Suvestinė redakcija nuo 2024-04-13

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30040

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T3-515

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 18 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 str. 3 p., Vilniaus rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T3-287 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.

3. Sprendimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

4. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T3-515

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų (toliau – lengvatos) skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato lengvatas, lengvatų skyrimo ir teikimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.

2. Šiame tvarkos apraše senatvės pensijos amžiaus sąvoka tokia, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos bei Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymais.

4. Lengvatos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

 

II. Lengvatų dydis

 

5. 100 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma religinės paskirties nekilnojamojo turto objektams.

6. 50 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma:

6.1. nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;

6.2. nedirbantiems asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo, ir gyvenantiems vieniems arba  su nedirbančiais senatvės pensinio amžiaus asmenimis, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

7. 70 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma:

7.1. fiziniams asmenims, valdantiems, naudojantiems nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektus, prie kurių neužtikrintas privažiavimas ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai pastatyti 1 km ir didesniu atstumu;

7.2. nedirbančiam senatvės pensinio amžiaus asmeniui, nedirbančiam netekusiam 60-100 proc. darbingumo asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

8. Švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, kurios nevykdo ugdomosios veiklos liepos ir rugpjūčio mėnesiais, šių mėnesių laikotarpiui taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 50 proc. atleidimas nuo įmokos.

9. 100 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą pastoviosios dalies lengvata taikoma:

9.1. nenaudojamo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų savininkams ar įgaliotiems asmenims;

9.2. Neteko galios nuo 2024-04-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. T3-75, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-12, i. k. 2024-06847

 

10. 50 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą pastoviosios dalies lengvata taikoma nenaudojamo negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų savininkams ar įgaliotiems asmenims.

11. 1 ct už kv.m. per mėnesį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektams, už kuriuos nėra įsiskolinimo už praėjusius laikotarpius. Vietinės rinkliavos mokėtojai, padengę įsiskolinimą, turi kreiptis dėl šiame punkte nustatytos lengvatos suteikimo. Tuo atveju lengvata bus taikoma nuo prašymo pateikimo dienos.

 

III. KREIPIMASIS DĖL LENGVATŲ

 

12. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio tvarkos aprašo 6.1. punkte nustatyta lengvata, seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti:

12.1. prašymą;

12.2. pensininkų pažymėjimų kopijas.

13. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio tvarkos aprašo 6.2. punkte nustatyta lengvata, seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti:

13.1. prašymą;

13.2. dokumento (-ų), įrodančio (-ių)  60-100 proc. darbingumo netekimą, kopiją (-as);

13.3. pensininko (-ų) pažymėjimo (-ų) kopiją (-as).

14. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio tvarkos aprašo 7.1. punkte nustatyta lengvata, seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti prašymą.

15. Asmuo, norintis, kad jam būtų suteikta šio tvarkos aprašo 7.2. punkte nustatyta lengvata, seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti:

15.1. prašymą;

15.2. pensininko pažymėjimo arba dokumento, įrodančio 60-100 proc. darbingumo netekimą, kopiją.

16. Šio tvarkos aprašo 8 punkte nustatyta lengvata taikoma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui gavus švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų prašymus.

17. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio tvarkos aprašo 9.1. punkte nustatyta lengvata, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui ar seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti: 

17.1. prašymą;

17.2. sąžiningumo deklaraciją (1 priedas);

17.3. elektros energijos tiekėjo pažymą, atitinkančią reikalavimus, nustatytus Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-124, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05899

 

18. Neteko galios nuo 2024-04-13

Punkto naikinimas:

Nr. T3-75, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-12, i. k. 2024-06847

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-124, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05899

 

19. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta lengvata, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui ar seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti: 

19.1. prašymą;

19.2. sąžiningumo deklaraciją (1 priedas);

19.3. elektros energijos tiekėjo pažymą, atitinkančia reikalavimus, nustatytus Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose;

19.4. seniūnijos pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą pažymą, jog nekilnojamojo turto objektas nenaudojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-124, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05899

 

20. Asmenys, pasinaudoję lengvatomis, turi leisti vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose ir tikrinti, ar pateikti duomenys atitinka lengvatų skyrimo kriterijus.  Nustačius, kad pateikti neteisingi duomenys, asmenys privalo sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nepriemokas.

 

 

 

IV. LENGVATŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

21. Lengvatos, nurodytos šio tvarkos apraše, išskyrus 9.1 ir 10 punktuose, taikomos kreipimosi metais, įsigalioja nuo faktinių aplinkybių atsiradimo ir galioja iki einamujų metų gruodžio 31 d. Lengvatos, nurodytos šio tvarkos aprašo 9.1 ir 10 punktuose, taikomos pagal reikalavimus, kurie taikomi atleidimui nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo ir yra nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose.

22. Neteko galios nuo 2018-06-02

Punkto naikinimas:

Nr. T3-168, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09025

 

TAR pastaba. Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-04-09 sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-1116-789/2018.

23. Asmenys gali pasinaudoti tik viena, jiems tinkamiausia, lengvata, išskyrus šio tvarkos aprašo 11 p. numatytą lengvatą.

24. Lengvatos netaikomos sodų bendrijose esančioms sodų valdoms, kuriose nėra nuolat gyvenančių asmenų, ir garažų bendrijose esantiems garažams.

25. Lengvatų skyrimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

V. NETEISĖTAI GAUTOS LENGVATos IŠIEŠKOJIMAS

 

26. Dėl gavėjo kaltės neteisėtai gautos lengvatos išieškojimas:

26.1. nustačius, kad fiziniai ar juridiniai asmenys lengvatą gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis, reikalingus  lengvatai skirti, arba nepranešė apie padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į lengvatą, fiziniai ar juridiniai asmenys turi grąžinti neteisėtai gautą sumą arba ją mokėti dalimis;

26.2. negrąžintą neteisėtai gautą lengvatą savivaldybės administracija išieško įstatymų nustatyta tvarka.

________________________________________

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

_____________________________________________________________________

(Įmonės pavadinimas, kodas)

 

______________________________________________________________________

(Atstovo/ fizinio asmens  vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________

(savininko (valdytojo) gimimo data,  adresas korespondencijai)

______________________________________________________________________

(telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio skyriui

 

 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

 

201____m. ___________________mėn. _____ d.

 

 

 

Vadovaudamasis (-si) patvirtintu Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašu, prašau pritaikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą pastoviosios dalies lengvatą, nes man priklausantis

 

_______________________________________________________________________________

(patalpų ir/ar pastatų pavadinimas,  adresas)

 

___________________________________________________________________________________________________________

(pastato unikalus Nr. nekilnojamo turto registro išraše)

nenaudojamas.

Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

Leidžiu vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurie nenaudojami.

 

Patvirtinu, jog prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, raštu pranešti apie pasikeitimus.

 

 

_______________________________________________________________________________

(atliekų turėtojo vardas pavardė, parašas)

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2024-04-13

Priedo naikinimas:

Nr. T3-75, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-12, i. k. 2024-06847

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-124, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05899

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T3-515 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-168, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09025

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T3-515 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-75, 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-04-12, i. k. 2024-06847

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-515 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo