Suvestinė redakcija nuo 2019-01-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11607

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 4 d. Nr. V-769

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB:

1. T v i r t i n u Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                            Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-769

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679).

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

3. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius.

4. Pagrindinis ESPBI IS duomenų tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras, adresas: Vinco Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, kiti tvarkytojai – sveikatinimo įstaigos.

5. Duomenų tvarkytojo paskirto duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas – duomenusauga@registrucentras.lt.

6. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas duomenų valdytojui taikomų prievolių vykdymas ir pavestų viešosios valdžios funkcijų vykdymas – Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktai ir 9 straipsnio 2 dalies g, h, i, j punktai.

7.  Asmens duomenų tvarkymo tikslas – teikti pacientams su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas, identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus.

8.  ESPBI IS tvarkomi pacientų bendrieji ir sveikatos duomenys, nurodyti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ESPBI IS nuostatai),17 punkte ir 18.1 papunktyje, ir sveikatinimo specialistų asmens duomenys, nurodyti ESPBI IS nuostatų 18.2 papunktyje.

9.  Duomenų subjektų duomenys gaunami iš: Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Užsieniečių registro, Juridinių asmenų registro, Adresų registro, Sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių duomenų mainų teikimo sutartis, Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro, Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos (Sodra), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos, Vaistinių, sudariusių duomenų mainų teikimo sutartis, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų, Vaistinių preparatų informacinės sistemos (VAPRIS), Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro.

10.  Duomenų subjektų duomenys gali būti teikiami pagal sutartis arba vienkartinius prašymus šiems duomenų gavėjams:

10.1.  sveikatos priežiūros įstaigoms – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu;

10.2.  vaistinėms – farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tikslu;

10.3.  Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – siekiant užtikrinti medicinos pagalbos, reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, asmens sveikatos ekspertizės paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per teritorines ligonių kasas;

10.4.  Higienos institutui – funkcijoms, susijusioms su Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos tvarkymu ir Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro tvarkymu, įgyvendinti;

10.5Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos – valstybės deleguotų sveikatos priežiūros licencijavimo, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo funkcijų įgyvendinimo tikslu, taip pat vykdant įgaliotosios institucijos funkcijas medicinos prietaisų atitikties vertinimo srityje ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi bei medicinos prietaisų rinkos priežiūrą;

10.6.  Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikiami sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų duomenys, būtini tiesioginėms tarnybos funkcijoms įgyvendinti;

10.7.  valstybės įmonei „Regitra“ – įmonės tiesioginėms funkcijoms, susijusioms su asmenų teisės vairuoti suteikimu, vykdyti;

10.8.  Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – departamento tiesioginėms funkcijoms, susijusioms su asmenų teisės vairuoti ir (ar) turėti leidimą ginklui suteikimu, vykdyti;

10.9.  kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems teisę gauti ESPBI IS tvarkomus duomenis.

11.  Duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl galimo neteisėto asmens duomenų tvarkymo.

12.  Duomenų subjektų asmens duomenys ESPBI IS saugomi:

12.1.  visą paciento gyvenimą ir 3 metus po jo mirties. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys automatiškai perkeliami į sistemos duomenų archyvą;

12.2.  sveikatinimo specialisto asmens duomenys sistemos duomenų saugykloje saugomi tol, kol saugomi jo tvarkomi (tvarkyti) elektroninės sveikatos istorijos (toliau – ESI) įrašai. Pasibaigus šiam laikotarpiui, sveikatinimo specialisto asmens duomenys automatiškai perkeliami į sistemos duomenų archyvą;

12.3.  ESPBI IS duomenų archyve asmens duomenys saugomi 75 metus nuo jų perkėlimo momento. Pasibaigus šiam laikotarpiui, sistemos duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai Sveikatos apsaugos ministerijos informacinei sistemai valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie duomenys tampa nereikalingi tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Sistemos duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13.  Duomenų subjektų teises įgyvendina ESPBI IS valdytoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir pagrindinis ESPBI IS tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.

 

 

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

14.  Duomenų subjektas turi teisę:

14.1.    žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

14.2.    susipažinti su sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

14.3. reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų nuostatų.

15.  Duomenų subjekto teisės apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus,  uždrausti rodyti savo asmens duomenis, įgyvendinamos taip:

15.1. duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi ESPBI IS, prisijungęs prie ESPBI IS portalo, turi teisę ESPBI IS valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo ESI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų ESI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl ESI duomenų nerodymo funkcijos įjungimo;

15.2. duomenų subjektas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų ESI asmens duomenų nerodymo funkciją;

15.3. teisę matyti visus duomenų subjekto ESI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto uždraustus rodyti tam tikrus ESI asmens duomenis, turi:

15.3.1. duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatinimo specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;

15.3.2sveikatinimo specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl paciento darbo profesinės rizikos sąlygomis;

15.3.3. karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai šių duomenų reikia paciento (tikrosios karo tarnybos kario) karinei medicinos ekspertizei atlikti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-124, 2019-01-29, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01387

 

15.3.4. sveikatinimo specialistai, pateikę uždraustus rodyti ESI įrašus.

16. Paciento ESI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus.

17. Prašymo gauti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir prašymo ištaisyti netikslius duomenis formos pateiktos atitinkamai Aprašo 1  ir 2 prieduose.

18. Tvarkomų asmens duomenų kopijos struktūra (išrašas) pateikta Aprašo 3 priede. Parengtas išrašas ESPBI IS saugomas 30 kalendorinių dienų.

19. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, numatytas Aprašo 14 punkte, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti rašytinį prašymą (toliau – Prašymas) atitinkamai ESPBI IS duomenų valdytojui arba ESPBI IS duomenų tvarkytojui.

20. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodyta duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, o jei asmuo kodo neturi (jis nežinomas) – gimimo data ar kiti požymiai, leidžiantys ESPBI IS valdytojui ar ESPBI IS tvarkytojui identifikuoti tą asmenį, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš šio Aprašo 14 punkte nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

21. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

21.1. kai prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į ESPBI IS valdytojo ar ESPBI IS tvarkytojo įstaigą arba sveikatinimo įstaigą (Aprašo 16 punktas) – pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

21.2. kai prašymas siunčiamas paštu – pridedant notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

21.3. kai prašymas teikiamas elektroniniais ryšiais –  pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.

22. Duomenų subjektas savo teises įgyvendina pats arba per atstovą.

23. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į ESPBI IS valdytoją ar ESPBI IS tvarkytoją  kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo Prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, o jei asmuo kodo neturi (jis nežinomas) – gimimo datą ar kitus požymius, leidžiančius Fondo administravimo įstaigai identifikuoti tą asmenį, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš šio Aprašo 14 punkte nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją. Atstovo pateiktas Prašymas turi atitikti šio Aprašo 20 ir 21 punktų reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

24. ESPBI IS valdytojas arba ESPBI IS pagrindinis tvarkytojas, gavęs duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 14 punkte nustatytų teisių įgyvendinimo, privalo:

24.1. Prašymą išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos;

24.2. atsakyme duomenų subjektui pateikti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus.

25. Sveikatinimo įstaiga, tvarkanti duomenų subjekto ESI, gavusi duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 14.3 papunktyje nustatytos teisės įgyvendinimo, privalo:

25.1. nedelsdama patikrinti asmens duomenis ir nustačiusi, kad Prašymas pagrįstas, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

25.2. sustabdžiusi duomenų subjekto prašymu  asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek tai susiję su jų saugojimu, ir kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti, ar jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis, ar reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;

25.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu būdu pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

26. Jei Prašymas dėl Aprašo 14.3 papunktyje nustatytos teisės įgyvendinimo pateiktas ESPBI IS valdytojui arba ESPBI IS pagrindiniam tvarkytojui, pastarieji, turėdami pagrindo manyti, kad  klaidingi ESI įrašai atlikti sveikatinimo įstaigos, teisės aktų nustatyta tvarka persiunčia prašymą sveikatinimo įstaigai. Jei netikslūs asmens duomenys tvarkyti ESPBI IS valdytojo arba ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo, jie taisomi Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. ESPBI IS pagrindinis tvarkytojas sudaro sutartis su ESPBI IS duomenų teikėjais ir duomenų gavėjais ir prireikus pasitelkia kitus duomenų tvarkytojus ESPBI IS pakeitimams įgyvendinti.

 

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas)

 

 

Valstybės įmonės Registrų centrui

 

PRAŠYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

 

20__ m._____________.____d.

Vilnius

 

Prašau, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, pateikti informaciją, kokie mano asmens duomenys yra tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje.

 

 

Parengtą dokumentą (pažymėkite tinkamą langelį):

atsiimsiu asmeniškai valstybės įmonės Registrų centro ______________________ filiale;

prašau išsiųsti paštu*:________________________________________________;

prašau išsiųsti elektroniniu paštu _____________________________________________.

*Dokumento siuntimo paštu išlaidas apmokėsiu.

 

Pridedama asmens tapatybės dokumento, ______________________________, patvirtinto

(dokumento pavadinimas)

teisės aktų nustatyta tvarka, kopija**.                                                           

** Pildoma, kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.

 

 

_____________

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas)

 

 

Valstybės įmonės Registrų centrui

 

PRAŠYMAS

DĖL NETIKSLIŲ ASMENS DUOMENŲ IŠTAISYMO ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖJE SISTEMOJE

 

20__ m._______________ ____d.

Vilnius

 

Prašau, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ištaisyti netikslius mano asmens duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje.

 

 

 

Informacija apie netikslius asmens duomenis:

 

______________________________________________________________________________ .

 

 

 

 

 

Kartu su prašymu pateikti dokumentai: _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ .

 

 

Parengtą dokumentą (pažymėkite tinkamą langelį):

 

 

atsiimsiu asmeniškai valstybės įmonės Registrų centro ______________________ filiale;

 

 

prašau išsiųsti paštu*:________________________________________________;

 

 

prašau išsiųsti elektroniniu paštu _____________________________________________.

 

 

Pridedama asmens tapatybės dokumento, ______________________________, patvirtinto

(dokumento pavadinimas)

teisės aktų nustatyta tvarka, kopija**.

** Pildoma, kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.

 

_______________________

 

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ IŠRAŠAS

 

 

Demografiniai duomenys

 

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Asmens kodas

ESI Nr.

Lytis

Telefono numeriai

Elektroninio pašto adresai

 

Alergijos

 

Įrašo data

Medžiagos pavadinimas

Įrašiusio specialisto

vardas

Įrašiusio specialisto

pavardė

Įrašiusio specialisto

spaudo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnozių sąrašas (nustatytos pirmą kartą ir įrašytos ESPBI IS)

 

Nustatymo data

TLK-10 kodas

TLK-10 pavadinimas

Įrašiusio specialisto

vardas

Įrašiusio specialisto

pavardė

Įrašiusio specialisto

spaudo Nr.

APSĮ JAR kodas

APSĮ pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsilankymai sveikatos priežiūros įstaigose

E003, E025

Apsilankymo data

TLK-10 kodas

TLK-10 pavadinimas

Specialisto

vardas

Specialisto

pavardė

Specialisto

spaudo Nr.

APSĮ JAR kodas

APSĮ pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas (receptai) bei naudojimas (išdavimas)

EREC01, EVAI01

Receptai ir išdavimas

Recepto

Nr.

Išrašymo data

Receptas galioja iki

Ar kompen-suojamas?

(T/N)

Tęstinis

(T/N)

 

Recepto

būklė

(įsigytas receptas / kt.)

Vaistas, MPP

(pavadi-nimas)

TLK-10 ko-das

Iš-da-vi-mo

Nr.

Iš-da-vi-mo

da-ta

Vaisto MPP pa-kanka iki

Išduotas vaistas, MPP

(pavadinimas)

Išdavimo

būklė

(atšauktas / kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptai

Recepto

Nr.

Išrašymo data

TLK-10 kodas

TLK-10 pavadinimas

Specialisto

vardas

Specialisto

pavardė

Specialisto

spaudo Nr.

ASPĮ JAR kodas

ASPĮ pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimas

Išdavimo

Nr.

Išdavimo data

Vaisto MPP pakanka iki

Specialisto

vardas

Specialisto

pavardė

Specialisto

spaudo Nr.

Vaistinės JAR kodas

Vaistinės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siuntimai konsultuoti, atlikti tyrimus, gydyti, pažymos

E027, E027-a

E027-va

E200, E200-a

E014, E014-a

E103-1 Vaiko gimimo pažymėjimas

E047 Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

E048 Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)

E049 Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė

E083-1 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

E106-2-1  Medicininis perinatalinės mirties liudijimas

E027-1 Vaiko sveikatos pažymėjimas

 

Pažymos išdavimo data

Pažymos formos  Nr.

Pažymos pavadi-nimas

Pažymą suformavusio

specialisto

vardas

Pažymą suformavusio

specialisto

pavardė

Pažymą suformavusio

specialisto

spaudo Nr.

Pažymą suformavusios

ASPĮ JAR kodas

Pažymą suformavusios

ASPĮ pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakcinacijos įrašai

E063

Paskyrimai

Skiepo skyrimo data

Skiriamos vakcinos tipas

Dozės eilės Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Skiepijimo faktai

Skiepijimo data

Serijos Nr.

Įskiepyta vakcinos dozė

Vaistinio preparato NPAKID

Vaistinio preparato pavadinimas

Specialisto, skyrusio skiepą, vardas, pavardė, spaudo Nr.

Įstaiga, JAR kodas, pavadini-mas

Paskiepijusio  specialisto vardas, pavardė, spaudo Nr.

Įstaiga, JAR kodas, pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-124, 2019-01-29, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01387

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-769 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo