Sprendimas netenka galios 2020-09-01:

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-216, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18036

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-02-20 iki 2020-08-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11100

 

http://195.182.71.162:8080/aktai1/PictureThumbnail.aspx?Id=ebcfe1b1-0ae1-4284-80fd-4233ba735fe3

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. V17-160

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 2 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. V17-184 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų artimiausių aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ 1 punktą. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytenis Tomkus

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. V17-160

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTOS APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

Eil. nr.

 

Mokyklos pavadinimas

 

Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos

 

1.

 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Pagrindinio ugdymo programos II dalis:

Kaišiadorių miestas, Avilių, Bartaičių, Gudienos, Gudzenkos, Ilgakiemio, Kalniškių, Kiemelių, Kriaučiškių, Mažųjų Vladikiškių, Miežonių, Navasodų, Paltininkų, Rečionių, Stasiūnų, Šaknių, Ščebnicos, Tarpumiškio, Titnagų, Vladikiškių kaimai.

 

2.

 

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

 

Adomėlių, Andriūnų, Anglininkų, Apidemio, Apsuonos, Astragų, Atmainų, Armanų, Avinėlių, Ąžuolinės, Bajoriškių, Barevičių, Basonių, Basonių II, Bromos, Būdos, Būtkiemio, Būtkiemio II, Dabintos, Daktariškių, Darsūniškio, Dijokiškių, Domeikiemio, Dubniokų, Dūdiškių, Gegužinio, Ginteikiškių, Girgždų, Gliebiškio, Grabaučiškių, Grėžieniškių, Jakavos, Joniliškių, Kalvių, Karveliškių (Kruonio sen.), Kazokų, Kleboniškio, Kovaičių, Kriaučiškių (Kruonio sen.), Kruonio I, Kruonio II, Kubilių, Lankakiemio, Lapainios, Lapūkinės, Liepynės, Lukiškio, Maisiejūnų, Mankuviškių I, Mankuviškių II, Margų, Meškučių, Migonių, Molijų, Morkūnų, Navapolio, Norkūnų, Paduobrių, Paukštiškių, Pastrėvio, Plaskūnų Būdos, Plaskūnų, Pratkūnų, Pridotkų, Purvininkų, Rokiškių I, Rokiškių III, Rūčkakiemio, Saulučių, Seibūtų, Seibūtėnų, Sekionių, Sevelionių, Stebeikių, Surgantiškių, Šnipelių, Šventininkų, Tadaravos, Taraspolio, Toliškių, Trūseikiškių, Užgirėlio, Vaiguvos, Varkališkių, Vigados, Vilčkų, Vilūnų, Visginų, Vladipolio, Zauliškių, Zavadnos, Žekonių, Žiūronų ir Žydeikiškių, kaimai, Kruonio miestelis, Baranavos, Kruonio, Ignalinos, Jugalinos, Karalinavos, Krasų, Plytninkų, Toliškių viensėdžiai.

 

3.

 

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

 

Baniškių, Bartkūnų,  Bijautonių, Būblių, Dovainonių, Grabučiškių, Jakštonių, Kapitoniškių, Karčiupio,  Kaspariškių, Lašinių, Leliušių, Milžinų,  Pavuolio, Rusonių, Salomiškio, Trakių, Užtakų, Vosyliškių kaimai, Rumšiškių miestelis ir Karčiupio geležinkelio stoties gyvenvietė.

 

 

 

4.

 

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

Aleksiejūniškių, Bačkonių, Juknonių Babilių, Balceriškių, Bendrelių, Buivydonių, Burbiškių, Butkų, Būdiškių, Dainių, Dauginavos, Dirgalonių,  Eigeniškių, Gajaučiznos, Girelės, Graužų, Juknonių, Kairiškėlių, Kairiškių, Karveliškių, Kaukinės, Kertauninkų, Kibučių, Klenaukos, Klėriškių, Krasnasėlio, Kudonių, Kulukiškių, Liutonių, Malinaukos, Matelskų, Medinių Strėvininkų, Mičiūnų,  Mūro Strėvininkų, Nemaitonių, Naujosios Slabados, Padūmio, Palimšio, Pakertiškių, Pastrėvio, Piktakiemio, Radutiškių, Ringailių, Sepijoniškių, Skudenių, Stoniavos, Strėvininkų, Strošiūnų, Strumilų, Šarkiškių, Šoliškių, Sutartiškių, Triliškių, Varkalių, Verdinių, Zaslonės, Žirgaičių, Žydiškių,  Žostautų kaimai ir Žiežmarių miestas (nuo Strėvos upės link mokyklos), Eglinkos ir Užubalio viensėdžiai.

Pagrindinio ugdymo programai dar priskiriami Strėvininkų Babilių, Bulotų, Martiniškių, Pakertų, Turloviškių, Žalvarnių, kaimai, Žiežmarių miesto dalis nuo Strėvos upės link Pakertų Kranto g., Vasario 16-osios g., Vytauto g., Melioratorių g., Statybininkų g., Žalioji g., Kertaus g., Žalvarnių g.), Melioratorių gyvenvietė.

 

5.

 

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija.

 

6.

 

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija ir su Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija besiribojančių savivaldybių teritorijos.

 

7.

 

Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras

 

Antakalnio (Paparčių sen.), Anupravos, Aukštuojų, Benkūnų, Bekštonių, Burbiškių, Bernardinkos, Čiviškių, Dainavos, Dainavėlės, Dirvonų, Galviškių, Gurelių, Krečiūnų, Kaugonių, Kmitų, Krasnasėlio (Paparčių sen.), Krasnasiolkos, Lalėnų, Lemučionių, Laukagalio, Mičiūnų (Paparčių sen.), Našlėnų, Neravų, Niauriškių, Padvarių, Pakalniškių, Palapojės, Panerių, Paparčių, Prūdninkų, Pūriškių, Radutiškių, Skėrių, Skynimų, Šešonių, Tadaravos (Paparčių sen.), Tatarkos, Vareikonių, Varniškių, Žaliojo Rago kaimai.

 

8.

 

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla

Bagdoniškių, Bartkuškų, Beloniškių, Bučionių, Dubių, Eitekonių, Gegužinės, Jagorovkos, Jačiūnų, Karlaukos, Kaspariškių (Palomenės sen.), Kasparų, Klampinių Krušonių, Klūsų, Lapelių, Lomenių, Medinų (Palomenės sen.), Muldiškių, Neprėkštos, Palomenės, Paliepio, Paromatės Krušonių, Pazaliesės, Pyplių, Putriškių, Romato, Slabados, Smilgių, Svirplionių, Šafarnės, Šilagalių Medinų, Šilinių, Šilonių, Šimkaučiškių, Šukiškių, Tartoko, Tauckūnų, Uternos, Vaidučių, Vilionių, Vilkiškių, Zūbiškių kaimai.

Pagrindinio ugdymo programai dar priskiriami JanušoniųKasčiukiškių kaimai.

 

9.

 

Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla

 

Aleksandruvkos,  Apušoto, Beištrakių,   Būdos, Juodiškių, Jurgiškių, Kieliškių, Livintų, Mackūnų,   Mažųjų Juodiškių,  Naujasodžio, Pagirių, Pamierio, Pašulių, Piktavyžio,  Pentiškių, Petriškėių, Pravieniškių I, Pravieniškių II kaimai, Karčiupio, Pagirių geležinkelio stoties gyvenvietės,   Ugoniškių, Uogintų, Ūtos kaimai.

 

10.

 

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

Aponiškių, Ardosų, Ausiankos, Baruolių, Bareikiškių, Barsukų, Beičiūnų, Bertešiūnų, Budelių, Buivūnų, Butkūnų, Cineikių, Dabravolės, Dalilonių, Daubaros, Dumsių, Eiriogalos, Gansonių, Gečionių, Gerų Vakarų, Gyvatiškių, Guronių, Juršiškių, Juodo Gojaus, Kapčiškių, Karsakų, Kasilionių, Krivonėlių, Krivonių, Kurniškių, Leitiškių, Lėlių, Liauriškių, Litviniškių, Mančiūnų, Mazaliaučiznos, Mikalaučiškių, Naujažerio, Neveliškių, Obuchovkos, Padalių, Pajautiškių, Papartėlių, Paukščių, Petkaučiznos, Prozariškių, Rasavos, Rudžių, Rusinės, Rusių, Samaliavos, Savarinės, Senkonių, Stabintiškių, Survelių, Slajų, Ščiukiškių, Talpūnų, Totoriškių, Vaidžionių, Vilkakiemio, Žaslių, Žibavičių, Žuvų kaimai, Žaslių geležinkelio stoties gyvenvietė ir Žaslių miestelis.

 

11.

 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

Pradinio ugdymo programa: Kaišiadorių miestas, Avilių,  Antakalnio, Grėbliaučiškių, Pažardžio,  Miežonių, Ščebnicos kaimai.

Pagrindinio ugdymo programos I dalis: Kaišiadorių miestas, Avilių, Antakalnio,  Grėbliaučiškių, Pažardžio, Bartaičių, Gudienos, Gudzenkos, Ilgakiemio, Kalniškių, Kiemelių, Kriaučiškių, Mažųjų Vladikiškių, Miežonių, Navasodų, Paltininkų, Rečionių, Stasiūnų, Šaknių, Ščebnicos, Tarpumiškio, Titnagų, Vladikiškių kaimai.

 

12.

Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“

Bartaičių, Gudienos, Gudzenkos, Ilgakiemio, Janušonių, Kaišiadorėlių, Kasčiukiškių, Kalniškių, Keturokų, Kurniškių, Paltininkų, Rečionių, Navapolio, Navasodų kaimai.

 

13.

 

Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas

 

Kiemelių, Kriaučiškių, Mažųjų Vladikiškių, Stasiūnų,  Tarpumiškio, Titnagų ir Vladikiškių kaimai.

 

14.

 

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

Strėvininkų Babilių, Bulotų, Martiniškių, Pakertų, Turloviškių, Žalvarnių kaimai, Žiežmarių miesto dalis nuo Strėvos upės link Pakertų (Kranto g., Vasario 16-osios g., Vytauto g., Melioratorių g., Statybininkų g., Žalioji g., Kertaus g., Žalvarnių g.), Melioratorių gyvenvietė.

___________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V17-24, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-19, i. k. 2018-02451

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17-24, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-19, i. k. 2018-02451

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. V17-160 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo