Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-10-23, i. k. 2015-16728

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-01:

Nr. 680, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13887

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO, JO PAVADUOTOJŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ ASMENS AR TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 19 d. Nr. 1099

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1099

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d.   nutarimo Nr. 680
redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO, JO PAVADUOTOJŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ ASMENS AR TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro (toliau – generalinis prokuroras), jo pavaduotojų ir jų šeimos narių (vaiko, (įvaikio), sutuoktinio, sugyventinio (partnerio), tėvų (įtėvių), gyvenančių kartu su generaliniu prokuroru, jo pavaduotojais) asmens ir turto apsaugos paskyrimo sąlygas, reglamentuoja apsaugos vykdymą, apsaugos vykdymo nutraukimą, finansavimą ir informacijos apie generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens apsaugos organizavimą saugojimą.

2. Aprašas netaikomas, jeigu yra pagrindas taikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatyme.

3. Apraše nustatytais atvejais generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens apsaugą vykdo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, o generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių turto apsaugą – Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinkta apsaugos tarnyba.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme.

 

II SKYRIUS

APSAUGOS PASKYRIMO SĄLYGOS IR APSAUGOS VYKDYMAS

 

5. Generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai gali prašyti paskirti jų asmens apsaugą, jeigu yra grėsmė jų saugumui dėl priežasčių, susijusių su generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų pareigų atlikimu.

6. Generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai prašymą paskirti jų asmens apsaugą teikia Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui.

7. Aprašo 6 punkte nurodytame prašyme turi būti nurodyta:

7.1. prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė ir pareigos, korespondencijos adresas arba kiti kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas) ryšiui palaikyti;

7.2. faktiniai duomenys, pagrindžiantys būtinumą skirti asmens apsaugą.

8. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną nuo Aprašo 6 punkte nurodyto prašymo gavimo jį išnagrinėja ir priima vieną iš šių sprendimų:

8.1. paskirti asmens apsaugą (Aprašo 1 priedas);

8.2. neskirti asmens apsaugos (Aprašo 2 priedas), jeigu pagal faktinius duomenis nustatoma, kad Aprašo 5 punkte nurodytos grėsmės nėra.

9. Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įgaliotas šios tarnybos pareigūnas su Aprašo 8 punkte nurodytais sprendimais generalinį prokurorą ar jo pavaduotojus pasirašytinai supažindina per vieną darbo dieną nuo šių sprendimų priėmimo.

10. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius, turėdamas faktinių duomenų, įrodančių, kad yra grėsmė generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų saugumui dėl priežasčių, susijusių su generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų pareigų atlikimu, tuo atveju, kai generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai nėra pateikę Aprašo 6 punkte nurodyto prašymo, raštu kreipiasi į generalinį prokurorą ar jo pavaduotojus ir pasiūlo generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojams asmens apsaugą.

11. Jeigu generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai raštu sutinka, kad jiems būtų paskirta asmens apsauga, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną nuo generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų rašytinio sutikimo gavimo priima sprendimą paskirti asmens apsaugą (Aprašo 1 priedas).

12. Jeigu generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai raštu atsisako jiems pasiūlytos asmens apsaugos, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną surašo siūlomos asmens apsaugos atsisakymo protokolą (Aprašo 3 priedas).

13. Kai kyla grėsmė generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų saugumui dėl priežasčių, susijusių su generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų pareigų atlikimu, ir asmens apsaugą šiems asmenims reikia paskirti nedelsiant, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų asmens apsaugą paskiria žodžiu nedelsdamas, o Aprašo 11 punkte nurodytą sprendimą surašo tuojau pat, kai tik atsiranda galimybė, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po to, kai generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojams paskiriama asmens apsauga.

14. Generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų šeimos nariui asmens apsauga paskiriama, jeigu yra grėsmė šio šeimos nario saugumui dėl priežasčių, susijusių su generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų pareigų atlikimu, ir yra rašytinis (-iai) šio (-ių) šeimos nario (-ių) sutikimas (-ai), kad jam (-iems) būtų paskirta asmens apsauga.

15..Jeigu asmens apsauga paskiriama generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), jų sutikimo, kad jiems būtų paskirta asmens apsauga, nereikia.

16. Generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai, turėdami faktinių duomenų, įrodančių, kad yra Aprašo 14 punkte nurodytų aplinkybių, Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui pateikia prašymą paskirti asmens apsaugą jo šeimos nariui (-iams) ir rašytinį (-ius) jo šeimos nario (-ių), kuriam (-iems) prašo paskirti asmens apsaugą, sutikimą (-us), kad jam (-iems) būtų paskirta asmens apsauga (išskyrus nepilnamečius vaikus (įvaikius), kurių sutikimo nereikia).

17. Aprašo 16 punkte nurodytame prašyme turi būti nurodyta:

17.1. prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė ir pareigos, korespondencijos adresas arba kiti kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas) ryšiui palaikyti;

17.2. šeimos nario (-ių), kuriam (-iems) prašoma paskirti asmens apsaugą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

17.3. faktiniai duomenys, įrodantys, kad yra Aprašo 14 punkte nurodytų aplinkybių.

18. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną nuo Aprašo 16 punkte nurodytų dokumentų gavimo išnagrinėja juos ir priima vieną iš šių sprendimų:

18.1. paskirti asmens apsaugą (Aprašo 1 priedas);

18.2. neskirti asmens apsaugos (Aprašo 2 priedas), jeigu pagal faktinius duomenis nustatoma, kad nėra Aprašo 14 punkte nurodytų aplinkybių.

19. Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įgaliotas šios tarnybos pareigūnas su Aprašo 18 punkte nurodytais sprendimais generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų šeimos narius, išskyrus nepilnamečius vaikus (įvaikius), pasirašytinai supažindina per vieną darbo dieną nuo šių sprendimų priėmimo.

20. Vadovybės apsaugos tarnyba apie Aprašo 18 punkte nurodytų sprendimų priėmimą per vieną darbo dieną nuo šių sprendimų priėmimo raštu informuoja prašymą pateikusius generalinį prokurorą ar jo pavaduotojus.

21. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius, turėdamas faktinių duomenų, įrodančių, kad yra Aprašo 14 punkte nurodytų aplinkybių, raštu kreipiasi į generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų šeimos narį (-ius), išskyrus nepilnamečius vaikus (įvaikius), ir pasiūlo jam (-iems) asmens apsaugą. Jeigu Aprašo 14 punkte nurodytų aplinkybių atsiranda generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius raštu kreipiasi į generalinį prokurorą ar jo pavaduotojus ir pasiūlo jų nepilnamečiams vaikams (įvaikiams) asmens apsaugą.

22. Jeigu generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų šeimos narys (-iai), išskyrus nepilnamečius vaikus (įvaikius), raštu sutinka, kad jam (-iems) būtų paskirta asmens apsauga, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną nuo generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų šeimos nario (-ių), išskyrus nepilnamečius vaikus (įvaikius), rašytinio (-ių) sutikimo (-ų), kad jam (-iems) būtų paskirta asmens apsauga, gavimo priima sprendimą paskirti asmens apsaugą (Aprašo 1 priedas). Jeigu generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai raštu sutinka su pasiūlymu jų nepilnamečiams vaikams (įvaikiams) paskirti asmens apsaugą, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną nuo generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų rašytinio sutikimo gavimo priima sprendimą paskirti asmens apsaugą (Aprašo 1 priedas).

23. Jeigu generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų šeimos narys (-iai), išskyrus nepilnamečius vaikus (įvaikius), raštu atsisako jam (-iems) pasiūlytos asmens apsaugos, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną surašo siūlomos asmens apsaugos atsisakymo protokolą (Aprašo 3 priedas). Jeigu generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai raštu nesutinka su pasiūlymu jų nepilnamečiams vaikams (įvaikiams) paskirti asmens apsaugą, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną surašo siūlomos asmens apsaugos atsisakymo protokolą (Aprašo 3 priedas).

24. Generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai Aprašo 8.2 papunktyje nurodytą sprendimą, o generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų šeimos narys, išskyrus nepilnametį vaiką (įvaikį), Aprašo 18.2 papunktyje nurodytą sprendimą gali skųsti administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

25. Priėmus Aprašo 8.1 papunktyje, 11, 13 punktuose, 18.1 papunktyje ir 22 punkte nurodytus sprendimus, generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens apsaugą Vadovybės apsaugos tarnyba vykdo vadovaudamasi Vadovybės apsaugos įstatymu.

26. Jeigu yra reali grėsmė generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių turtui dėl priežasčių, susijusių su generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų pareigų atlikimu, ir yra generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių, išskyrus nepilnamečius vaikus (įvaikius), rašytinis sutikimas, kad būtų vykdoma jų turto apsauga, generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių turto apsaugą vykdo Generalinės prokuratūros Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinkta apsaugos tarnyba. Su šia apsaugos tarnyba Generalinė prokuratūra sudaro generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių turto apsaugos paslaugų teikimo sutartį.

 

III SKYRIUS

APSAUGOS VYKDYMO NUTRAUKIMAS

 

27. Generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens apsaugos vykdymas nutraukiamas:

27.1. atleidus generalinį prokurorą ar jo pavaduotojus iš pareigų;

27.2. nutrūkus generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų įgaliojimams;

27.3. generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojams atsisakius asmens apsaugos pagal jų Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui pateiktą prašymą;

27.4. generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų šeimos nariui, išskyrus nepilnametį vaiką (įvaikį), atsisakius asmens apsaugos pagal generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui pateiktą prašymą ir šeimos nario, kuriam paskirta asmens apsauga, rašytinį sutikimą, kad būtų atsisakyta jam paskirtos asmens apsaugos;

27.5. generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojams atsisakius jų nepilnamečio vaiko (įvaikio) asmens apsaugos pagal generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui pateiktą prašymą;

27.6. išnykus Aprašo 5, 13 ar 14 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

28. Generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių turto apsaugos vykdymas nutraukiamas:

28.1. atleidus generalinį prokurorą ar jo pavaduotojus iš pareigų;

28.2. nutrūkus generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų įgaliojimams;

28.3. atsisakius turto apsaugos pagal apsaugos tarnybos vadovui pateiktą generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų ar jų šeimos nario, išskyrus nepilnametį vaiką (įvaikį), prašymą;

28.4. generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojams atsisakius jų nepilnamečio vaiko (įvaikio) turto apsaugos pagal Vadovybės apsaugos tarnybos vadovui pateiktą generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų prašymą;

28.5. išnykus Aprašo 26 punkte nurodytoms aplinkybėms.

29. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius per vieną darbo dieną nuo Aprašo 27 punkte nurodytų pagrindų atsiradimo arba paaiškėjimo dienos priima sprendimą nutraukti asmens apsaugos vykdymą (Aprašo 4 priedas).

30. Aprašo 28 punkte nustatytais atvejais turto apsaugos vykdymas nutraukiamas Aprašo 26 punkte nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka.

31. Generalinis prokuroras, jo pavaduotojai ir jų šeimos narys, išskyrus nepilnametį vaiką (įvaikį), dėl jų priimtą Aprašo 29 punkte nurodytą sprendimą gali skųsti administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

APSAUGOS VYKDYMO FINANSAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE ASMENS APSAUGOS ORGANIZAVIMĄ SAUGOJIMAS

 

32. Generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens apsauga vykdoma iš Vadovybės apsaugos tarnybai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų.

33. Aprašo 26 punkte nustatytu atveju generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių turto apsaugos vykdymo išlaidos padengiamos iš Generalinei prokuratūrai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų.

34. Informacija apie generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens apsaugos organizavimą įslaptinama Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 680, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13887

 

 

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Sprendimo forma)

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

SPRENDIMAS PASKIRTI ASMENS APSAUGĄ

______________ Nr. ____

(data)

___________

(sudarymo vieta)

 

Išnagrinėjus________________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, data)

nustatyta, kad ____________________________________________________________________

(faktiniai duomenys, kita gauta informacija)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Kadangi pagal gautą informaciją yra grėsmė ____________________________________________

                                                                                           (asmens vardas, pavardė ir pareigos*)

_______________________________________________________________________________ ,

(saugumui dėl priežasčių, susijusių su generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų pareigų atlikimu)

 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatomis, nusprendžiu:

 

 

Paskirti asmens apsaugą______________________________________________________ .

                                                                                (asmens vardas, pavardė ir pareigos*)

 

Vadovybės apsaugos tarnybos

direktorius                                                             (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau.

 

Asmuo, kuriam paskirta asmens apsauga              (Parašas)                 (Vardas, pavardė ir pareigos*)

 

                                                                                                                               (Data)

 

 

* Pareigos nurodomos, jeigu asmens apsauga paskiriama generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojams.

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 680, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13887

 

 

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Sprendimo forma)

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

SPRENDIMAS NESKIRTI ASMENS APSAUGOS

 

______________ Nr. ____

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

 

Išnagrinėjus________________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, data)

nustatyta, kad ____________________________________________________________________

(faktiniai duomenys, kita gauta informacija)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Kadangi pagal gautą informaciją nėra grėsmės ___________________________________________

                                                                                               (asmens vardas, pavardė ir pareigos*)

_______________________________________________________________________________ ,

(saugumui dėl priežasčių, susijusių su generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų pareigų atlikimu)

 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatomis, nusprendžiu:

 

Neskirti asmens apsaugos_____________________________________________________ .

                                                                                (asmens vardas, pavardė ir pareigos*)

 

Vadovybės apsaugos tarnybos

direktorius                                                             (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau. Man paaiškinta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos apraše nustatyta šio sprendimo apskundimo tvarka.

 

Asmuo, kuriam neskiriama asmens apsauga         (Parašas)                 (Vardas, pavardė ir pareigos*)

 

                                                                                                                               (Data)

 

 

* Pareigos nurodomos, jeigu asmens apsauga neskiriama generaliniam prokurorui ar jo pavaduotojams.

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 680, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13887

 

 

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Protokolo forma)

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

SIŪLOMOS ASMENS APSAUGOS ATSISAKYMO

PROTOKOLAS

 

______________ Nr. ____

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatomis, siūlau:

Skirti asmens apsaugą _____________________________________________________  dėl

                                                                           (asmens vardas, pavardė ir pareigos*)

_______________________________________________________________________________ .

(faktiniai duomenys, kita gauta informacija, dėl kurių siūloma skirti asmens apsaugą)

 

Vadovybės apsaugos tarnybos

direktorius                                                             (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

 

Atsisakau man siūlomos asmens apsaugos.

 

 

Asmuo, atsisakęs siūlomos asmens apsaugos        (Parašas)                 (Vardas, pavardė ir pareigos*)

 

                                                                                                                                (Data)

 

Asmuo, atsisakęs savo nepilnamečiam vaikui

(įvaikiui) siūlomos asmens apsaugos                     (Parašas)                  (Vardas, pavardė ir pareigos)

 

                                                                                                                                (Data)

20 ___ m. __________ d.

________ val. ____ min.

 

* Pareigos nurodomos, jeigu siūlomos asmens apsaugos atsisako generalinis prokuroras ar jo pavaduotojai.

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 680, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13887

 

 

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

(Sprendimo forma)

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

SPRENDIMAS NUTRAUKTI ASMENS APSAUGOS VYKDYMĄ

 

______________ Nr. ____

(data)

 

______________

(sudarymo vieta)

 

Išnagrinėjus gautą informaciją apie ______________________________________________  

                                                                                (saugomo asmens vardas, pavardė ir pareigos*)

asmens apsaugos vykdymą, nustatyta, kad ______________________________________________

                                                                            (asmens apsaugos vykdymo nutraukimo aplinkybės)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatomis, nusprendžiu:

1. Nuo 20______ m. _______________ d. nutraukti asmens apsaugos vykdymą __________

_______________________________________________________________________________ .

(saugomo asmens vardas, pavardė ir pareigos*)

 

2. Supažindinti _____________________________________________________________

                                                                 (saugomo asmens vardas, pavardė ir pareigos*)

su šiuo sprendimu ir paaiškinti, kad jis turi teisę apskųsti šį sprendimą.

 

3. Informuoti apie šį sprendimą suinteresuotus asmenis.

 

Vadovybės apsaugos tarnybos

direktorius                                                                         (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau. Man paaiškinta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos apraše nustatyta šio sprendimo apskundimo tvarka.

 

Asmuo, kuriam nutrauktas asmens apsaugos vykdymas (Parašas) (Vardas, pavardė ir pareigos*)

 

                                                                                                                                    (Data)

 

* Pareigos nurodomos, jeigu nutraukiamas generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų asmens apsaugos vykdymas.

 

(Slaptumo žyma – užpildžius)

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 680, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13887

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 680, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13887

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1099 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo