Suvestinė redakcija nuo 2023-12-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14803

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-15:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 24 d. Nr. 4-761

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 8 straipsnio 2 punktu, 18 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 19 straipsnio 7 ir 8 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                             Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-739

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija)

 

MATAvimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės

 

i skyrius

bendrosios nuostatos

 

1. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato teisinei metrologijai priskirtų, į techninių reglamentų taikymo sritį patenkančių matavimo priemonių ženklinimą, į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančių matavimo priemonių tipo įvertinimo ir patvirtinimo tvarką, šių matavimo priemonių tipų įrašymo į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, matavimo priemonių tipo patvirtinimo sertifikatų išdavimo, matavimo priemonių tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimo, galiojimo panaikinimo ir matavimo priemonių tipų išregistravimo iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro tvarką, matavimo priemonių, kurių patikra yra atlikta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje pripažinimo pagrindus.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojas, gamintojo įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas.

2.2. Gamintojo įgaliotasis atstovas – Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje nuolat gyvenantis fizinis arba įsisteigęs juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu vykdant Taisyklėse gamintojui nustatytus įpareigojimus.

2.3. Importuotojas – Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba EEE valstybėje nuolat gyvenantis fizinis arba įsisteigęs juridinis asmuo, kuris pateikia rinkai matavimo priemonę iš trečiosios šalies.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699„Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.

 

II skyrius

MATAVIMO PRIEMONIŲ, PATENKANČIŲ Į techninių reglamentų taikymo sritis, ŽENKLINIMAS

 

4. Matavimo priemonių, patenkančių į techninių reglamentų taikymo sritis, ženklai ir žymenys, patvirtinantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties techninių reglamentų nustatytiems reikalavimams įvertinimą, nurodyti Taisyklių 1 priedo I skyriuje.

 

III skyrius

MATAVIMO PRIEMONIŲ, NEPATENKANČIŲ Į TECHNINIŲ REGLAMENTŲ TAIKYMO SRITIS, TIPO ĮVERTINIMAS. KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE AR EEE VALSTYBĖSE ATLIKTO MATAVIMO PRIEMONIŲ TIPO PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMAS IR TIPO PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMO GALIOJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

5. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemones, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

6. Teisinės metrologinės priežiūros metu ekonominės veiklos vykdytojas šią priežiūrą atliekančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (toliau – teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija) – jos prašymu, turi pateikti informaciją apie iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių rinkai pateikiamų matavimo priemonių ženklų ir (arba) žymenų ir (arba) dokumentų, patvirtinančių šiose valstybėse atliktas metrologinio patvirtinimo procedūras, formą ir turinį.

7. Ekonominės veiklos vykdytojas, teikdamas rinkai pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimus patvirtinto tipo matavimo priemonę, turi kreiptis į teisinę metrologinę priežiūrą atliekančią instituciją, pateikdamas Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, jo oficialų vertimą į lietuvių kalbą, ir prašymą įregistruoti matavimo priemonės tipą į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

8. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija registruoja Lietuvos Respublikoje pripažįstamų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių tipus Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 210 „Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Registro nuostatai) nustatyta tvarka ir terminais.

9. Jeigu matavimo priemonė neatitinka Taisyklių 5 punkto reikalavimų, prieš pateikiant ją rinkai, turi būti atliktas tokios matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas bei pirminė patikra, išskyrus Taisyklių 10 punkte nurodytą atvejį.

10. Tiekiant iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės matavimo priemonę, kurios šioje valstybėje pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus atliktas tik tipo įvertinimas ir patvirtinimas, pripažįstamas Lietuvos Respublikoje pagal šių Taisyklių 7 punkto reikalavimus, prieš pateikiant matavimo priemonę rinkai, vadovaujantis Taisyklių 41 punktu, atliekama šios matavimo priemonės pirminė patikra.

101. Lietuvoje pripažintas matavimo priemonės tipo patvirtinimas pagal Taisyklių 7 punktą galioja iki šios matavimo priemonės tipo patvirtinimo dokumente nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip 10 metų nuo Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės atlikto matavimo priemonės tipo patvirtinimo, jeigu tipo patvirtinimo galiojimas nenurodytas arba yra neribotas.

Papildyta punktu:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

11. Ekonominės veiklos vykdytojas, norintis, kad būtų atliktas matavimo priemonės tipo įvertinimas, turi kreiptis į paskirtąją įstaigą, pateikdamas Taisyklių 17.2–17.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

12. Matavimo priemonės tipo įvertinimas atliekamas pagal ekonominės veiklos vykdytojo ir paskirtosios įstaigos sudarytas sutartis.

13. Paskirtoji įstaiga:

13.1. įvertina ekonominės veiklos vykdytojo pateiktus dokumentus, matavimo priemonės metrologinių charakteristikų atitiktį Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi, nustatytiems reikalavimams (toliau – matavimo priemonėms nustatyti reikalavimai) ir matavimo priemonės patikros atlikimo Lietuvos Respublikoje galimybę pagal galiojančias patikros metodikas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

13.2. nesant matavimo priemonės gamintojo arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių kompetentingos įstaigos, arba Lietuvos Respublikoje akredituotos bandymų laboratorijos atliktų bandymų, pagal paskirtosios įstaigos vadovo patvirtintą bandymų programą atlieka reikiamus matavimo priemonės tipo bandymus ir įvertina šių bandymų rezultatus;

13.3. parengia matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitą (Taisyklių 4 priedas) ir matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato projektą.

14. Matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaita ir bandymų, jeigu jie buvo atliekami, protokolai rengiami trimis egzemplioriais, po vieną ekonominės veiklos vykdytojui, paskirtajai įstaigai ir teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

15. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato formą tvirtina teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovas.

16. Kai įvertinimo metu nustatoma, kad iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių norimos pateikti rinkai ar tiekiamos rinkai matavimo priemonės savo charakteristikomis neužtikrina apsaugos lygio, lygiaverčio matavimo priemonių nustatytiems reikalavimams, gali būti draudžiama šias matavimo priemones pateikti rinkai arba jos gali būti pašalinamos iš rinkos.

 

IV skyrius

MATAVIMO PRIEMONIŲ tIPO PATVIRTINIMAS, TIPO PATVIRTINIMO GALIOJIMO PRATĘSIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS.

matavimo priemonių patvirtintų tipų įrašymas į lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą ir išregistravimas IŠ JO

 

17. Jeigu paskirtosios įstaigos atlikto matavimo priemonės tipo įvertinimo išvados yra teigiamos ir matavimo priemonės tipas atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus, ekonominės veiklos vykdytojas, norintis patvirtinti matavimo priemonės tipą, elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, adresu www.verslovartai.lt arba tiesiogiai kreipdamasis į teisinę metrologinę priežiūrą atliekančią instituciją pateikia šiuos dokumentus:

17.1. užpildytą prašymą patvirtinti matavimo priemonės tipą (Taisyklių 2 priedas);

17.2. gamintojo parengtų dokumentų, kuriuose apibūdinama matavimo priemonės konstrukcija ir jos veikimas, kitų Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų originalo kalba kopijas ir šių dokumentų oficialius vertimus į lietuvių kalbą;

17.3. dokumentus, kuriuose nustatomi matavimo priemonės reikalavimai, arba informaciją, kokie matavimo priemonių reikalavimus nustatantys dokumentai yra taikomi;

17.4. matavimo priemonės gamintojo, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių kompetentingų įstaigų atliktų bandymų, jei tokie buvo atlikti, protokolų kopijas;

17.5. paskirtosios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitą;

17.6. matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato projektą.

18. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, gavusi Taisyklių 17 punkte nurodytus dokumentus, įvertina, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai ir ar jie tinkamai užpildyti. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, nurodyti Taisyklių 17 punkte, ir (arba) pateikti netinkamai užpildyti dokumentai, teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija raštu kreipiasi į ekonominės veiklos vykdytoją dėl papildomų dokumentų pateikimo ir (arba) informacijos patikslinimo ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams pašalinti.

19. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai užpildytų Taisyklių 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima vieną iš šių sprendimų:

19.1. patvirtinti matavimo priemonės tipą, jeigu matavimo priemonės tipas atitinka nustatytus matavimo priemonių reikalavimus;

19.2. atsisakyti patvirtinti matavimo priemonės tipą, jei nustato, kad matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaita su teigiamomis išvadomis išduota matavimo priemonėms nustatytų reikalavimų neatitinkančiam matavimo priemonės tipui; tokiu atveju teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašyme patvirtinti matavimo priemonės tipą nurodytu būdu informuoja šį prašymą pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją apie priežastis, dėl kurių atsisakyta patvirtinti matavimo priemonės tipą.

20. Matavimo priemonės tipas tvirtinamas teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovo įsakymu. Kartu su įsakymu parengiamas ir teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovo pasirašomas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas.

21. Ekonominės veiklos vykdytojo pateikti dokumentai, įskaitant asmens duomenis, teisinę metrologinę priežiūrą atliekančioje institucijoje saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

22. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, priėmusi sprendimą patvirtinti matavimo priemonės tipą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai užpildytų Taisyklių 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia ekonominės veiklos vykdytojui įsakymą dėl matavimo priemonės tipo patvirtinimo, išduoda matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą ir Registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais įrašo patvirtintą matavimo priemonės tipą į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas tvirtinamas teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos antspaudu.

23. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas 10 (dešimčiai) metų. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikas gali būti pratęstas dar 10 (dešimčiai) metų, ekonominės veiklos vykdytojui Taisyklių 17 punkte nurodytu būdu teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai pateikus šiuos dokumentus:

23.1. užpildytą prašymą pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą (Taisyklių 3 priedas);

23.2. dokumentus, patvirtinančius iš naujo atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą (paskirtosios įstaigos parengtą matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitą ir atnaujinto matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato projektą);

23.3. dokumentus, nurodytus Taisyklių 17.2–17.4 papunkčiuose, jeigu juose nurodyti duomenys, galiojant matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatui, pasikeitė.

24. Ekonominės veiklos vykdytojo prašymas pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą ir prie šio prašymo pridėti dokumentai nagrinėjami Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka ir terminais. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo pratęsimų skaičius neribojamas. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai užpildytų Taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima vieną iš šių sprendimų:

24.1. pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą, jeigu matavimo priemonės tipas atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus;

24.2. atsisakyti pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą, nustačiusi, kad matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaita su teigiamomis išvadomis išduota matavimo priemonėms nustatytų reikalavimų neatitinkančiam matavimo priemonės tipui; tokiu atveju teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašyme pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą nurodytu būdu informuoja šį prašymą pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją apie priežastis, dėl kurių atsisakyta pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą.

25. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimas pratęsiamas teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovo įsakymu. Kartu su įsakymu parengiamas ir teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovo pasirašomas atnaujintas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas.

26. Pratęsus matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą, teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašyme pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą nurodytu būdu informuoja šį prašymą pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją, kad įsakymas dėl tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimo ir atnaujintas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas jam bus išsiųsti paštu ir kad Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre bus padarytas įrašas apie matavimo priemonės tipo patvirtinimo pratęsimą.

27. Ekonominės veiklos vykdytojas, matavimo priemones, kurių tipas yra patvirtintas, ženklina Taisyklių 1 priedo II skyriuje nurodytais ženklais ir (arba) žymenimis.

28. Pakeitus matavimo priemonės tipo konstrukciją ir veikimą taip, kad šie pakeitimai galėtų turėti įtakos matavimo priemonės rodmenims, turi būti atliekamas tokio matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, taip pat išduodamas naujas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas.

29. Atsiradus naujai matavimo priemonės tipo modifikacijai, Taisyklių 11–14 ir 17–20 punktuose nustatyta tvarka turi būti atliekamas šios matavimo priemonės tipo modifikacijos įvertinimas ir patvirtinimas. Įvertinus ir patvirtinus naują matavimo priemonės tipo modifikaciją, išduodamas atnaujintas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas su patvirtintos matavimo priemonės tipo modifikacijos duomenimis, kuriame pažymima, kad anksčiau išduotas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas pripažįstamas netekusiu galios. Matavimo priemonės patvirtintos modifikacijos duomenys Registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais įrašomi į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

30. Įsakymas, kuriuo patvirtintas matavimo priemonės tipas arba pratęstas šio tipo galiojimas, pripažįstamas netekusiu galios šiais atvejais:

30.1. nustačius, kad įsakymu patvirtintas ar pratęsto galiojimo matavimo priemonės tipas neatitinka matavimo priemonėms nustatytų reikalavimų;

30.2. naudojant įsakymu patvirtinto ar pratęsto galiojimo tipo matavimo priemones, atsiskleidžia jų bendro pobūdžio defektas, dėl kurio šios matavimo priemonės nebetinkamos naudoti pagal paskirtį.

31. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija nedelsdama apie įsakymo, kuriuo patvirtintas matavimo priemonės tipas arba pratęstas šio tipo galiojimas, pripažinimą netekusiu galios informuoja prašymą patvirtinti matavimo priemonės tipą arba pratęsti šio tipo galiojimą pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją – šiame prašyme nurodytu būdu.

32. Išaiškėjus vienai iš Taisyklių 30 punkte nurodytų sąlygų, teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, pripažįsta netekusiu galios įsakymą dėl matavimo priemonės tipo patvirtinimo arba pratęsto šio tipo galiojimo ir matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą ir Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais išregistruoja matavimo priemonės tipą iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro.

33. Matavimo priemonės tipas iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro taip pat išregistruojamas pasibaigus matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikui ir nepratęsus jo galiojimo.

34. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 4-264, 2018-05-03, paskelbta TAR 2018-05-04, i. k. 2018-07076

 

V skyrius

matavimo priemonės Tipo įvertinimo ir patvirtinimo reikalavimų netaikymas

 

35. Matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra, nurodyta Taisyklių III ir IV skyriuose, netaikoma, kai matavimo priemonės:

35.1. yra nesudėtingos konstrukcijos;

35.2. įeina į įrenginių sudėtį kaip pavienės sudedamosios dalys;

35.3. įeina į matavimo sistemų sudėtį, bet neturi įtakos suminei matavimo sistemos paklaidai.

36. Tų matavimo priemonių, kurioms netaikoma tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra, atliekama pirminė patikra.

37. Nesudėtingos konstrukcijos matavimo priemonių, kurioms netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra, sąrašas pateiktas Taisyklių 5 priede.

 

VI skyrius

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA. MATAVIMO PRIEMONIŲ EB PIRMINĖS PATIKROS IR ATITIKTIES ĮVERTINIMO GALIOJIMAS. MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS, ATLIKTOS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PRIPAŽINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

38. Matavimo priemonių patikrą atlieka Teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos paskirtos įstaigos, vadovaudamosi matavimo priemonių patikros metodikomis ir (arba) gamintojo parengtomis matavimo priemonių naudojimo ir derinimo instrukcijomis, įgaliotų institucijų vadovų įsakymais pripažintomis tinkamomis tam tikrų matavimo priemonių patikrai atlikti.

39. Matavimo priemonių patikrai naudojami etalonai turi būti kalibruoti. Jų matavimo tikslumas turi atitikti Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

40. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.

41. Jeigu kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar EEE valstybėse matavimo priemonės pirminė patikra neatlikta ir (arba) ekonominės veiklos vykdytojas negali pateikti tai patvirtinančių dokumentų, ekonominės veiklos vykdytojas turi kreiptis į paskirtąją įstaigą ir užtikrinti, kad ši patikra būtų atlikta.

42. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atliktas matavimo priemonės kalibravimas prilyginamas matavimo priemonės patikrai, jeigu Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse bei EEE valstybėse nėra galimybės atlikti teisinei metrologijai priskirtos matavimo priemonės patikros ir jei laikomasi šių reikalavimų:

42.1. kalibravimą atliko Europos Sąjungos valstybės narės ir EEE valstybės nacionalinis metrologijos institutas arba paskirtasis institutas arba akredituota įstaiga;

42.2. kalibravimo rezultatai atitinka gamintojo nustatytas matavimo priemonės metrologines charakteristikas.

43. Ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonių patikra Lietuvos Respublikoje pripažįstama šiais atvejais:

43.1. kai dėl ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atliktos matavimo priemonių patikros pripažinimo yra sudaryta Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis arba tarptautinis susitarimas – šios tarptautinės sutarties arba tarptautinio susitarimo pagrindu;

43.2. kai ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse kompetentingų įstaigų atliktos matavimo priemonės patikros dokumentus ir (arba) patikros žymenis teigiamai įvertina įstaiga, Lietuvos Respublikoje paskirta atlikti tokių matavimo priemonių patikrą – paskirtosios įstaigos išduotų dokumentų pagrindu;

43.3. kai ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atliktą matavimo priemonių patikrą pripažino kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių kompetentinga įstaiga – šios įstaigos išduotų dokumentų pagrindu.

44. Ekonominės veiklos vykdytojas turi pateikti teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai dokumentus, nurodytus Taisyklių 40 ir 43 punktuose, ir dokumentus, kuriais patvirtinama matavimo priemonės kalibravimo atitiktis Taisyklių 42 punkto reikalavimams.

45. Matavimo priemonės pirminės patikros arba EB pirminės patikros arba atitikties įvertinimo rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

46. Tuo atveju, jei, atlikus matavimo priemonės patikrą Lietuvos Respublikoje, matavimo priemonės patikros sertifikatas neišduodamas arba, atlikus matavimo priemonės EB pirminę patikrą, neišduodamas atliktą EB pirminę patikrą patvirtinantis dokumentas, arba, atlikus matavimo priemonės atitikties įvertinimą, techniniame reglamente nėra nustatyta prievolė prie matavimo  priemonės pridėti Europos Sąjungos atitikties deklaracijos kopiją, laiko intervalo tarp patikrų pradžia nustatoma šiais būdais:

46.1. po pirminės matavimo priemonės patikros arba EB pirminės patikros, arba atitikties įvertinimo:

46.1.1. jei pirminės patikros arba EB pirminės patikros žymenyje arba papildomame metrologiniame ženkle nurodomi tik 2 (du) paskutiniai metų skaitmenys, laiko intervalo tarp patikrų pradžia laikoma paskutinė nurodytų metų diena;

46.1.2. jei pirminės patikros žymenyje nurodomas pirminės patikros atlikimo ketvirtis ar mėnuo, laiko intervalo tarp patikrų pradžia laikoma paskutinė nurodyto ketvirčio ar mėnesio diena;

46.2. po periodinės matavimo priemonės patikros laiko intervalo tarp patikrų pradžia laikoma paskutinė patikros žymenyje nurodytų metų, ketvirčio ar mėnesio diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

Nr. 4-677, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-04, i. k. 2023-23471

 

47. Jeigu matavimo priemonės matavimo intervalas yra ribotas, patikra gali būti atliekama tik pagal šį intervalą. Šis intervalas turi būti nurodytas matavimo priemonės patikros sertifikate.

48. Jeigu reikia atlikti atskiro matavimo sistemos elemento patikrą, turi būti atliekama ir visos matavimo sistemos patikra.

49. Matavimo priemonių arba matavimo sistemų, sudarančių vientisą objektą ir įrengiamų jų neišmontavus, pirminė patikra gali būti atlikta vienu etapu.

50. Kai matavimo priemonės arba matavimo sistemos tinkamą veikimą lemia sąlygos, kuriomis ji įrengiama ar naudojama, pirminė šios matavimo priemonės (matavimo sistemos) patikra atliekama dviem ar daugiau etapų. Paskutiniame pirminės patikros etape patikra atliekama matavimo priemonės įrengimo vietoje.

51. Laivų skysčių talpyklų patikra turi būti derinama su laivų remonto darbais. Laivų skysčių talpyklas pažeidus mechaniškai arba dėl kitų priežasčių pasikeitus talpyklų tūriui, turi būti atliekama jų neeilinė patikra.

52. Pirminė naujų matavimo priemonių patikra ir (arba) periodinė naudojamų matavimo priemonių patikra gali būti atliekama atrankos būdu, vadovaujantis patvirtintomis matavimo priemonių atrankinės patikros metodikomis. Matavimo priemonių, kurių pirminė ir (arba) periodinė patikra gali būti atliekama atrankos būdu, sąrašas pateiktas Taisyklių 6 priede.

53. Eksploatuojamų matavimo priemonių patikros žymenų ir (arba) sertifikato galiojimo laikas gali būti pratęstas, šias matavimo priemones eksploatuojančio fizinio ar juridinio asmens ar jų savininko prašomam terminui, jeigu nurodytos pagrįstos matavimo priemonių patikros žymenų ir (arba) sertifikatų galiojimo laiko pratęsimo priežastys. Sprendimą dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir (arba) sertifikatų galiojimo laiko pratęsimo priima teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovas, kai yra gautas matavimo priemones eksploatuojančio fizinio ar juridinio asmens ar jų savininko prašymas.

Matavimo priemones eksploatuojantis fizinis ar juridinis asmuo ar jų savininkas turi užtikrinti matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ir tinkamą veikimą žymenų ir (arba) sertifikatų galiojimo pratęsimo laikotarpiu.

54. Jeigu einamaisiais metais tam tikroje vietoje (vietovėje) dideliais kiekiais keičiami elektros energijos skaitikliai ir matavimo transformatoriai, prijungti prie šių skaitiklių, karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose, dujų skaitikliai ir dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai ar atliekama matavimo transformatorių metrologinė patikra jų įrengimo vietoje, kaip nurodyta Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“, šias matavimo priemones eksploatuojantis fizinis ar juridinis asmuo ar jų savininkas turi užtikrinti, kad visos matavimo priemonės iki kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos turėtų galiojančius patikros žymenis ir (arba) sertifikatus. Tokiu atveju, nepriklausomai nuo patikros žymenyje ir (arba) sertifikate nurodyto ketvirčio arba mėnesio, matavimo priemonių, kurių patikros laikas baigiasi einamaisiais metais, patikros rezultatai galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

VII skyrius

baigiamosios nuostatos

 

55. Taisyklių 43.1 papunktyje nurodytos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir tarptautiniai susitarimai skelbiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

56. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas). Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka. Asmens duomenys, pateikti teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai Taisyklių 17.1 ir 23.1 punktuose nurodytuose dokumentuose, tvarkomi matavimo priemonių tipo patvirtinimo, tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimo ir galiojimo panaikinimo, tipo patvirtinimo sertifikato išdavimo ir teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vidaus administravimo ir kontrolės tikslais.

Papildyta punktu:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-264, 2018-05-03, paskelbta TAR 2018-05-04, i. k. 2018-07076

 

 

Matavimo priemonių teisinio metrologinio

reglamentavimo taisyklių

1 priedas

 

MATAVIMO PRIEMONIŲ ženklinimas

 

I SKYRIUS

ŽENKLAI IR (ARBA) ŽYMENYS, PATVIRTINANTYS MATAVIMO PRIEMONIŲ, PATENKANČIŲ Į TECHNINIŲ REGLAMENTŲ, TAIKYMO SRITĮ, ATITIKTIES ĮVERTINIMĄ

 

1. Matavimo priemonės, patenkančios į Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699„Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį ir svarstyklės, patenkančios į Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 4-730„Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, ženklinamos „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys (1 pavyzdys). Stačiakampio aukštis turi būti lygus „CE“ ženklo aukščiui. Papildomas metrologinis ženklas „M“ rašomas iš karto po „CE“ ženklo. Jeigu, vadovaujantis atitikties įvertinimo procedūromis, ant matavimo priemonės turi būti žymimas paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jis rašomas po „CE“ ženklo ir papildomo metrologinio ženklo „M“.

 

1 pavyzdys

 

CE

M 15

XXXX

 

2. Mažinant ar didinant „CE“ ženklą, privalu laikytis 2 pavyzdyje su padalomis nustatytų proporcijų. Įvairios „CE“ ženklo sudedamosios dalys privalo turėti vienodą vertikalųjį matmenį, kuris negali būti mažesnis negu 5 mm.

 

2 pavyzdys

 

 

 

II SKYRIUS

ŽENKLAI IR ŽYMENYS, PATVIRTINANTYS MATAVIMO PRIEMONIŲ, NEPATENKANČIŲ Į TECHNINIŲ REGLAMENTŲ TAIKYMO SRITIS, TIPO ĮVERTINIMĄ IR PATVIRTINIMĄ ATLIKTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

3. Matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijantis ženklas sudaromas šiais būdais:

3.1. Matavimo priemonės, pagamintos Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje atliktą tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijantis ženklas sudaromas pagal 3 pavyzdį.

 

3 pavyzdys

 

 

LT

1 – XXXX

 

arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:

YYYY

Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

3.2. Matavimo priemonės, pagamintos ne Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje atliktą tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijantis ženklas sudaromas pagal 4 pavyzdį.

 

4 pavyzdys

 

 

LT

2 – XXXX

 

arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:

YYYY

 

Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.

3.3. Matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančio ženklo aukštis gali būti 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60 ir 100 mm.

4. Matavimo priemonės pirminės patikros žymens formą tvirtina teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos vadovas.

 

III SKYRIUS

MATAVIMO PRIEMONIŲ, NETURINČIŲ IDENTIFIKAVIMO ŽYMENŲ, TAČIAU NAUDOJAMŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO SRITYSE, ŽENKLINIMAS

 

5. Matavimo priemonės, gamintojo nepaženklintos identifikavimo žymenimis, tačiau naudojamos teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, privalo būti ženklinamos šio priedo 13 punkte nurodytos struktūros identifikavimo žymenimis ir registruojamos šio priedo 12 punkte nurodytame žurnale.

6. Šio priedo 8 punkte nurodytas matavimo priemones identifikavimo žymenimis ženklina ir registruoja paskirtosios įstaigos, atliekančios šių matavimo priemonių pirminę arba periodinę patikrą.

7. Priklausomai nuo matavimo priemonės dydžio, naudojimo sąlygų ir medžiagos, iš kurios ji pagaminta, šio priedo 8 punkte nurodyta matavimo priemonė ženklinama vienu iš šių būdų, identifikavimo žymuo:

7.1. išgraviruojamas;

7.2. įkalamas;

7.3. užklijuojamas;

7.4. užrašomas nenuplaunamais dažais (žymekliu).

8. Ant matavimo priemonės nurodyti identifikavimo žymenys turi būti aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir neištrinami.

9. Šio priedo 8 punkte nurodyta matavimo priemonė, kuriai pirminės arba periodinės patikros metu suteikiamas identifikavimo žymuo, turi būti registruojama paskirtosios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintos formos matavimo priemonių identifikavimo žymenų registravimo žurnale. Šiame žurnale turi būti nurodyta: matavimo priemonei suteiktas identifikavimo žymuo, matavimo priemonės patikros ir ženklinimo identifikavimo žymeniu data, matavimo priemonės pavadinimas ir tipas. Šis žurnalas skirtingose paskirtosios įstaigos laboratorijose turi būti pildomas atskirai.

10. Matavimo priemonės identifikavimo žymens struktūrą sudaro: paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, matavimo priemonės registracijos numeris, pradedant skaičiumi 1, ir laboratorijos, atliekančios konkrečios matavimo priemonės patikrą, identifikavimo numeris (skaičiai nuo 1 iki 9).

 

5 pavyzdys

 

A.X.Y arba AAA.X.Y, čia:

 

A arba AAA – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklai;

X – matavimo priemonės registracijos numeris (gali būti daugiaženklis);

Y – laboratorijos, atliekančios konkrečios matavimo priemonės patikrą, identifikavimo numeris.

11. Paskirtosios įstaigos, kurioms suteikti atpažinimo ženklai iš vienos ir iš dviejų–trijų raidžių, pačios pasirenka, kurį atpažinimo ženklą nurodyti matavimo priemonės identifikavimo žymenyje.

12. Paskirtoji įstaiga visoms matavimo priemonių patikrą atliekančioms laboratorijoms suteikia atskirus identifikavimo numerius ir užtikrina šių numerių atsekamumą.

 

___________________

 

Matavimo priemonių teisinio metrologinio

reglamentavimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo patvirtinti matavimo priemonės tipą forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(kiti juridinio asmens rekvizitai, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas)

 

 

(teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos pavadinimas naudininko linksniu)

 

Prašymas

PATVIRTINTI MATAVIMO PRIEMONĖS TIPĄ

 

20    m. ________________ d.

(data)

 

Prašome patvirtinti šį matavimo priemonės tipą:

 

Informacija apie matavimo priemonės gamintoją:

Juridinio asmens pavadinimas

arba fizinio asmens vardas, pavardė: _________________________________________________

Valstybė, kurioje gamintojas

yra įsisteigęs arba nuolat gyvena: _____________________________________________________

Gamintojo buveinės (veiklos vykdymo vietos)

arba gyvenamosios vietos adresas: ____________________________________________________

Telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas: ____________________________________________

 

Informacija apie matavimo priemonės tipą:

Matavimo priemonės tipas: _________________________________________________________

Modelis (modifikacija): ____________________________________________________________

Taikymo sritis: ___________________________________________________________________

Matavimo ribos: __________________________________________________________________

Didžiausia leidžiamoji paklaida: ______________________________________________________________

Aplinkos ir veikimo sąlygos: ________________________________________________________

 

Informaciją apie prašymo patvirtinti matavimo priemonės tipą patenkinimą arba atsisakymą patenkinti prašau pateikti (tinkamą variantą pažymėti):

          šiuo adresu: _________________________________________________________________

          šiuo elektroninio pašto adresu: __________________________________________________

 

PRIDEDAMA: (įvardijami Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių 17.2–17.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai, kuriuos prideda prašymą patvirtinti matavimo priemonės tipą teikiantis asmuo)

 

(Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

 

Matavimo priemonių teisinio metrologinio

reglamentavimo taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(kiti juridinio asmens rekvizitai, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas)

 

 

(teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos pavadinimas naudininko linksniu)

 

Prašymas

pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą

 

20    m. ________________ d.

(data)

 

Prašome pratęsti matavimo priemonės tipo Nr.______________ patvirtinimo galiojimą.

(Lietuvos matavimo priemonių

valstybės registro numeris)

Informacija apie matavimo priemonės gamintoją:

Juridinio asmens pavadinimas

arba fizinio asmens vardas, pavardė: _________________________________________________

Valstybė, kurioje gamintojas

yra įsisteigęs arba nuolat gyvena: ___________________________________________________

Gamintojo buveinės (veiklos vykdymo vietos)

arba gyvenamosios vietos adresas: __________________________________________________

Telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas: ___________________________________________

 

Informacija apie matavimo priemonės tipą:

Matavimo priemonės tipas: ________________________________________________________

Modelis (modifikacija): ___________________________________________________________

Taikymo sritis: __________________________________________________________________

Matavimo ribos: _________________________________________________________________

Didžiausia leidžiamoji paklaida: _____________________________________________________________

Aplinkos ir veikimo sąlygos: _______________________________________________________

 

Informaciją apie prašymo pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą patenkinimą arba atsisakymą patenkinti prašau pateikti (tinkamą variantą pažymėti):

            šiuo adresu: ___________________________________________________________

            šiuo elektroninio pašto adresu: ____________________________________________

 

PRIDEDAMA: (įvardijami Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių 23.2–23.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, kuriuos prideda prašymą pratęsti matavimo priemonės tipo patvirtinimo galiojimą teikiantis asmuo)

 

(Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

 

 

(Parašas)

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

 

Matavimo priemonių teisinio metrologinio

reglamentavimo taisyklių

4 priedas

 

(Matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitos forma)

 

_________________________________________________________

(paskirtosios įstaigos pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

(Paskirtosios įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

20__ m. ____________ d.

 

MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMO

ATASKAITA

 

________________ Nr. _______

(data)                                    

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Įvertinus matavimo priemonės tipą, bus išduotas šis dokumentas (reikalingą variantą pažymėti):

 

Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas

 

Matavimo priemonės tipo patvirtinimo atnaujintas sertifikatas Nr. __________

 

 

2. Informacija apie matavimo priemonę:

2.1. Matavimo priemonės pavadinimas: _______________________________________________________________________________

2.2. Matavimo priemonės gamintojas (juridinio asmens pavadinimas, valstybė, kurioje yra įsisteigęs, ir buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, valstybė, kurioje nuolat gyvena, ir gyvenamosios vietos adresas): _______________________________________________________________________________

2.3. Ekonominės veiklos vykdytojas, kreipęsis dėl matavimo priemonės tipo įvertinimo (juridinio asmens pavadinimas ir buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas): ________________________________________________________________________________

2.4. Matavimo priemonės tipas: ________________________________________________________________________________

2.5. Matavimo priemonės tipui Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi, nustatyti reikalavimai (toliau – matavimo priemonėms nustatyti reikalavimai):

________________________________________________________________________________

 

II SKYRIUS

PATEIKTI DOKUMENTAI IR BANDINIAI

 

3. Pareiškėjo pateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Reikalavimai

Taip

 

Ne

 

Netaikoma

1.

Pareiškėjo prašymas

 

 

 

 

 

2.

Pateikti visi Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių

17.217.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai

 

 

 

 

 

3.

Bandiniai

 

 

 

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-677, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-04, i. k. 2023-23471

 

4. Kiti papildomai pateikti dokumentai: ________________________________________________________________________________

 

III SKYRIUS

MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMO METODAS

 

5. Matavimo priemonės tipo įvertinimo metodas, jeigu toks nurodomas bandymų programoje: ______________________________________________________________________

6. Kita papildoma informacija, susijusi su matavimo priemonės tipo įvertinimo metodu: ________________________________________________________________________________

 

IV SKYRIUS

MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMO REZULTATAI

 

7. Pateiktų bandinių serijos numeriai: ________________________________________________________________________________

8. Pateiktų dokumentų, susijusių su bandiniais, sąrašas: ________________________________________________________________________________

 

9. Matavimo priemonės tipo atitiktis matavimo priemonėms  nustatytiems reikalavimams:

 

Eil. Nr.

Reikalavimai

Taip

 

Ne

 

Netaikoma

 

Galimas, taikytinas, atitinkantis, su apribojimais (reikalingą variantą įrašyti)

1.

Didžiausios leidžiamosios paklaidos

 

 

 

 

 

 

 

2.

Atkuriamumas

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pakartojamumas

 

 

 

 

 

 

 

4.

Skyra ir jautris

 

 

 

 

 

 

 

5.

Patvarumas

 

 

 

 

 

 

 

6.

Patikimumas

 

 

 

 

 

 

 

7.

Tinkamumas

 

 

 

 

 

 

 

8.

Apsauga nuo klastojimo

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ant matavimo priemonės pateikiama ir pridedama informacija

 

 

 

 

 

 

 

10.

Matavimo rezultato rodmenys

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tolesnis duomenų apdorojimas prekybos sandoriui

 

 

 

 

 

 

 

12.

Tipo įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

13.

Kiti reikalavimai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bandinių ir techninių dokumentų atitiktis matavimo priemonėms nustatytiems reikalavimams:

 

Eil. Nr.

 

Taip

 

Ne

 

 

Netaikoma

 

Galimas, taikytinas, atitinkantis, su apribojimais (reikalingą variantą pabraukti)

1.

Bandinių ir techninių dokumentų atitiktis

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

Taikytinos bandymų ataskaitos

 

11. Bandinio serijos numeris: ________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Bandymų ataskaitos pavadinimas ir numeris

Ataskaitos rengėjas

Data

 

 

 

 

 

12. Patvirtinimas, kad atliekant bandymus naudotos pagalbinės detalės (įtaisai) arba modifikacijos neturėjo įtakos sprendimams dėl matavimo priemonės tipo atitikties matavimo priemonėms nustatytiems reikalavimams:

________________________________________________________________________________

 

VI SKYRIUS

PASTABOS

 

13. Atlikus matavimo priemonės tipo įvertinimą, teikiamos šios pastabos: ________________________________________________________________________________

 

vii SKYRIUS

IŠVADOS

 

14. Atlikus matavimo priemonės tipo įvertinimą, teikiamos šios išvados:

 

Eil. Nr.

Išvada

 

 

1.

Matavimo priemonės tipas visiškai atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus be specialių reikalavimų, sąlygų, apribojimų

 

 

2.

Matavimo priemonės tipas atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus su tam tikrais reikalavimais, sąlygomis, apribojimais (nurodomi konkretūs reikalavimai, sąlygos, apribojimai, jeigu jie nustatyti):

 

 

 

3.

Matavimo priemonės tipas neatitinka matavimo priemonėms nustatytų reikalavimų (nurodomos konkrečios neatitiktį patvirtinančios priežastys):

 

 

 

 

15. PRIDEDAMA: (pateikiamas pridedamų dokumentų sąrašas)

 

 

(Atsakingo asmens pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

 

Matavimo priemonių teisinio metrologinio

reglamentavimo taisyklių

5 priedas

 

NESUDĖTINGOS KONSTRUKCIJOS MATAVIMO PRIEMONIŲ, KURIOMS NETAIKOMAS TIPO ĮVERTINIMAS IR PATVIRTINIMAS,

SĄRAŠAS

 

1. Ilgio matai, naudojami medienos ir žemės naudmenų matavimams (netaikoma rąstų matavimo sistemoms ir į techninių reglamentų, nustatančių matavimo priemonių pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėjimo naudoti sąlygas, taikymo sritis patenkantiems ilgio matams).

2. Matavimo sietai.

3. Nivelyrai, teodolitai, tolimačiai.

4. Automobilių žibintų reguliavimo prietaisai.

5. Geležinkelio kelio vėžės pločio matavimo priemonės.

6. Gylmačiai, naudojami automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti.

7. Dinamometrai ir dinamometriniai raktai.

8. Manometrai.

9. Barometrai.

10. Traukomačiai.

11. Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai.

12. Oro (dujų) greičio matavimo priemonės (statiniai Pito vamzdeliai, mechaniniai, ultragarsiniai anemometrai, termoanemometrai).

13. Skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos diafragminių matavimo sistemų diafragmos.

14.Techniniai saikikliai, įskaitant techninius saikiklius su termometrais.

15. Laboratoriniai tūrio matavimo indai (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, menzūros, mėgintuvėliai).

16. Skysčių automobilinės talpyklos.

17. Stūmoklinės tūrio matavimo priemonės (pipetės, biuretės, dozatoriai).

18. Skysčių talpyklos, įskaitant skysčių talpyklas, esančias laivuose.

19. Pieno šaldytuvai – talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru.

20. Siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srautui matuoti atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio ir panašaus tipo latakai atviriems kanalams).

21. Tankio matavimo priemonės (stiklinės) (išskyrus spiritometrus ir alkoholio areometrus).

22. Drėgmėmačiai, oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės.

23. Klampos matavimo priemonės (stiklinės).

24. Pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonės (stiklinės).

25. pH matuokliai.

26. Rotametrai, oro paėmimo aspiratoriai.

27. Automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės.

28. Termometrai, išskyrus termometrus, naudojamus su šilumos skaitikliais.

29. Apšviestumo matavimo priemonės.

30. Refraktometrai.

31. Poliarimetrai.

32. Elektros parametrų matavimo replės.

33. Sekundmačiai.

34. Slankmačiai (naudojami prekybos vietose, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose ir kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse).

______________________

 

Matavimo priemonių teisinio metrologinio

reglamentavimo taisyklių

6 priedas

 

MATAVIMO PPRIEMONIŲ, KURIŲ PIRMINĖ IR (ARBA) PERIODINĖ

PATIKRA GALI BŪTI ATLIEKAMA ATRANKOS BŪDU,

SĄRAŠAS

 

1.   Dujų skaitikliai membraniniai, naudojami buitinėms reikmėms, kurių dydis iki G6 imtinai (taikoma tik periodinė patikra).

2.   Elektros energijos skaitikliai (taikoma tik periodinė patikra):

2.1.      indukciniai vienfaziai;

2.2.      indukciniai trifaziai;

2.3.      elektroniniai.

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-295, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10097

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-552, 2017-09-25, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15055

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-264, 2018-05-03, paskelbta TAR 2018-05-04, i. k. 2018-07076

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-677, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-04, i. k. 2023-23471

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo