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-140, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11406

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilėje stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-272, 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21445

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-48, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02178

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-154, 2018-05-29, paskelbta TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08674

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-310, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22099

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-156, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09539

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo