Suvestinė redakcija nuo 2020-08-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14803

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-15:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 24 d. Nr. 4-761

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 8 straipsnio 2 punktu, 18 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 19 straipsnio 7 ir 8 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                             Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-739

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija)

 

MATAvimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės

 

i skyrius

bendrosios nuostatos

 

1. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato teisinei metrologijai priskirtų, į techninių reglamentų taikymo sritį patenkančių matavimo priemonių ženklinimą, į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančių matavimo priemonių tipo įvertinimo ir patvirtinimo tvarką, šių matavimo priemonių tipų įrašymo į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, matavimo priemonių tipo patvirtinimo sertifikatų išdavimo, matavimo priemonių tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimo, galiojimo panaikinimo ir matavimo priemonių tipų išregistravimo iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro tvarką, matavimo priemonių, kurių patikra yra atlikta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje pripažinimo pagrindus.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojas, gamintojo įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas.

2.2. Gamintojo įgaliotasis atstovas – Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje nuolat gyvenantis fizinis arba įsisteigęs juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu vykdant Taisyklėse gamintojui nustatytus įpareigojimus.

2.3. Importuotojas – Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba EEE valstybėje nuolat gyvenantis fizinis arba įsisteigęs juridinis asmuo, kuris pateikia rinkai matavimo priemonę iš trečiosios šalies.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699„Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.

 

II skyrius

MATAVIMO PRIEMONIŲ, PATENKANČIŲ Į techninių reglamentų taikymo sritis, ŽENKLINIMAS

 

4. Matavimo priemonių, patenkančių į techninių reglamentų taikymo sritis, ženklai ir žymenys, patvirtinantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties techninių reglamentų nustatytiems reikalavimams įvertinimą, nurodyti Taisyklių 1 priedo I skyriuje.

 

III skyrius

MATAVIMO PRIEMONIŲ, NEPATENKANČIŲ Į TECHNINIŲ REGLAMENTŲ TAIKYMO SRITIS, TIPO ĮVERTINIMAS. KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE AR EEE VALSTYBĖSE ATLIKTO MATAVIMO PRIEMONIŲ TIPO PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMAS IR TIPO PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMO GALIOJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

5. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemones, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

6. Teisinės metrologinės priežiūros metu ekonominės veiklos vykdytojas šią priežiūrą atliekančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (toliau – teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija) – jos prašymu, turi pateikti informaciją apie iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių rinkai pateikiamų matavimo priemonių ženklų ir (arba) žymenų ir (arba) dokumentų, patvirtinančių šiose valstybėse atliktas metrologinio patvirtinimo procedūras, formą ir turinį.

7. Ekonominės veiklos vykdytojas, teikdamas rinkai pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimus patvirtinto tipo matavimo priemonę, turi kreiptis į teisinę metrologinę priežiūrą atliekančią instituciją, pateikdamas Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, jo oficialų vertimą į lietuvių kalbą, ir prašymą įregistruoti matavimo priemonės tipą į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

8. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija registruoja Lietuvos Respublikoje pripažįstamų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių tipus Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 210 „Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Registro nuostatai) nustatyta tvarka ir terminais.

9. Jeigu matavimo priemonė neatitinka Taisyklių 5 punkto reikalavimų, prieš pateikiant ją rinkai, turi būti atliktas tokios matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas bei pirminė patikra, išskyrus Taisyklių 10 punkte nurodytą atvejį.

10. Tiekiant iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės matavimo priemonę, kurios šioje valstybėje pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus atliktas tik tipo įvertinimas ir patvirtinimas, pripažįstamas Lietuvos Respublikoje pagal šių Taisyklių 7 punkto reikalavimus, prieš pateikiant matavimo priemonę rinkai, vadovaujantis Taisyklių 41 punktu, atliekama šios matavimo priemonės pirminė patikra.

101. Lietuvoje pripažintas matavimo priemonės tipo patvirtinimas pagal Taisyklių 7 punktą galioja iki šios matavimo priemonės tipo patvirtinimo dokumente nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip 10 metų nuo Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės atlikto matavimo priemonės tipo patvirtinimo, jeigu tipo patvirtinimo galiojimas nenurodytas arba yra neribotas.

Papildyta punktu:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

11. Ekonominės veiklos vykdytojas, norintis, kad būtų atliktas matavimo priemonės tipo įvertinimas, turi kreiptis į paskirtąją įstaigą, pateikdamas Taisyklių 17.2–17.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

12. Matavimo priemonės tipo įvertinimas atliekamas pagal ekonominės veiklos vykdytojo ir paskirtosios įstaigos sudarytas sutartis.

13. Paskirtoji įstaiga:

13.1. įvertina ekonominės veiklos vykdytojo pateiktus dokumentus, matavimo priemonės metrologinių charakteristikų atitiktį Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi, nustatytiems reikalavimams (toliau – matavimo priemonėms nustatyti reikalavimai) ir matavimo priemonės patikros atlikimo Lietuvos Respublikoje galimybę pagal galiojančias patikros metodikas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-674, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17367

 

13.2. nesant matavimo priemonės gamintojo arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar EEE valstybių kompetentingos įstaigos, arba Lietuvos Respublikoje akredituotos bandymų laboratorijos a