Suvestinė redakcija nuo 2020-03-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07151

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-19:

Nr. 3D-436, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11833

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKOLOGIŠKŲ IR PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ MAISTO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE PARAMOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 3D-267

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, bei siekdamas skatinti vartoti ekologiškus ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus maisto produktus ikimokyklinio ugdymo įstaigose,

t v i r t i n u Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Giedrius Surplys

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 3D-436

redakcija)

 

 

EKOLOGIŠKŲ IR PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ MAISTO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE PARAMOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 3D-352 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo“, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), bei Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“.

2. Taisyklės nustato paramos teikimo, skatinant ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų (toliau – pagal kokybės sistemas pagaminti produktai) vartojimą, laikantis reikalavimų, nurodytų Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dengiant kainų skirtumą, susidarantį vaikų maitinimui naudojant pagal kokybės sistemas pagamintus produktus vietoje įprastinių maisto produktų ir žaliavų (toliau – parama), administravimo tvarką. Parama pagal taisykles skiriama iš valstybės biudžeto lėšų.

3. Pagal taisykles parama negali būti teikiama už produktus, kurie įsigyjami (gaunami) pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą, įgyvendinamą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – programa), t. y. produktai turi atitikti taisyklių 8 punkto reikalavimus ir būti perkami pagal atskirus dokumentus, o  ne pagal programą. Jeigu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) nustato, jog šio reikalavimo nesilaikoma, taikoma taisyklių 28.1 papunktyje nustatyta sankcija.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“, Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

5. Parama teikiama savivaldybių įsteigtoms vaikų ugdymo įstaigoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurios šių vaikų maitinimui skirtą maistą gamina tik tam tikslui skirtose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (t. y. neperka maitinimo paslaugos) (toliau – pareiškėjas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

Nr. 3D-714, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20594

 

6. Pareiškėjas, siekiantis gauti paramą pagal taisykles, įsipareigoja:

6.1. vaikų maitinimui per visą paramos laikotarpį įsigyti ne mažiau kaip 60 proc. (jei paraiškoje nurodo didesnį procentą, turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip paraiškoje nurodytas procentas) pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio;

6.2. pirkti pagal kokybės sistemas pagamintus produktus visų šių grupių: mėsos ir jos produktų; pieno ir jo produktų (išskyrus remiamus pagal programą); kiaušinių; grūdų produktų; duonos bei pyrago gaminių; aliejaus ir riebalų; vaisių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą); daržovių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą); uogų ir jų produktų; kitų (medaus ir kt.) maisto produktų. Kiekvienoje iš šių grupių, išskyrus kitų maisto produktų grupę, per visą paramos laikotarpį pagal kokybės sistemas pagaminti produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc.;

6.3. Neteko galios nuo 2020-03-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-228, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06098

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS, PARAMOS DYDIS

 

7. Pagal šias taisykles paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas ir parama skiriama kompensuoti pagal kokybės sistemas pagamintų ir įprastinių produktų, įsigytų paramos laikotarpiu, kainų skirtumą, kuris įvertintas apskaičiuojant maksimalų paramos dydį vienam vaikui per mėnesį.

8. Pagal kokybės sistemas pagaminti produktai turi būti skirti vaikų maisto patiekalų gamybai ir į vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigas pristatomi sufasuoti bei paženklinti pagal taisyklių 4 punkte nurodytų taisyklių reikalavimus.

9. Paramos laikotarpis yra nuo paraiškos pateikimo metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, gali prašyti paramos ir už trumpesnį pagal kokybės sistemas pagamintų produktų įsigijimo laikotarpį, bet ne trumpesnį nei 3 mėnesiai (paramos laikotarpis turi būti nepertraukiamas ir skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

Nr. 3D-228, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06098

 

10. Maksimali mokėtina paramos suma pareiškėjui per visą paramos teikimo laikotarpį apskaičiuojama paraiškoje nurodytą vaikų skaičių padauginant iš vienam vaikui skiriamo maksimalaus paramos dydžio per mėnesį ir mėnesių, kuriems skiriama parama, skaičiaus.

11. Maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 20 eurų. Šį dydį Žemės ūkio ministerija perskaičiuoja kiekvienais metais, atsižvelgdama į:

11.1. ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) grupių, naudojamų vaikų maitinimui, lyginamąsias dalis visų 6.2 papunktyje nurodytų maisto produktų grupių atžvilgiu, apskaičiuotas pagal VšĮ „Ekoagros“ duomenis;

11.2. ekologiškų bei NKP ir įprastinės gamybos maisto produktų vidutinių kainų skirtumus, apskaičiuotus pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informaciją;

11.3. vidutinį dienų skaičių per mėnesį, kai maitinami vaikai, ir nustatytą pagal kokybės sistemas pagamintų produktų procentą nuo viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio.

12. Pagalbos gavėjui mokėtinas paramos dydis už nupirktus pagal kokybės sistemas pagamintus produktus apskaičiuojamas per išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodytą laikotarpį faktiškai maitintų vaikų skaičių (apskaičiuotą sudedant kiekvieno mėnesio lankomumo vidurkius) padauginant iš vienam vaikui skiriamo maksimalaus paramos dydžio.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

13. Agentūra savo interneto svetainėje www.nma.lt skelbia kvietimą teikti paraiškas, nurodydama paraiškų priėmimo terminus, paraiškų pateikimo vietą, informaciją, kur galima rasti paramos teikimo tvarką ir paraiškos formą, visoms renkamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriamą bendrą paramos sumą ir kitą informaciją.

14. Paraiška, užpildyta pagal taisyklių priede nustatytą formą, turi būti pateikta asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsta per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

 

15. Neteko galios nuo 2019-11-21

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

 

16. Paraiška turi būti užpildyta tik lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

 

17. Paraiška turi būti užpildyta elektroninėmis priemonėmis ir atspausdinta. Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildytos ir (arba) nepasirašytos paramos paraiškos nepriimamos.

18. Pareiškėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti tik vieną paraišką.

19. Agentūra:

19.1. gavusi paraišką, ją užregistruoja ir patikrina, ar pareiškėjas atitinka taisyklių 5 punkto reikalavimus;

19.2. ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos įvertina paraiškas, apskaičiuoja maksimalų lėšų poreikį paraiškų finansavimui (į paraiškos įvertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas). Jeigu vertinimo metu buvo rasta klaidų ar vertinimui atlikti trūksta informacijos, pareiškėjui siunčiamas paklausimas elektroniniu paštu. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Per nustatytą terminą nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis, paramos paraiška toliau nevertinama ir atmetama.

19.3. Neteko galios nuo 2019-11-21

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

 

19.4. Neteko galios nuo 2019-11-21

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

 

20. Tuo atveju, kai lėšų poreikis pagal tinkamas finansuoti paraiškas viršija kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą paramos sumą, atliekamas papildomas paraiškų vertinimas:

20.1. Agentūra paraiškas reitinguoja vertindama,  ar numatoma įsigyti tik ekologiškus produktus;

20.2. jei atlikus paraiškų reitingavimą taisyklių 20.1 papunktyje nustatyta tvarka lėšų lieka, bet nepakanka visoms likusioms paraiškoms, Agentūra reitinguoja paraiškas pagal didžiausią numatomų įsigyti pagal kokybės sistemas pagamintų produktų procentinę dalį, nurodytą paraiškoje;

20.3. jei atlikus paraiškų reitingavimą taisyklių 20.2 papunktyje nustatyta tvarka lėšų nepakanka paraiškoms, kuriose nurodyta vienoda numatomų įsigyti pagal kokybės sistemas pagamintų produktų procentinė dalis, Agentūra šias paraiškas reitinguoja vertindama, ar produktai numatomi įsigyti laikantis trumpos maisto grandinės principo, t. y. pagal paraiškoje nurodytą tos pačios savivaldybės rajono, kaip ir pareiškėjas, ir (ar) besiribojančių savivaldybių rajonų ekologiškų ir NKP augintojų (gamintojų), iš kurių tiesiogiai ar per tiekėjus pareiškėjas numato gauti produktus, skaičių;

20.4. jei atlikus paraiškų reitingavimą taisyklių 20.3 papunkčio nustatyta tvarka lėšų nepakanka, taisyklių 20.3 papunktyje nustatytą kriterijų atitikusioms paraiškoms taikomas proporcingas lėšų mažinimas.

21. Jei baigus papildomą paramos paraiškų atrankos vertinimą paaiškėja, kad paraiška atitinka taisyklėse keliamus reikalavimus, tačiau jai finansuoti lėšų nepakanka, pareiškėjas informuojamas dėl galimos skirti mažesnės paramos sumos nei visa apskaičiuota paramos suma paraiškai finansuoti. Jei pareiškėjas su skiriama mažesne paramos suma sutinka, jis el. paštu pateikia sutikimą dėl Agentūros pasiūlymo. Paraiškos, kurios neatitinka tinkamumo reikalavimų ir (arba) kurias pateikę pareiškėjai nesutiko su skiriama mažesne paramos suma, yra atmetamos.

22. Agentūrai priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Agentūrai priėmus sprendimą skirti ar neskirti paramos, pareiškėjas apie tai raštu informuojamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, nurodant paramos neskyrimo motyvus ir apskundimo tvarką paramos neskyrimo atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

 

221. Paramos gavėjas pateikia Agentūrai galiojančios sutarties (-ių) su pagal kokybės sistemas pagamintų produktų tiekėju (-ais) dėl maisto produktų tiekimo kopiją (-as) (toliau – sutarčių kopijos), ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamųjų dokumentų kopijas ir planuojamų įsigyti (-ų) NKP gamintojų sąrašą kartu su paraiška arba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Agentūros sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Agentūra, negavusi per nustatytą terminą galiojančių sutarčių kopijų, ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamųjų dokumentų kopijų ir planuojamų įsigyti (-ų) NKP gamintojų sąrašo, paramos neteikia.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

 

222. Agentūra VšĮ „Ekoagros“ svetainėje adresu www.ekoagros.lt patikrina, ar pateiktų ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamieji dokumentai ir NKP gamintojų sertifikatai yra galiojantys. Prireikus Agentūra kreipiasi į VšĮ „Ekoagros“ dėl papildomos informacijos pateikimo apie pagal kokybės sistemas pagamintų produktų gamintojus ar tiekėjus arba kitos informacijos, būtinos pateiktų dokumentų vertinimui.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

 

223. Agentūra Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka perveda paramos gavėjui paraiškoje prašomą avansą, tačiau ne didesnį kaip 30 proc. patvirtintos maksimalios paramos sumos, tik tada, kai įvertina pateiktas sutarčių kopijas, ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamųjų dokumentų kopijas ir planuojamų įsigyti (-ų) NKP gamintojų sąrašą. Avansas nemokamas ir parama neteikiama, jei Agentūra nustato, kad pateiktos sutartys, ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamieji dokumentai ar NKP gamintojų sertifikatai yra negaliojantys ar jų neturi. Išmokėtas avansas išskaitomas iš pirmų mokėjimų, pateikus išlaidų pagrindimo suvestines, t. y. parama nemokama, kol pagal teikiamose išlaidų pagrindimo suvestinėse numatytas lėšas pasidengia avansu išmokėta suma. Jeigu, įvertinus išlaidų pagrindimo suvestines, avansu išmokėta suma yra didesnė, nei pagal išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodytus duomenis apskaičiuota paramos suma, paramos gavėjas privalo grąžinti išmokėto avanso nepadengtą dalį.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-714, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20594

 

V SKYRIUS

MOKĖJIMAMS ATLIKTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ TEIKIMO IR FINANSAVIMO TVARKA

 

23. Paramai gauti reikiamus dokumentus paramos gavėjas Agentūrai teikia kas tris mėnesius. Paramos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų atsiskaitymo laikotarpiui pasibaigus (paskutinis atsiskaitymo laikotarpis gali būti lygus 3 mėnesiams arba mažesnis) teikia Agentūrai šiuos dokumentus paramai už juos gauti:

23.1. išlaidų pagrindimo suvestinę, kurios forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka ir skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.nma.lt (Pareiškėjai išlaidų pagrindimo suvestines Agentūrai pateikia asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta adresu Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba elektronine forma, pateikiant užpildytą išlaidų pagrindimo suvestinės formą doc, docx, excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai el. paštu dokumentai@nma.lt. Taip pat Agentūrai el. paštu nacparama@nma.lt pateikia patirtų tinkamų finansuoti išlaidų lenteles (iš išlaidų pagrindimo suvestinės II, III skyriaus) excel formatu;

23.2. patikslintą NKP gamintojų sąrašą, nurodytą 22 punkte, jei jis pasikeitė;

23.3. faktiškai maitintų vaikų skaičių (paskaičiuotą pagal lankomumo vidurkį) išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodytu laikotarpiu už kiekvieną to laikotarpio mėnesį ir už visus tris to laikotarpio mėnesius (iš viso);

23.4. naujai sudarytų sutarčių kopijas, jei sutartis (-ys) įsigyti pagal kokybės sistemas pagamintus produktus iš jų augintojo ar gamintojo, ar tiekėjo nutraukiama, pripažįstama negaliojančia ir sudaroma nauja sutartis (-ys) su kitu pagal kokybės sistemas pagamintų produktų augintoju ar gamintoju, ar tiekėju;

23.5. kitus dokumentus, reikalingus paramos administravimui ir (ar) išmokėjimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

Nr. 3D-228, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06098

 

24. Esant poreikiui, Agentūra gali kreiptis į VšĮ „Ekoagros“, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą ir savivaldybes dėl papildomos informacijos pateikimo apie pagal kokybės sistemas pagamintų produktų gamintojus ar tiekėjus arba kitos informacijos, būtinos išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimui.

25. Agentūra, gavusi taisyklių 23 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų:

25.1. įvertina išlaidų pagrindimo suvestinę ir apskaičiuoja paramos gavėjui mokėtiną paramos sumą. Išlaidų pagrindimo suvestines Agentūra vertina savo nustatyta tvarka. Agentūra Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka gali paprašyti paramos gavėjo papildomos informacijos. Jeigu vertinimo metu buvo rastos klaidos ar vertinimui atlikti trūksta informacijos, pareiškėjui siunčiamas paklausimas elektroniniu paštu (į išlaidų pagrindimo suvestinės įvertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas). Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Per nustatytą terminą nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis, dokumentai baigiami vertinti pagal turimus duomenis.

25.2. užsako lėšas ir išmoka jas paramos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse numatyta tvarka.

26. Agentūra, pasibaigus paramos teikimo laikotarpiui (kai pareiškėjas pateikia 25 punkte nurodytus dokumentus, prašydamas paramos už paskutinius atsiskaitymo mėnesius), įvertina, ar paramos gavėjas atitiko 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-228, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06098

 

27. Agentūra teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

SANKCIJOS

 

28. Pareiškėjui ar paramos gavėjui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, taikomos sankcijos, jeigu:

28.1. pareiškėjas ar paramos gavėjas pateikė melagingos informacijos ir (arba) nepateikė paramos administravimui būtinos informacijos, – parama ar jos dalis susigrąžinama ir visam tolesniam paramos laikotarpiu nutraukiama;

28.2. paramos gavėjas viršijo vienam vaikui skiriamą paramos dydį, susidariusį skaičiuojant pagal faktinį maitintų vaikų skaičių per visą paramos laikotarpį, pinigų skirtumas virš galimos maksimalios paramos sumos, apskaičiuotos pagal 10 punktą, paramos gavėjui neišmokamas;

28.3. paramos gavėjas nesilaiko taisyklių 6.1 ar 6.2 papunkčiuose nurodyto reikalavimo – parama už paskutinius 3 atsiskaitymo mėnesius nemokama, o jei buvo išmokėta – susigrąžinama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-228, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06098

 

28.4. paaiškėja, kad parama ar jos dalis išmokėta nepagrįstai, – ši parama ar jos dalis susigrąžinama.

29. Sankcijos netaikomos, jei nustatytų reikalavimų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Apie jas turi pranešti per 15 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad tokios aplinkybės buvo.

30. Sankcijos skiriamos ir apie jas pareiškėjai ar paramos gavėjai informuojami Agentūros nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Siekdama viešo ir skaidraus paramai išmokėti skirtų lėšų panaudojimo, Agentūra savo interneto svetainėje skelbia paramos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta parama, sąrašus ir skirtas sumas.

32. Už paraiškoje ir kituose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę asmenys.

33. Už paraiškų administravimą, sprendimų dėl paramos skyrimo ir neskyrimo, sankcijų taikymo priėmimą, paramos gavėjams apskaičiuotos paramos sumos teisingumą, paramos lėšų išmokėjimą ir jų apskaitą, nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako Agentūra.

34. Paramos gavėjai, gavę paramą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paramos suteikimo dienos saugoti visą su paramos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

37. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjai gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

38. Agentūros sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

39. Pasikeitus taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

___________________________

 

Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės

ūkio ir maisto kokybės sistemą

pagamintų maisto produktų vartojimo

skatinimo ikimokyklinio ugdymo

įstaigose paramos taisyklių

priedas

 

 

(Paraiškos paramai gauti už ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose forma)

 

 

___________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio paramos departamento

Nacionalinės paramos skyriui

 

 

 

PARAIŠKA PARAMAI GAUTI UŽ EKOLOGIŠKŲ IR PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ MAISTO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

_______________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Pareiškėjo pavadinimas

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo įmonės kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės / buveinės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo banko pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE NUMATOMUS VAIKŲ MAITINIMUI ĮSIGYTI EKOLOGIŠKUS IR PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTUS PRODUKTUS (TOLIAU – NKP)

 

Eil. Nr.

Produktas

 

Kiekis, kg

Ekologiškas / NKP

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

III. VAIKŲ MAITINIMUI PAGAL KOKYBĖS SISTEMAS PAGAMINTAIS PRODUKTAIS SKATINTI, KURIEMS ĮSIGYTI PRAŠOMA PARAMOS, LAIKOTARPIS

 

________-____-____–________-____-____.

 

IV. PRAŠOMAS AVANSO DYDIS NUO MAKSIMALIOS PARAMOS SUMOS____________ PROC.

 

V. NUMATOMŲ ĮSIGYTI PAGAL KOKYBĖS SISTEMAS PAGAMINTŲ PRODUKTŲ DALIS PAGAL TAISYKLIŲ 6.1 PAPUNKTĮ_______________PROC. JEIGU NUMATOMA ĮSIGYTI TIK EKOLOGIŠKUS PRODUKTUS, PAŽYMĖTI ŽENKLU „X“:

numatoma įsigyti tik ekologiškus produktus.

 

VI. TO PATIES RAJONO, KAIP IR PAREIŠKĖJAS,  IR (AR) BESIRIBOJANČIŲ RAJONŲ EKOLOGIŠKŲ IR NKP AUGINTOJŲ (GAMINTOJŲ), IŠ KURIŲ TIESIOGIAI AR PER TIEKĖJUS PAREIŠKĖJAS NUMATO GAUTI PRODUKTUS, SKAIČIUS ________________

 

VII. PAREIŠKĖJO ĮSTAIGĄ LANKANČIŲ VAIKŲ SKAIČIUS PARAIŠKOS PILDYMO DIENĄ (PAGAL SĄRAŠĄ) ______________________

 

VIII. PATEIKIAMi DOKUMENTAI

 

(pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai  pateikiami, ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius).

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

1.

Sutartis / sutartys su pagal kokybės sistemas pagamintų maisto produktų tiekėju / tiekėjais

|__|__|

2.

Ekologiškų produktų tiekėjų patvirtinamieji dokumentai

|__|__|

3.

NKP produktų gamintojų sąrašas

|__|__|

...

Kiti dokumentai (įrašyti)

|__|__|

 

 

 

 

 

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________

 

IX. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduojantis gauti paramą pagal Taisykles:

1. patvirtinu, kad:

1.1. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su Taisyklių reikalavimais;

1.3. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigos steigėja yra savivaldybė;

1.4. vaikų maitinimo paslauga nėra perkama, maistas gaminamas darželio patalpose;

1.5. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateikta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius banko sąskaitos numerį.

2. Esu informuotas ir sutinku, kad:

2.1. paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir dokumentai (įskaitant šią deklaraciją), arba paraiška yra pateikiama praleidus galutinį paraiškų teikimo terminą;

2.2. paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir mano asmens duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad su paramos administravimu susijusios institucijos gautų juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

2.3. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) paramą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.4. informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

2.5. nepateikus galiojančių sutarčių kopijų, ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamųjų dokumentų kopijų ir planuojamų įsigyti (-ų) NKP gamintojų sąrašo per 2 mėnesius nuo Agentūros sprendimo skirti paramą priėmimo dienos arba pateikus juos negaliojančius parama neteikiama.

3. Įsipareigoju:

3.1. įsigyti per visą paramos gavimo laikotarpį vaikų maitinimui pagal kokybės sistemas pagamintų produktų  ne mažiau kaip 60 proc. viso vaikų maitinimui skirto maisto;

3.2. įsigyti per visą paramos gavimo laikotarpį vaikų maitinimui pagal kokybės sistemas pagamintų  visų maisto produktų grupių, nurodytų taisyklių 6.2 papunktyje, ir kiekvienoje iš šių grupių, išskyrus kitų maisto produktų grupę, pagal kokybės sistemas pagamintų produktų įsigyti ne mažiau kaip 20 proc.;

3.3. nesiekti pagal šias taisykles paramos tiems pagal kokybės sistemas pagamintiems produktams, kurie gauna paramą pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą, įgyvendinamą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 3D-599;

3.4. gavęs Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl nepagrįstai išmokėtos ar permokėtos paramos sumos grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą paramą. Žinau, kad gavus pranešimą dėl paramos grąžinimo Agentūrai, man gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą;

3.5. Agentūros ar kitų kompetentingų institucijų prašymu pateikti visus dokumentus, susijusius su paramos gavimu;

3.6. leisti atlikti pateiktų duomenų patikrinimus;

3.7. ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinio mokėjimo prašymo pagal šią paraišką pateikimo datos saugoti visą su paramos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus.

4. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo, kaip atstovo, asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo  asmens duomenis („teisė būti pamirštam“),  apriboti savo  asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir  Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

5. Užtikrinu, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašau paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES ar kitų fondų.

6. Esu informuotas  ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas ir sutinku, kad esu atsakingas už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

7. Esu informuotas ), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

8. Esu informuotas ) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

9. Esu informuotas  ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

10. Esu informuotas  ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslais įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 3D-352 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo“, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“, Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles.

 

 

_________________________                        _____________            _____________________

 

(pareiškėjo arba jo įgalioto                                       (parašas)                        (vardas, pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi rankiniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kitos su paramos administravimu susijusios institucijos.

 

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

Nr. 3D-714, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20594

Nr. 3D-228, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06098

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-436, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11833

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-632, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-20, i. k. 2019-18523

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-714, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20594

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-228, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06098

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo