Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26306

 

Nauja redakcija nuo 2021-04-10:

Nr. V-751, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07501

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PASIRENGIMO SKIEPIJIMUI COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V-2819
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 11 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti tinkamą skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimą, n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1499, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14635

 

Pavesti savivaldybių administracijų direktoriams:

1. Paskirti savivaldybės skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina koordinatorių ir jam pavesti vykdyti Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytas funkcijas.

2. Paskirti vieną (ar kelias) savivaldybės (ar kelių savivaldybių) teritorijoje skiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizuojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

3. Šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytus sprendimus paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Laikinai sveikatos apsaugos ministro pareigas einantis – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2870, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26819

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-751, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07501

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1499, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14635

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo skiepijimui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ pakeitimo