Suvestinė redakcija nuo 2020-03-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-01, i. k. 2015-04904

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-07:

Nr. B1-174, 2020-03-06, paskelbta TAR 2020-03-06, i. k. 2020-05129

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl PRANEŠIMŲ apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, SUKLASTOTĄ MAISTĄ, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 1 d. Nr. B1-308

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir įgyvendindama 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), 19 ir 20 straipsnius:

1. T v i r t i n u Pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimus (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniams departamentams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę VMVT direktoriaus pavaduotojams pagal administruojamas sritis.

3. Nurodau:

3.1.    VMVT Bendrųjų reikalų skyriui:

3.1.1. nedelsiant perduoti iš maisto tvarkymo subjektų, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir (ar) tiekėjų ir pašarų ūkio subjektų (toliau – subjektai) gautus Pranešimus apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus (toliau – Pranešimai) VMVT teritoriniams departamentams ir Maisto, Veterinarijos sanitarijos ir Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriams;

3.1.2. iš subjektų gautus Pranešimus saugoti 5 (penkerius) metus;

3.2.    VMVT Maisto, Veterinarijos sanitarijos ir Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriams pagal kompetenciją:

3.2.1. įvertinti iš subjektų gautus Pranešimus;

3.2.2. koordinuoti VMVT teritorinių departamentų veiksmus užtikrinant, kad būtų taikomos nesaugaus ar galimai nesaugus maisto, suklastoto maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų tiekimo rinkai ribojimo ar kitos teisės aktų nustatytos priemonės;

3.2.3. analizuoti, kaip subjektai vykdo prievolę pateikti Pranešimą (įskaitant jo III dalį);

3.3.    VMVT teritoriniams departamentams:

3.3.1. atlikti Pranešimą pateikusio subjekto (prireikus ir kitų subjektų) neplaninį patikrinimą ir identifikuoti priežastis, galimai sąlygojusias nesaugaus ar galimai nesaugaus maisto, suklastoto maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai;

3.3.2. taikyti nesaugaus ar galimai nesaugaus maisto, suklastoto maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų tiekimo rinkai ribojimo ar kitas teisės aktų nustatytas priemones;

3.3.3. kontroliuoti uždrausto tiekti rinkai, pašalinto iš rinkos, susigrąžinto iš vartotojų ar pašarų naudotojų ir (ar) sunaikinto nesaugaus ar galimai nesaugaus maisto, suklastoto maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų kiekių apskaitą;

3.3.4. įvertinti subjektų taikytų prevencinių ir korekcinių priemonių efektyvumą ir prireikus atlikti patikrinimą vietoje;

3.3.5. taikyti subjektams, pažeidusiems Pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimų nuostatas, administracinio poveikio priemones pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

 

 

 

Direktorius                                                                                                  Jonas Milius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d.

įsakymu Nr. B1-308

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. kovo 6 d.

įsakymo Nr. B1-174 redakcija)

 

 

Pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) taikomi maisto tvarkymo subjektams, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams ir (ar) tiekėjams ir pašarų ūkio subjektams (toliau – subjektai), įtarusiems nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus (toliau – nesaugūs ar galimai nesaugūs produktai) ir (ar) gavusiems informacijos apie nesaugius ar galimai nesaugius produktus ir tiekusiems nurodytus nesaugius ar galimai nesaugius produktus Lietuvos Respublikos rinkai.

2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas maistą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

VEIKSMAI, ĮTARUS NESAUGŲ AR GALIMAI NESAUGŲ MAISTĄ, SUKLASTOTĄ MAISTĄ, SU MAISTU BESILIEČIANČIUS GAMINIUS IR MEDŽIAGAS AR PAŠARUS

 

3. Subjektai, įtarę nesaugius ar galimai nesaugius produktus ir (ar) gavę informacijos apie nesaugius ar galimai nesaugius produktus, privalo:

3.1. nedelsdami (ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo įtarimo ar informacijos gavimo):

3.1.1. elektroniniu paštu info@vmvt.lt pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) šio įsakymo 1 priede nustatytos formos Pranešimą apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus (toliau – Pranešimas) (užpildomos Pranešimo I ir II dalys) ir turimas nesaugių ar galimai nesaugių produktų nuotraukas ir (ar) ženklinimo etiketes ir su Pranešimu susijusių savikontrolės laboratorinių tyrimų protokolus (jeigu tokie yra) (švenčių ir ne darbo dienomis, taip pat ne darbo valandomis ši informacija privalo būti teikiama ir elektroniniu paštu skubu@vmvt.lt);

3.1.2. raštu (elektroninėmis priemonėmis ar kitais būdais) ir prireikus telefonu informuoti subjektus, iš kurių įsigijo nesaugių ar galimai nesaugių produktų, ir subjektus, kuriems pardavė nesaugių ar galimai nesaugių produktų, pateikdami jiems nesaugiems ar galimai nesaugiems produktams atsekti būtinus duomenis;

3.2. gavę naujos informacijos apie nesaugius ar galimai nesaugius produktus, nedelsdami (ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo naujos informacijos gavimo) papildyti pirminį Pranešimą ir jį pakartotinai pateikti VMVT Reikalavimų 3.1.1 papunktyje nurodytu būdu;

3.3.    jei nesaugūs ar galimai nesaugūs produktai jau galėjo pasiekti vartotoją ir (ar) pašarų naudotoją, ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo informacijos apie nesaugius ar galimai nesaugius produktus gavimo, atsižvelgus į turimą informaciją apie vartotojus ir (ar) pašarų naudotojus, kuriuos galėjo pasiekti nesaugūs ar galimai nesaugūs produktai, informuoti juos apie nesaugių ar galimai nesaugių produktų keliamą pavojų:

3.3.1. kai nesaugūs ar galimai nesaugūs produktai buvo išplatinti mažmeninės prekybos subjekte – kiekviename mažmeninės prekybos subjekte, išplatinusiame nurodytus produktus, iškabinti tinkamai užpildytą šio įsakymo 2 priede nustatytos formos Skelbimą apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus (toliau – Skelbimas) vartotojams ir (ar) pašarų naudotojams gerai matomoje vietoje (pvz., prie kasų, informaciniame stende, skelbimų lentoje ir (ar) prie parduotuvės durų ir kt.) ir prireikus paskelbti tinkamai užpildytą šio įsakymo 2 priede nustatytos formos Skelbimą arba jame nurodytus duomenis ir informaciją per kitas tinkamas ir proporcingas visuomenės informavimo priemones (pvz., televiziją, radiją, interneto svetainėje, elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis, švieslentėse, skelbimų lentose ar kt.);

3.3.2. kai nesaugūs ar galimai nesaugūs produktai buvo išplatinti kitais būdais (prekyba vyko nuotolinio ryšio priemonėmis ir kt.) – paskelbti tinkamai užpildytą šio įsakymo 2 priede nustatytos formos Skelbimą arba jame nurodytus duomenis ir informaciją per tinkamas ir proporcingas visuomenės informavimo priemones (pvz., televiziją, radiją, interneto svetainėje, elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis, švieslentėse, skelbimų lentose ar kt.);

3.4. baigus nesaugių ar galimai nesaugių produktų pašalinimo iš rinkos, susigrąžinimo iš vartotojų ir (ar) pašarų naudotojų procedūras, užpildyti Pranešimo III dalį ir jį nedelsiant elektroniniu paštu info@vmvt.lt pateikti VMVT (ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Pranešimo I ir II dalių pateikimo VMVT).

4. Reikalavimų 3.3.1 ir 3.3.2 papunkčiuose nustatytos formos Skelbimas (arba jame nurodyti duomenys ir informacija) turi būti pateikiamas aiškiai, tiksliai ir lengvai vartotojams įskaitomai.

5. Reikalavimų 3.3.1 ir 3.3.2 papunkčiuose nurodytais atvejais subjektai nustatytos formos Skelbimą mažmeninės prekybos subjekte (arba jame nurodytus duomenis ir informaciją, paskelbtus per tinkamas ir proporcingas visuomenės informavimo priemones) privalo skelbti ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Reikalavimų 3.1.1 papunktyje nurodyto pirminio Pranešimo VMVT pateikimo dienos. Jeigu nesaugaus ar galimai nesaugaus maisto tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs, nustatytos formos Skelbimas (arba jame nurodyti duomenys ir informacija, paskelbti per tinkamas ir proporcingas visuomenės informavimo priemones) privalo būti skelbiamas ne mažiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Reikalavimų 3.1.1 papunktyje nurodyto pirminio Pranešimo VMVT pateikimo dienos.

6. Subjektai Reikalavimų 3.1.1 papunktyje nurodytą pirminį Pranešimą turi teisę įgalioti pateikti ūkio subjektą, atliekantį maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų laboratorinius tyrimus (laboratoriją), įtarusį ar nustačiusį nesaugius ar galimai nesaugius produktus. Tokiu atveju Reikalavimų 3.1.1 papunktyje nurodytas pirminis Pranešimas VMVT ir kita minėtame papunktyje nurodyta informacija ar duomenys privalo būti pateikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo įtarimo ar informacijos gavimo elektroniniu paštu info@vmvt.lt (švenčių ir ne darbo dienomis ši informacija privalo būti teikiama ir elektroniniu paštu skubu@vmvt.lt).

7. Tais atvejais, kai, vadovaujantis Reikalavimų 3.1.2 papunkčiu, subjektas gauna informacijos apie tai, kad jis pardavė arba įsigijo nesaugius ar galimai nesaugius produktus, jis taip pat privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo įtarimo ar informacijos gavimo elektroniniu paštu info@vmvt.lt pateikti VMVT šio įsakymo 1 priede nustatytos formos Pranešimą, kitus su juo susijusius duomenis ir vykdyti kitas pareigas, numatytas Reikalavimų 3–5 punktuose.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Subjektai, pažeidę Reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d.

įsakymo Nr. B1-308

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. kovo 6 d.

įsakymo Nr. B1-174 redakcija)

1 priedas

 

(Pranešimo apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus forma)

 

 

_______________________________________________________________________________

(Maisto tvarkymo subjekto / su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojo ir (ar) tiekėjo / pašarų ūkio subjekto ar jo įgalioto asmens  pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

PRANEŠIMAS

APIE NESAUGŲ AR GALIMAI NESAUGŲ MAISTĄ, SUKLASTOTĄ MAISTĄ, SU MAISTU BESILIEČIANČIUS GAMINIUS IR MEDŽIAGAS AR PAŠARUS

 

__________  Nr. ____

data                                          

_________________

(vieta)

 

I dalis. INFORMACIJA APIE NESAUGŲ AR GALIMAI NESAUGŲ MAISTĄ, SUKLASTOTĄ MAISTĄ, SU MAISTU BESILIEČIANČIUS GAMINIUS IR MEDŽIAGAS AR PAŠARUS

(Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuojama ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo įtarimo ar informacijos gavimo)

Pažymėti tinkamą / nurodyti tikslius duomenis

  [] Nesaugus maistas

  [] Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos

  [] Pašarai

  [] Gamintojas (jei turima duomenų)

  [] Platintojas / tiekėjas

  [] Importuotojas (jei turima duomenų)

 

 

 

 

Produkto teisinis ar įprastinis pavadinimas ir prekės ženklas

Tinkamumo vartoti terminas

Gamybos data (jei nurodyta)

 

 

 

 

Partijos numeris (ar kiti produkto indentifikavimo / atsekamumo duomenys)

Pakuotės tipas

Pakuotės dydis (kg / l)

 

 

 

 

Gautų pakuočių kiekis (vnt.)

Gautų pakuočių bendras svoris (kg), tūris (l)

 

 

Kilmės šalis / vieta (jei nurodyta):

Informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus šaltinis (pažymėti tinkamą / nurodyti tikslius duomenis):

Subjekto savikontrolės laboratoriniai tyrimai

Iš kitų subjektų gauta informacija apie savikontrolės laboratorinius tyrimus

Kita (skundas ar  kt.)

  []                

  []

[]

  []

Laboratorinio tyrimo protokolo data, numeris, informacija apie tai, kas atliko laboratorinį tyrimą (laboratorija):

 

 

Subjektas, pateikęs laboratorinio tyrimo protokolą ar duomenis apie jo rezultatus, laboratorinio tyrimo protokolo data, numeris, informacija apie tai, kas atliko laboratorinį tyrimą (laboratorija): 

 

 

 

Kita svarbi informacija (pildoma prireikus):

 

Nesaugus ar galimai nesaugus maistas, suklastotas maistas, su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos ar pašarai išplatinti (pažymėti tinkamą):    

Vartotojams

  [] Taip             [] Ne

Kitiems subjektams

  [] Taip             [] Ne

Kilus klausimų dėl šiame pranešime pateikiamos informacijos ar kitų duomenų kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis (nurodyti atsakingo asmens vardą, pavardę, pareigas, tel. numerį ir elektroninio pašto adresą):

Darbo dienomis (darbo valandomis):

 

 

Ne darbo ir švenčių dienomis ir ne darbo valandomis:

 

 

II dalis. PRIDEDAMA NUOTRAUKA IR (AR) ŽENKLINIMO ETIKETĖ (pažymėti tinkamą)

 

  [] Nuotrauka

  [] Ženklinimo etiketė

Informacija apie atliktą rizikos vertinimą (jei jis buvo atliktas) ir (ar) apie žaliavą, sąlygojusią nesaugaus ar galimai nesaugaus maisto, suklastoto maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai (jei nustatyta) (žaliavą pateikusio juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, žaliavos pavadinimas, prekės ženklas, tinkamumo vartoti terminas, partijos numeris (ar kiti produkto indentifikavimo / atsekamumo duomenys), gautas žaliavos kiekis):

 

 

 

 

III dalis. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE NESAUGŲ MAISTĄ, SUKLASTOTĄ MAISTĄ, SU MAISTU BESILIEČIANČIUS GAMINIUS IR MEDŽIAGAS AR PAŠARUS IR APIE JŲ IŠPLATINIMĄ

____________

(data)

 

(Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai užpildyta informacija pateikiama ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo I ir II dalių pateikimo)

Kiekis, nustatytas vietoje (neišplatintas, laikomas sandėlyje)

__________kg

__________l

__________vnt.

Kiekis, pateiktas kitiems subjektams (nurodyti, koks kiekis)

__________kg

__________l

__________vnt.

Kiekis, susigrąžintas iš vartotojų / pašarų naudotojų (nereikalingą išbraukti)

__________kg

__________l

__________vnt.

Kiekis, pašalintas iš rinkos

__________kg

__________l

__________vnt.

 

Apie nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus informuoti (pažymėti tinkamą / nurodyti tikslius duomenis):

  [] Gamintojas (jei turima duomenų)

  [] Platintojas / tiekėjas

  [] Importuotojas (jei turima duomenų)

  [] Subjektai, kuriems parduotas nesaugus ar galimai nesaugus maistas, suklastotas maistas, su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos ar pašarai

 

Jei taip, kokiu būdu:

  [] Vartotojai ir (ar) pašarų naudotojai:

 

Jei taip, kokiu būdu:

 

______________________________                             ______________           ________________

(atsakingo ar įgalioto asmens pareigos)                                                                          (parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d.

įsakymo Nr. B1-308

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. kovo     6 d.

įsakymo Nr. B1-174 redakcija)

2 priedas

 

(Skelbimo apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus formos pavyzdys)

 

DĖMESIO!

 

 

_______________________________ informuoja, kad skubiai nuo ______ iki ______ vykdomas

(Mažmeninės prekybos įmonės pavadinimas)                                                                                          (nurodyti)                         

nesaugaus ar galimai nesaugaus maisto, suklastoto maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų (nereikalingą išbraukti) pašalinimas iš rinkos ir susigrąžinimas iš vartotojų ir (ar) pašarų naudotojų (nereikalingą išbraukti):

Informacija apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus (nereikalingą išbraukti):

(Nesaugaus ar galimai nesaugaus maisto, suklastoto maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų nuotraukos / ženklinimo etiketės vieta)

Nesaugaus maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų (nereikalingą išbraukti) pavadinimas:

 

Prekės ženklas ir / ar prekės pavadinimas:

 

Gamintojo / platintojo / importuotojo pavadinimas ir adresas:

 

Tinkamumo vartoti terminas:

 

Partijos numeris (ar kiti indentifikavimo / atsekamumo duomenys):

 

Nesaugaus ar galimai nesaugaus maisto, suklastoto maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų (nereikalingą išbraukti) pašalinimo iš rinkos priežastis (-ys):

 

Informacija vartotojams ir (ar) pašarų naudotojams (nereikalingą išbraukti) apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus (nereikalingą išbraukti):

  [] Grąžinti į prekybos vietą

 [] Nenaudoti maistui

  [] Nenaudoti sąlyčiui su maistu

  [] Nenaudoti gyvūnų ėdalui

  [] Rekomendacijos vartotojams (prireikus jas nurodyti):________________________________

Kilus klausimų kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis (nurodyti):

 

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-174, 2020-03-06, paskelbta TAR 2020-03-06, i. k. 2020-05129

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. B1-308 „Dėl informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo“ pakeitimo