Suvestinė redakcija nuo 2021-01-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-01-13, i. k. 2020-00493

 

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS

prie LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ministerijos DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIO ASMENS RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO  

 

2020 m.  sausio 10 d. Nr. V4-6

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V4-1, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-11, i. k. 2021-00397

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 103 straipsnio 1 dalies 9 papunkčiu ir 104 straipsnio 3 dalimi:

T v i r t i n u pridedamas: 

1. Neteko galios nuo 2021-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. V4-1, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-11, i. k. 2021-00397

 

2. Juridinio asmens restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Direktoriaus  pavaduotojas                                                                                              Jovaldas Černiauskas

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2021-01-12

Priedo naikinimas:

Nr. V4-1, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-11, i. k. 2021-00397

 

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2020 m. sausio 10 d.

įsakymu Nr. V4-6

 

 

JURIDINIO ASMENS RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridinio asmens restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos  rengimo ir teikimo reikalavimus, kurie taikomi nemokumo administratoriams ir restruktūrizuojamo juridinio asmens valdymo organams (jeigu nemokumo administratorius nėra paskirtas), rengiantiems šias ataskaitas pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 103 str. 1 d. 9 punktą ne rečiau kaip už kiekvieną juridinio asmens finansinių metų ketvirtį[1]

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme.

 

II SKYRIUS

RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATEIKIMO REIKALAVIMAI

 

3Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaita turi būti parengta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po juridinio asmens praėjusio finansinio ketvirčio paskutinės dienos.

4. Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaita teikiama pagal kreditorių susirinkimo patvirtintą informacijos apie nemokumo procesą, juridinio asmens finansinę būklę ir nemokumo proceso administravimo išlaidų pagrindimo dokumentų teikimo tvarką.

5. Jei informacijos apie nemokumo procesą, juridinio asmens finansinę būklę ir nemokumo proceso administravimo išlaidų pagrindimo dokumentų teikimo tvarka nebuvo patvirtinta, nemokumo administratorius ar valdymo  organai restruktūrizavimo plano ataskaitą turi pateikti elektroniniu būdu asmenims, turintiems teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, išreiškusiems norą žodžiu ar raštu susipažinti, arba sudaryti tinkamas sąlygas susipažinti nemokumo administratoriaus ar valdymo organų patalpose, jei to pageidauja asmenys, turintys teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose.

6. Nemokumo administratorius ar valdymo organas asmenims, turintiems teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ar išreiškusiems norą susipažinti su restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitomis žodžiu ar raštu, privalo leisti susipažinti su bet kuria (-iomis) iš pageidaujamų restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitų (-omis) nepriklausomai nuo jų aktualumo, parengimo datos ar kitų aplinkybių.

 

III SKYRIUS

RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TURINIO REIKALAVIMAI 

 

7. Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaita yra laisvos formos, tačiau ją rengiant būtina išlaikyti turinio ir formos tęstinumą, kad suinteresuotieji asmenys turėtų maksimalias galimybes palyginti ataskaitas, gauti nuoseklią informaciją apie restruktūrizavimo plano vykdymo eigą.

8. Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos minimalūs turinio reikalavimai:

8.1. Turto ar įsipareigojimų struktūros pokyčiai:

8.1.1. Juridinio asmens turtas ir su juo susiję pokyčiai;

8.1.2. Juridinio asmens skolininkų (debitorių) informacija ir su jais susiję pokyčiai;

8.1.3. Naujai gautas (gautinas) finansavimas (paskola, kreditas, lizingas, faktoringas ir kt.);

8.1.4. Juridinio asmens pajamos iš veiklos.

8.2. Išlaidos:

8.2.1. Einamieji mokėjimai ir svarbiausi pokyčiai;

8.2.2. Restruktūrizavimo proceso administravimo išlaidos;

8.2.3. Kreditorių reikalavimų tenkinimas;

8.3. Priemonės:

8.3.1. Juridinio asmens strateginių tikslų pokyčiai;

8.3.2. Priemonės finansiniams sunkumams įveikti akcentuojant naujas arba neaktualias, kurios buvo numatytos restruktūrizavimo plane.

8.4. Rengiamos ataskaitos metu išskirti esminiai pokyčiai, lyginant su praėjusia rengta ataskaita.

8.5. Kiti, administratoriaus ar valdymo organo nuomone, svarbūs pokyčiai, kurie gali turėti įtakos restruktūrizavimo plano vykdymui.        

9. Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitoje rodikliai pateikiami kaupiamuoju principu neapribojant galimybės kartu pateikti ir aktualią informaciją, susijusią tik su ataskaitiniu laikotarpiu (finansinių metų ketvirčiu).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Visos restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos turi būti pasirašytos jas rengusio nemokumo administratoriaus ar valdymo organo narių.

_______________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V4-1, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-11, i. k. 2021-00397

Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V4-6 „Dėl Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų ir Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] 2019-06-13 Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 103 str. 1 d. 9 p.