Suvestinė redakcija nuo 2022-05-07

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22387

 

TAR pastaba. LRV 2022-05-04 nutarimo Nr. 475 nuostatos taikomos paramos gavėjams, kuriems finansinė parama skirta po šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir paramos gavėjams, vystantiems projektus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1-69 „Dėl finansavimo skyrimo elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 475, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09716

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL paramos atsinaujinančių Energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje ADMINISTRAVIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. 1187

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 58 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 3 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. spalio 28 d.  nutarimu Nr. 1187

 

 

 

 

paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams IR EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje ADMINISTRAVIMO tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.            Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paramos šaltinių lėšų panaudojimo atsinaujinančių energijos išteklių plėtros srities projektams, energijos efektyvumo didinimo srities projektams, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje srities projektams tvarką: šių projektų atrankos reikalavimus ir procedūras, jų įgyvendinimo priežiūros reikalavimus, taip pat funkcijų, teisių ir atsakomybės pasiskirstymą tarp šiuos projektus administruojančiosios, vykdančiosios ir koordinuojančiosios institucijų.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Avansinio mokėjimo prašymas – pagal finansinės paramos sutartyje nustatytus reikalavimus paramos gavėjo parengtas dokumentas dėl finansinės paramos dalies išmokėjimo avansu.

2.2. Avansinis mokėjimas – administruojančiosios institucijos iš anksto išmokama finansinės paramos suma paramos gavėjui pagal finansinės paramos sutartyje nustatytas sąlygas.

2.3. Finansinė parama – paramos šaltinių lėšos, skiriamos paramos projektams įgyvendinti.

2.4. Finansinės paramos sutartis – paramos gavėjo ir vykdančiosios institucijos  sutartis dėl finansinės paramos skyrimo paramos projektams sąlygų.

2.5. Galutinio mokėjimo prašymas – pagal finansinės paramos sutartyje nustatytus reikalavimus paramos gavėjo rengiamas dokumentas dėl finansinės paramos išmokėjimo įgyvendinus paramos projektą.

2.6. Koordinuojančioji institucija Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kuri atsakinga už paramos projektų įgyvendinimo koordinavimą ir paramos šaltinių lėšų tinkamą panaudojimą.

2.7. Lydimieji dokumentai – su avansinio, tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymu teikiami išlaidų tinkamumą pagrindžiantys dokumentai (mokėjimų nurodymai, sąskaitos faktūros, kiti dokumentai) ir paramos projekto įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (leidimai, sutartys, ataskaitos, aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kiti dokumentai).

2.8. Mažos galios elektrinė – elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių, išskyrus vėjo energiją, gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW, ir pavienis elektros energijos iš vėjo energijos gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia ne didesnė kaip
3 MW, jungiamas prie skirstomųjų tinklų.

2.9. Mokėjimo paraiška – koordinuojančiosios institucijos teikiamas prašymas administruojančiajai institucijai pervesti finansinę paramą į tame prašyme nurodyto finansinės paramos gavėjo banko sąskaitą.

2.10. Paramos gavėjas – asmuo, gaunantis finansinę paramą pagal finansinės paramos sutartį.

2.11. Paramos projektas (toliau projektasatsinaujinančių energijos išteklių plėtros projektas, įskaitant elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektus, energijos efektyvumo didinimo projektas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektas, finansuojami paramos šaltinių lėšomis.

2.12. Paramos šaltinių lėšosvalstybės biudžeto asignavimai, savanoriškos užsienio valstybių lėšos, skirtos atsinaujinančių išteklių naudojimui skatinti, pajamos, gautos vykdant Susitarimus dėl atsinaujinančių išteklių energijos kiekio statistinio energijos perdavimo tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių (toliau – Susitarimai), taip pat pajamos, gautos vykdant bendrus projektus tarp Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių ir užsienio valstybių, susijusius su elektros energijos, šilumos ir vėsumos energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių.

2.13. Paramos šaltinių lėšas administruojančioji institucija (toliau – administruojančioji institucija) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ įgaliota institucija, kuri administruoja lėšas, gautas vykdant Susitarimus, ar kita institucija, kuri paskirta administruoti kitas paramos šaltinių lėšas nei pajamos, gautos vykdant Susitarimus.

2.14. Projekto ataskaita – finansinės paramos sutartyje nustatyta finansinės paramos gavėjo rengiama projekto įgyvendinimo ataskaita vykdančiajai institucijai.

2.15. Projekto paraiška – dokumentas, rengiamas pagal koordinuojančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas vykdančiajai institucijai kvietime teikti projekto paraišką nurodytomis sąlygomis, siekiant gauti finansinę paramą.

2.16. Projekto paraiškos teikėjas asmuo, teikiantis vykdančiajai institucijai projekto paraišką gauti finansinę paramą.

2.17. Tarpinio mokėjimo prašymas – pagal finansinės paramos sutartyje nustatytus reikalavimus paramos gavėjo rengiamas dokumentas dėl finansinės paramos išmokėjimo už ataskaitinį (ataskaitinius) laikotarpį (laikotarpius).

2.18. Vykdančioji institucija – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – MITA), atsakinga už mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų įgyvendinimą, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), atsakinga už atsinaujinančių energijos išteklių plėtros projektų, įskaitant elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektus, ir energijos efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas), bei 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES)
Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai
.

4. Pajamos, gautos vykdant Susitarimus, skiriamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje srities projektams, įgyvendinamiems Lietuvos Respublikoje savarankiškai ir įgyvendinamiems kartu su kitomis valstybėmis pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“ numatytą Europos partnerysčių ir (ar) kitų tarptautinių mokslinių tyrimų projektų finansavimą (toliau – mokslinių tyrimų projektai), energijos efektyvumo didinimo srities projektams, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros srities elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams.

5. Pajamų, gautų vykdant Susitarimus, panaudojimo kiekvienai Aprašo 4 punkte numatytai krypčiai lėšų dydį remiantis Susitarimų nuostatomis nustato koordinuojančioji institucija.

6. Valstybės biudžeto asignavimai skiriami atsinaujinančių energijos išteklių plėtros srities elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams.

 

II SKYRIUS

KOORDINUOJANČIOSIOS, VYKDANČIOSIOS IR ADMINISTRUOJANČIOSIOS INSTITUCIJŲ FUNKCIJOS

 

7. Koordinuojančiosios institucijos funkcijos:

7.1. koordinuoja projektų įgyvendinimą;

7.2. savo interneto svetainėje skelbia pranešimą apie vykdančiosios institucijos interneto svetainėje skelbiamus kvietimus teikti projektų paraiškas (toliau – kvietimas) gauti finansinę paramą;

7.3. sudaro Komitetą;

7.4. priima sprendimą skirti finansinę paramą projektams;

7.5. gavusi vykdančiosios institucijos įvertintus avansinio, tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymus teikia mokėjimo paraišką administruojančiajai institucijai;

7.6. teikia vykdančiajai institucijai informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti.

8. Vykdančiosios institucijos funkcijos:

8.1. organizuoja projektų įgyvendinimą;

8.2. rengia kvietimo sąlygas ir skelbia kvietimus;

8.3. pasitelkia atitinkamos srities ekspertus dalyvauti vertinant projektus;

8.4. skiria kitą (kitus), nei projektus vertinusį (vertinusius) atstovą (atstovus), į Komitetą;

8.5. dalyvauja Komiteto veikloje;

8.6. tikrina ir įvertina paraiškų teikėjų pateiktas projektų paraiškas ir jų atitiktį kvietimo sąlygoms;

8.7. teikia Komitetui projekto paraiškų įvertinimus;

8.8. tikrina paramos gavėjų parengtas ataskaitas, avansinio ir tarpinio mokėjimo prašymus su tarpinėmis projekto įgyvendinimo ir finansinėmis ataskaitomis bei lydimaisiais dokumentais ir galutinio mokėjimo prašymus su galutinėmis projekto įgyvendinimo ir finansinėmis ataskaitomis bei lydimaisiais dokumentais;

8.9. iš paramos gavėjo gavusi avansinio, tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymus, per 10 darbo dienų juos įvertina;

8.10. įvertinusi avansinio, tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymus, per 3 darbo dienas elektroniniu paštu juos teikia koordinuojančiai institucijai;

8.11. atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą jų įgyvendinimo laikotarpiu;

8.12. įtarusi pažeidimą, susijusį su paramos gavimu (toliau – pažeidimas), ir (ar) gavusi apie jį informacijos, atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą;

8.13. teikia paramos gavėjui informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti;

8.14. atsako už informacijos ir pateiktų su projektų įgyvendinimu ir finansinės paramos panaudojimu susijusių dokumentų ir duomenų koordinuojančiajai institucijai tikslumą;

8.15. bendradarbiauja su koordinuojančiąja institucija nustatant ir taikant korupcijos ir sukčiavimo prevencines priemones.

9. Administruojančiosios institucijos funkcijos:

9.1. administruoja paramos šaltinių lėšas;

9.2. gavusi mokėjimo paraišką iš koordinuojančiosios  institucijos per 5 darbo dienas perveda finansinę paramą į mokėjimo paraiškoje nurodyto paramos gavėjo banko sąskaitą, vadovaudamasi finansų ministro tvirtinamomis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis;

9.3. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas funkcijas dėl tinkamo paramos šaltinių lėšų administravimo.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOS TEIKĖJAMS

 

10. Finansinė parama nėra teikiama projekto paraiškos teikėjui, jeigu projekto paraiškos teikimo momentu:

10.1. įmonė arba atsinaujinančių išteklių energijos bendrija yra likviduojama arba ūkininko ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka;

10.2. yra iškelta bankroto byla arba restruktūrizavimo byla, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ekonominės veiklos arba jis yra likviduojamas, kreditoriai vykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka;

10.3. projekto paraiškos teikėjas yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų, kai jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra didesnė kaip 50 eurų, išskyrus atvejus, kai šių mokesčių mokėjimas yra atidėtas;

10.4. neturi teisės gauti valstybės pagalbą, numatytą Reglamente. Pagal Aprašą finansavimas yra teikiamas projekto paraiškos teikėjui, jeigu jis iki 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančia įmone. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba;

10.5. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad projekto paraiškos teikėjas pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kol bus pašalintas pažeidimas ir bus įvykdyti visi su juo susiję įsipareigojimai;

10.6. projekto paraiškos teikėjas yra gavęs paramą, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir nesuderintą su vidaus rinka, ir esant atitinkamų institucijų sprendimui nėra jos gražinęs;

10.7. projekto paraiškos teikėjas įrenginiams, dėl kurių kreipiasi finansinei paramai gauti, įsigyti po 2011 m. gegužės 24 d. pasinaudojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
20 straipsnio 24 dalyje nurodytais paramos šaltiniais;

10.8. projekto paraiškos teikėjas įrenginiams, dėl kurių kreipiasi finansinei paramai gauti, įsigyti po 2011 m. gegužės 24 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra įgijęs teisę į fiksuotą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifą ar elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą;

10.9. projekto paraiškos teikėjas arba jo atstovas (atstovai), turintis (turintys) teisę projekto paraiškos teikėjo vardu sudaryti sandorį (sandorius), buhalteris arba kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti projekto paraiškos teikėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą arba dėl jų per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;

10.10. yra pažeidęs teisės aktų, reglamentuojančių finansinę atskaitomybę, reikalavimus per pastaruosius 5 metus.

11. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų galimi projektų paraiškos teikėjai:

11.1. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos ar viešosios įstaigos, siekiančios įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą. Kai elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektą įgyvendina atsinaujinančių išteklių energijos bendrija arba viešoji įstaiga, siekianti įgyti atsinaujinančios išteklių bendrijos statusą,be Aprašo 10 punkte nustatytų reikalavimų, ji turi atitikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus;

11.2. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, išskyrus pramonės įmones;

11.3. ūkininkai.

12. Mokslinių tyrimų atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu (partneriais). Projekto paraiškos teikėjas ir partneris, privalo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurioje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita) bei šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių. Taip pat projekto paraiškos teikėjas ir partneris turi vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

13. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

14. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektai turi atitikti šiuos reikalavimus:

14.1. projektas skirtas saulės arba vėjo energiją naudojančiai elektrinei statyti ar įrengti;

14.2.    statomos naujos elektrinės ar įrengiamos anksčiau neeksploatuotos elektrinės, kurių statybai ar įrengimui bus naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga;

14.3.    projektas įgyvendinamas  projekto paraiškos teikėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip 15 metų valdomame turte; kai turtas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas kelių savininkų, turi būti pasirašytas savininkų sutikimas dėl projekto įgyvendinimo;

14.4.    su elektrine, dėl kurios kreipiamasi, nedalyvaujama ir neketinama dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;

14.5.    su elektrine, dėl kurios kreipiamasi, nesinaudojama ir neketinama naudotis elektros energiją gaminančio vartotojo schema ar šią elektrinę ar jos dalį nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais perleisti valdyti elektros energiją gaminantiems vartotojams;

14.6. yra gautas savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos nurodytos galios ir tipo elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galimi, kai toks dokumentas reikalingas pagal galiojančius teisės aktus, ir elektros tinklų operatoriaus išduodamos elektrinės išankstinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos arba leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

14.7. projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai, kai statomas vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantis įrenginys, ir ne ilgesnė kaip 18 mėnesių, kai statoma saulės energiją elektros energijos gamybai naudojantis įrenginys, nuo finansinės paramos sutarties pasirašymo dienos. Vykdančioji institucija projektų įgyvendinimo terminus gali pratęsti papildomam 12 mėnesių terminui finansinės paramos sutartyje nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 475, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09716

 

15. Mokslinių tyrimų projektai turi atitikti šiuos reikalavimus:

15.1. projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo finansinės paramos skyrimo momento su galimybe pratęsti papildomam 12 mėnesių terminui finansinės paramos sutartyje numatyta tvarka;

15.2. projekto veiklos negali būti baigtos įgyvendinti iki projekto paraiškos pateikimo vykdančiajai institucijai dienos;

15.3. projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo finansinės paramos sutarties sudarymo dienos;

15.4. projekto paraiškos pateikimo metu projekto veiklos turi atitikti ne žemesnį negu Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas) 3 etapą „Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas“.

16. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projekto paraiškos vertinimo kriterijai:

16.1. prašomos finansinės paramos dalis;

16.2. ar projektą įgyvendina atsinaujinančių išteklių energijos bendrija;

16.3. pasiruošimo projekto įgyvendinimui etapas.

17. Mokslinių tyrimų projekto paraiškos vertinimo kriterijai:

17.1. MTEP etapų klasifikacijos aprašo etapas, kuriuo pradedamas projektas;

17.2. kuriamo produkto technologinis naujumas ir inovatyvumas, planuojami technologiniai pasiekimai;

17.3. projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti produkto komercinis potencialas, rinka;

17.4. projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, įsteigtu mažiau kaip prieš
12 (dvylika) mėnesių iki projekto paraiškos vykdančiajai institucijai pateikimo;

17.5. MTEP etapų klasifikacijos aprašo etapas, kurį numatoma pasiekti įgyvendinus projektą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKOS INICIJAVIMAS

 

18. Koordinuojančioji institucija raštu kreipiasi į vykdančiąją instituciją prašydama organizuoti projektų atranką pagal energetikos ministro nustatytą projektų atrankos organizavimo tvarką, kurioje nurodomi reikalavimai projektų paraiškoms, projektų paraiškų vertinimo tvarka, reikalavimai projekto išlaidų reikalavimai, išlaidų kompensavimo prašymų teikimo ir apmokėjimo, projektų  įgyvendinimo stebėsenos ir priežiūros tvarka.

19. Kvietimai skelbiami per 20 darbo dienų nuo koordinuojančiosios institucijos kreipimosi į vykdančiąją instituciją, vykdančiosios institucijos interneto svetainėje.

20. Projekto paraiškos teikiamos pagal vykdančiosios institucijos skelbiamuose kvietimuose nustatytą tvarką.

21. Vykdančioji institucija kvietime nurodo kvietimo sąlygas:

21.1. problema, kurią siekiama išspręsti įgyvendinant projektus;

21.2. projekto aktualumas ir praktinė nauda atsinaujinančių išteklių energetikos tikslams;

21.3. techninė užduotis, kurioje nustatyti projektams keliami tikslai ir uždaviniai, kurie turi būti pasiekti įgyvendinus projektą;

21.4. projekto įgyvendinimo metu sukurto rezultato (produkto) techninė specifikacija (netaikoma inovacijos kūrimo projektui);

21.5. projekto įvykdymo terminas;

21.6. kvietimo ir projekto biudžetas;

21.7. kita su projekto įgyvendinimu susijusi informacija.

22. Projekto paraiškas teikia projekto paraiškos teikėjas, užpildydamas kvietimuose nustatytą formą ir pateikdamas kitus dokumentus, nurodytus kvietimuose nustatytoje tvarkoje.

23. Vertinant projekto paraiškas, yra atliekamas administracinės atitikties ir ekspertinis arba techninis vertinimas.

24. Projekto paraiškų administracinės atitikties vertinimą atlieka vykdančioji institucija.

25. Projekto paraiškų ekspertinį arba techninį vertinimą atlieka ne mažiau kaip
2 ekspertai, atrinkti vykdančiosios institucijos nustatyta tvarka. Ekspertų nuomonėms išsiskyrus, vykdančiosios institucijos nustatyta tvarka, ekspertiniam vertinimui privalomai pasitelkiamas trečias ekspertas.

 

IV SKYRIUS

KOMITETO SUDĖTIS, FUNKCIJOS IR VEIKLOS FORMA

 

26. Koordinuojančioji institucija nustato Komiteto personalinę sudėtį.

27. Komitetas savo veikloje vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo, nešališkumo, konfidencialumo ir protingumo principais.

28. Komitetą sudaro penki nariai, tarp jų Komiteto pirmininkas: 2 atstovai iš vykdančiosios institucijos (vienas iš MITA, vienas iš APVA), 2 atstovai iš koordinuojančiosios institucijos (vienas – narys, vienas – Komiteto pirmininkas) ir vienas atstovas iš Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos.

29. Komitetas vykdo šias funkcijas:

29.1. vertina vykdančiosios institucijos pateiktas jos įvertintas projektų paraiškas ir sudaro projektų prioritetinę eilę vadovaudamasis projektų paraiškų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 16 ir 17 punktuose remiantis energetikos ministro nustatyta projektų atrankos organizavimo tvarka;

29.2. rengia pasiūlymus koordinuojančiajai institucijai skirti arba neskirti projektams finansinę paramą;

29.3. teikia koordinuojančiajai institucijai pasiūlymus dėl Aprašo keitimo;

29.4. nagrinėja kitus projekto įgyvendinimo metu iškilusius klausimus.

30. Komiteto pirmininkas pirmininkauja Komiteto posėdžiams, pasirašo posėdžio protokolus, nustato posėdžio datą, laiką ir darbotvarkę.

31. Komitetas siūlo koordinuojančiajai institucijai atšaukti Komiteto narių įgaliojimus šiais atvejais:

31.1. jei Komiteto narys tris ar daugiau kartų iš eilės nedalyvavo Komiteto posėdžiuose;

31.2. pažeidus Aprašą ar kitus energetikos srities teisės aktus;

31.3. komiteto nario prašymu;

31.4. kai Komiteto narys nebeina pareigų vykdančiojoje, koordinuojančiojoje institucijose ar Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijoje.

32. Jeigu Komiteto nario privatūs interesai yra susiję su projektais ir tai turi įtakos jo, kaip Komiteto nario, sprendimams, Komiteto narys privalo nusišalinti nuo posėdžio, kuriame priimami sprendimai šių projektų atžvilgiu, ir apie tai nedelsdamas informuoti Komiteto pirmininką.

33. Apie Komiteto sudėties pasikeitimus kiti Komiteto nariai informuojami artimiausiame Komiteto posėdyje.

34. Komiteto posėdžius šaukia Komiteto pirmininkas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo vykdančiosios institucijos įvertintų projektų pateikimo Komitetui dienos.

35. Numatomo Komiteto posėdžio darbotvarkė ir su projektais susiję dokumentai Komiteto nariams pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki įvyksiančio posėdžio. Kai Komiteto narys pavėluotai supažindinamas su posėdžio darbotvarke ir atitinkamais dokumentais, jis gali siūlyti posėdyje nenagrinėti darbotvarkėje nurodyto (nurodytų) klausimo (klausimų). Komiteto posėdyje dalyvaujantys Komiteto nariai privalo balsuoti dėl Komiteto nario pasiūlymo nenagrinėti darbotvarkėje nurodyto (nurodytų) klausimo (klausimų), su kuriuo (kuriais) Komiteto narys buvo supažindintas pavėluotai, ir priimti sprendimą. Jeigu priimamas sprendimas nenagrinėti darbotvarkėje nurodyto (nurodytų) klausimo (klausimų), su kuriuo Komiteto narys supažindinamas pavėluotai, kitas Komiteto posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos.

36. Komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komiteto narių, įskaitant Komiteto pirmininką.

37. Komiteto sprendimai įforminami Komiteto posėdžio protokole.

 

V skyrius

KOMITETO IR koordinuojančiosios institucijos SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

38. Komiteto posėdyje vykdančiosios institucijos atstovai pristato svarstomų projektų, kuriuos vertino vykdančiosios institucijos darbuotojai, išvadas ir apibendrinimus, projekto paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose esančią informaciją, atsako į Komiteto narių klausimus.

39. Komitetas priima sprendimą dėl kiekvienos Komitetui pateiktos projekto paraiškos.

40. Vertindamas pateiktas projektų paraiškas, Komitetas analizuoja ir įvertina:

40.1. projekto paraiškas vertinusių vykdančiosios institucijos darbuotojų išvadas, parengtus projektų paraiškų apibendrinimus ir kitą su jais susijusią medžiagą;

40.2. projekto paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose esančią informaciją.

41. Įvertinęs pateiktą informaciją ir sudaręs projektų prioritetinę eilę, Komitetas priima vieną iš šių sprendimų:

41.1. siūlyti skirti finansinę paramą;

41.2. siūlyti neskirti finansinės paramos, nurodant tokio sprendimo motyvus.

42. Visi sprendimai Komiteto posėdyje priimami visų posėdyje dalyvavusių Komiteto narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, priimtu sprendimu laikomas tas sprendimas, už kurį balsavo Komiteto pirmininkas.

43. Komitetas, priėmęs sprendimus, teikia juos, kartu su projektų prioritetine eile, koordinuojančiajai institucijai per 3 darbo dienas nuo Komiteto priimtų sprendimų dienos.

44. Atsižvelgdama į Komiteto sprendimus ir projektų prioritetinę eilę, per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo, koordinuojančioji institucija priima sprendimą skirti finansinę paramą paramos gavėjui arba neskirti finansinės paramos, nurodant tokio sprendimo motyvus, ir apie tai informuoja vykdančiąją instituciją.

45. Vykdančioji institucija per 3 darbo dienas nuo koordinuojančiosios institucijos sprendimų gavimo dienos raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis informuoja apie tai projekto paraiškos teikėjus.

46. Finansinės paramos sutartis dėl projekto finansavimo sudaroma remiantis energetikos ministro nustatyta projektų atrankos organizavimo tvarka.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAŽEIDIMŲ NUSTATYMAS IR TYRIMAS

 

47. Pažeidimas nustatomas, jeigu paramos gavėjas:

47.1. teikdamas projekto paraišką, mokėjimo prašymus ar kitus dokumentus pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės apsisprendimui suteikti finansinę paramą, išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymui arba tinkamai projekto įgyvendinimo priežiūrai;

47.2. nukrypsta nuo finansinės paramos sutartyje numatyto projekto biudžeto ar projekto vykdymo grafiko ir apie tai neinformuoja vykdančiosios institucijos;

47.3. neteikia koordinuojančiajai ir (arba) vykdančiajai institucijai jos prašomos informacijos;

47.4. tinkamai netvarko projekto buhalterinės apskaitos taip, kad buhalterinės apskaitos informacija būtų aiški, objektyvi, palyginama ir laiku pateikiama, pažeidžia teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų saugojimo tvarką.

48. Vykdančioji institucija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus, nedelsdama pradeda įtariamo pažeidimo tyrimą ir raštu apie tai informuoja koordinuojančiąją instituciją ir paramos gavėją.

49. Paramos gavėjas gali būti neinformuojamas apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą tuo atveju, jeigu vykdančioji institucija pagrįstai mano, kad paramos gavėjo informavimas galėtų turėti neigiamą įtaką įtariamo pažeidimo tyrimui.

50. Koordinuojančioji institucija gavusi iš vykdančiosios institucijos pranešimą apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą, nedelsdama informuoja administruojančiąją instituciją, kuri nedelsdama sustabdo finansinės paramos išmokėjimą paramos gavėjui.

51. Vykdančioji institucija įtariamo pažeidimo tyrimą  atlieka per 20 darbo dienų. Vykdančioji institucija turi teisę įtariamo pažeidimo tyrimo terminą pratęsti papildomam 10 darbo dienų terminui, jeigu paramos gavėjas neteikia įtariamo pažeidimo tyrimui reikalingos informacijos ir dokumentų, susijusių su projekto įgyvendinimu.

52. Vykdančioji institucija, atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą, turi teisę projekto įgyvendinimo vietoje atlikti patikrinimą ir gauti iš paramos gavėjo reikalingą informaciją apie projekto įgyvendinimą ir su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

53. Vykdančioji institucija apie planuojamą atlikti patikrinimą vietoje raštu informuoja koordinuojančiąją instituciją ir paramos gavėją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki patikrinimo atlikimo pradžios.

54. Atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą, vykdančioji institucija gali kreiptis į kompetentingas institucijas, prašydama pateikti informaciją ir (ar) dokumentus, susijusius su atliekamu įtariamo pažeidimo tyrimu.

55. Paramos gavėjas, pas kurį buvo atliktas patikrinimas, per 5 darbo dienas nuo vykdančiosios institucijos pažymos dėl atlikto patikrinimo surašymo dienos yra raštu informuojamas apie patikrinimo rezultatus.

56. Jeigu vykdančioji institucija nustato, kad paramos gavėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo finansinės paramos sutartyje nustatytus reikalavimus ir tai yra esminis finansinės paramos sutarties pažeidimas, vykdančioji institucija gali nutraukti finansinės paramos sutartį ir (ar) pareikalauti iš paramos gavėjo grąžinti finansinę paramą ar paramos dalį per 5 darbo dienas finansinės paramos sutartyje nustatyta tvarka.

57. Jeigu vykdančioji institucija nustato, kad paramos gavėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo finansinės paramos sutartyje nustatytus reikalavimus ir tai nėra esminis finansinės paramos sutarties pažeidimas, apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja paramos gavėją, nurodydama nustatytus trūkumus ir jų pašalinimo terminus.

58. Administruojančioji, koordinuojančioji ir (ar) vykdančioji institucija apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su finansinės paramos gavimu ir panaudojimu, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nusikalstamos veikos įtarimo dienos, raštu praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTO FINANSINĖS PARAMOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

59. Koordinuojančioji, administruojančioji, vykdančioji institucijos ir paramos gavėjas, vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, saugo visus jų funkcijoms atlikti reikiamus dokumentus, susijusius su projektų įgyvendinimu, ir užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.

60. Paramos gavėjas, įgyvendinęs projektą ir gavęs galutinį mokėjimą, su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus turi saugoti 10 metų.

61. Paramos gavėjas privalo užtikrinti finansinės paramos dokumentų archyvavimą ir saugojimą taip, kad tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų ir tinkamomis finansuoti dar nepripažintų išlaidų dokumentai būtų aiškiai identifikuoti tarp kitų apskaitos dokumentų ir prireikus operatyviai atrinkti. Jeigu paramos gavėjas įgyvendina kelis projektus, jis taip pat privalo užtikrinti, kad atskirų projektų dokumentai būtų aiškiai identifikuojami.

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 475, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09716

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo