Suvestinė redakcija nuo 2022-06-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05763

 

Nauja redakcija nuo 2016-07-30:

Nr. 3D-437, 2016-07-27, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21122

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRas

 

Į S A K Y M A S

DĖL Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento IR perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 28 d. Nr. 3D-310

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, 141 ir 143 straipsniais,

1. T v i r t i n u:

1.1. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudėtį:

1.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovai – 2;

1.1.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus atstovai – 2;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

 

1.1.3. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai – 4.

1.2. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

1.3. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-24, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00875

 

2. P a v e d u Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtinti Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos personalinę sudėtį.

3. Į g a l i o j u Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atlikti veiksmus, susijusius su perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimu bei žvejybos kvotų skyrimu.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                      Vigilijus Jukna

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. birželio 6 d.

įsakymu Nr. 3D-346

 

Perleidžiamųjų teisių į ŽVEJYBOS vidaus vandenyse KVOTas SuteikiMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos (toliau – komisija) darbo tvarką.

2. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir nešališkumo principais.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

3. Komisija nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, suteikia jas ūkio subjektams ir sprendžia kitus su perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas, skirstymu susijusius klausimus.

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

4. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Dalyvauti komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis komisija gali kviesti ūkio subjektų, kuriems skiriamos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas, asociacijų atstovus.

41. Paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, paskelbus karantiną, ar esant poreikiui komisijos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-191, 2022-03-17, paskelbta TAR 2022-03-17, i. k. 2022-04918

 

5. Komisijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, kuris yra atsakingas už jos funkcijų vykdymą ir prireikus atstovauja jai kitose institucijose. Komisijos pirmininko nesant, jį pavaduoja komisijos pirmininko pavaduotojas.

6. Komisijos pirmininkas:

6.1. koordinuoja komisijos darbą, atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

6.2. prireikus duoda kitiems komisijos nariams rašytinius ar žodinius pavedimus atlikti išsamesnį svarstomų klausimų tyrimą, parengti jų įvertinimą ir pranešimą komisijos posėdžiui;

6.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla.

7. Komisijos sekretorius, o jo nesant, komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys:

7.1. suderinęs su komisijos pirmininku, o jo nesant, su komisijos pirmininko pavaduotoju, šaukia komisijos posėdžius ir juos protokoluoja;

7.2. organizuoja komisijos narių apklausą raštu ir (arba) elektroniniu paštu;

7.3. rengia komisijos posėdžių medžiagą (nutarimų projektus, tvarko dokumentus ir kt.);

7.4. vykdo kitus komisijos pirmininko, o jeigu jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojo pavedimus komisijos posėdžių rengimo klausimais.

8. Komisijos posėdžių darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga komisijos nariams elektroniniu paštu pateikiama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki komisijos posėdžio.

9. Komisija gali keisti posėdžio darbotvarkę paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma.

10. Pasibaigus perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas gauti dokumentų priėmimo laikui, komisijos posėdis rengiamas ne vėliau kaip po penkių darbo dienų.

11. Komisijos posėdžiai rengiami pagal poreikį.

12. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė komisijos narių ir būtinai – komisijos pirmininkas arba komisijos pirmininko pavaduotojas.

13. Komisijos nutarimai priimami bendru sutarimu. Jeigu bendru sutarimu nutarimo nepavyksta priimti, vyksta atviras balsavimas. Nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojo, balsas. Jeigu komisijos narys nesutinka su daugumos nutarimu, jis gali pateikti posėdžio pirmininkui savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie komisijos posėdžio protokolo.

14. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki šaukiamo posėdžio turi apie tai pranešti komisijos sekretoriui.

 

IV. KOMISIJOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

 

15. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir fiksuojami garso ir (ar) vaizdo įrašymo priemonėmis. Komisijos pirmininkas komisijos posėdžio pradžioje informuoja dalyvius, kad posėdžio metu bus daromas garso ir (ar) vaizdo įrašas. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, svarstomų klausimų pavadinimai, pasiūlymai ir priimti sprendimai ir kita esminė informacija. Prie protokolo pridedamas dalyvių sąrašas su posėdyje dalyvaujančių asmenų vardais, pavardėmis ir parašais (išskyrus, kai posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu), atstovaujamų įmonių ir organizacijų pavadinimais. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po posėdžio. Komisijos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai saugomi Žuvininkystės tarnyboje protokolo saugojimo laikotarpiu. Esant ginčui, su komisijos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašu leidžiama susipažinti atsakingų institucijų ar ginčo šalių atstovams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-191, 2022-03-17, paskelbta TAR 2022-03-17, i. k. 2022-04918

 

16. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia protokolo projektą visiems komisijos nariams ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po komisijos posėdžio. Komisijos nariai turi teisę per dvi darbo dienas nuo protokolo išsiuntimo dienos faksu arba elektroniniu paštu pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo. Per dvi darbo dienas nepateikus pastabų ir pasiūlymų, laikoma, kad protokolui pritarta.

17. Įvertinus gautas pastabas arba jų negavus, protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

18. Protokolas registruojamas Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba). Protokolas įsigalioja kitą darbo dieną po jo užregistravimo.

19. Ūkio subjektams, kurie iki komisijos posėdžio buvo pateikę Žuvininkystės tarnybai prašymus dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo ir žvejybą tuose vandens telkiniuose kontroliuojančioms institucijoms Žuvininkystės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio protokolo pasirašymo įteikia arba išsiunčia informaciją apie aukciono rezultatus.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Ūkio subjektai komisijos sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ūkio subjektų prašymai dėl teisės į žvejybos kvotą suteikimo ir kiti dokumentai) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________

part_513dea28061a452cadbbc59d27ca853f_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-437

redakcija)

 

 

PerleidžiamŲJŲ teisIŲ į ŽVEJYBOS vidaus vandenyse KVOTAS suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo Taisyklės

 

I skyrius

BENDROsios nuostatos

 

1. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas (toliau – perleidžiamosios teisės) ūkio subjektams suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, perleidimo ir perleidžiamųjų teisių panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (toliau – Žuvininkystės įstatymas).

 

II skyrius

Informacijos apie posėdį, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės, PASKELBIMo ir Dokumentų pateikimo tvarka

 

3. Perleidžiamąsias teises suteikia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisija (toliau – komisija) tokiam laikui, kokiam Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) yra nustačiusi žvejybos limitą konkrečiame vidaus vandenų telkinyje vadovaudamasi Žuvininkystės įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, o perleidžiamosios teisės suteikiamos vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 1 dalimi.

4. Likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki komisijos posėdžio, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) paskelbia pranešimą apie komisijos posėdį Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje (www.zuv.lt) ir išsiunčia šį pranešimą Lietuvos Respublikas žemės ūkio ministerijai, kuri jį paskelbia savo interneto svetainėje (http://zum.lrv.lt).

5. Pranešime pateikiama informacija:

5.1. vidaus vandens telkinių sąrašas, žvejybos vietų pavadinimai ir žvejybos limitai;

5.2. komisijos posėdžio vieta ir laikas;

5.3. adresas, kuriuo reikia pateikti prašymus suteikti perleidžiamąsias teises ir privalomus pateikti dokumentus, bei šių dokumentų pateikimo terminas;

5.4. telefonas papildomai informacijai gauti;

5.5. kitos perleidžiamųjų teisių skyrimo sąlygos.

6. Ūkio subjektai, norintys gauti perleidžiamąsias teises, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

6.1. prašymą, kurio forma pateikiama Taisyklių 2 priede, pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

6.1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

6.1.2. vidaus vandenų telkinio pavadinimą ar žvejybos vietos pavadinimą bei norimas gauti perleidžiamąsias teises;

6.1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejybos veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą;

6.2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

 

6.3. dokumentus, kuriais įrodoma, kad ūkio subjektas turi teisę gauti perleidžiamąją teisę į ungurių žvejybos vidaus vandenyse kvotą be aukciono (jeigu tokią teisę turi);

6.4. žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą, kurios forma pateikiama Taisyklių 1 priede;

6.5. jeigu perleidžiamosios teisės skirstomos aukciono būdu, ūkio subjektai papildomai pateikia:

6.5.1. raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, neatsižvelgiant į nemokumo priežastis, jei ūkio subjektui bus suteiktos perleidžiamosios teisės, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė iki aukciono skelbime nurodyto dokumentų pateikimo termino, pervedimo į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą įrodymo dokumento kopiją (toliau – aukciono dalyvio užstatas);

6.5.2. dokumentus, įrodančius kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės;

6.5.3. jeigu aukciono dalyvis pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-719, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20699

 

7. Gauti prašymai Žuvininkystės tarnyboje registruojami Gautų dokumentų registre, kuriame nurodoma dokumentų gavimo data, registracijos numeris, juos pateikusio ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė. Užregistravus prašymą, ant jo nurodoma prašymo gavimo data, laikas ir suteiktas registracijos numeris.

8. Prašymų ūkio subjektai gali atsisakyti raštu ne vėliau kaip iki komisijos posėdžio pradžios:

8.1. ūkio subjektas, atsisakantis dalyvauti aukcione ir norintis atsiimti dokumentus, turi raštu pateikti Žuvininkystės tarnybai prašymą grąžinti dokumentus;

8.2. dokumentai grąžinami ūkio subjektui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašant ant prašymo, kad dokumentai jam grąžinti, arba su lydraščiu išsiunčiami registruotu paštu.

9. Prašymai, gauti pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, nesvarstomi ir ūkio subjektai apie tai informuojami raštu.

 

III skyrius

perleidžiamŲJŲ teisIŲ suteikimas

 

10. Perleidžiamosios teisės ūkio subjektams suteikiamos Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnyje nustatyta tvarka:

10.1. perleidžiamosios teisės be aukciono suteikiamos Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 3 dalies 3–5 punktuose nurodytais atvejais. Pranešimą apie komisijos posėdį, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės be aukciono, Žuvininkystės tarnyba skelbia Taisyklių 4–5 punktuose nustatyta tvarka;

10.2. suteikus perleidžiamąsias teises be aukciono, Žuvininkystės tarnyba Taisyklių 4–5 punktuose nustatyta tvarka skelbia pranešimą apie komisijos posėdį, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės aukciono būdu.

 

IV skyrius

perleidžiamŲJŲ teisIŲ ribojimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir perleidžiamŲJŲ teisIŲ panaikinimas

 

11. Perleidžiamosios teisės negali būti suteikiamos ar perleidžiamos ūkio subjektams, nurodytiems Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 11 dalyje ir 144 straipsnio 4 dalyje.

12. Perleidžiamųjų teisių galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir perleidžiamosios teisės panaikinamos Žuvininkystės įstatymo 143 straipsnyje nustatytais atvejais.

13. Kai perleidžiamųjų teisių galiojimas sustabdomas pagal Žuvininkystės įstatymo 143 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus, žvejybą kontroliuojanti institucija turi raštu informuoti Žuvininkystės tarnybą apie atsiradusias aplinkybes, dėl kurių turi būti sustabdomas perleidžiamųjų teisių galiojimas.

14. Kai perleidžiamųjų teisių galiojimas turi būti sustabdytas pagal Žuvininkystės įstatymo 143 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Žuvininkystės tarnyba per 5 darbo dienas nuo einamųjų metų sausio 10 d. informuoja ūkio subjektą apie lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti nesumokėjimą ir nustato šiam įsipareigojimui įvykdyti ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, kuris, vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 143 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka gali būti pratęstas.

15. Žuvininkystės tarnyba sustabdžiusi perleidžiamųjų teisių galiojimą, apie tai nedelsiant raštu informuoja ūkio subjektą ir Aplinkos apsaugos agentūrą.

16. Perleidžiamųjų teisių galiojimo sustabdymas panaikinamas kai nebelieka aplinkybių dėl kurių buvo sustabdytas perleidžiamųjų teisių galiojimas. Žuvininkystės tarnyba apie tai nedelsiant raštu informuoja ūkio subjektą ir Aplinkos apsaugos agentūrą. 

17. Žuvininkystės įstatymo 143 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 4 punkte nurodytais atvejais arba gavusi informaciją iš Aplinkos ministerijos žvejybą kontroliuojančios institucijos apie Žuvininkystės įstatymo 143 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytas aplinkybes, Žuvininkystės tarnyba panaikina perleidžiamąsias teises ir nedelsiant  raštu apie tai informuoja ūkio subjektą ir Aplinkos apsaugos agentūrą.

 

V skyrius

AUKCIONO VYKDYMAS IR AUKCIONO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

18. Aukcioną vykdo komisija. Komisijos posėdyje privalo dalyvauti ūkio subjektai ar jų įgalioti asmenys, Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikę prašymus gauti perleidžiamąsias teises aukciono būdu (toliau – aukciono dalyviai). Įgalioti asmenys privalo turėti raštišką įgaliojimą.

19. Komisijai susirinkus į posėdį, posėdžio pirmininkas paskelbia aukciono pradžią.

20. Aukcionas gali būti vykdomas:

20.1. jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du aukciono dalyviai ir pagal pateiktus prašymus perleidžiamųjų teisių jiems neužtenka. Jei vidaus vandenų telkinyje, vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 2 dalimi, gali būti skirtos perleidžiamosios teisės ne daugiau kaip 2 ar 3 ūkio subjektams, atitinkamai vienas ūkio subjektas gali pretenduoti į ne mažiau kaip pusę ar vieną trečdalį tam vandens telkiniui nustatyto žvejybos limito, išreikšto žvejybos įrankiais ir / arba žuvų kiekiu, kuriuos įmanoma dalinti, ir jei yra bent vienas ūkio subjektas, pageidaujantis gauti mažiausią dalį, aukcionas pradedamas nuo mažesnės dalies. Jei suteikiant perleidžiamąsias teises dalimis, jau suteiktos perleidžiamosios teisės didžiausiam galimam ūkio subjektų skaičiui, dėl likusių perleidžiamųjų teisių, kurios negali būti dalinamos, aukcionas gali būti vykdomas tik tarp jau tame vidaus vandenų telkinyje gavusių perleidžiamąsias teises aukciono dalyvių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-400, 2022-06-17, paskelbta TAR 2022-06-17, i. k. 2022-13070

 

20.2. jei yra tik vienas aukciono dalyvis arba pagal pateiktus prašymus perleidžiamųjų teisių užtenka, ūkio subjektams suteikiamos jų prašomos perleidžiamosios teisės vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 141  straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose nurodytais apribojimais.

21. Visi posėdžio metu komisijos priimti sprendimai įforminami komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka ir terminais. Informacija apie ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias teises skelbiama Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje (www.zuv.lt) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  interneto svetainėje (www.zum.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

 

VI skyrius

Aukciono dėl perleidžiamųjų teisių (išskyrus Kuršių marias) vykdymas

 

22. Skelbiamas aukcionas, kuris pradedamas vykdyti nuo pradinės aukciono kainos.

23. Prasidėjus aukcionui, posėdžio pirmininkas apibūdina suteikiamas perleidžiamąsias teises, išvardija aukciono dalyvių pavadinimus (arba vardus, pavardes) ir paskelbia jiems apskaičiuotus koeficientus. Tada paskelbia pradinę aukciono kainą ir paklausia aukciono dalyvių, kas sutinka mokėti daugiau.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

 

24. Aukciono dalyvis, siūlantis didesnę kainą, garsiai pasako savo pavadinimą (arba vardą, pavardę) ir savo siūlomą kainą.

25. Po kiekvieno kainos pakėlimo aukciono dalyviai informuojami apie surinktų balų skaičių. Posėdžio pirmininkas aukciono dalyviams leidžia kelti kainą tik po to, kai komisija pateikia informaciją apie aukciono dalyvių surinktų balų sumą.

26. Posėdžio pirmininkas paskelbia daugiausiai balų surinkusį aukciono dalyvį.

27. Kai nė vienas aukciono dalyvis nebesiūlo didesnės kainos ilgiau kaip 1 minutę, posėdžio pirmininkas tris kartus pakartoja daugiausia balų surinkusį aukciono dalyvį, tardamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, posėdžio pirmininkas plaktuko dūžiu patvirtina aukciono laimėtoją.

28. Aukciono dalyviai aukcione už perleidžiamąsias teises gali siūlyti pinigų sumą, ne didesnę nei aukciono dalyvio užstatas. Jei aukciono dalyvis paskelbia didesnę kainą, negu gali siūlyti pagal aukciono dalyvio užstato dydį, posėdžio pirmininkas jo kainos kėlimo nebepriima.

29. Aukciono laimėtojas nustatomas įvertinus jo surinktų balų sumą pagal formulę:

 

čia:

B – surinktų balų skaičius;

K – lėšų, skiriamų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, aukcione pasiūlytas dydis, kuris negali būti mažesnis nei nustatytas Taisyklių 3 priede. Už ūkio subjekto skiriamų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti lėšų kiekvieną eurą skiriama po balą;

V – jei aukciono dalyvis ne mažiau kaip 3 paskutinius kalendorinius metus yra registruotas (kai aukciono dalyvis yra juridinis asmuo) ar jo deklaruota gyvenamoji vieta (kai ūkio subjektas yra fizinis asmuo) tos pačios savivaldybės teritorijoje kaip ir vandens telkinys (žvejybos vieta), kur bus suteikiamos perleidžiamosios  teisės, įrašomas skaičius 5, jei ne – įrašomas 0;

M – metų skaičius, kuriuos aukciono dalyvis per paskutinius 5 metus žvejojo tame vandens telkinyje (žvejybos vietoje), kur bus suteikiamos perleidžiamosios teisės;

S – jei aukciono dalyvis yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių naudojimu visą sutarties vykdymo laiką ir dar 5 metus pasibaigus sutarties galiojimui, įrašomas skaičius 15, jei ne – įrašomas 0;

Ppaukciono dalyvio padarytų verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimų, kurie nelaikomi šiurkščiais, skaičius per praėjusius 3 kalendorinius metus;

Pš – aukciono dalyvio padarytų šiurkščių verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimų skaičius per praėjusius 3 kalendorinius metus.

TAR pastaba. 29 punktas taikomas tik nagrinėjant verslinę žvejybą vidaus vandenyse reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, padarytus po 2021 m. lapkričio 1  d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-659, 2021-10-19, paskelbta TAR 2021-10-19, i. k. 2021-21830

 

30. Komisija aukciono laimėtoju paskelbia tą aukciono dalyvį, kuris surinko daugiausia balų. Aukciono laimėtojas atsisakyti laimėtų perleidžiamųjų teisių gali tik sumokėjęs tą lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti sumą, kurią pasiūlė aukciono metu.

31. Jeigu aukcione buvo įsigytos ne visos perleidžiamosios teisės, dėl likusios jų dalies aukcionas skelbiamas iš naujo.

 

VII skyrius

PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ KURŠIŲ MARIOSE SUTEIKIMAS

 

32. Komisijos posėdžio metu be aukciono perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas, išreikštas tam tikro tipo ir tam tikru verslinės žvejybos įrankių skaičiumi, skiriamos vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 3 dalies 4 punktu. Kiekvieno ūkio subjekto, pateikusio prašymą gauti perleidžiamąją teisę, per 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais suteikiamos perleidžiamosios teisės, turėtų žvejybos kvotų vidurkis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

čia:

vid. – ūkio subjekto per 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais suteikiamos perleidžiamosios teisės, turėtų žvejybos kvotų vidurkis;

Į1, Į2, Į3...Įn – ūkio subjekto tam tikrais laikotarpiais faktiškai turėtos skirtingų dydžių žvejybos kvotos, įskaitant tam tikrais laikotarpiais išsinuomotas, gautas apsikeitus žvejybos kvotomis ar pagal panaudos sutartis žvejybos kvotas, taip pat pagal įsigytą iš kito ūkio subjekto perleidžiamąją teisę skirtas žvejybos kvotas, per 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais suteikiamos perleidžiamosios teisės;

d1, d2, d3...dn – tam tikro laikotarpio, kuriuo ūkio subjektas turėjo atitinkamo dydžio žvejybos kvotą, kalendorinių dienų skaičius per 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais suteikiamos perleidžiamosios teisės;

D1, D2, D3 – kalendorinių dienų skaičius per 3 paskutinius kalendorinius metus – atitinkamai per 1, 2 ir 3 –  iki tų metų, kuriais suteikiamos perleidžiamosios teisės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-719, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20699

 

33. Dėl perleidžiamųjų teisių, nepaskirstytų pagal Taisyklių 32 punktą, Žuvininkystės tarnyba skelbia aukcioną Taisyklių 4–5 punktuose nustatyta tvarka.

34. Prasidėjus aukcionui, posėdžio pirmininkas apibūdina perleidžiamąsias teises, išvardija aukciono dalyvių pavadinimus (vardus, pavardes), jų prašomas suteikti perleidžiamąsias teises ir patikrina, ar prašomas kiekis neviršija kiekvieno aukciono dalyvio didžiausių galimų suteikti perleidžiamųjų teisių.

35. Jei ūkio subjekto prašomos suteikti perleidžiamosios teisės viršija didžiausias galimas suteikti perleidžiamąsias teises, prašomos suteikti perleidžiamosios teisės mažinamos iki kiekvienam aukciono dalyviui galimo įsigyti kiekio pagal Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytus apribojimus – ne daugiau kaip 10 proc. bendro žvejybos limito.

36. Kiekvienam aukciono dalyviui paskaičiuojamas koeficientas C, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

čia:

V – jei aukciono dalyvis ne mažiau kaip 3 paskutinius kalendorinius metus yra registruotas (kai aukciono dalyvis yra juridinis asmuo) ar jo deklaruota gyvenamoji vieta (kai ūkio subjektas yra fizinis asmuo) tos pačios savivaldybės teritorijoje kaip ir vandens telkinys (žvejybos vieta), kur bus suteikiamos perleidžiamosios  teisės, įrašomas skaičius 5, jei ne – įrašomas 0;

M – metų skaičius, kuriuos aukciono dalyvis per paskutinius 5 metus žvejojo tame vandens telkinyje, kur bus suteikiamos perleidžiamosios  teisės;

S – jei aukciono dalyvis yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių naudojimu visą sutarties vykdymo laiką ir dar 5 metus pasibaigus sutarties galiojimui, įrašomas skaičius 15, jei ne – įrašomas 0;

Ppaukciono dalyvio padarytų verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimų, kurie nelaikomi šiurkščiais, skaičius per praėjusius 3 kalendorinius metus;

Pš –  aukciono dalyvio padarytų šiurkščių verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimų skaičius per praėjusius 3 kalendorinius metus.

TAR pastaba. 36 punktas taikomas tik nagrinėjant verslinę žvejybą vidaus vandenyse reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, padarytus po 2021 m. lapkričio 1  d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-659, 2021-10-19, paskelbta TAR 2021-10-19, i. k. 2021-21830

 

37. Posėdžio pirmininkas paskelbia pradinį balų skaičių, nuo kurio pradedamas aukcionas.  Pradinis balų skaičius Bp apskaičiuojamas pagal formulę:

Bp = Kp×C max

čia:

Kp – vienerių metų pradinė kaina žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, kaip nustatyta Taisyklių 3 priede;

C max – didžiausias koeficientas tarp aukciono dalyvių.

38. Posėdžio pirmininkui paskelbus aukciono balų skaičių B, aukciono dalyviai informuojami, kiek kiekvienas turės skirti lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti už pageidaujamas įsigyti perleidžiamąsias teises. Kaina K, kurią už kiekvieną pageidaujamą įsigyti perleidžiamąją teisę žuvų ištekliams atkurti ir saugoti turės sumokėti aukciono dalyvis, apskaičiuojama pagal formulę:

čia:

B – balų skaičius;

C – koeficientas, apskaičiuotas pagal Taisyklių 36 punkte nurodytą formulę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

 

39. Jeigu bendras visų aukciono dalyvių pageidaujamų įsigyti perleidžiamųjų teisių kiekis viršija skirstomą kiekį, posėdžio pirmininkas pradinį balų skaičių, nuo kurio buvo pradėtas aukcionas, padidina 5 balais ir procedūros kartojamos kaip nurodyta Taisyklių 38 punkte.

40. Po kiekvieno balų skaičiaus padidinimo aukciono dalyviai informuojami, kiek jie turės skirti lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti. Aukciono dalyvis pageidaujamų įsigyti perleidžiamųjų teisių kiekį gali sumažinti arba pasitraukti iš aukciono kiekviename aukciono etape, apie savo sprendimą per 1 minutę garsiai ir aiškiai informuodamas posėdžio pirmininką žodžiu po  bet kurio balų paskelbimo.

41. Jeigu lėšų suma, kurią aukciono dalyvis turi skirti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, viršija aukciono dalyvio užstate nurodytą sumą, aukciono dalyvis apie tai informuojamas ir turi sumažinti pageidaujamų įsigyti perleidžiamųjų teisių kiekį tiek, kad suma, kurią turės skirti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, neviršytų aukciono dalyvio užstate nurodytos sumos.

42. Jeigu aukciono metu paaiškėja, kad po paskutinio balų pakėlimo bendras prašomas įsigyti perleidžiamųjų teisių kiekis yra mažesnis negu suteikiamas, balų skaičius gali būti mažinamas palaipsniui 2 balais tol, kol bus paskirstytos visos perleidžiamosios teisės.

43. Tokia tvarka aukcionas vykdomas tol, kol suteikiamos visos perleidžiamosios teisės.

44. Jeigu lieka aukcione nepaskirstytų perleidžiamųjų teisių, skelbiamas naujas aukcionas Taisyklių 4–5 punktuose nustatyta tvarka.

45. Apskaičiuotas kiekvienam ūkio subjektui skiriamų perleidžiamųjų teisių dydis apvalinamas iki sveikojo skaičiaus. Aplinkos ministro leidžiamais naudoti nelimituojamais žvejybos įrankiais Kuršių mariose gali žvejoti tik perleidžiamąsias teises į žvejybos Kuršių mariose kvotą turintys ūkio subjektai. Ūkio subjektai, kuriems suteiktos perleidžiamosios teisės ir žvejybos kvotos, išreikštos tam tikro tipo (tam tikrų tipų) verslinės žvejybos įrankių skaičiumi, gali šias žvejybos kvotas konvertuoti atsižvelgiant į aplinkos ministro nustatytas žvejybos įrankių konvertavimo galimybes.

 

VIII skyrius

Lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti sumokėjimo tvarka

 

46. Jeigu ūkio subjektams pagal pateiktus prašymus perleidžiamųjų teisių užtenka, suteikiamos jų prašomo dydžio perleidžiamosios teisės, arba kai perleidžiamosios teisės suteikiamos be aukciono, ūkio subjektai žuvų ištekliams atkurti ir saugoti Taisyklių 3 priede nurodytą pradinę kainą turi sumokėti per 7 darbo dienas nuo protokolo įsigaliojimo. Jeigu ūkio subjektams perleidžiamosios teisės suteikiamos daugiau nei vieniems metams, lėšas žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, kurių dydis nurodytas komisijos protokole, už kiekvienus kitus metus ūkio subjektas turi sumokėti iki einamųjų metų sausio 10 d.

47. Ūkio subjektai, gavę perleidžiamąsias teises aukciono būdu ir kaip aukciono dalyvio užstatą pateikę banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą sumoka tą lėšų sumą, kurią įsipareigojo skirti aukcione, per 7 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo. Jeigu aukcione perleidžiamosios teisės suteikiamos daugiau negu vieniems metams, už kiekvienus kitus metus ūkio subjektas tą lėšų sumą, kurią įsipareigojo skirti aukcione, turi sumokėti iki einamųjų metų sausio 10 d., išskyrus Taisyklių 481 punkte numatytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

 

48. Jei ūkio subjektas, kuris gavo perleidžiamąsias teises aukciono būdu, aukciono dalyvio užstatą buvo pervedęs į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą:

48.1. jam negrąžinama suma, kurią pasiūlė aukcione, o aukciono dalyvio užstato likutis pervedamas į ūkio subjekto nurodytą sąskaitą per 7 darbo dienas nuo komisijos protokolo įsigaliojimo;

48.2. jei ūkio subjektas aukciono metu nelaimėjo perleidžiamųjų teisių, aukciono dalyvio užstatas pervedamas į ūkio subjekto nurodytą sąskaitą per 7 darbo dienas nuo komisijos protokolo įsigaliojimo.

481. Jeigu perleidžiamosios teisės ūkio subjektams paskirtos ilgesniam laikui nei Aplinkos ministerija nustatė žvejybos limitus tame vandens telkinyje, pasibaigus žvejybos limitų galiojimo laikui, Žuvininkystės tarnyba sustabdo ūkio subjektui tame vandens telkinyje suteiktų perleidžiamųjų teisių galiojimą ir nedelsiant raštu arba el. paštu apie tai informuoja ūkio subjektą ir Aplinkos apsaugos agentūrą. Aplinkos ministerijai nustačius naujus žvejybos limitus tame vandens telkinyje, Žuvininkystės tarnyba per 5 darbo dienas perleidžiamųjų teisių galiojimo sustabdymą panaikina ir raštu arba el. paštu apie tai informuoja ūkio subjektą ir Aplinkos apsaugos agentūrą. Lėšas žuvų ištekliams atkurti ir saugoti už einamuosius metus ūkio subjektas turi sumokėti per 10 darbo dienų nuo perleidžiamųjų teisių galiojimo sustabdymo panaikinimo

Papildyta punktu:

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

 

49. Jeigu ūkio subjektas nori atsisakyti aukcione laimėtų perleidžiamųjų teisių arba nesumoka lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti per 7 darbo dienas nuo komisijos protokolo įsigaliojimo, ūkio subjektui garantijos dokumentą išdavusiam bankui, kredito unijai ar draudimo įmonei siunčiamas pranešimas pervesti į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą šio ūkio subjekto aukcione pasiūlytą sumą iš aukciono dalyvio užstato. Jeigu ūkio subjektas aukciono dalyvio užstatą iš karto buvo pervedęs į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą, jam negrąžinama suma, kurią pasiūlė aukcione.

 

IX skyrius

Žvejybos Kvotų skyrimas ir perleidimas, perleidžiamųjų teisių perleidimas

 

50. Ūkio subjektams Žuvininkystės tarnyba paskiria tokio dydžio ir rūšies žvejybos vidaus vandenyse kvotas, į kokias jiems yra suteiktos perleidžiamosios teisės. Informacija apie paskirtas žvejybos kvotas ūkio subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po protokolo pasirašymo.

51. Ūkio subjektas jam skirtas žvejybos kvotas ar jų dalį gali perleisti, apsikeisti,  atiduoti panaudai ar išnuomoti kitam ūkio subjektui, turinčiam perleidžiamąsias teises tame pačiame vandens telkinyje laikydamasis Žuvininkystės įstatymo 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų bei Taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka.

52. Žuvininkystės tarnyba, gavusi žvejybos kvotą perleidžiančio, apsikeičiančio ar atiduodančio panaudai ir šią žvejybos kvotą gaunančio ūkio subjektų prašymus, kuriuose nurodomas žvejybos kvotos dydis ir rūšis, perleidimą įformina raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir apie kvotų perleidimą informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą. Jeigu žvejybos kvotą, išreikštą žvejybos įrankių skaičiumi, ūkio subjektas išnuomoja kitam ūkio subjektui, turinčiam perleidžiamąsias teises tame pačiame vidaus vandenų telkinyje, turi pateikti nuomos sutarties kopiją Žuvininkystės tarnybai. Žuvininkystės tarnyba, gavusi nuomos sutarties kopiją dėl žvejybos kvotų nuomos, ją išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja pareiškėjus bei Aplinkos apsaugos agentūrą.

53. Ūkio subjektas jam suteiktas perleidžiamąsias teises gali perleisti kitam ūkio subjektui Žuvininkystės įstatymo 144 straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis. Ūkio subjektas, norintis perleisti perleidžiamąsias teises, su prašymu dėl perleidimo, ir šias perleidžiamąsias teises norintis gauti ūkio subjektas su prašymu kreipiasi į Žuvininkystės tarnybą, nurodydami perleidžiamųjų teisių rūšis ir dydį. Šias perleidžiamąsias teises norintis gauti ūkio subjektas  turi pateikti Taisyklių 6.1–6.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Perleidžiamąsias teises gavęs ūkio subjektas turi mokėti tokią pat lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, sumą, kokią buvo įsipareigojęs mokėti perleidžiamąsias teises perleidęs ūkio subjektas. Jeigu ūkio subjektas, kuris perleidžia perleidžiamąsias teises kitam ūkio subjektui, tais metais už perleidžiamąsias teises jau sumokėjo lėšas žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, perleidžiamąsias teises gavęs ūkio subjektas tais metais lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti už tas perleidžiamąsias teises nemoka. Žuvininkystės tarnyba, gavusi prašymus dėl perleidžiamųjų teisių perleidimo, juos išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja pareiškėjus bei Aplinkos apsaugos agentūrą. Perleidžiamųjų teisių perleidimas galutinai įforminamas informaciją apie ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias teises paskelbus Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje (www.zuv.lt)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-24, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00875

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

 

54. Ūkio subjektai neturi teisės jiems skirtų perleidžiamųjų teisių ar žvejybos kvotų perduoti arba kitokiu būdu leisti naudoti kitiems ūkio subjektams be Žuvininkystės tarnybos pritarimo bei atvejais, numatytais Žuvininkystės įstatymo 144 straipsnio 4 dalyje.

 

X skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

55. Taisyklėse nereglamentuotus perleidžiamųjų teisių skyrimo atvejus sprendžia komisija.

56. Komisijos sprendimus dėl perleidžiamųjų teisių skyrimo ūkio subjektai gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

_____________________

part_4b3455dd82584831b0055a50f5b27f92_end


 

Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus

vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo

sustabdymo, galiojimo sustabdymo

panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą

panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo

taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos apie ūkio subjekto veiklą forma)

 

____________________________________________________________________

(žvejybą kontroliuojančios institucijos pavadinimas)

___________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens  vardas, pavardė)

 

PAŽYMA

Apie Ūkio subjekto veiklą

 

___________ Nr.______________

(data)                        

__________________________

(surašymo vieta)

Eil. Nr.

Žuvų išteklių naudotojo veikla

Atsakymų variantai,

pastabos

1.

Ar ūkio subjektui yra sustabdyta verslinė žvejyba dėl žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų?

Taip                 Ne

 

 

 

2.

Ar ūkio subjektas per praėjusius  3 kalendorinius metus padarė žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, jei padarė, kiek iš jų:

-  šiurkščių,

-  nelaikomų šiurkščiais

Taip                 Ne

 

 

 

 

_________________

_________________

3.

Kiek metų per paskutinius 5 kalendorinius metus žvejojo konkrečiame vandens telkinyje (žvejybos vietoje) (šie duomenys įrašomi tik  teikiant dokumentus aukcionui) 

1. _______________________

2. _______________________

3.________________________

4. _______________________

5. _______________________

įrašyti vandens telkinio (žvejybos vietos) pavadinimą  ir žvejotų metų  skaičių

4.

Kiek metų per paskutinius 4  kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiamos perleidžiamosios teisės, žvejojo stintas toje žvejybos vietoje, kurioje pageidauja gauti perleidžiamąsias teises be aukciono (šie duomenys įrašomi tik  teikiant dokumentus dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos kvotą be aukciono) 

 

_______________________

įrašyti stintų žvejybos vietos pavadinimą  ir žvejotų metų  skaičių

 

(Pareigos)                                             (Parašas)                                                    (Vardas, pavardė)          

 

(Rengėjo nuoroda)___________________

part_7cf12ad1409a4a6fb5a8ea9d12c22ca3_end


 

 „Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas

suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo

panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei

žvejybos kvotų skyrimo taisyklių

2 priedas

(Prašymo forma)

______________________________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas)

___________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos, buveinės adresas)

__________________________________________________________________________

(kontaktiniai  telefonai, elektroninio pašto adresas)

 

Žuvininkystės tarnybai prie

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 

PRAŠymas

suteikTI perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą

 

20__  m. ________________ d.

 

Prašau suteikti perleidžiamąsias teises į šias žvejybos vidaus vandenyse kvotas be aukciono / aukciono būdu: ________________________________________________________________

(pabraukti)               (jei teisės perimamos – nurodyti ūkio subjekto, iš kurio perimamos teisės, pavadinimą)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________    (nurodyti vandens telkinio pavadinimą bei pageidaujamų gauti  perleidžiamųjų teisių, rūšis ir dydžius)

Aukcione nepanaudotą aukciono dalyvio užstatą prašome grąžinti į sąskaitą Nr.______________ banke ________________________________________________________

(banko įstaigos pavadinimas, kodas – nurodoma, jei  aukciono dalyvio užstatas įmokėtas į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės a. s.)

 

PRIDEDAMA (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):

1. Asmens dokumento kopija  ____________________________________________ lapas (-ai).

2. Pažyma apie ūkio subjekto veiklą, išduota ___________________,  ________ lapas (-ai).

3. Įgaliojimas (jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo) _________ lapas (-ai).

4. Aukciono dalyvio užstato sumokėjimo patvirtinimo dokumentai __________________ ___________________________________________________________,  _______ lapas (-ai).

(banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės garantinio rašto ar kvito kopija, jei sumokėta į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (reikalingą pabraukti)

5. Trijų paskutinių kalendorinių metų gyvenamosios vietos deklaracija (kai ūkio subjektas fizinis asmuo).

6. Kiti pridedami dokumentai ____________________________________________________

(išvardyti)

 

 

 

Pasirašydamas šį prašymą, patvirtinu, kad:

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano ____________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

asmens duomenys gali būti naudojami Taisyklėse nustatytais tikslais:

1. Esu susipažinęs su Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis.

2. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

3. Patvirtinu, kad nesu pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejybos veiklą ir nesu susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

4. Žinau, kad iš viešųjų registrų ir duomenų bazių gautus duomenis Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) panaudos priimdama sprendimą dėl perleidžiamųjų teisių suteikimo ir žvejybos kvotų skyrimo  arba neskyrimo.

5. Žinau, kad prašymas gali būti atmestas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys.

6. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad prašyme ir kituose Žuvininkystės tarnybai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Žuvininkystės tarnybos informacinėse sistemose ir Žuvininkystės tarnyba gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių perleidžiamųjų teisių suteikimo ir žvejybos kvotų skyrimo administravimo klausimais.

7. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Žuvininkystės tarnyba tikrins pateiktus duomenis kitose valstybės institucijose,  valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Žuvininkystės tarnybai laiku.

8. Sutinku, kad mano tinkamumas gauti perleidžiamąsias teises ir žvejybos kvotas bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose  ir duomenų bazėse esančius duomenis.

9. Esu informuotas (-a)  ir sutinku, kad duomenys apie gautas perleidžiamąsias teises ir žvejybos kvotas būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkėlimą.

11. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Žuvininkystės tarnyba.

12. Esu informuotas (-a), kad visi su perleidžiamųjų teisių ir žvejybos kvotų suteikimu susiję dokumentai turi būti saugomi iki perleidžiamųjų teisių ir žvejybos kvotų galiojimo laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

13. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Žuvininkystės tarnybai apie bet kurių duomenų, pateiktų šiame prašyme, taip pat apie savo ir (arba) įmonės rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių ir (arba) partnerių įmonių atsiradimą.

14. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Žuvininkystės tarnybos tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.zuv.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

 

Ūkio subjektas ar jo įgaliotas asmuo                  (Parašas)                                     (Vardas, pavardė)

A. V. (tik juridiniams asmenims).“

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

Nr. 3D-719, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20699

 

part_24235971749542a991e7f0ea4c91bc41_end


 

Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus

vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo

sustabdymo, galiojimo sustabdymo

panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą

panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo

taisyklių

3 priedas

 

VIENERIŲ METŲ PRADINė kaina ŽUVŲ IŠTEKLIAMS atkurti ir saugoti

 

I. perleidžiamąsias teises į ŽVEJYBos įrankių kvotĄ 

 

Eil. Nr.

Žvejybos įrankių pavadinimas

Pradinė kaina,

Eur

Vidaus vandenų  telkiniuose (išskyrus Kuršių marias)

1.

100 m statomasis tinklaitis seliavų žvejybai

5,0

2.

Traukiamasis tinklas ežerinių stintelių žvejybai

14,0

3.

Traukiamasis tinklas stintų žvejybai

24,0

4.

Ungurių gaudyklė

18,0

Kuršių mariose

5.

40–50 mm tinklaitis

15,0

6.

70–80 mm tinklaitis

10,0

7.

Dreifinis tinklas

4,0

8.

Marinė gaudyklė

12,0

9.

Nėgių  gaudyklė

2,0

10.

Pelaginis tinklas

1,0

11.

Pūgžlių ir dyglių gaudyklė

10,0

12.

Stambiaakė  gaudyklė

11,0

13.

Stintų gaudyklė

1,0

14.

Traukiamasis tinklas

260,0

 

II. perleidžiamąsias teises į Žuvų sugavimo kvotĄ

 

Žuvų rūšis

Vidutinė pirminio pardavimo kaina Eur už kg

Pradinė kaina

Eur už 100 kg*

Nėgė

2,00

2,00

Seliava

2,54

2,54

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-400, 2022-06-17, paskelbta TAR 2022-06-17, i. k. 2022-13070

 

III. perleidžiamąsias teises  į žvejybos kvotą polderiuose

 

Vienas polderis 17,0 Eur.

 

Pastaba. * Pradinis lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir saugoti, už suteikiamas perleidžiamąsias teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotą – ne mažiau kaip 1 proc. nuo žuvų vidutinės pirminio pardavimo kainos.

 

––––––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-346, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-06-09, i. k. 2014-07314

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-595, 2014-09-11, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12278

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-44, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01263

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-437, 2016-07-27, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21122

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-24, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00875

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-389, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10004

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-719, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20699

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-659, 2021-10-19, paskelbta TAR 2021-10-19, i. k. 2021-21830

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-191, 2022-03-17, paskelbta TAR 2022-03-17, i. k. 2022-04918

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-400, 2022-06-17, paskelbta TAR 2022-06-17, i. k. 2022-13070

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_c86b772015914ca28f3d175e1874ad43_end